Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

98 Algemeen

Op dit artikel worden de apparaatsuitgaven toegelicht die niet direct kunnen worden toegerekend aan één van de andere beleidsartikelen. Op dit artikel worden verder de niet naar beleidsartikelen toe te rekenen posten Handhaving, Onderzoek, Subsidies en Overig (Primair proces en Voorlichting) toegelicht.

Budgettaire gevolgen

Tabel 98.1 Begrotingsuitgaven Artikel 98 (x € 1 000):

artikelonderdeel

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Verplichtingen

187 395

205 075

183 391

275 963

273 339

274 571

274 567

Uitgaven

188 357

203 211

183 199

275 963

273 339

274 571

274 567

               

Programma uitgaven

17 652

23 197

28 952

30 130

30 130

30 130

30 130

Handhaving

1 299

3 377

12 542

16 542

16 542

16 542

16 542

Onderzoek & Beleidsinformatie

4 463

7 655

6 646

6 838

6 838

6 838

6 838

Subsidies

355

634

1 406

1 406

1 406

1 406

1 406

Verzameluitkering SZW

3 165

1 540

0

0

0

0

0

Overig

8 370

9 716

7 058

4 044

4 044

4 044

4 044

Uitvoeringskosten RCN

0

0

1 300

1 300

1 300

1 300

1 300

               

Apparaatsuitgaven

170 705

180 419

154 247

245 833

243 209

244 441

244 437

Automatisering

16 691

21 719

17 238

16 988

17 234

17 234

17 234

Huisvesting

30 894

38 862

40 172

40 172

40 172

41 404

41 400

Personeel en materieel

100 790

108 340

86 308

178 021

175 127

175 127

175 127

Bijdrage aan IWI

22 330

11 368

10 529

10 652

10 676

10 676

10 676

               

Ontvangsten

8 720

5 496

5 496

5 496

5 496

5 496

5 496

Toelichting

Programma-uitgaven artikel 98

De programma-uitgaven op dit artikel zijn Handhaving, Onderzoek en Beleidsinformatie, Subsidies en Overig (Primair proces en Voorlichting). Delen van deze beleidsuitgaven kunnen worden toegerekend naar beleidsartikelen en zullen daar worden verantwoord. Indien van toepassing zal voor het behoud van een totaaloverzicht per uitgavencategorie inzicht worden gegeven in de totale omvang van de budgetten.

Handhaving

Het beleidsbudget voor handhaving op de begroting bedraagt € 19,2 miljoen, verdeeld over de artikelen 43 (€ 0,6 miljoen), 46 (€ 6,1 miljoen) en 98 (€ 12,5 miljoen). De belangrijkste thema’s uit het Handhavingsprogramma zijn:

  • •  Sturen op naleving;
  • •  Gezondheid en veiligheid op het werk;
  • •  Internationale handhaving;
  • •  Sociale verzekeringen en activerende bijstandverlening;
  • •  Communicatie, voorlichting, samenwerking en informatieuitwisseling.

Het budget voor het Handhavingsprogramma zal nog nader worden verdeeld.

De bedragen op artikel 98 voor 2012 en verder zijn hoger, omdat deze nog niet zijn toegedeeld aan artikelen.

Subsidies

Het totale subsidiebudget van SZW bedraagt in 2011 € 21,5 miljoen. Hiervan wordt € 20,1 miljoen toegerekend aan beleidsartikelen en € 1,4 miljoen centraal geraamd op artikel 98. Een totaaloverzicht van alle SZW subsidiemiddelen staat in de Bijlage subsidies.

Overig

Dit bestaat voor het grootste deel uit voorlichting. Het totale voorlichtingsbudget 2011 bedraagt € 7,4 miljoen, waarvan € 6,3 miljoen centraal geraamd op artikel 98. De voorlichtingsuitgaven die rechtstreeks aan een beleidsdoelstelling kunnen worden toegerekend, worden onder het desbetreffende beleidsartikel verantwoord.

Uitvoeringskosten RCN (Rijksdienst Caribisch Nederland)

De BES-regelingen zijn met ingang van 2010 in de begroting van SZW opgenomen. De Rijksdienst Caribisch Nederland is belast met de uitvoering van de BES-regelingen. De uitvoeringskosten van de RCN worden op artikel 98 geraamd en verantwoord.

Apparaatsuitgaven

Het totale budget apparaatsuitgaven in 2011 bedraagt € 243,7 miljoen (inclusief huisvesting en automatisering). Van het totale apparaatsbudget wordt € 100,0 miljoen toegerekend aan de beleidsartikelen. De toedeling naar de beleidsartikelen in 2011 is als volgt in de begroting verwerkt:

Tabel 98.2 Toedeling personele en materiële budgetten naar artikelen (x € 1 000)

Beleidsartikel

Personeel

Materieel

Totaal

41. Inkomensbeleid

1 028

116

1 144

42. Arbeidsparticipatie

15 471

2 750

18 221

43. Arbeidsverhoudingen

11 647

1 682

13 329

44. Gezond en veilig werken

40 790

6 370

47 160

45. Pensioenbeleid

1 794

216

2 010

46. Inkomensbescherming met activering

6 415

371

6 786

47. Aan het werk: Bemiddeling en Re-integratie

5 946

197

6 143

48. Sociale werkvoorziening

1 069

36

1 105

49. Overige inkomensbescherming

1 643

125

1 768

50. Tegemoetkomingen specifieke kosten

1 403

48

1 451

51. Rijksbijdragen aan sociale fondsen

870

28

898

       

98. Algemeen – personeel en materieel

61 025

25 283

86 308

98. Algemeen – huisvesting

 

40 172

40 172

98. Algemeen – automatisering

 

17 238

17 238

       

Totaal apparaatsuitgaven

149 101

94 632

243 733

De bijdrage van het moederdepartement aan het Agentschap SZW van € 11,9 miljoen (artikel 47) en de bijdrage aan IWI van € 10,5 miljoen (artikel 98) zijn buiten deze berekening gehouden.

Bijdrage aan IWI

De Inspectie Werk en Inkomen (IWI) houdt onafhankelijk toezicht op de uitvoeringsinstanties die de werknemers- en volksverzekeringen uitvoeren en op de gemeentebesturen, die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de sociale voorzieningen. De bijdrage in 2011 aan de baten-lastendienst IWI van € 10,5 miljoen is begroot op artikel 98.

In het hoofdstuk «Baten-lastendiensten» is de begroting van baten en lasten en het kasstroomoverzicht van IWI opgenomen.

Artikel