Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

 • Download PDF

51 Rijksbijdragen aan sociale fondsen

Algemene doelstelling

Borgen van voldoende dekking in sociale fondsen en spaarfonds AOW

Omschrijving van de samenhang in het beleid

 • •  Om tekorten in de fondsen van de volksverzekeringen te dekken.
 • •  Om tekorten in de fondsen van sociale verzekeringen te voorkomen indien premieheffing niet wenselijk of onmogelijk is.
 • •  Om er mede voor te zorgen dat er bij het Ouderdomsfonds vanaf 2020, ondanks de vergrijzing, geen tekorten optreden.

Verantwoordelijkheid

De minister is verantwoordelijk voor:

 • •  de hoogte van de rijksbijdragen aan de betreffende sociale fondsen en het Spaarfonds AOW;
 • •  het betalen van de rijksbijdragen aan fondsen van UWV, SVB en het Spaarfonds AOW.

Externe factoren

In dit artikel wordt de algemene doelstelling behaald door middel van in de wet vastgelegde instrumenten. Er zijn daarom geen externe factoren die van invloed zijn op het behalen van de doelstelling.

Effectgegevens

Behalen van deze doelstelling heeft als effecten dat:

 • •  de tekorten in de fondsen van de volksverzekeringen worden gedekt;
 • •  voorkomen wordt dat er, indien premieheffing niet wenselijk of onmogelijk is, tekorten ontstaan in de fondsen van sociale verzekeringen.

Indicatoren

Output en outcome zijn niet te vatten in zinvolle indicatoren of kengetallen. Wanneer de budgettaire overheveling van begroting naar fondsen is geschied, is het beoogde effect gerealiseerd. De vermogenspositie van de fondsen is dan verbeterd in de mate die was beoogd.

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 51.1 Begrotingsuitgaven Artikel 51 (x € 1 000)

artikelonderdeel

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Verplichtingen

14 561 020

15 984 753

11 990 486

13 161 062

14 099 820

14 791 972

15 165 798

Uitgaven

14 561 020

15 984 753

11 990 486

13 161 062

14 099 820

14 791 972

15 165 798

               

Programma uitgaven

14 560 353

15 984 091

11 989 588

13 161 062

14 099 820

16 791 972

15 165 798

waarvan juridisch verplicht

   

100%

0%

0%

0%

0%

               

Operationele Doelstelling 1

             

Rijksbijdrage in kosten heffings-

             

kortingen AOW (BIKK AOW)

3 086 400

3 090 200

3 384 800

3 459 300

3 531 900

3 609 600

3 689 900

Rijksbijdrage in kosten heffings-

             

kortingen Anw (BIKK Anw)

45 500

47 700

73 000

74 600

76 200

77 900

79 600

Rijksbijdrage Vermogenstekort

             

Ouderdomsfonds

6 662 100

8 012 400

4 778 300

5 771 900

6 534 800

7 045 300

7 235 300

Rijksbijdrage tegemoetkoming

             

arbeidsongeschikten (Aof)

286 459

286 119

267 185

257 155

247 059

237 573

228 259

Rijksbijdrage tegemoetkoming

             

AOW-gerechtigden

1 213 152

1 170 879

0

0

0

0

0

Rijksbijdrage tegemoetkoming

             

Anw-gerechtigden

22 401

20 685

17 744

16 103

14 412

12 705

11 300

Rijksbijdrage Spaarfonds AOW

3 199 151

3 312 596

3 426 041

3 539 486

3 652 931

3 766 376

3 879 821

Rijksbijdrage zwangere zelfstandigen

             

zelfstandigen

45 190

43 512

42 518

42 518

42 518

42 518

42 518

               

Apparaatsuitgaven

667

662

898

0

0

0

0

Personeel en materieel

667

662

898

0

0

0

0

               

Ontvangsten

1 955

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Rijksbijdragen in de kosten heffingskortingen AOW en Anw

Deze rijksbijdragen compenseren de gewijzigde premieopbrengst als gevolg van de invoering van de Wet inkomstenbelasting 2001 (Rijksbijdrage in kosten heffingskortingen). De hoogte van deze rijksbijdragen wordt jaarlijks aangepast aan de geraamde kosten van de heffingskortingen en wijzigingen van de belasting -en premietarieven in de eerste schijf.

Rijksbijdrage Vermogenstekort Ouderdomsfonds

De uitgaven uit het Ouderdomsfonds worden grotendeels gedekt door de premie-inkomsten. De rijksbijdrage Ouderdomsfonds is bedoeld om het exploitatietekort in het Ouderdomsfonds aan te vullen zodat er een neutrale kaspositie voor dit fonds bestaat. Door vertraging in de afrekening van de inkomstenbelasting 2005 en de loonbelasting 2007, vindt in 2010 een dubbele afrekening plaats. Dit leidt in dat jaar, op kasbasis, tot lagere premie-inkomsten en een groter vermogenstekort. De rijksbijdrage is daardoor in 2010 fors hoger. De hogere rijksbijdrage in 2009 is verklaard door lager premie-inkomsten als gevolg van de negatieve economische groei. Vanaf 2011 volgt de rijksbijdrage de normale trend.

Rijksbijdrage tegemoetkoming arbeidsongeschikten

De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) kent vanaf 2009 onder meer een jaarlijkse tegemoetkoming aan personen die ten minste 35% arbeidsongeschikt zijn en een uitkering ontvangen van UWV (in plaats van de fiscale aftrek van Buitengewone Uitgaven). De tegemoetkomingen voor de categorieën WAO, WAZ, IVA en WGA worden gefinancierd uit een rijksbijdrage die in het Toeslagenfonds wordt gestort. De tegemoetkomingen voor Wajonggerechtigden worden verantwoord op artikel 46.

Rijksbijdragen tegemoetkoming AOW en Anw

Deze rijksbijdragen zijn ter financiering van de in artikel 49 verantwoorde tegemoetkoming AOW en Anw. Met ingang van 2011 wordt de AOW-tegemoetkoming vervangen door de Mogelijkheid Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen (MKOB, zie art. 50). Hiermee vervalt de rijksbijdrage die dient ter financiering van de AOW-tegemoetkoming.

Rijksbijdrage Spaarfonds AOW

Voor wat betreft een toelichting op de inkomsten en uitgaven uit het Spaarfonds wordt verwezen naar de Begroting Spaarfonds AOW 2011.

Rijksbijdrage zwangere zelfstandigen

Deze regeling voorziet sinds juni 2008 in een uitkering aan zelfstandigen voorafgaand aan en volgend op de bevalling. Ook de uitkeringen voor zwangere alfahulpen lopen in de rijksbijdrage mee.

Grafiek budgetflexibiliteit per operationele doelstelling 2011

Operationele doelstelling

1 Het medebekostigen van de sociale verzekeringen uit de schatkist ter dekking of voorkoming van tekorten in de fondsen

Motivering

 • •  Om tekorten in de fondsen van de volksverzekeringen te dekken of tekorten in de fondsen van sociale verzekeringen te voorkomen indien premieheffing niet wenselijk of onmogelijk is.
 • •  Om er mede voor te zorgen dat er bij het Ouderdomsfonds vanaf 2020, ondanks de vergrijzing, geen tekorten optreden.

Instrumenten en activiteiten

De doelstelling wordt behaald door middel van in de wet vastgelegde instrumenten:

 • •  Bijdrage in kosten van heffingskortingen (BIKK) voor de AOW en de Anw;
 • •  Rijksbijdrage Vermogenstekort Ouderdomsfonds;
 • •  Rijksbijdrage tegemoetkoming arbeidsongeschikten;
 • •  Rijksbijdrage tegemoetkoming Anw-gerechtigden;
 • •  Rijksbijdrage Spaarfonds AOW;
 • •  Rijksbijdrage zwangere zelfstandigen.

Doelgroepen

De sociale fondsen en het Spaarfonds AOW.

Indicatoren en kengetallen

Niet van toepassing (zie de toelichting bij de Algemene Doelstelling).

Overzicht onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van beleid

Tabel 51.2 Onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van beleid

Soort onderzoek

Onderwerp onderzoek

AD/OD

A. Start

B. Afgerond

Vindplaats

Evaluatieonderzoek ex ante

Geen

     

Beleidsdoorlichting

Geen

     

Effecten onderzoek ex post

Geen

     

Overig evaluatieonderzoek

Geen

     

Toelichting

Dit begrotingsartikel ziet toe op overheveling van middelen vanuit de schatkist naar enkele fondsen. Er is geen sprake van beleid. Er is derhalve geen aanleiding voor onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van beleid.