Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Brieven

Resultaat 1-10 van 25

1 | 2 | 3 | Volgende >


 • 1.

  32500 XV 102 Brief van de minister van sociale zaken en werkgelegenheid

  02-09-2011 Brief minister over het rapport 'Onderzoek naar topbeloningen 2010, de beloning van topbestuurders ten opzichte van medewerkers'
  Vaststelling begroting Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2011
  KST 2 2010-2011
  Rijksbegroting 2011, 08-09-2011

 • 2.

  32500 XV 80 Brief van de minister van sociale zaken en werkgelegenheid

  06-04-2011 Brief minister over zijn voornemen de persoonlijke dienstverlening aan grensarbeiders te beëindigen
  Vaststelling begroting Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2011
  KST 2 2010-2011
  Rijksbegroting 2011, 08-04-2011

 • 3.

  32500 XV 79 Brief van de staatssecretaris van sociale zaken en werkgelegenheid

  04-04-2011 Brief staatssecretaris met een reactie op moties, aangenomen in een aantal gemeenten In een aantal gemeenten zijn in de afgelopen periode moties aangenomen over de voorgenomen bezuinigingen van het kabinet op het terrein van sociale zaken. De moties betreffen de volgende onderwerpen: bezuinigingen op de sociale werkvoorziening en de bijstand, decentralisatie van de Wajong en beperking van het gemeentelijk armoedebeleid. In deze brief gaat de staatssecretaris op deze onderwerpen in.
  Vaststelling begroting Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2011
  KST 2 2010-2011
  Rijksbegroting 2011, 07-04-2011

 • 4.

  32500 XV 78 Brief van de minister van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties

  28-03-2011 Brief minister met reactie op motie-Karabulut om ook oud-politici met een wachtgeldregeling te verplichten tegenprestaties te leveren conform de Wet werk en bijstand In onderhavige brief reageert minister Kamp (SZW) op de bij de behandeling van de begroting van het ministerie van SZW op 9 december 2010 ingediende motie van mevrouw Karabulut (SP) (Kamerstuk 32500 XV, nr. 32), waarin de regering word gevraagd verzocht om ook oud-politici met een wachtgeldregeling te verplichten tegenprestaties te leveren. Dit naar aanleiding van het voornemen om in de bijstand de wettelijke plicht tot tegenprestatie op te nemen voor bijstandsgerechtigden. In de brief beargumenteert Kamp zijn voornemen om in de Wet werk en bijstand (WWB) en plicht tot een tegenprestatie worden opgenomen. De tegenprestatie wordt echter niet gekoppeld aan de uitkeringen krachtens de Werkloosheidswet (WW) als de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa). Werknemers en oud-politici hebben recht op een WW-
  Vaststelling begroting Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2011
  KST 2 2010-2011
  Rijksbegroting 2011, 05-04-2011

 • 5.

  32500 XV 77 Brief van de minister van sociale zaken en werkgelegenheid

  22-03-2011 Brief minister over uitvoering amendementen inzake de Arbeidsinspectie Met deze brief informeert minister Kamp (SZW) de Kamer over de uitvoering van twee amendementen, te weten: - het amendement-Spekman c.s. over uitbreiding van het aantal inspecteurs van de Arbeidsinspectie met 30 fte (kamerstuk 32123 XVI, nr. 42); - het amendement-Spekman c.s. om de Arbeidsinspectie in 2010 de aard en omvang van de problematiek van illegale arbeid en daaraan verwante overtredingen te laten onderzoeken (kamerstuk 32123 XV, nr. 43).
  Vaststelling begroting Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2011
  KST 2 2010-2011
  Rijksbegroting 2011, 25-03-2011

 • 6.

  32500 XV 75 Brief van de minister van sociale zaken en werkgelegenheid

  14-03-2011 Brief minister over invulling van de taakstelling in het SZW-domein In onderhavige brief presenteert minister Kamp (SZW) de invulling van de taakstelling in het SZW-domein. Ten eerste komt de omvang van de taakstelling voor het domein van SZW aan bod. Hierbij komt ook de context waarin deze taakstelling plaats vindt aan de orde. Ten tweede komt de aanpak voor het SZW-domein aan de orde. De minister gaat meer concreet in op de maatregelen voor de komende jaren voor UWV, SVB en het departement. Ten derde gaat de minister in op de relatie met andere ontwikkelingen binnen de rijksdienst en het toekomstperspectief vanuit die organisatie op het SZW-domein.
  Vaststelling begroting Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2011
  KST 2 2010-2011
  Rijksbegroting 2011, 18-03-2011

 • 7.

  32500 XV 76 Brief van de minister van sociale zaken en werkgelegenheid

  10-03-2011 Brief minister over draagvlaktoets door productschappen onder heffingbetalers Minister Kamp (SZW) schrijft dat gebleken is dat de product- en bedrijfschappen niet van plan zijn de komende maanden op vrijwillige basis draagvlakonderzoeken als bedoeld in artikel 69 van de Wet op de bedrijfsorganisatie (Wbo) te houden.
  Vaststelling begroting Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2011
  KST 2 2010-2011
  Rijksbegroting 2011, 17-03-2011

 • 8.

  32500 XV 68 Brief van de minister van sociale zaken en werkgelegenheid

  01-03-2011 Brief minister over adviesvoornemens van het kabinet voor het jaar 2011 m.b.t. tot de Sociaal-Economische Raad (SER)
  Vaststelling begroting Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2011
  KST 2 2010-2011
  Rijksbegroting 2011, 03-03-2011

 • 9.

  32500 XV 67 Brief van de minister van sociale zaken en werkgelegenheid

  17-02-2011 Brief minister over kinderbijslag voor ontwikkelingswerkers die terugkeren naar Nederland De minister reageert op de aangenomen motie waarin de regering wordt verzocht om alles in het werk te stellen zodat Nederlandse ontwikkelingswerkers die terugkeren naar Nederland zo spoedig mogelijk kinderbijslag kunnen ontvangen.
  Vaststelling begroting Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2011
  KST 2 2010-2011
  Rijksbegroting 2011, 22-02-2011

 • 10.

  28719 76 Brief van de staatssecretaris van sociale zaken en werkgelegenheid

  17-02-2011 Brief staatssecretaris over de netto effectiviteit van re-integratie In deze brief geeft staatssecretaris De Krom (SZW naar aanleiding van een verzoek uit de Kamer een overzicht van de beschikbare resultaten op het terrein van onderzoek naar de netto-effectiviteit van re-integratie. Daarbij reageert hij tevens op het verzoek uit de motie-Azmani/Koser Kaya (kamerstuk 32500 XV, nr. 27) om een gedegen onderzoek te doen naar de netto-effectiviteit van het re-integratieproces waarbij gebruik wordt gemaakt van aselecte controlegroepen. Aan de orde komen achtereenvolgens: - de resultaten van het onderzoek naar de effectiviteit van re-integratie; - de onderzoeksopzet voor een experiment inzake de netto-effectiviteit van re-integratie.
  Reïntegratiebeleid
  KST 2 2010-2011
  Rijksbegroting 2011, 22-02-2011


1 | 2 | 3 | Volgende >