Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

 • Download PDF

50 Specifieke tegemoetkomingen

Algemene doelstelling

Zorgdragen voor een tegemoetkoming in specifieke kosten alsmede maatschappelijke erkenning van het leed van asbestslachtoffers in werksituaties

Omschrijving van de samenhang in het beleid

Om bepaalde personen een financiële tegemoetkoming te verstrekken voor specifieke kosten of als maatschappelijke erkenning. SZW creëert de voorwaarden voor het toekennen van deze tegemoetkomingen en zorgt ervoor dat deze tegemoetkomingen door de SVB worden uitgekeerd.

Verantwoordelijkheid

De minister van SZW is verantwoordelijk voor:

 • •  de vaststelling van het niveau van de tegemoetkoming op grond van de Regeling tegemoetkoming ouders van thuiswonende gehandicapte kinderen (TOG), de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers (TAS) en de vaststelling van het recht en het niveau van de Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen (MKOB);
 • •  de vormgeving van het stelsel wet- en regelgeving;
 • •  Sturing en toezicht op een rechtmatige, doelmatige en doeltreffende uitvoering door de SVB.

De minister voor Jeugd en Gezin is verantwoordelijk voor de extra tegemoetkoming voor alleenverdienershuishoudens met een thuiswonend gehandicapt kind; dit is een onderdeel van de TOG. Daarnaast heeft hij medebetrokkenheid bij het beleid omtrent de TOG-regeling.

Externe factoren

Behalen van deze doelstelling hangt af van de effectieve uitvoering van wet- en regelgeving door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en Instituut Asbestslachtoffers (IAS).

Effectgegevens

Behalen van deze doelstelling heeft als effecten dat:

 • •  ouders worden tegemoetgekomen in de extra kosten die voortvloeien uit het thuis verzorgen van een gehandicapt kind (TOG);
 • •  ouders zich gewaardeerd voelen voor het thuis verzorgen van een gehandicapt kind (TOG);
 • •  (ex-)werknemers of huisgenoten van (ex-)werknemers met arbeidsgerelateerde maligne mesothelioom, bij leven maatschappelijke erkenning krijgen van het leed (TAS);
 • •  oudere belastingplichtigen kunnen compensatie krijgen voor koopkrachtverlies als gevolg van beleidsmaatregelen.

Indicatoren

Het gebruik van indicatoren heeft, naast het gebruik van kengetallen, geen toegevoegde waarde omdat de criteria voor toekenning van de uitkering vastliggen.

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 50.1 Begrotingsuitgaven Artikel 50 (x € 1 000)

artikelonderdeel

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Verplichtingen

147 817

147 798

1 189 853

1 231 587

1 270 477

1 304 398

1 339 659

Uitgaven

147 817

147 798

1 189 853

1 231 587

1 270 477

1 304 398

1 339 659

               

Programma uitgaven

147 230

146 438

1 188 402

1 231 587

1 270 477

1 304 398

1 339 659

waarvan juridisch verplicht

   

100%

0%

0%

0%

0%

               

Operationele Doelstelling 1

             

TOG Uitkeringslasten

58 909

62 545

39 745

40 706

43 183

44 434

46 790

TOG Uitvoeringskosten

3 385

5 896

3 962

3 549

3 572

3 590

3 604

AKW Uitvoeringskosten

77 462

69 151

68 350

64 621

61 406

59 283

59 331

Kinderregelingen uitvoeringskosten

3 759

2 992

2 992

2 992

2 992

2 992

2 992

               

Operationele Doelstelling 2

             

TAS uitkeringslasten

2 836

2 735

2 735

2 735

2 735

2 735

2 735

TAS uitvoeringskosten

879

1 119

1 119

1 119

1 119

1 119

1 119

               

Operationele Doelstelling 3

             

MKOB Uitkeringslasten

0

0

1 064 499

1 110 865

1 150 470

1 185 245

1 218 088

MKOB Uitvoeringskosten

0

2 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

               

Apparaatsuitgaven

587

1 360

1 451

0

0

0

0

Personeel en materieel

587

1 360

1 451

0

0

0

0

               

Ontvangsten

828

13 000

0

0

0

0

0

Toelichting

TOG (Tegemoetkoming ouders van thuiswonende gehandicapte kinderen)

Het aantal gerechtigden daalt in 2010 en 2011. De daling wordt veroorzaakt doordat in 2010 voor het vaststellen van het recht op TOG is overgestapt naar een ander criterium. Voor nieuwe aanvragers van de TOG wordt vanaf 1 april 2010 gebruik gemaakt van een AWBZ-indicatie van minstens 10 uur zorg per week. Voor degenen die al recht op TOG hadden, geldt het nieuwe criterium vanaf 1 oktober 2010. Voor de gerechtigden die door het nieuwe criterium niet langer recht op TOG hebben, geldt een overgangsregeling van een half jaar. Zij krijgen gedurende dit halve jaar de helft van de TOG-uitkering. De gewijzigde indicatiestelling TOG brengt in 2010 extra uitvoeringskosten met zich mee. Vanaf 2011 dalen de uitvoeringskosten omdat er door de nieuwe indicatiestelling minder rechthebbenden voor de TOG zijn.

AKW (Algemene Kinderbijslagwet)

De uitvoeringskosten AKW worden verantwoord op de SZW-begroting. De uitkeringslasten AKW worden verantwoord op de begroting van Jeugd en Gezin. SZW blijft voor de uitvoering van de AKW verantwoordelijk, omdat het wenselijk is dat de SVB door één departement wordt aangestuurd. Vanwege de opbrengsten van het veranderprogramma SVB Tien nemen de uitvoeringskosten de komende jaren af.

Kindregelingen

De uitvoeringskosten van SVB voor de kindregelingen (Wet Kindgebonden budget (WKB) en Kinderopvangtoeslag (KOT)) worden verantwoord op de SZW-begroting. Deze blijven de komende jaren constant.

TAS (Tegemoetkoming asbestslachtoffers)

De uitkeringslasten en uitvoeringskosten TAS blijven in 2011 en de jaren daarna stabiel.

MKOB (Mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen)

Het beoogde wetsvoorstel Mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen staat als nieuwe regeling op de begroting.

De uitkeringslasten en de uitvoeringskosten worden verantwoord op de SZW-begroting. Jaarlijks wordt bij Algemene Maatregel van Bestuur vastgesteld of recht bestaat op de tegemoetkoming en hoeveel deze bedraagt.

De MKOB komt in de plaats van de AOW tegemoetkoming die voorheen op art. 49 werd verantwoord. In het kader van de ombuigingsmaatregelen wordt de MKOB voor het jaar 2011 op jaarbasis bruto 14 euro lager vastgesteld dan het bedrag van de AOW-tegemoetkoming in 2010 (1,17 euro per maand). Een totaaloverzicht van alle ombuigingsmaatregelen staat in de beleidsagenda (hoofdstuk 2.1).

Grafiek budgetflexibiliteit per operationele doelstelling 2011

Toelichting

De budgetten OD1, OD2 en OD3 zijn volledig juridisch verplicht op grond van wettelijke bepalingen.

Operationele doelstelling

1 Zorgdragen dat een extra financiële tegemoetkoming in de kosten van thuiswonende gehandicapte kinderen wordt verstrekt aan ouders of verzorgers

Motivering

Om ouders of verzorgers van een thuiswonend gehandicapt kind meer financiële ruimte te bieden.

Instrumenten

Tegemoetkoming op grond van de TOG-regeling.

Activiteiten

Activiteiten SZW:

 • •  Opstellen en onderhouden van beleid en regelgeving;
 • •  Bijdrage uitvoeringskosten aan SVB;
 • •  Toezicht op een rechtmatige, doelmatige en doeltreffende uitvoering door de SVB.

Activiteiten SVB:

 • •  Beoordelen recht op TOG-tegemoetkomingen;
 • •  Verstrekken TOG-tegemoetkomingen;
 • •  Handhaven van wet- en regelgeving.

Doelgroepen

Ouders of verzorgers van gehandicapte kinderen van 3 tot 18 jaar.

Indicatoren

Voor het recht op een tegemoetkoming is bepalend of een kind thuis woont en gehandicapt is. Deze voorwaarden worden op basis van de GBA en een AWBZ-indicatie van minstens 10 uur zorg per week getoetst. Omdat de criteria vast liggen kan niet worden gestuurd op het aantal rechthebbenden. Het gebruik van indicatoren heeft daarom, naast de informatie die al uit de kengetallen naar voren komt, geen toegevoegde waarde.

Kengetallen

In 2010 en 2011 daalt het aantal gerechtigden voor de TOG. Dit wordt veroorzaakt door de overstap naar een ander criterium. Voor het recht op TOG is vanaf 1 april 2010 (nieuwe aanvragers) respectievelijk 1 oktober 2010 (reeds bestaande gerechtigden) een AWBZ-indicatie van minstens 10 uur zorg per week nodig.

Tabel 50.2 Kengetallen operationele doelstelling 1
 

Realisatie 2009

Raming 20101
Raming 20112

Aantal telkinderen TOG (x 1 000)

62

59

45

Noot 1: Bron: SZW-berekening op basis van SVB-informatie

Noot 2: Bron: SZW-berekening gebaseerd op informatie centrum indicatiestelling zorg (CIZ)

Operationele doelstelling

2 Het zoveel mogelijk bij leven verstrekken van een eenmalige financiële tegemoetkoming in de immateriële schade aan werknemers, of huisgenoten van werknemers met maligne mesothelioom door asbestblootstelling, die niet via de voormalige werkgever een schadevergoeding kunnen verkrijgen

Motivering

Om uiting te geven aan de maatschappelijke betrokkenheid bij het leed van asbestslachtoffers.

Instrumenten

Tegemoetkoming op grond van de TAS-regeling.

Activiteiten

Activiteiten SZW:

 • •  Opstellen en onderhouden van beleid en regelgeving;
 • •  Verstrekken van een bijdrage in de uitvoeringskosten SVB;
 • •  Toezicht op een rechtmatige, doelmatige en doeltreffende uitvoering door de SVB.

Activiteiten SVB:

 • •  Verstrekken van (voorschotten op) tegemoetkomingen door de SVB op advies van het Instituut Asbestslachtoffers (IAS).

Doelgroepen

 • •  (Ex-)werknemers met maligne mesothelioom door asbestblootstelling in het werk die volgens de procedures van het convenant asbestslachtoffers geen schadevergoeding van de werkgever kunnen krijgen;
 • •  Huisgenoten van werknemers die met asbest hebben gewerkt en die zelf maligne mesothelioom hebben gekregen.

Indicatoren

 • •  Output en outcome zijn in beginsel wel meetbaar maar in verhouding tot de uitgaven en/of administratieve lasten relatief kostbaar en tijdrovend. Gezien het geringe aantal gerechtigden en het geringe uitkeringsbedrag zijn daarom geen indicatoren geformuleerd.

Kengetallen

Het aantal voorschotten is afhankelijk van het aantal goedgekeurde aanvragen voor schadevergoeding van (voormalige) werknemers met de ziekte maligne mesothelioom. Vanwege het lage aantal zieken en de lange incubatieperiode (tot 50 jaar) is het moeilijk om de verdere ontwikkeling te ramen.

Tabel 50.3 Kengetallen operationele doelstelling 2
 

Realisatie 2009

Raming 2010

Raming 2011

Toekenningen voorschot TAS

319

300

375

Toekenningen eenmalige uitkering TAS

0

0

0

Aantal terugontvangen TAS voorschotten

150

150

187

Toekenningen bij leven t.o.v. totaal aantal toekenningen (%)

83

80

80

Bron: SVB, jaarverslag

Operationele doelstelling

3 De mogelijkheid bieden om een koopkrachttegemoetkoming aan oudere belastingplichtigen toe te kennen ter compensatie van binnenlands koopkrachtverlies als gevolg van beleidsmaatregelen

Motivering

Om oudere belastingplichtigen die koopkrachtvermindering ondervinden als gevolg van beleidsmaatregelen een compensatie te bieden.

Instrumenten

De mogelijkheid om koopkrachttegemoetkoming uit te keren op grond van de wet MKOB. De MKOB komt in de plaats van de AOW tegemoetkoming die voorheen op art. 49 werd verantwoord.

Activiteiten

Activiteiten SZW:

 • •  Opstellen en onderhouden van beleid en regelgeving;
 • •  Jaarlijks vaststellen hoogte tegemoetkoming;
 • •  Verstrekken van een bijdrage in de uitvoeringskosten van de SVB;
 • •  Toezicht op een rechtmatige, doelmatige en doeltreffende uitvoering door de SVB.

Activiteiten SVB:

 • •  Verstrekken van de koopkrachttegemoetkoming.

Doelgroepen

Oudere binnenlandse belastingplichtigen en in het buitenland woonachtige ouderen die na toepassing van verdragen ter voorkoming van dubbele belasting over ten minste 90% van hun wereldinkomen Nederlandse inkomsten- en loonbelasting moeten afdragen.

Indicatoren

Het is niet mogelijk te sturen op de omvang van de doelgroep; om deze reden zijn geen indicatoren opgenomen.

Kengetallen

Het aantal personen dat in aanmerking komt voor een koopkrachttegemoetkoming op grond van de MKOB is ongeveer 2,5 miljoen personen. Dit komt overeen met het aantal in Nederland woonachtige personen van 65 jaar en ouder. De komende jaren zal dit aantal vanwege de vergrijzingseffecten toenemen. De regeling wordt per 1 januari 2011 van kracht. De exacte omvang van de groep zal uit de uitvoeringsgegevens blijken. Vanwege onzekerheid over de omvang van de doelgroep is afgezien van een tabel met kengetallen.

Overzicht onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van beleid

Tabel 50.4 Onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van beleid

Soort onderzoek

Onderwerp onderzoek

AD/OD

A. Start

B. Afgerond

Vindplaats

Evaluatieonderzoek ex ante

Geen

     

Beleidsdoorlichting

TOG

OD1

A: 2013

B: 2013

 

Effecten onderzoek ex post

Geen

     

Overig evaluatieonderzoek

Geen

     

Toelichting

De beleidsdoorlichting van artikel 50 is naar 2013 vervroegd, vanwege de planning van de evaluatie van de TOG. De beleidsdoorlichting van de TOG wordt hiermee samengevoegd. Voor de TAS en de MKOB zijn nog geen beleidsdoorlichtingen gepland.

Artikel