Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Wijziging begrotingsstaat van het BES-fonds voor het jaar 2011 (Slotwet)

33240 H STB 2013 6

Wet van 13 september 2012 inzake wijziging van de begrotingsstaat van het BES-fonds voor het jaar 2011 (Slotwet)

Kamerstuk 33 240 H

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van het BES-fonds voor het jaar 2011, vastgesteld bij de wet van 28 januari 2011, Stb. 2011, 110, gewijzigd bij de wet van 15 september 2011, Stb. 2011, 432 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van PM januari 2012, Stb. 2012, PM.

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van het BES-fonds voor het jaar 2011 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Het verplichtingenbedrag bedoeld in artikel 88 van de Wet financiën openbare lichamen Bonaire Sint Eustatius en Saba ter zake van de vrije uitkering wordt voor het uitkeringsjaar 2011 vastgesteld op € 24,9 miljoen.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te ’s-Gravenhage,, 13 september 2012

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
J. W. E. Spies

Uitgegeven de tiende januari 2013

De Minister van Veiligheid en Justitie,
I. W. Opstelten

Wijziging van de begrotingsstaat van de BES-fonds (64) voor het jaar 2011 (slotwet)

Suppletoire begrotingsstaat (slotwet) behorende bij de Wet van 13 september 2012, Stb. 2013, 6

Begroting 2011

BES-fonds (64)

Bedragen x € 1.000

   

(1)

(2)

(3)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletore begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletore begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

 

21 300

21 300

 

3 603

3 603

0

0

0

                     
 

Beleidsartikelen

                 

1

BES-fonds

21 300

21 300

21 300

3 603

3 603

3 603

0

0

0

   

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)–(4)

Art.

Omschrijving

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend geraamd bedrag)

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

 

24 903

24 903

 

25 128

0

 

225

– 24 903

                     
 

Beleidsartikelen

                 

1

BES-fonds

24 903

24 903

24 903

28 154

25 128

0

3 251

225

– 24 903