Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2011)

32505 9 Tweede nota van wijziging

Vergaderjaar 2010-2011

Nr. 9

Ontvangen 29 oktober 2010

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

1

Artikel I, onderdeel C, wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel 2 komt te luiden:

2. In het opschrift wordt «kortingen voor maatschappelijke beleggingen, directe beleggingen in durfkapitaal en culturele beleggingen» vervangen door: geheven dividendbelasting.

2. Na onderdeel 4 wordt, onder vernummering van de onderdelen 5 en 6 tot onderdelen 6 en 7, een onderdeel ingevoegd, luidende:

5. Het tweede lid, tweede tot en met vierde volzin, vervalt.

2

Artikel XXVI komt te luiden:

Artikel XXVI

Overige fiscale maatregelen 2010 wordt als volgt gewijzigd:

A. Artikel I, onderdelen Abis, Ya, Yb, EEa, EEb en EEc, vervalt.

B. Artikel IIA vervalt.

C. Artikel IV, onderdeel Ga, vervalt.

D. Artikel IVA vervalt.

E. Artikel XXA vervalt.

F. Artikel XXI, achtste lid, komt te luiden:

8. In afwijking van het eerste lid treedt artikel XVII, onderdeel C, in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

TOELICHTING

I. Algemeen

In het Regeerakkoord Vrijheid en verantwoordelijkheid is opgenomen dat de fiscale faciliteiten uit het zogenoemde Alternext-amendement niet worden ingevoerd. In deze nota van wijziging wordt dit punt geregeld.

De faciliteiten voor MKB-beleggingen zijn in eerste instantie bij amendement opgenomen in Overige fiscale maatregelen 2008, maar zijn destijds niet in werking getreden vanwege mogelijke strijdigheid met Europees recht (staatssteun). Bij de parlementaire behandeling van Overige fiscale maatregelen 2010 is vervolgens wederom een amendement aangenomen, waarbij een gewijzigde regeling voor MKB-beleggingen is opgenomen en de regeling uit Overige fiscale maatregelen 2008 is verwijderd. Begin dit jaar is deze regeling aan de Europese Commissie ter beoordeling voorgelegd vanwege de mogelijke staatssteunaspecten. Op 23 juli 2010 heeft de Europese Commissie een goedkeurend besluit genomen. Daaruit blijkt dat een substantieel aantal aanvullende voorwaarden moet worden gesteld om de regeling in overeenstemming te laten zijn met de Europese staatssteunregels. Het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2011 bevat de in dit kader benodigde wijzigingen. Op grond van de onderhavige nota van wijziging vervallen alle (gewijzigde) bepalingen met betrekking tot de faciliteiten voor MKB-beleggingen.

De EU-aspecten, de budgettaire aspecten, de uitvoeringskosten voor de Belastingdienst en de gevolgen voor burgers en bedrijfsleven zijn vermeld in de nota van wijziging op het wetsvoorstel Belastingplan 2011.

II. Onderdeelsgewijs

Onderdeel 1

Artikel I, onderdeel C (artikel 2.17 van de Wet inkomstenbelasting 2001)

Deze wijzigingen houden verband met het vervallen van de korting voor maatschappelijke beleggingen en de korting voor directe beleggingen in durfkapitaal en culturele beleggingen, welke maatregel bij nota van wijziging is opgenomen in het wetsvoorstel Belastingplan 2011.

Onderdeel 2

Artikel XXVI (artikelen I, IIA, IV, IVA, XXA en XXI van Overige fiscale maatregelen 2010)

Deze wijzigingen in Overige fiscale maatregelen 2010 houden verband met het niet invoeren van de faciliteiten voor MKB-beleggingen, welke maatregel is toegelicht in het algemeen deel van deze toelichting.

De staatssecretaris van Financiën,
F. H. H. Weekers