Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Brieven

Resultaat 1-10 van 15

1 | 2 | Volgende >


 • 1.

  32504 70 Brief van de staatssecretaris van financiën

  24-10-2011 Brief staatssecretaris over de resultaten van de tussenevaluatie van de werkkostenregeling
  Belastingplan 2011
  KST 2 2011-2012
  Rijksbegroting 2011, 02-11-2011

 • 2.

  32504 69 Brief van de staatssecretaris van financiën

  07-09-2011 Brief staatssecretaris over aanpassing regeling vergoeding extraterritoriale kosten buitenlandse werknemers (30% regeling) In onderhavige brief informeert staatssecretaris Weekers (Fin) de Kamer, naar aaneiding van vragen . uit de procedurevergadering van de vaste commissie voor Financiën van 15 juni 2011, over de 30%-regeling naar aanleiding van berichten in de media over het gebruik van deze regeling en de maatschappelijke aandacht die vervolgens aan de regeling werd besteed. De vaste commissie voor Financiën heeft verzocht om meer informatie over de uitwerking van de regeling en de uitkomsten van de beschouwing ervan, dit laatste in overleg met het bedrijfsleven. Middels deze brief informeer Weekers de Kamer tevens over de te nemen de stappen om deze regeling beter te richten op de beoogde doelgroep. In de sfeer van de loonbelasting is een vergoeding voor kosten van verblijf buiten het land van herkomst (extraterritoriale kosten) die in aanvulling op het loon wordt verst
  Belastingplan 2011
  KST 2 2010-2011
  Rijksbegroting 2011, 13-09-2011

 • 3.

  32504 68 Brief van de staatssecretaris van financiën

  09-06-2011 Brief staatssecretaris over de 30%-regeling
  Belastingplan 2011
  KST 2 2010-2011
  Rijksbegroting 2011, 22-06-2011

 • 4.

  32504 67 Brief van de staatssecretaris van financiën

  06-06-2011 Brief staatssecretaris over gevolgen die wetsvoorstel Wijziging Wet inkomstenbelasting 2001 m.b.t. indexering eigenwoningforfait gehad zou hebben voor waardeontwikkeling van woningen Het wetsvoorstel Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 met betrekking tot de indexering van het eigenwoningforfait (Kamerstuk 32303) is ingetrokken. In deze brief bespreekt de staatssecretaris de consequenties die het wetsvoorstel zou hebben gehad. Het document 'Gevolgen niet indexeren ondergrens villabelasting bij waardestijging 3,5%' is als bijlage bij dit Kamerstuk gevoegd.
  Belastingplan 2011
  KST 2 2010-2011
  Rijksbegroting 2011, 22-06-2011

 • 5.

  32504 65 Brief van de staatssecretaris van financiën

  05-04-2011 Brief staatssecretaris ter aanbieding document met stand van zaken van alle tijdens behandeling Belastingplan 2011 gedane toezeggingen en over uitvoering van aangenomen moties Het document is als bijlage bij deze brief gevoegd.
  Belastingplan 2011
  KST 2 2010-2011
  Rijksbegroting 2011, 08-04-2011

 • 6.

  32504 K Brief van de staatssecretaris van financien

  17-03-2011 Brief staatssecretaris ter nakoming van de toezegging om terug te komen op de mogelijkheden voor het stimuleren van kapitaalverstrekking aan MKB-ondernemingem Met onderhavige brief komt staatssecretaris Weekers (Fin) terug op zijn brief van 22 februari 2011, waarin hij gevolg heeft gegeven aan enkele toezeggingen uit de behandeling van het Belastingplan 2011 c.a. (Kamerstuk 32 504, nr. J). In deze brief is Weekers abusievelijk nog niet ingegaan op de toezegging om terug te komen op stimuleren van kapitaalverstrekking aan MKB-ondernemingen, hetgeen hij in voorliggende brief alsnog doet, mede namens minister Verhagen (ELI). In onderhavige brief gaat de staatssecretaris onder meer in op:de beperkingen die de Europese staatssteunregels vormen voor een mogelijke alternatieve fiscale stimulans (na de eerdere pogingen om een MKB-beleggingsfaciliteit in het leven te roepen). Weekers wijst de Kamer op bestaande instrumenten onder verantwoordelijkheid van de minister van EL&I dat hie
  Belastingplan 2011
  KST 1 2010-2011
  Rijksbegroting 2011, 21-03-2011

 • 7.

  32504 64 Brief van de staatssecretaris van financiën

  22-02-2011 Brief staatssecretaris over toezeggingen, gedaan tijdens de behandeling van het Belastingplan 2011 In deze brief gaat staatssecrtaris Weekers (Fin) in op enkele toezeggingen, gedaan tijdens de behandeling van het Belastingplan 2011. De toezeggingen betroffen: - de werkkostenregeling; - het stimuleren van kapitaalverstrekking aan MKB-ondernemingen; - de motie-Omtzigt/Dijkgraaf over het wegnemen van perverse financiële prikkels om zich als partners te registreren (kamerstuk 32504, nr. 59).
  Belastingplan 2011
  KST 2 2010-2011
  Rijksbegroting 2011, 24-02-2011

 • 8.

  32504 J Brief van de staatssecretaris van financiën

  22-02-2011 Brief staatssecretaris over NTFR-artikel Rambhadjan c.s. en btw-tarief renovatie woonboten In onderhavige brief gaat staatssecretaris Weekers (Fin) in op een artikel van mr. A.P.J.D. Rambhadjan, mr. J.M. van der Vegt en mr. B. Suvaal in NTFR Beschouwingen van 16 december 2010 over de binnenjaarse verliesverrekening bij artikel 20a van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (NTFR 2010-2802). Daarnaast gaat hij in op het beleid dat ten grondslag ligt aan de uitzondering van woonboten, woonarken en woonwagens van toepassing van het verlaagde btw-tarief op arbeidsintensieve diensten.
  Belastingplan 2011
  KST 1 2010-2011
  Rijksbegroting 2011, 24-02-2011

 • 9.

  32504 63 Brief van de staatssecretaris van financiën

  15-12-2010 Brief staatssecretaris over de regeling tijdelijke willekeurige afschrijving voor investeringen in zeeschepen door IB-ondernemers In deze brief gaat de staatssecretaris in op de motie Bashir c.s., die ertoe strekt zo snel mogelijk een uitzondering te maken op de regeling tijdelijke willekeurige afschrijving voor investeringen in zeeschepen door IB-ondernemers. De directe aanleiding voor de motie zijn de agressieve reclame-uitingen van de sector. Daarin wordt aangegeven dat de belastingdienst meer geld teruggeeft aan de (particuliere) investeerders dan hun investering in het zeeschip. Bij dit Kamerstuk zijn 2 bijlagen gevoegd: - een brief van de KVNR en Scheepsbouw Nederland ter aanbieding van de Reclamecode participaties in zeeschepen, en - de Reclamecode participaties in zeeschepen.
  Belastingplan 2011
  KST 2 2010-2011
  Rijksbegroting 2011, 24-12-2010

 • 10.

  32504 G Brief van de staatssecretaris van financien

  21-12-2010 Brief staatssecretaris met zijn antwoorden op vragen, gesteld tijdens de plenaire behandeling van de onderhavige wetsvoorstellen
  Belastingplan 2011
  KST 1 2010-2011
  Rijksbegroting 2011, 23-12-2010


1 | 2 | Volgende >