Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2011

32500 VII 69 Amendement van het lid arib

Vergaderjaar 2010-2011

Nr. 69

Ontvangen 15 december 2010

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 23 Veiligheidsregio’s en Politie worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 6 750 (x € 1.000).

In artikel 23 Veiligheidsregio’s en Politie worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 6 750 (x € 1.000).

Toelichting

Dit amendement beoogt te bewerkstelligen dat er voldoende capaciteit bij de politie komt voor de opsporing en bestrijding van kindermisbruik en -pornografie. Daartoe dient de capaciteit bij de politie met 75 fte te worden uitgebreid. De dekking hiervoor wordt gevonden in het terugbrengen van het voor het begrotingsjaar 2011 voorziene aantal van 500 animal cops met 75 fte.


Arib