Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2011 (Slotwet)

33240 XV STB 2013 16

Wet van 27 september 2012 tot wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2011 (Slotwet)

Kamerstuk 33 240 XV

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV), van de begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten van dit ministerie, alle voor het jaar 2011 en vastgesteld bij de wet van 28 januari 2011, Stb. 101, laatstelijk gewijzigd bij de wet van .............. 2012, Stb. ...;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2011 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de diensten die een baten-lastenstelsel voeren voor het jaar 2011 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de in de artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te ’s-Gravenhage,, 27 september 2012

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
L. F. Asscher

Uitgegeven de zeventiende januari 2013

De Minister van Veiligheid en Justitie,
I. W. Opstelten

Departementale suppletoire begrotingsstaat (slotwet) behorende bij de Wet van 27 september 2012, Stb. 2013, 16

Begroting 2011

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

Bedragen x € 1 000

   

(1)

(2)

(3)

Art.

Omschrijving

Stand begroting t/m ISB1

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting NJN

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

 

29 910 969

2 067 545

 

326 414

16 001

 

548 799

205 880

 

Beleidsartikelen

                 

41

Inkomensbeleid

1 916

2 006

0

0

– 83

0

– 593

– 530

0

42

Arbeidsparticipatie

60 664

60 726

17 237

– 31 050

– 30 939

0

2 758

777

3 300

43

Arbeidsverhoudingen

17 950

17 798

1 711

– 419

– 419

0

– 184

– 183

300

44

Gezond en veilig werken

65 220

65 395

9 300

107

185

0

– 3 318

– 3 328

– 800

45

Pensioenbeleid

2 930

2 930

0

119

119

0

– 695

– 695

0

46

Inkomensbescherming met activering

7 194 877

7 198 137

0

– 145 166

– 145 166

0

606 707

530 526

16 377

47

Aan het werk: Bemiddeling en Re-integratie

2 177 497

2 178 514

482 667

27 203

27 203

1

15 537

15 514

32 751

48

Sociale werkvoorziening

2 371 533

2 371 533

528 126

– 290

– 290

0

– 2 685

– 1 950

– 22 526

49

Overige inkomensbescherming

690 763

690 763

0

– 20 075

– 20 075

0

10 844

10 844

0

50

Tegemoetkoming specifieke kosten

5 676 661

5 676 661

161 272

– 297 778

– 297 778

6 000

– 86 322

– 86 322

2 129

51

Rijksbijdragen aan sociale fondsen

8 564 445

8 564 445

0

472 113

472 113

0

86 535

86 535

1 292

52

Kinderopvang

2 939 475

2 939 475

856 736

180 306

180 306

0

92 972

86 040

169 488

                     
 

Niet-beleidsartikelen

                 

97

Aflopende regelingen

127

127

5 000

0

0

10 000

311

311

0

98

Algemeen

183 391

183 199

5 496

3 437

3 318

0

8 492

7 511

3 569

99

Nominaal en onvoorzien

– 40 740

– 40 740

0

137 920

137 920

0

– 96 251

– 96 251

0

Noot 1: Incidentele suppletoire begroting

   

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)

Art.

Omschrijving

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties (+ of -)

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

 

30 786 182

2 289 426

 

30 766 600

2 455 729

 

– 19 582

– 166 303

 

Beleidsartikelen

                 

41

Inkomensbeleid

1 323

1 393

0

1 147

1 223

0

– 176

– 170

0

42

Arbeidsparticipatie

32 372

30 564

20 537

26 817

23 397

20 697

– 5 555

– 7 167

– 160

43

Arbeidsverhoudingen

17 347

17 196

2 011

14 239

14 401

614

– 3 108

– 2 795

1 397

44

Gezond en veilig werken

62 009

62 252

8 500

45 954

51 657

7 585

– 16 055

– 10 595

915

45

Pensioenbeleid

2 354

2 354

0

2 497

2 590

0

143

236

0

46

Inkomensbescherming met activering

7 656 418

7 583 497

16 377

7 953 941

7 583 102

16 827

297 523

– 395

– 450

47

Aan het werk: Bemiddeling en Re-integratie

2 220 237

2 221 231

515 419

1 508 576

2 216 549

523 839

– 711 661

– 4 682

– 8 420

48

Sociale werkvoorziening

2 368 558

2 369 293

505 600

2 367 956

2 368 303

506 733

– 602

– 990

– 1 133

49

Overige inkomensbescherming

681 532

681 532

0

678 796

678 796

3 801

– 2 736

– 2 736

– 3 801

50

Tegemoetkoming specifieke kosten

5 292 561

5 292 561

169 401

5 312 897

5 312 897

233 594

20 336

20 336

– 64 193

51

Rijksbijdragen aan sociale fondsen

9 123 093

9 123 093

1 292

9 120 408

9 120 408

1 292

– 2 685

– 2 685

0

52

Kinderopvang

3 212 753

3 205 821

1 026 224

3 202 155

3 210 395

1 116 597

– 10 598

4 574

– 90 373

                     
 

Niet-beleidsartikelen

                 

97

Aflopende regelingen

438

438

15 000

1 648

1 651

16 120

1 210

1 213

– 1 120

98

Algemeen

195 320

194 028

9 065

182 945

181 231

8 030

– 12 375

– 12 797

1 035

99

Nominaal en onvoorzien

929

929

0

0

0

0

– 929

– 929

0

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2011 (slotwet)

Suppletoire begrotingsstaat inzake de baten-lastendienst(en) (slotwet) behorende bij de Wet van 27 september 2012, Stb. 2013, 16

Begroting 2011

Baten-lastendienst Agentschap SZW en Inspectie Werk en Inkomen

Bedragen x € 1 000

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)-(4)

Omschrijving

Stand begroting t/m ISB1

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties (+ of –)

(+ = hoger dan geraamd bedrag)

Agentschap SZW

           

Totaal baten

21 491

1 796

2 850

26 137

25 601

– 536

Totaal lasten

21 491

1 796

2 850

26 137

24 902

– 1 235

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

699

699

             

Totale kapitaalontvangsten

0

0

0

0

0

0

Totale kapitaaluitgaven

150

0

3 127

3 277

3 370

93

             

Inspectie Werk en Inkomen

           

Totale baten

10 565

0

1 515

12 080

11 783

297

Totale lasten

10 565

0

– 865

9 700

9 607

– 93

Saldo van baten en lasten

0

0

2 380

2 380

2 176

– 204

             

Totale kapitaalontvangsten

0

0

0

0

0

0

Totale kapitaaluitgaven

0

0

375

375

375

0

Noot 1: Incidentele suppletoire begroting