Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2011

32500 XV 1 Voorstel van wet

Vergaderjaar 2010-2011

Nr. 1

21 september 2010

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz.enz.enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2011 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten:

  • –  Agentschap SZW;
  • –  Inspectie Werk en Inkomen;

van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het jaar 2011 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De vaststelling van de in artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2011 Departementale begrotingsstaat (XV) behorende bij de Wet van .........., Stb. ... Begroting 2011 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (x € 1000)
   

(1)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

25 876 467

25 880 727

1 049 537

         
 

Beleidsartikelen

25 733 689

25 738 141

1 039 041

         

41

Inkomensbeleid

1 916

2 006

0

42

Arbeidsparticipatie

60 664

60 726

17 237

43

Arbeidsverhoudingen

17 950

17 798

1 711

44

Gezond en veilig werken

65 220

65 395

9 300

45

Pensioenbeleid

2 930

2 930

0

46

Inkomensbescherming met activering

7 164 877

7 168 137

0

47

Aan het werk: Bemiddeling en Re-integratie

2 177 497

2 178 514

482 667

48

Sociale werkvoorziening

2 371 533

2 371 533

528 126

49

Overige inkomensbescherming

690 763

690 763

0

50

Tegemoetkoming specifieke kosten

1 189 853

1 189 853

0

51

Rijksbijdragen aan sociale fondsen

11 990 486

11 990 486

0

         
 

Niet-beleidsartikelen

142 778

142 586

10 496

97

Aflopende regelingen

127

127

5 000

98

Algemeen

183 391

183 199

5 496

99

Nominaal en onvoorzien

– 40 740

– 40 740

0

Begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten behorende bij de Wet van .........., Stb. ... Begroting 2011 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (x € 1000)
 

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo van baten en lasten

Agentschap SZW

21 491

21 491

0

Inspectie Werk en Inkomen

10 565

10 565

0

       

Totaal

32 056

32 056

0

 

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Agentschap SZW

150

0

Inspectie Werk en Inkomen

0

0

     

Totaal

150

0

Begrotingsuitgaven 2011 (€ 25 880,7 mln) naar artikel (x € 1 mln)
Begrotingsontvangsten 2011 (€ 1 049,5 mln) naar artikel (x € 1 mln)
Premieuitgaven 2011 (€ 49,5 mrd) naar artikel en regeling (bedragen x € 1 mrd)