Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

4. COMMISSIE VAN TOEZICHT BETREFFENDE DE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENSTEN

4.1 Algemene doelstelling

Op grond van de Wet op de inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Wiv) is er een Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, die belast is met:

  • –  het toezicht op de rechtmatigheid van de uitvoering van hetgeen bij of krachtens de Wiv en de Wet veiligheidsonderzoeken is gesteld;
  • –  het gevraagd of ongevraagd inlichten en adviseren van de bij de Wiv betrokken ministers (BZK, Defensie en AZ) aangaande de door de commissie geconstateerde bevindingen;
  • –  het adviseren van de betrokken ministers over de onderzoeken en het beoordelen van klachten;
  • –  het ongevraagd adviseren van de betrokken ministers over het uitbrengen van verslag aan personen, ten aanzien van wie bijzondere bevoegdheden zijn uitgeoefend door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst of de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst.

4.2 Budgettaire gevolgen

Opbouw verplichtingen/uitgaven (x € 1 000)
 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Stand ontwerpbegroting 2010

675

1 096

1 055

1 055

1 055

1 055

 
               

Mutatie eerste suppletore begroting 2010

 

 
               

Nieuwe mutaties:

             

1. Extrapolatie 2015

           

1 055

2. Toegekende prijsbijstelling

   

3

3

3

3

3

Stand ontwerpbegroting 2011

 

1 096

1 058

1 058

1 058

1 058

1 058