Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

6. MOTIES EN TOEZEGGINGEN

Omschrijving van de motie of toezegging

Vindplaats

Stand van zaken

Motie-Anker over een meer gerichte opzet van overheidscampagnes (32 123 III, nr. 6)

Begrotingsbehandeling 2010

8 oktober 2009

Bij alle Postbus 51 campagnes is het algemeen publiek in principe doelgroep. Daarnaast is vaak een secundaire of specifieke doelgroep aan te merken; deze groep is doorgaans omvangrijk en via een Postbus 51 campagne goed te bereiken. De Jaarevaluatie geeft geen aanleiding voor de veronderstelling dat de Postbus-campagnes er niet in slagen specifieke doelgroepen te bereiken.

     

Motie-Van Gent over het moment van openbaarmaking van de begrotingsstukken (omdat een embargoregeling resulteert in ongewenste wedloop tussen journalisten om stukken als eerste gelekt te krijgen) (32 123 III, nr. 7)

Begrotingsbehandeling 2010

8 oktober 2009

Voorafgaand aan Prinsjesdag wordt dit samen met de voorzitter van de TK bezien, in het perspectief van de evaluatie van de «Commissie Prinsjesdagstukken».

     

Motie-Van Gent over een verzoek aan het Innovatieplatform (IP) om de nadruk te leggen op duurzame ontwikkelingen (32 123 III, nr. 8)

Begrotingsbehandeling 2010

8 oktober 2009

De TK is over de aanpak nader geïnformeerd door de minister van EZ in het AO over Innovatie op 17 november 2009. Het belang van duurzame ontwikkeling is door het kabinet meermaals onder de aandacht van het IP gebracht. Dit is door het IP o.a. verwerkt in het recente IP-advies over duurzame energie (IP advies 22 februari 2010).

     

De minister-president zal in de ministerraad kenbaar maken dat meer haast moet worden gemaakt met het invoeren van de rijksbrede huisstijl op die terreinen waar dat nog niet is gerealiseerd

Begrotingsbehandeling 2010

8 oktober 2009

De minister-president heeft in de ministerraad kenbaar gemaakt dat de invoering van de rijkshuisstijl zo snel mogelijk moet worden afgerond. De MP heeft ook het belang van een goede beheerorganisatie benadrukt.

     

De minister-president zal bezien of er mogelijkheden zijn om de beoordeling van de communicatie met de burgers verder te verbeteren, in het licht van de waarderingscijfers die tot nu toe zijn behaald

Begrotingsbehandeling 2010

8 oktober 2009

Eind 2009 heeft DPC onderzocht welke mogelijkheden er zijn om de burgertevredenheidsnormen te verhogen. Er blijkt een verband te bestaan tussen de factoren volledigheid, antwoordsnelheid en klantvriendelijkheid enerzijds, en burgertevredenheid anderzijds. De mate waarin en de wijze waarop deze factoren van invloed zijn op de uiteindelijke tevredenheid, is echter nog onduidelijk. Om hierover nader met de Tweede Kamer van gedachten te wisselen wordt voorgesteld een technisch overleg te organiseren.

     

De minister-president zal – gelet op de verantwoordelijkheid van AZ voor de voorlichtingscampagnes van postbus 51 in relatie tot de inhoudelijke verantwoordelijkheid van de vakdepartementen – de opmerkingen van de ChristenUnie over de effectiviteit van de verschillende campagnes doorgeleiden naar de desbetreffende bewindspersonen

Begrotingsbehandeling 2010

8 oktober 2009

In juni 2010 zijn de bewindspersonen door tussenkomst van de Voorlichtingsraad gewezen op de departementale verantwoordelijkheid voor de effectiviteit van campagnes.

     

Het kabinet zal de dit jaar toegepaste embargoregeling Prinsjesdag evalueren. Het is niet zeker dat de evaluatie in oktober zal zijn afgerond, maar het is van belang snel helderheid te krijgen. De minister-president zal hierover contact opnemen met de Kamervoorzitter

Begrotingsbehandeling 2010

8 oktober 2009

Er heeft een evaluatie plaatsgevonden door de «Commissie Prinsjesdagstukken» o.l.v. De Wijkerslooth. Met de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer heeft hieromtrent overleg plaatsgevonden. Het kabinet zal tijdig voor Prinsjesdag de embargoregeling bekendmaken.