Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

 • Download PDF

48 Sociale werkvoorziening

Algemene doelstelling

Het faciliteren van de arbeidsparticipatie van personen met lichamelijke, verstandelijke en/of psychische beperkingen, die uitsluitend onder aangepaste omstandigheden tot regelmatige arbeid in staat zijn

Motivering

Om arbeidsparticipatie voor personen uit de doelgroep mogelijk te maken, wordt aangepaste arbeid aangeboden. Dit betreft arbeid die past bij hun capaciteiten en mogelijkheden en die tevens een bijdrage levert aan het behouden en bevorderen van hun arbeidsbekwaamheid.

Doelbereiking en maatschappelijk effect

Uit de realisatiecijfers van 2011 blijkt dat de problemen voortbestaan die aanleiding waren voor het instellen van de Commissie Fundamentele herbezinning Wsw, zoals lange wachtlijsten en het niet naar vermogen participeren van de doelgroep. Mede naar aanleiding van het advies van deze commissie heeft de regering besloten de Wsw mee te nemen in de hervormingen binnen de sociale zekerheid. Met het wetsvoorstel Wet Werken naar Vermogen (33 161, nr. 1) wil het kabinet komen tot een regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt. In de hoofdlijnennotitie Werken naar Vermogen (29 544, nr. 297) zijn de uitgangspunten van de hervorming van de WWB/WIJ, Wsw en Wajong nader uitgewerkt.

Externe factoren

Behalen van deze doelstelling hangt af van:

 • • de mate waarin personen een beroep doen op de Wsw;
 • • beschikbaarheid van aangepaste arbeid die bijdraagt aan het behouden en bevorderen van de arbeidsbekwaamheid van personen uit de doelgroep.

Realisatie meetbare gegevens

Voor de algemene doelstelling zijn geen aparte indicatoren geformuleerd. Verwezen wordt naar de indicatoren bij de operationele doelstellingen die grotendeels overeenkomen met de algemene doelstelling.

Het kengetal in tabel 48.1 geeft aan in welke mate de algemene doelstelling wordt gerealiseerd.

Als het aantal personen dat een beroep doet op de Wsw toeneemt, in vergelijking tot de uitstroom uit het Wsw-werknemersbestand, zal dit resulteren in groeiende wachtlijsten. Daarmee ontstaat een daling van het aantal personen in het Wsw-werknemersbestand in verhouding tot de totale doelgroep. De realisaties worden toegelicht bij tabel 48.4.

.

Tabel 48.1 Kengetal algemene doelstelling
 

Realisatie 2009

Realisatie 2010

Realisatie 2011

Aantal personen in Wsw werknemersbestand tegenover de totale doelgroep (%)

85

83

83

Bron: Research voor Beleid, Wsw-monitor

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 48.2 Begrotingsuitgaven Artikel 48 (x € 1 000)

artikelonderdeel

Realisatie 2007

Realisatie 2008

Realisatie 2009

Realisatie 2010

Realisatie 2011

Begroting 2011

Verschil 2011

Verplichtingen

2 417 603

2 511 991

2 578 336

2 377 143

2 367 956

2 371 533

– 3 577

Uitgaven

2 335 882

2 426 391

2 503 787

2 496 262

2 368 303

2 371 533

– 3 230

        

Programma uitgaven

2 334 551

2 425 209

2 502 838

2 495 192

2 367 225

2 370 428

– 3 203

        

Operationele Doelstelling 1

       

Wet Sociale Werkvoorziening

2 306 551

2 399 909

2 478 238

2 476 792

2 342 626

2 345 829

– 3 203

Uitvoeringskosten Wsw indicatiestelling

28 000

25 300

24 600

18 400

24 599

24 599

0

        

Apparaatsuitgaven

1 331

1 182

949

1 070

1 078

1 105

– 27

Personeel en materieel

1 331

1 182

949

1 070

1 078

1 105

– 27

        

Ontvangsten

473 108

488 720

509 690

528 372

506 733

528 126

– 21 393

Toelichting

WSW

In 2011 is € 3 miljoen minder uitgegeven dan begroot. Grotendeels wordt dit veroorzaakt door minder subsidieaanvragen en lagere subsidievaststellingen in het kader van de pilots Werken naar Vermogen.

Ontvangsten

Voor Wsw-werknemers met recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering draagt het UWV de vrijvallende uitkeringen (anticumulatiebaten) af aan SZW. In 2011 heeft het UWV € 500 miljoen aan anticumulatiebaten aan SZW afgedragen. Dit is € 28 miljoen minder dan begroot. In 2011 is € 7 miljoen terugontvangen als gevolg van de vaststelling van de Wsw-subsidie over het subsidiejaar 2009. De reden voor deze terugontvangsten is de onderrealisatie van Wsw-plaatsen. Het totaalbedrag aan ontvangsten komt € 21 miljoen lager uit dan begroot.

Operationele doelstelling

1 Het realiseren van aangepaste arbeid voor personen met een Wsw-indicatie, waar mogelijk in een zo regulier mogelijke werkomgeving

Motivering

Om arbeidsgehandicapten die willen deelnemen aan het arbeidsproces de mogelijkheid van arbeidsparticipatie te bieden, wordt voor Wsw-geïndiceerden aangepaste arbeid gerealiseerd waar mogelijk in een zo regulier mogelijke arbeidsomgeving.

Doelbereiking

Zoals in tabel 48.4 is te zien neemt de omvang van de wachtlijst licht af, maar neemt de tijd die mensen op de wachtlijst staan toe. Daarmee wordt in mindere mate voldaan aan de doelstelling om voor Wsw-geïndiceerden aangepaste arbeid te realiseren. Daarentegen wordt door het groeiende aantal detacheringen en begeleid werkplekken in iets grotere mate voldaan aan de doelstelling om aangepaste arbeid te realiseren in een zo regulier mogelijke omgeving.

Instrumenten

 • • Subsidie aan gemeenten voor het realiseren van Wsw-plaatsen;
 • • Overdracht taakstelling Wsw (mogelijkheid voor gemeenten om de te realiseren arbeidsplaatsen in een jaar onderling over te dragen, welk verzoek wordt voorgelegd aan de minister);
 • • Stimuleringsuitkering, de bonus voor het aantal gerealiseerde begeleid werkenplekken.

Activiteiten

 • • Uitvoering pilots Werken naar vermogen:
 • • Het realiseren van meer werkplekken bij werkgevers;
 • • Het stimuleren van de omslag van sw-bedrijven naar arbeidsontwikkelbedrijven;
 • • Het vormgeven van een integrale dienstverlening op de Werkpleinen;
 • • Het toetsen van een nieuwe systematiek, waarbij de inzet van het instrument loondispensatie centraal staat.

Over de resultaten van de pilots, zie de brief van 30 november 2011 (29 544, nr. 362).

Doelgroepen

Personen met lichamelijke, verstandelijke en/of psychische beperkingen, die uitsluitend onder aangepaste omstandigheden tot regelmatige arbeid in staat zijn en hiervoor een Wsw-indicatie hebben gekregen.

Realisatie meetbare gegevens

Het bereiken van de operationele doelstelling in 2011 wordt aan de hand van twee indicatoren weergegeven:

 • • De eerste indicator toont de realisatie van Wsw-plaatsen in relatie tot het aantal waarvoor subsidie is toegekend (90 804 arbeidsjaren). Wsw-plaatsen worden uitgedrukt in arbeidsjaren. Uit tabel 48.3 blijkt dat het aantal Wsw-plaatsen waarvoor subsidie is verstrekt, volledig is gerealiseerd.
 • • De tweede indicator geeft inzicht in het bereiken van de doelstelling van de Wsw, namelijk zoveel mogelijk werken in een zo regulier mogelijke arbeidsomgeving. De vorm begeleid werken is de meest reguliere vorm van werken voor de doelgroep. In 2011 is een lichte stijging te zien ten opzichte van 2010. PM aanpassen indien nodig. Gegevens mrt 2012
Tabel 48.3 Indicatoren operationele doelstelling 1
 

Realisatie 2009

Realisatie 2010

Realisatie 2011

Streefwaarde 2011

Realisatie van arbeidsplaatsen in relatie tot het aantal waarvoor subsidie is toegekend (%)

104

101

100

100

Aantal gerealiseerde plaatsen in begeleid werken als percentage van het totaal aantal arbeidsplaatsen (jaargemiddelde in %)

5

5

6

8

Bron: Research voor Beleid, Wsw-monitor

Kengetallen:

 • • Het werknemersbestand is in 2011 vrijwel gelijk gebleven.
 • • Het aantal personen op de wachtlijst is in 2011 toegenomen.
 • • De gemiddelde verblijfsduur op de wachtlijst is in 2011 toegenomen.
 • • Het percentage detacheringen is licht toegenomen in 2011.
Tabel 48.4 Kengetallen operationele doelstelling 1
 

Realisatie 2009

Realisatie 2010

Realisatie 2011

Werknemersbestand (personen, ultimostand)

102 173

102 809

102 058

Wachtlijst (personen, ultimostand)

18 710

21 662

21 141

Gemiddelde verblijfsduur op de wachtlijst (maanden)

14,7

15,3

18,4

Aantal detacheringen als percentage van het totaal aantal arbeidsplaatsen (%)

25

25

27

Bron: Research voor Beleid, Wsw monitor

Overzicht afgeronde onderzoeken

Tabel 48.5 Overzicht afgeronde onderzoeken

Soort onderzoek

Onderwerp onderzoek

AD/OD

A. Start

B. Afgerond

Vindplaats

Evaluatieonderzoek ex ante

Geen

   

Beleidsdoorlichting

Geen

   

Effecten onderzoek ex post

Geen

   

Overig evaluatieonderzoek

Pilots Werken naar Vermogen

AD

A. 2010

B. 2013

www.ikkan.nl/meebouwenpilots/ documenten/bekijk/165

Artikel