Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

HOODFSTUK 3: BEDRIJFSVOERINGSPARAGRAAF

SZW kleiner en beter

In 2010 heeft een samenvoeging plaatsgevonden van de Arbeidsinspectie, de Inspectie Werk en Inkomen en de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst tot één Inspectie SZW. Met deze samenvoeging heeft de Inspectie de beschikking over het hele toezichtinstrumentarium: preventie, signaleren, bestuursrechtelijke handhaving en strafrechtelijke handhaving. Op grond van met name risicoanalyses gaat de inspectie voor SZW prioriteiten stellen en gericht toezichtinterventies inzetten, teneinde maximaal bij te dragen aan de doelen van SZW en aan het beoogde maatschappelijk effect.

Voor 2011 worden verder geen organisatorische veranderingen meer voorzien, maar zal op personeelgebied de resterende taakstelling van 50% gerealiseerd moeten worden. Eventuele nadere taakstellingsopdrachten zullen verder in 2011 worden uitgewerkt.

Interdepartementale samenwerking

SZW hanteert voor de bedrijfsvoering het principe «door het Rijk tenzij...». Dit betekent dat SZW daar waar mogelijk samenwerking zoekt voor uitvoerende taken. De regietaak blijft echter bij het departement.

De afgelopen jaren heeft SZW de eerste stappen gezet om tot samenwerkingverbanden te komen. Zo zijn de ICT-uitvoeringstaken van SZW overgeheveld naar de Shared Service Organisatie ICT van het Ministerie van V&W en is met «Haagse Hoogte» een samenwerkingsverband op het gebied van repro en drukwerk. Verder is SZW voor personele diensten en producten aangesloten bij P-Direkt en is de facilitaire dienstverlening ondergebracht in de gezamenlijke organisatie 4FM.

Voor 2011 zijn de volgende interdepartementale samenwerkingsprojecten voorzien:

  • •  De Auditdienst van SZW werkt zeer nauw samen met de auditdiensten van het ministerie van EZ en het Ministerie van LNV. In 2011 wordt deze samenwerking voortgezet met de verdere uniformering tussen deze departementen van de wettelijke taken.
  • •  SZW gaat, in samenwerking met enkele ander departementen, in 2011 op communicatiegebied samenwerken in het zogenaamde .COM organisatie.
  • •  In 2011 zal veel aandacht uitgaan naar het interdepartementale samenwerkingsproject 3F. 3F staat voor de financiële administratie van de 3 departementen VWS, FIN en SZW. Het betreft het stapsgewijs toepassen van het financiële systeem en de financiële inrichting van SZW bij deze departementen. Met de samenwerking kunnen de departementen kosten reduceren op bijvoorbeeld het gebied van beheer en ontwikkeling. Het is de bedoeling dat SZW met ingang van 2012 overstapt op het gemeenschappelijke 3F-systeem. Het jaar 2011 staat in het teken van de voorbereiding en de implementatie van deze overgang. Ook zal in 2011 de beheerorganisatie worden ingericht.
  • •  In 2011 zal verder gewerkt worden aan de gezamenlijke huisvesting van SZW en VWS in het VWS-gebouw. Dit moet in 2013 zijn beslag krijgen.

De kwaliteit van het financieel beheer en de financiële administratie

In 2010 heeft de Algemene Rekenkamer over het jaar 2009 gerapporteerd dat de opzet van het financieel beheer, conform de doelstellingen van het Verbeterplan Financieel beheer, vooruitgang had geboekt. In 2011 zal het financieel beheer aan alle eisen voldoen die door de Algemene Rekenkamer zijn gesteld en zal de aandacht zich blijven richten op het consolideren van de doorgevoerde verbeterpunten om te borgen dat de aangebrachte verbeteringen structureel in de organisatie zijn verankerd.

De kwaliteit van het contractbeheer

De centralisatie van de inkoopfunctie zal in 2011 verder zijn doorgevoerd. In 2010 wordt op basis van een gestructureerd verbeterplan Contractbeheer actie ondernomen om de opmerkingen die door de Algemene Rekenkamer zijn gemaakt volledig te adresseren. Dit moet ertoe leiden dat in het eerste kwartaal van 2011 gemeld kan worden dat de kwaliteit van het contractbeheer aan de door de Algemene Rekenkamer gestelde eisen voldoet.

In 2011 zal worden doorgegaan met het ingezette beleid om de actuele milieucriteria toe te passen bij alle aanbestedingen waarvoor milieucriteria zijn vastgesteld. Wanneer dat bij een specifieke aanbesteding niet mogelijk is dan zal dat worden toegelicht.

Zodra de internationale sociale criteria gereed zijn, zal ervaring worden opgedaan met uitvoering in de Europese aanbestedingen.

Subsidiebeheer

In het Subsidie Expertise Centrum (SEC) wordt sinds 1 juli 2008 door verschillende directies samengewerkt om het subsidieproces te optimaliseren. In 2011 zal de invoering van het Uniform Subsidiekader (Aanwijzingen voor subsidieverstrekking) worden afgerond. Sinds 1 januari 2010 voldoen alle nieuwe subsidies en nieuwe subsidieregelingen aan de eisen van het Uniform Subsidiekader; per ultimo 2011 zullen ook alle bestaande subsidieregelingen aan de eisen van het Uniform Subsidiekader zijn aangepast.