Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Wijziging begrotingsstaten Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) 2011 (Slotwet)

33240 VII STB 2013 5

Wet van 27 september 2012 inzake wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2011 (Slotwet)

Kamerstuk 33 240 VII

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) en van de begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten van dit ministerie, alle voor het jaar 2011 en vastgesteld bij de wet van 28 januari 2011, Stb. 151; laatstelijk gewijzigd bij de wet van 26 januari 2012, Stb. 188;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2011 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de diensten die een baten-lastenstelsel voeren voor het jaar 2011 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de in artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro's.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te ’s-Gravenhage,, 27 september 2012

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
J. W. E. Spies

De Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel,
G. B. M. Leers

Uitgegeven de tiende januari 2013

De Minister van Veiligheid en Justitie,
I. W. Opstelten

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2011 (slotwet)

Departementale suppletoire begrotingsstaat (slotwet) behorende bij de Wet van 27 september 2012, Stb. 2013, 5

Begroting 2011

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)

Bedragen x € 1 000

   

(1)

(2)

(3)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting, incl. ISB (+/–) dep. herindeling

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

 

4 856 198

681 268

 

279 089

299 205

 

213 749

30 740

                     
 

Beleidsartikelen

                 

27

Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

198 326

198 326

591

2 250

2 250

600

– 3 840

– 3 840

0

31

Bestuur en Democratie

113 239

82 446

194 715

11 246

11 246

3 200

62 406

62 406

4 656

33

Dienstverlenende en innovatieve overheid

77 823

77 823

0

12 209

12 209

8 987

– 6 436

– 6 436

331

35

Arbeidszaken overheid

56 462

56 462

820

1 951

1 951

0

2 324

2 324

0

37

Kwaliteit Rijksdienst

99 309

99 309

2 350

20 133

20 133

2 297

546

546

3 344

44

Stimuleren krachtige steden, vitale wijken en voldoende woningbouw

4 289

4 539

0

4 878

4 878

0

– 1 294

– 1 280

40 000

45

Stimuleren van een duurzame kwaliteit van woningen, gebouwen en bouwwerken

57 988

84 850

91

3 866

3 866

0

– 21 099

– 19 556

0

46

Garanderen van keuzemogelijkheden en betaalbaarheid op de woningmarkt

2 612 253

2 629 450

377 569

83 286

133 286

172 800

88 155

88 155

0

47

Integratie niet-westerse migranten

345 962

351 962

58 937

18 954

18 954

73 000

– 12 694

– 12 694

– 10 550

48

Kennis en ordening wonen, wijken en integratie

15 911

12 212

0

792

792

0

138

138

0

49

Rijkshuisvesting en architectuurbeleid

47 675

47 675

357

8 012

8 012

357

765

765

0

50

Vreemdelingen

765 573

765 573

467

150 421

150 421

9 100

– 5 402

– 5 402

– 7 041

                     
 

Niet-Beleidsartikelen

                 

39

Algemeen

225 380

229 915

32 271

8 419

7 827

28 564

– 10 768

– 12 457

0

41

Nominaal en onvoorzien

11 056

15 656

0

33 264

33 264

0

– 44 320

– 48 920

0

43

VUT-fonds

200 000

200 000

13 100

– 130 000

– 130 000

300

170 000

170 000

0

   

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(4)–(5)

Art.

Omschrijving

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties (+ of –)

(+ = tekortschietend t.o.v. geraamd bedrag)

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

 

5 349 036

1 011 213

 

5 275 596

1 006 021

 

– 73 440

– 5 192

                     
 

Beleidsartikelen

                 

27

Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

196 736

196 736

1 191

215 438

197 147

1 609

18 702

411

418

31

Bestuur en Democratie

186 891

156 098

202 571

103 597

112 038

203 710

– 83 294

– 44 060

1 139

33

Dienstverlenende en innovatieve overheid

83 596

83 596

9 318

104 689

85 035

9 590

21 093

1 439

272

35

Arbeidszaken overheid

60 737

60 737

820

83 954

59 458

1 476

23 217

– 1 279

656

37

Kwaliteit Rijksdienst

119 988

119 988

7 991

119 708

118 040

9 838

– 280

– 1 948

1 847

44

Stimuleren krachtige steden, vitale wijken en voldoende woningbouw

7 873

8 137

40 000

7 959

8 143

48 707

86

6

8 707

45

Stimuleren van een duurzame kwaliteit van woningen, gebouwen en bouwwerken

40 755

69 160

91

66 040

72 516

5

25 285

3 356

– 86

46

Garanderen van keuzemogelijkheden en betaalbaarheid op de woningmarkt

2 783 694

2 850 891

550 369

2 819 569

2 859 787

530 338

35 875

8 896

– 20 031

47

Integratie niet-westerse migranten

352 222

358 222

121 387

323 079

335 677

141 356

– 29 143

– 22 545

19 969

48

Kennis en ordening wonen, wijken en integratie

16 841

13 142

0

13 008

14 648

508

– 3 833

1 506

508

49

Rijkshuisvesting en architectuurbeleid

56 452

56 452

714

55 355

55 355

859

– 1 097

– 1 097

145

50

Vreemdelingen

910 592

910 592

2 526

1 274 925

902 604

8 469

364 333

– 7 988

5 943

                     
 

Niet-Beleidsartikelen

                 

39

Algemeen

223 031

225 285

60 835

215 936

215 148

36 176

– 7 095

– 10 137

– 24 659

41

Nominaal en onvoorzien

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43

VUT-fonds

240 000

240 000

13 400

240 000

240 000

13 380

0

0

– 20

Suppletoire begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten (slotwet) behorende bij de Wet van 27 september 2012, Stb. 2013, 5

Begroting 2011

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)

Bedragen x € 1 000

Omschrijving

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)–(4)

 

Oorspronkelijk vastgestelde begroting, incl. ISB (+/–) dep. herindeling

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties (+ of –)

(+ = tekortschietend t.o.v. geraamd bedrag)

Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten

           

Totale baten

89 649

 

0

89 649

118 755

29 106

Totale lasten

89 649

 

0

89 649

104 144

14 495

Saldo van baten en lasten

0

 

0

0

14 611

14 611

             

Totale kapitaalontvangsten

0

 

0

0

0

0

Totale kapitaaluitgaven

1 900

 

0

1 900

8 881

6 981

             

Centraal Archief Selectiedienst

           

Totale baten

10 996

 

0

10 996

5 330

– 5 666

Totale lasten

10 996

 

0

10 996

5 369

– 5 627

Saldo van baten en lasten

0

 

0

0

– 39

– 39

             

Totale kapitaalontvangsten

420

 

0

420

2 216

1 736

Totale kapitaaluitgaven

824

 

0

824

1 156

332

             

Doc-Direkt

           

Totale baten

   

24 879

24 879

19 692

– 5 187

Totale lasten

   

24 372

24 372

24 136

– 234

Saldo van baten en lasten

   

507

507

– 4 444

– 4 951

             

Totale kapitaalontvangsten

   

800

800

1 288

488

Totale kapitaaluitgaven

   

800

800

732

– 68

             

Logius

           

Totale baten

75 378

 

0

75 378

75 683

305

Totale lasten

75 378

 

0

75 378

76 675

1 297

Saldo van baten en lasten

0

 

0

0

– 992

– 992

             

Totale kapitaalontvangsten

400

 

0

400

2 325

1 925

Totale kapitaaluitgaven

978

 

0

978

658

– 320

             

P-Direkt

           

Totale baten

70 625

 

0

70 625

79 215

8 590

Totale lasten

70 371

 

0

70 371

79 156

8 785

Saldo van baten en lasten

254

 

0

254

59

– 195

             

Totale kapitaalontvangsten

10 000

 

0

10 000

2 400

– 7 600

Totale kapitaaluitgaven

21 750

 

0

21 750

17 653

– 4 097

             

De Werkmaatschappij

           

Totale baten

123 607

– 21 565

0

102 042

96 905

– 5 136

Totale lasten

122 057

– 20 870

0

101 187

98 500

– 2 687

Saldo van baten en lasten

1 550

– 695

0

855

– 1 594

–2 449

             

Totale kapitaalontvangsten

0

0

 

0

2 602

2 602

Totale kapitaaluitgaven

3 585

0

 

3 585

1 996

– 1 589

             

FMHaaglanden

           

Totale baten

68 519

17 091

 

85 610

91 922

6 312

Totale lasten

68 519

16 570

 

85 089

89 147

4 058

Saldo van baten en lasten

0

521

0

521

2 775

2 254

             

Totale kapitaalontvangsten

4 000

0

 

4 000

14

– 3 986

Totale kapitaaluitgaven

7 810

– 650

 

7 160

4 817

– 2 343

             

Immigratie en Naturalisatiedienst

           

Totale baten

354 005

 

0

354 005

383 324

29 319

Totale lasten

354 005

 

0

354 005

357 092

3 087

Saldo van baten en lasten

0

 

0

0

26 232

26 232

             

Totale kapitaalontvangsten

10 200

 

0

10 200

13 626

3 426

Totale kapitaaluitgaven

35 707

 

0

35 707

35 549

– 158

             

Rijksgebouwendienst

           

Totale baten

1 352 210

 

44 820

1 397 030

1 427 486

30 456

Totale lasten

1 350 773

 

44 820

1 395 593

1 481 149

85 556

Saldo van baten en lasten

1 437

 

0

1 437

– 53 663

– 55 100

             

Totale kapitaalontvangsten

484 000

249 000

– 58 910

674 090

530 556

– 143 534

Totale kapitaaluitgaven

742 190

249 000

– 59 460

931 730

951 684

19 954

             

Dienst van de Huurcommissie

           

Totale baten

22 844

 

0

22 844

19 272

– 3 572

Totale lasten

23 879

 

0

23 879

18 683

– 5 196

Saldo van baten en lasten

– 1 035

 

0

– 1 035

589

1 264

             

Totale kapitaalontvangsten

1 372

 

0

1 372

2 900

1 528

Totale kapitaaluitgaven

1 372

 

0

1 372

1 210

– 162