Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

03 Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB)

Het CJIB levert een bijdrage aan de operationele doelstelling 13.4

«Het bestrijden van criminaliteit met een effectieve en doelmatige tenuitvoerlegging van strafrechtelijke sancties en maatregelen». In dit kader is het CJIB verantwoordelijk voor het afhandelen, innen en coördineren van opgelegde financiële straffen, sancties, transacties, strafbeschikkingen en maatregelen. Naast zijn reguliere taken binnen het Justitie domein, worden ook voor andere organisaties binnen de Rijksoverheid innings- en incassoactiviteiten uitgevoerd. Daarnaast is het CJIB aangewezen als centrale autoriteit bij de executie van buitenlandse geldelijke sancties in Nederland.

Meerjarige begroting van baten en lasten (x € 1000)

Meerjarige begroting van baten en lasten (x € 1000)
 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Baten

             

Opbrengst moederdepartement

88 655

32 456

28 340

7 285

5 960

5 420

5 420

Opbrengst overige departementen

6 344

12 633

13 700

11 909

11 909

11 909

11 909

Opbrengst derden

15 143

63 624

70 601

111 324

114 778

115 667

116 513

Rentebaten

188

50

50

50

50

50

50

Bijzondere baten

0

0

0

0

0

0

0

               

Totaal baten

110 330

108 762

112 692

130 568

132 697

133 046

133 892

               

Lasten

             

Apparaatskosten

             

Personele kosten

52 378

53 286

52 705

60 620

62 310

62 709

63 081

Materiële kosten

40 828

35 622

38 959

45 789

45 816

45 637

45 987

Gerechtskosten

6 537

13 114

14 077

16 145

16 354

16 438

16 518

Rentelasten

1 418

1 102

985

1 163

1 197

1 205

1 213

Afschrijvingskosten

             

Materieel

4 326

1 206

1 292

1 512

1 551

1 561

1 569

Immaterieel

6 089

3 427

3 671

4 336

4 464

4 494

4 523

Dovergelden

1 195

1 005

1 003

1 003

1 003

1 003

1 003

Overige kosten

             

Dotaties voorzieningen

2

0

0

0

0

0

0

Bijzondere lasten

0

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten

112 773

108 762

112 692

130 568

132 697

133 047

133 893

               

Saldo van baten en lasten

– 2 443

0

0

0

0

0

0

Baten

Opbrengst moederdepartement

De onder deze post vermelde baten sluiten aan bij de in het budgettaire kader beschikbare middelen, eventueel verhoogd met aanvullend beschikbaar gestelde middelen vanuit de Justitiebegroting.

Opbrengst moederdepartement
 

boete vonnissen

transacties

OM-afdoening

vrijheidsstraffen

taakstraffen

schadevergoedingsmaatregelen

ontnemingsmaatregelen

diversen

totaal

P (x € 1,–)

€ 48,94

€ 13,67

€ 42,14

€ 58,70

€ 31,33

€ 348,91

€ 2 245,64

   

Q (stuks)

130 523

155 472

277 983

18 335

30 260

9 563

778

   

P x Q (x € 1000)

6 388

2 126

11 714

1 076

948

3 337

1 748

1 003

28 340

Opbrengst overige departementen

Dit betreffen de opbrengsten van andere overheidsorganisaties voor de inning van bestuurlijke boetes. Voorts int het CJIB voor het Ministerie van VROM ten onrechte uitgekeerde huursubsidies en voor het Ministerie van VWS de inning en incasso van de zorgpremie bij wanbetalers.

Opbrengst derden

Vanaf 2010 is de financiering van de WAHV-sancties volledig afkomstig van aan de burger in rekening gebrachte administratiekosten. Het tarief voor de administratiekosten bedraagt € 6,– per WAHV-sanctie. Deze opbrengsten worden hier verantwoord. Vanaf 2012 zal voor de producten boetevonnissen, transacties en strafbeschikkingen de financiering eveneens afkomstig zijn van aan de burger in rekening gebrachte administratiekosten. Het tarief moet nog worden vastgesteld; er wordt uitgegaan van een kostendekkend tarief.

Rentebaten

Voor het jaar 2011 wordt rekening gehouden met een renteopbrengst van € 50 000,– over de stand van de rekening-courant.

Lasten

Personele kosten

Onderstaand een opgave van het aantal fte’s en de kosten van het actief personeel. Het CJIB heeft als beleid om een deel van zijn personeel flexibel (inhuurconstructie via een uitzendbureau) aan te trekken.

Personele kosten x € 1 000
 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Ambtelijk personeel

             

kosten

42 556

48 916

49 905

51 331

51 541

51 967

52 387

aantal fte

804

924

943

970

974

982

990

               

Overige personele kosten

             

kosten

18 163

8 088

5 645

10 829

12 109

11 677

11 218

               

Postactief personeel

             

Dotatie voorziening post actief personeel

2

0

0

0

0

0

0

               

Totale kosten

52 378

53 286

52 705

60 620

62 310

62 709

63 081

In de opgave van het postactief personeel zijn de medewerkers die gebruik maken van de Remkes-regeling niet meegenomen. Voor de kosten hiervan is een voorziening getroffen.

Materiële kosten

Onder deze post zijn alle reguliere exploitatiekosten van het CJIB opgenomen. Het betreffen de volgende kostensoorten:

Materiële kosten x € 1 000

print- en mailservice

8 400

GBA/KvK-kosten

400

gebruikersvergoedingen huisvesting

5 800

exploitatiekosten huisvesting

3 400

werkplekgebonden kosten

2 300

kosten betalingsverkeer

1 750

ICT-onderhoud en -service

3 750

systeemvernieuwing

10 500

diverse materiële kosten

2 659

   

Totaal

38 959

Gerechtskosten

Dit betreffen onder meer de kosten voor de inschakeling van gerechtsdeurwaarders in het incassotraject met betrekking tot de OM-producten. Sinds 2009 int het CJIB voor het Ministerie van VWS de zorgpremie bij wanbetalers. Ook bij de incasso hiervan worden gerechtsdeurwaarders ingezet.

Rentelasten

Dit betreft de te betalen rente in 2011 als gevolg van het beroep op de leenfaciliteit van het Ministerie van Financiën ten behoeve van investeringen in (im)materiële vaste activa. De gemiddelde rente over de stand van de leningen bedraagt 4%.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingsbedragen zijn bepaald volgens een consistente gedragslijn (zelfde termijnen als voorgaande jaren). Afschrijvingen geschieden lineair en tijdsevenredig over het jaar. De afschrijvingstermijnen sluiten aan op de richtlijnen die zijn vastgelegd in het Handboek Financiële Informatie en Administratie Rijksoverheid.

Activa x € 1 000
 

Afschrijvingstermijn

Bedrag

Immateriële vaste activa

5 jaar

3 671

     

Materiële vaste activa

   

Hardware

3 resp. 5 jaar

699

Software

3 resp. 5 jaar

149

Inventarissen

7,5 resp. 10 jaar

228

Apparatuur

3 resp. 5 jaar

5

Verbouwingen

10 jaar

211

 

(subtotaal)

1 292

   

4 963

Dotaties aan voorzieningen

Dotaties aan voorzieningen worden niet voorzien. Wel zal jaarlijks worden beoordeeld of het saldo van de voorziening voor de FPU-regeling voldoende is voor de verplichtingen voor de komende jaren. Op basis hiervan zal een dotatie ten gunste dan wel vrijval ten laste van de voorziening worden geboekt.

Doelmatigheid

Een belangrijke indicator voor de doelmatigheid is de kostprijs per product in combinatie met kwaliteitsindicatoren. Belangrijke kwaliteitsindicatoren voor het CJIB zijn de innings- en afdoeningspercentages.

Doelmatigheid
 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

WAHV-sancties

           

Tarief

€ 6,00

€ 6,00

€ 6,00

€ 6,00

€ 6,00

€ 6,00

% geïnde zaken binnen 1 jaar

95%

95%

95%

95%

95%

95%

Boetevonnissen

           

Kostprijs

48,94

48,94

48,94

48,94

48,94

48,94

% afgedane OH-zaken binnen 1 jaar

70%

70%

70%

70%

70%

70%

Transacties

           

Kostprijs

€ 13,67

€ 13,67

€ 13,67

€ 13,67

€ 13,67

€ 13,67

% geïnde zaken binnen 1 jaar

65%

65%

65%

65%

65%

65%

OM-afdoeningen

           

Kostprijs

€ 42,14

€ 42,14

€ 42,14

€ 42,14

€ 42,14

€ 42,14

Vrijheidsstraffen 1
           

Kostprijs

€ 58,70

€ 58,70

€ 58,70

€ 58,70

€ 58,70

€ 58,70

Taakstraffen

           

Kostprijs

€ 31,33

€ 31,33

€ 31,33

€ 31,33

€ 31,33

€ 31,33

schadevergoedingsmaatregelen

           

Kostprijs

€ 348,91

€ 348,91

€ 348,91

€ 348,91

€ 348,91

€ 348,91

% afgedane zaken binnen 3 jaar

84%

84%

84%

84%

84%

84%

Ontnemingsmaatregelen

           

Kostprijs

€ 2 245,64

€ 2 245,64

€ 2 245,64

€ 2 245,64

€ 2 245,64

€ 2 245,64

% afgedane A-zaken binnen 3 jaar

60%

60%

60%

60%

60%

60%

% afgedane B-zaken binnen 10 jaar

80%

80%

80%

80%

80%

80%

Noot 1: Voor vrijheidsstraffen en taakstraffen zijn er geen kwaliteitsindicatoren die direct aan de activiteiten van het CJIB zijn te koppelen. De taak van het CJIB is de administratieve regie (coördinatie) op de betreffende ketenprocessen

Kasstroomoverzicht

Kasstroomoverzicht x € 1 000
   

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1.

Rekening courant RHB 1 januari (plus stand depositorekeningen)

30 821

– 227

9 455

5 338

1 852

2 806

2 456

                 

2.

Totaal operationele kasstroom

– 15 615

17 825

4 963

5 849

11 316

6 055

6 091

                 

3a.

Totaal investeringen

– 7 020

– 13 693

– 5 625

– 10 797

– 5 125

– 5 075

– 4 500

3b.

Totaal boekwaarde desinvesteringen

97

0

0

0

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

– 6 923

– 13 693

– 5 625

– 10 797

– 5 125

– 5 075

-4 500

                 

4a.

Eenmalige uitkering aan moederdepartement

0

0

0

0

0

0

0

4b.

Eenmalige storting door moederdepartement

0

0

0

0

0

0

0

4c.

Aflossingen op leningen

– 8 510

– 8 144

– 9 079

– 9 335

– 10 362

– 6 404

-6 539

4d.

Beroep op leenfaciliteit

0

13 693

5 625

10 797

5 125

5 075

4 500

4.

Totaal financieringskasstroom

– 8 510

5 549

– 3 454

1 462

– 5 237

– 1 329

-2 039

                 

5.

Rekening courant RHB 31 december (plus stand depositorekeningen)

– 227

9 455

5 338

1 852

2 806

2 456

2 008

Toelichting op kasstroomoverzicht

Operationele kasstroom

De operationele kasstroom bestaat uit het geraamde saldo van baten en lasten gecorrigeerd voor afschrijvingen en mutaties in de voorzieningen en het werkkapitaal.

Investeringskasstroom

De investeringen betreffen de voorgenomen vervangings- en uitbreidingsinvesteringen in 2011.

Voor 2011 zijn de volgende investeringen gepland:

Investeringen x € 1 000

inventaris/installaties

vervanging

25

hardware

uitbreiding

3 100

software

uitbreiding

2 500

   

5 625

Financieringskasstroom

Dit betreffen de kasstromen die voortvloeien uit het voorgenomen beroep op de leenfaciliteit van het Ministerie van Financiën ten behoeve van de investeringen en de hierop betrekking hebbende aflossingen.

Rekening-courant

De daling van de rekening-courant wordt veroorzaakt door een afroming van de liquide middelen in 2009 door het moederdepartement in het kader van een efficiënter kasbeheer en vorderingen van het CJIB op het moederdepartement.