Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

6.1 Bijlage Moties en toezeggingen

A. Overzicht van de door de Tweede Kamer aanvaarde moties:

Tabel 6.1.1 Overzicht van door de Tweede Kamer aanvaarde moties, vergaderjaar 2005–2006
 

Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

1

Kamerstukken II, 2005/2006, 29 738, nr. 27

Motie-Koser Kaya/Weekers: verzoek om te rapporteren over mogelijkheden voor het verder beperken van het aantal pro forma ontslagzaken

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 20-01-2010 Evaluatie beperking verwijtbaarheidstoets

(Kamerstukken II, 2009/2010, 29 544, nr. 222)

2

Kamerstukken II, 2005/2006, 29 738/30 370, nr. 28

Motie-Noorman den Uyl over effect beperking verwijtbaarheidstoets op ontslagkosten en administratieve lasten

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 20-01-2010 Evaluatie beperking verwijtbaarheidstoets

(Kamerstukken II, 2009/2010, 29 544, nr. 222)

3

Kamerstukken II, 2005/2006, 30 300 XV, nr. 63

Motie-Van de Sande c.s. over fictieve dienstbetrekking niet meer van toepassing verklaren op stagiairs en vrijgestelde stagevergoeding invoeren; een en ander concreet uitwerken en implementeren

De doelgroepen en de vormgeving van de fictieve dienstbetrekkingen worden nader bezien aan de hand van de conclusies van het project vereenvoudiging fiscale arbeidsrelaties van Financiën

Planning: juli 2011

Tabel 6.1.2 Overzicht van door de Tweede Kamer aanvaarde moties, vergaderjaar 2006–2007
 

Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

1

Kamerstukken II, 2006/2007, 30 413, nr. 80

Motie-Bibi de Vries c.s. over evaluatie van het dubbel toezicht

Evaluatie dubbel toezicht wordt uitgevoerd door IWI. IWI maakt hiervoor gebruik van de resultaten van de evaluatie Wet Financieel Toezicht (Wft).

Hierna zal IWI haar evaluatie afronden.

Planning: januari 2011

2

Kamerstukken II, 2006/2007, 30 552, nr. 27

Motie-Koopmans/Stuurman over een werkprogramma wetenschappelijke grenswaarden

Wacht op SER-advies over hittestress

Planning: december 2010

Tabel 6.1.3 Overzicht van door de Tweede Kamer aanvaarde moties, vergaderjaar 2007–2008
 

Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

1

Kamerstukken II, 2007/2008, 31 311, nr. 12

Motie-Vos c.s. over zetels voor zelfstandigenorganisaties in de SER

Afgehandeld met brief d.d. 13-08-2009 middels adviesaanvraag aan de SER, gevolgd door brief aan de Tweede Kamer d.d. 15-09-2009 (Kamerstukken II, 2009/2010, 31 311, nr. 32)

2

Kamerstukken II, 2007/2008, 25 883, nr. 124

Motie-Ulenbelt over een onderzoek naar een aanbestedingssystematiek

De voorbereiding van de 5 pilot projecten is vrijwel afgerond. De projecten worden naar verwachting eind 2010 gestart.

Planning: november 2010

Tabel 6.1.4 Overzicht van door de Tweede Kamer aanvaarde moties, vergaderjaar 2008–2009
 

Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

1

Kamerstukken II, 2008/2009, 31 924 XV, nr. 9

Motie-Van Huijm c.s. over een laag btw-tarief voor dienstverlening aan huis

Afgehandeld met gezamenlijke brief van Financiën aan de Tweede Kamer d.d. 26-08-2009, (Kamerstukken II, 2008/2009, 31 924 XV, nr. 15)

2

Kamerstukken II, 2008/2009, 31 514, nr. 24

Motie-Vermeij c.s. over samenspraak over beleidsplannen voor het regionale arbeidsmarktbeleid

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 18-09-2009 Motie Vermeij c.s. (31 514, nr. 24 over het regionale arbeidsmarktbeleid (Kamerstukken II, 2009/2010, 31 514, nr. 33)

3

Kamerstukken II, 2008/2009, 30 573, nr. 25

Motie-Van de Camp en Kamp over verblijfsbeëindiging van vreemdelingen zonder werk en aanscherping ingroeimodel sociale zekerheid

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 18-09-2009 motie van Ormel c.s. (31 702, nr. 4) nota Arbeidsmobiliteit en sociale zekerheid (Kamerstukken II, 2009/2010, 32 149, nr. 1)

4

Kamerstukken II, 2008/2009, 30 536, nr. 101

Gewijzigde motie-Vos. c.s. over de naleving van de Wet op de mimimumloon in de postsector

De Tweede Kamer is geïnformeerd met brieven van EZ d.d. 20-10-2009 en d.d. 21-04-2010 (Kamerstukken II, 2009/2010, 30 536, nrs. 108 en 118)

Planning: 01-12-2010

5

Kamerstukken II, 2008/2009, 17 050, nr. 377

Motie-Bouchibti c.s. over een onderzoek naar de export van kinderbijslag naar niet-EU-lidstaten

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 18-09-2009 motie van Ormel c.s. (31 702, nr. 4) nota Arbeidsmobiliteit en sociale zekerheid (Kamerstukken II, 2009/2010, 32 149, nr. 1)

6

Kamerstukken II, 2008/2009, 17 050, nr. 378)

Motie-Van der Vlies over het aanpassen van de hoogte van de kinderbijslag aan het prijspeil van het land waar het kind verblijft

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 19-09-2009 motie van Ormel c.s. (31 702, nr. 4) nota Arbeidsmobiliteit en sociale zekerheid (Kamerstukken II, 2009/2010, 32 149, nr. 1)

7

Kamerstukken II, 2008/2009, 31 700-XV, nr. 27

Motie-Van Hijum/Blok over mogelijke gevolgen voor de sociale zekerheid van immigratie uit Oost-Europa en landen buiten de EU

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 18-09-2010 motie van Ormel c.s. (31 702, nr. 4) nota Arbeidsmobiliteit en sociale zekerheid (Kamerstukken II, 2009/2010, 32 149, nr. 1)

8

Kamerstukken II, 2008/2009, 30 573, nr. 19

Motie-Jacobi c.s. over toepassen arbeidsmarkttoets op buitenlandse imams

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 18-09-2009 Notitie Herziening Wet arbeid vreemdelingen (Kamerstukken II, 2009/2010, 32 144, nr. 1)

9

Kamerstukken II, 2008/2009, 31 767, nr. 9

Gewijzigde motie-Ortega-Martijn over het begrip redelijkheid in het kader van passende arbeid

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d 15-09-2009 Reactie op moties Ortega, bij wetsvoorstel 31 767 (Kamerstukken II, 2009/2010, 31 767, nr. 13)

10

Kamerstukken II, 2008/2009, 31 767, nr. 8

Gewijzigde motie-Ortega -Martijn over een met de betrokken klant afgestemd maatwerkaanbod

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 15-09-2009 wetsvoorstel 31 767 (Kamerstukken II, 2009/2010, 31 767, nr. 13)

11

Kamerstukken II, 2008/2009, 31 951, nr. 9

Motie-Halsema/Hamer over onderzoek naar belemmeringen voor ZZP'ers

Afgehandeld met brief van EZ aan de Tweede Kamer d.d. 15-09-2009. (Kamerstukken II, 2008/2009, 31 311, nr. 32)

12

Kamerstukken II, 2008/2009, 31 780, nr. 31

Motie-Ortega-Martijn c.s. over een maatwerkaanbod

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 13-10-2009 over Stand van zaken aangenomen moties en toezeggingen bij het wetsvoorstel Wajong (Kamerstukken II, 2009/2010, 31 780, nr. 46)

13

Kamerstukken II, 2008/2009, 31 780, nr. 35

Motie-Ortega-Martijn c.s. over waarborgen van gelijke arbeidsondersteuning vanuit de WIA en de Wajong

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 13-10-2009 over de stand van zaken aangenomen moties en toezeggingen bij het wetsvoorstel Wajong (Kamerstukken II, 2009/2010, 31 780, nr. 46)

14

Kamerstukken II, 2008/2009, 31 775, nr. 33

Motie-Ortega-Martijn c.s. over mogelijke meerwaarde van voorbereidingsscholen

Afgehandeld met brief door de minister voor Jeugd en Gezin aan de Tweede Kamer d.d. 04-06-2009 kabinetsreactie op het WRR-rapport over Vertrouwen in de school van 04-06-2009 (Kamerstukken II, 2008/2009, 29 544, nr. 190)

15

Kamerstukken II, 2008/2009, 31 070 nr. 30

Motie-Rutte c.s. over het onderzoeken van de mogelijkheid van een ontheffing op het arbeidsrecht (31 070, nr. 30)

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 14-09-2009 met de indiening van het wetsvoorstel tijdelijke verruiming v.d. mogelijkheid in het BW om arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aan te gaan ivm het bevorderen v.d. arbeidsparticipatie van jongeren (Kamerstukken II, 2009/2010, 32 058). Wet van 30 juni 2010, Staatsblad 274

16

Kamerstukken II, 2008/2009, 29 338, nr. 81

Gewijzigde motie-Gesthuizen/Besseling over opstellen van referentiewaarden voor de meest toegepaste nanodeeltjes

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 21-12-2009 Stand van zaken ontwikkeling nanodeeltjes en arbeidsomstandigheden (Kamerstukken II, 2009/2010, 25 883, nr. 161)

17

Kamerstukken II, 2008/2009, 29 544, nr. 193

Motie-Koser Kaya c.s. over betrekken van uitzendbureaus bij het actieplan

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 14-09-2009 over Jeugdwerkloosheid (Kamerstukken II, 2008/2009, 29 544, nr. 203)

18

Kamerstukken II, 2008/2009, 29 544, nr. 194

Motie-Van Huijm c.s. over afstemming met de inspanningen van sectoren in cao's en via O&O-fondsen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 14-09-2009 over Jeugdwerkloosheid (Kamerstukken II, 2008/2009, 29 544, nr. 203)

19

Kamerstukken II, 2008/2009, 29 544, nr. 196

Motie-Spekman c.s. over het door de sociale partners toegezegde aandeel in de bestrijding van jeugdwerkloosheid

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 14-09-2009 over Jeugdwerkloosheid (Kamerstukken II, 2008/2009, 29 544, nr. 203)

20

Kamerstukken II, 2008/2009, 29 544, nr. 197

Motie-Spekman c.s. over extra zichtbare inspanningen door de rijksoverheid ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid

De motie is overgenomen door de minister van BZK, die de Kamer schriftelijk zal informeren. Dit is vermeld in de brief aan de Tweede Kamer d.d. 14-09-09 over jeugdwerkloosheid (Kamerstukken II, 2008/2009, 29 544, nr. 203)

21

Kamerstukken II, 2008/2009, 31 780, nr. 33

Motie-Ortega-Martijn c.s. over inzetten van interne jobcoaches

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 13-10-2009 over Stand van zaken aangenomen moties en toezeggingen bij het wetsvoorstel Wajong (Kamerstukken II, 2009/2010, 31 780, nr. 46)

22

Kamerstukken II, 2008/2009, 31 514, nr. 25

Gewijzigde motie-Vermeij/Van Gent over een handreiking voor de cliëntenparticipatie in de LWI

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 26-06-2009 over Moties en toezegging behandeling wijziging Wet SUWI (Kamerstukken II, 2008/2009, 31 514, nr. 32)

23

Kamerstukken II, 2008/2009, 29 544, nr. 198

Motie-Van Gent c.s. over een plan van aanpak voor jong ondernemerschap

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 14-09-2009 over Jeugdwerkloosheid (Kamerstukken II, 2008/2009, 29 544, nr. 203)

24

Kamerstukken II, 2008/2009, 31 537, nr. 10

Motie-Omtzigt c.s. over verankering van medezeggenschap van alle betrokkenen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 04-12-2009 over Governance en medezeggenschap bij pensioenfondsen (Kamerstukken II, 2009/2010, 28 294, nr. 37)

25

Kamerstukken II, 2008/2009, 31 775, nr. 30

Motie-Biskop c.s. over met gemeenten, werkgevers en roc's organiseren van het werkleeraanbod

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 03-12-2009 over Voortgang actieplan Jeugdwerkloosheid (Kamerstukken II, 2009/2010, 29 544, nr. 210)

26

Kamerstukken II, 2008/2009, 31 775, nr. 31

Gewijzigde motie-Biskop c.s. over programma's om niet-melders alsnog een werkleeraanbod te doen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 03-12-2010 over Voortgang actieplan Jeugdwerkloosheid (Kamerstukken II, 2009/2010, 29 544, nr. 210)

27

Kamerstukken II, 2008/2009, 31 775, nr. 32

Gewijzigde motie-Ortega-Martijn c.s. over banen voor jongeren die leiden tot de kortste weg naar duurzame arbeidsparticipatie

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 03-12-2010 over Voortgang actieplan Jeugdwerkloosheid (Kamerstukken II, 2009/2010, 29 544, nr. 210)

28

Kamerstukken II, 2008/2009, 31 700-XV, nr. 28

Motie-Van Hijum c.s. over overdragen van de verantwoordelijkheid voor de financiering van de REA-scholingsinstituten

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 08-12-2009 over de REA-scholingsinstituten (Kamerstukken II, 2009/2010, 29 461, nr. 53)

29

Kamerstukken II, 2008/2009, 31 780, nr. 32

Motie-Ortega-Martijn

De motie verzoekt de regering, de verzekeringsartsen van het UWV – wanneer de Wajong'er of diens begeleider(s) daarom verzoekt (en) – bij de medische keuring contact op te laten nemen met de huisarts dan wel behandelend arts van de betreffende Wajong'er en deze informatie te betrekken bij de medische indicatie

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 13-10-2009 beantwoording motie van Hijum REA-instituten (Kamerstukken II, 2007/2008, 31 200 XV, nr. 87)

30

Kamerstukken II, 2008/2009, 31 700-XV, nr. 31

Motie-Spies c.s. over begeleiding van jonge mensen met complexe problemen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 13-04-2010 Voortgangsbrief Actieplan Jeugdwerkloosheid (Kamerstukken II, 2009/2010, 29 544, nr. 245)

31

Kamerstukken II, 2008/2009, 31 833, nr. 8

Motie-Van Hijum/Spekman over het elimineren van het risico op naheffing en boetes

Voortouw Minister Financiën.

Planning: oktober 2010

32

Kamerstukken II, 2008/2009, 31 833, nr. 9

Motie-Spekman c.s. over de invoering van een progressief boetesysteem

Wordt meegenomen bij het Wetsvoorstel registratie uitzendondernemingen.

Planning: oktober 2010

33

Kamerstukken II, 2008/2009, 31 833, nr. 10

Motie-Spekman/Van Hijum over de invoering van een boetesysteem met gebruikmaking van de zesmaandenfictie

Voortouw Minister Financiën.

Planning: oktober 2010

34

Kamerstukken II, 2008/2009, 31 700-XV, nr. 38

Motie-Ortega-Martijn/Van Hijum over tegengaan van belemmeringen om na het 65 ste jaar door te werken

Wordt meegenomen in het wetsvoorstel Arbeidsrecht AOW'ers waarmee belemmeringen worden tegengegaan.

Planning: Eind 2010

35

Kamerstukken II, 2008/2009, 31 707, nr. 14

Motie-Van Huijm/Tichelaar over het effect van de premiekorting op het arbeidsmarktperspectief voor ouderen

Wordt meegenomen in de evaluatie van de premiekorting ouderen

Planning: december 2011

36

Kamerstukken II, 2008/2009, 31 780, nr. 34

Motie-Ortega-Martijn c.s. over verruimen van de criteria voor zelfstandigenaftrek door Wajong'ers

Per brief aan de Tweede Kamer d.d. 13-10-2009 (Kamerstukken 2009/2010, 31 780, nr. 46) is gemeld dat de evaluatie van het verlaagde urencriterium voor de startersaftrek voor arbeidsongeschikten- waaronder Wajongers- eind 2011 zal plaatsvinden. In aansluiting daarop kan worden bezien hoe de motie wordt uitgewerkt. De regeling wordt in 2011 geëvalueerd. In de evaluatie zal ook het verlaagde urencriterium worden bezien.

Planning: december 2011

37

Kamerstukken II, 2008/2009, 31 802, nr. 2

Motie-Omtzigt/Spekman over aspecten van de Anw en de verhouding tot de herziene Europese Sociale Code; hierin meenemen de rol van gemeentes bij reïntegratie van nabestaanden

Planning: november 2010

Tabel 6.1.5 Overzicht van door de Tweede Kamer aanvaarde moties, vergaderjaar 2009–2010
 

Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

1

Kamerstukken II, 2009/2010, 29 544, nr. 207

Motie-Dibi/Vermeij over inzetten van onconventionele middelen om leeftijdsdiscriminatie bij bedrijven te kunnen aanpakken

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 08-12-2009 over Leeftijdsdiscriminatie (Kamerstukken II, 2009/2010, 29 544, nr. 214)

2

Kamerstukken II, 2009/2010, 32 163, nr. 6

Motie-Halsema over vergroten van de arbeidsparticipatie van vrouwen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 10-12-2009, Schriftelijke antwoorden op de begroting SZW voor het jaar 2010 (32 123 XV) (Kamerstukken II, 2009/2010 32 222, nr. 4)

3

Kamerstukken II, 2009/2010, 26 447, nr. 50

Motie-Smilde c.s. over flexibele arbeidstijden en -plaatsen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 08-12-2009 over Herziening Richtlijn ouderschapsverlof 2009Z24005 (Kamerstukken II, 2009/2010, 26 447, nr. 52)

4

Kamerstukken II, 2009/2010, 26 448, nr. 418

Motie-Blok c.s. over organiseren van nieuw overleg tussen UWV, Belastingdienst en softwarebedrijven

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 12-01-2010 overleg met softwareleveranciers en VNO-NCW van 07-01-2010 (Kamerstukken II, 2009/2010, 26 448, nr. 424)

5

Kamerstukken II, 2009/2010, 32 123-XV, nr. 29

Motie-Vermeij c.s. over verkleinen van de tweedeling op de arbeidsmarkt

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer door de MP d.d. 01-04-2010 Brede heroverwegingen (Kamerstukken II, 2009/2010, nr. (32 359, nr. 1)

6

Kamerstukken II, 2009/2010, 32 123-XV, nr. 31

Motie-Spekman c.s. over aanscherping van sancties bij arbeidsmarktfraude

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 18-01-2010 Aanbieding onderzoek evaluatie bestuurlijke boete (Kamerstukken II, 2009/2010, 170 50/29 523, nr. 396)

7

Kamerstukken II, 2009/2010, 32 123-XV, nr. 40

Nader gewijzigde motie-Koser Kaya/Van Hijum over betrekken van het duale ontslagvergoedingenstelsel bij de brede heroverweging

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer door de MP d.d. 01-04-2010 Brede heroverwegingen (Kamerstukken II, 2009/2010, nr. (32 359, nr. 1)

8

Kamerstukken II, 2009/2010, 30 012, nr. 28

Motie-Biskop/Vermeij over afspraken met sociale partners over individuele scholingsbudgetten

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 08-02-2010 reactie op toezeggingen en motie AO leven lang leren 16-12-2009 (Kamerstukken II, 2009/2010, nr. 30 012, nr. 32)

9

Kamerstukken II, 2009/2010, 32 123-XV, nr. 18

Motie-Van Hijum/Spekman over een duaal werkleeraanbod voor inburgeraars

Afgehandeld met brief d.d. 10-03-2010 over bevordering duaal werkleeraanbod bij uitkering voor inburgeraars (Kamerstukken II, 2009/2010, 32 123 XV, nr. 18)

10

Kamerstukken II, 2009/2010, 32 123-XV, nr. 34

Motie-Ortega-Martijn/Vermeij over een meldpunt klachten particuliere arbeidsmarktinitiatieven

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 05-03-2010 motie Ortega en Vermeij arbeidsmarktinitiatieven (Kamerstukken II, 2009/2010, nr. 32 123, nr. 34)

11

Kamerstukken II, 2009/2010, 32 123-XV, nr. 17

Motie-Van Hijum c.s over inzet van de extra middelen voor moeilijk bemiddelbare werklozen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 07-04-2010 Antwoorden op vragen van het lid Van Hijum over de inzet van het re-integratiebudget WW door UWV Aanhangsel van de Handelingen 2009-2010, nr. 2141, Tweede Kamer)

12

Kamerstukken II, 2009/2010, 31 371, nr. 282

Motie-Vermeij/Van Gent over herstellen van de WW-rechten wanneer een werknemer door de gewijzigde regels wordt ontslagen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 12-03-2010 Op weg naar herstel (Kamerstukken II, 2009/2010, nr. 29 544, nr. 238)

13

Kamerstukken II, 2009/2010, 29 544, nr. 235

Motie-Karabulut c.s. over een bemiddelende rol om het arbeidsconflict met de schoonmakers tot een goed einde te brengen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 13-04-2010 Goed opdrachtgeverschap; rijksaanbesteding schoonmaakdiensten (Kamerstukken II, 2009/2010, 29 544, nr. 243)

14

Kamerstukken II, 2009/2010, 32 123-XV, nr. 23

Motie-Blok/Koser Kaya over organisaties van zzp'ers in de SER

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 12-04-2010 Samenstelling SER 2010–2012 (Kamerstukken II, 2009/2010, 32 123 XV, nr. 58)

15

Kamerstukken II, 2009/2010, 31 311, nr. 53

Motie-Ulenbelt c.s. over een verzoek aan het UWV om in fraudeonderzoeken geen nieuwe beslissingen te nemen en alle lopende invorderingen op te schorten

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 11-05-2010 Informatie inzake herbeoordelingsoperatie vanuit de WW gestarte zelfstandigen (Kamerstukken II, 2009/2010, 32 123 XV/31 311, nr. 60)

16

Kamerstukken II, 2009/2010, 31 311, nr. 47

Motie-Ulenbelt c.s. over ambtshalve opnieuw beoordelen van dossiers van zelfstandigen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 11-05-2010 informatie inzake herbeoordelingsoperatie vanuit de WW gestarte zelfstandigen (Kamerstukken II, 2009/2010, 32 123 XV/31 311, nr. 60)

17

Kamerstukken II, 2009/2010, 32 163, nr. 9)

Motie-Pechtold over inzetten op om- en bijscholing

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 22-02-2010 Nota naar aanleiding van het verslag en nota van wijziging wetsvoorstel 32 247 (wetvoorstel wijziging AOW), (Kamerstukken II, 2009/2010, 32 247, nr. 6)

18

Kamerstukken II, 2009/2010, 30 536, nr. 115

Motie-Vos/Van Gent over tegengaan van oneigenlijk gebruik van de overeenkomst van opdracht

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer van EZ en SZW d.d. 21-04-2010 (Kamerstukken II, 2009/2010, 30 536, nr. 118)

19

Kamerstukken II, 2009/2010, 32 123-XV, nr. 33

motie-Ortega-Martijn c.s. over achteraf inkopen van AOW-rechten

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 09-06-2010 Ontwikkelingswerkers en de vrijwillige verzekering AOW (Kamerstuken II, 32 123-XV, nr. 63)

20

Kamerstukken II, 2009/2010, 26 448, nr. 428

Motie-Van Hijum c.s. over de besteding van re-integratiemiddelen door het UWV

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 29-06-2010 over Re-integratiebudget WW 2010 (Kamerstukken II, 2009/2010, 26 448, nr. 437)

21

Kamerstukken II, 2009/2010, 24 515, nr. 165

Motie Ortega-Martijn waarin wordt beoogd de positie van de vrijwilligers in de schuldhulpverlening te versterken. Hiervoor heeft het kabinet € 5 mln. uitgetrokken voor subsidies aan landelijke organisaties van vrijwilligers. De totstandkoming van het subsidiekader en de projectaanvragen krijgen hun beslag in het eerste kwartaal van 2010

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 04-06-2010 (Kamerstukken II, 2009/2010, nr. 24 515, nr. 189)

22

Kamerstukken II, 2009/2010, 32 123-XV, nr. 26

Motie-Meeuwis/Koser Kaya over de totale kosten van re-integratie

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 12-07-2010 onderzoek effectiviteit re-integratie (Kamerstukken II, 2009/2010, 28 719, nr. 73)

23

Kamerstukken II, 2009/2010, 26 447, nr. 51

Motie-Meeuwis/Bouchibti over verlichting van de administratieve lasten

Motie zal worden afgehandeld met wetsvoorstel Arbeid en Zorg

Planning: eind 2010

24

Kamerstukken II, 2009/2010, 24 170, nr. 107

Motie-Jan de Vries over automatisch toekennen van een tegemoetkoming (TOG) bij een passende AWBZ-indicatie

Brief aan de Tweede Kamer wordt medio oktober 2010 verzonden.

25

Kamerstukken II, 2009/2010, 32 123-XV, nr. 22

Motie-Omtzigt c.s. over een standaardmodel voor de kosten van premieregelingen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 30-06-2010 Uitvoeringskosten aanvullende pensioenregelingen (Kamerstukken II, 2009/2010, 30 413, nr. 147)

26

Kamerstukken II, 2009/2010, 32 052, nr. 24

Motie-Sterk c.s. over toestemming aan houders van een medische verblijfsvergunning voor het verrichten van arbeid onder dezelfde voorwaarden als asielzoekers

Planning: december 2010

27

Kamerstukken II, 2009/2010, 32 123-XV, nr. 28

Motie-Vermeij c.s. over onderzoek naar instrumenten om zieke vangnetters aan werk te helpen

Planning: september 2010

28

Kamerstukken II, 2009/2010, 32 360, nr. 3

Motie-Hamer c.s. over realiseren van het voornemen om extra WSW-ers en Wajongers in dienst te nemen

Afgehandeld met brief d.d. 19-05-2010 van BZK aan de Tweede Kamer (sociaal jaarverslag rijk) (Kamerstukken II, 2009/2010, 32 124, nr. 14)

29

Kamerstukken II, 2009/2010, 26 834, nr. 26

Motie-Weekers over bestuurlijk overleg over de grensarbeidersproblematiek

Rapportage wordt meegenomen bij begroting SZW voor het jaar 2011

Planning: september 2010

30

Kamerstukken II, 2009/2010, 32 123-XV, nr. 19

Motie-Van Hijum/Spekman over betrekken bij de heroverweging van beëindiging van de export van sociale voorzieningen

Vóór Prinsjesdag 2010 zal er een brief naar Tweede Kamer worden verzonden waarin, heroverweging beëindiging van de export van sociale voorzieningen, wordt meegenomen.

Planning: september 2010

31

Kamerstukken II, 2009/2010, 24 515, nr. 181

Motie-Spekman/Blanksma-van den Heuvel over de rijksdoelen om kinderen maatschappelijk meer mee te laten doen

De Tweede Kamer met brief d.d. 11-05-2010 (Kamerstukken II, 2009/2010, 24 515, nr. 188) geïnformeerd over de uitwerking van de motie. De Tweede Kamer heeft tijdens de procedurevergadering van 18 mei 2010 besloten om de brief te agenderen voor het AO armoede/schuld hulpverlening op 13 oktober 2010.

Planning: december 2010

32

Kamerstukken II, 2009/2010, 32 123-XV, nr. 20

Motie-Van Hijum c.s. over een mogelijke uitbreiding van het zwangerschaps- en bevallingsverlof

Afgehandeld met brief d.d. 14-07-2010 over Onderzoek Kosten en baten uitbreiding zwangerschapsverlof (Kamerstukken II, 2009/2010, 32 123-XV, nr. 65)

33

Kamerstukken II, 2009/2010, 30 413, nr. 146

Motie-Omtzigt c.s. over blokkeren van mogelijk gebruik van geld van Nederlandse pensioenfondsen ter bestrijding van de kredietcrisis

Motie wordt beschouwd als ondersteuning van het huidige beleid en zal leidraad zijn bij de reactie op het Groenboek Pensioenen (waarop de Europese Commissie de reacties voor 15 november 2010 heeft gevraagd)

Planning: december 2010

34

Kamerstukken II, 2009/2010, 31 537, nr. 19

Motie-Omtzigt c.s. over modernisering van de governance van pensioenfondsen

Planning: eind 2010

35

Kamerstukken II, 2009/2010, 30 536, nr. 121

Motie-Gesthuizen c.s. over een onderzoek door de arbeidsinspectie naar de werkdruk en psychosociale arbeidsbelasting bij TNT

De Tweede Kamer met brief d.d. 14-07-2010 geïnformeerd over de uitvoering van de motie (Kamerstukken II, 2009/2010, 30 536, nr. 123)

Planning: december 2010

B. Overzicht van de door de bewindpersonen nog af te handelen toezeggingen:

Tabel 6.1.6 Overzicht van door de bewindspersonen nog af te handelen toezeggingen, vergaderjaar 1996–1997
 

Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

1

Kabinetsstandpunt over bekrachtiging van protocol bij ILO-verdrag nr. 81 (Arbeidsinspectie)

Brief d.d. 29-10-1996

Kabinetsstandpunt over bekrachtiging van protocol bij ILO-verdrag nr. 81 (arbeidsinspectie) (Kamerstukken II, 1996/1997, 25 478, nr. 4)

Dit najaar wordt standpunt voorgelegd aan sociale partners.

Planning: december 2010

Tabel 6.1.7 Overzicht van door de bewindspersonen nog af te handelen toezeggingen, vergaderjaar 2004–2005
 

Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

1

Minister heeft toegezegd dat recht op langdurend zorgverlof in relatie tot de financiële levensloopregeling (als financieringswijze) 3 jaar na de inwerkingtreding van de financiële levensloopregeling zal worden geëvalueerd. Dat wil zeggen een evaluatie van het gebruik van het recht op langdurend zorgverlof en de mate waarin levensloopregeling daarvoor wordt gebruikt

14-10-2004 Plenaire behandeling TK wetsvoorstel Wijziging Wet arbeid en zorg; langdurend zorgverlof (28 467)

(Handelingen 2004–2005, nr. 12, Tweede Kamer, pag. 672)

Wordt betrokken bij de evaluatie van de levensloopregeling. Evaluatierapport wordt tegelijk met de Kabinetsreactie na de zomer 2010 naar de Kamer gestuurd.

Planning: september/oktober 2010

2

Minister geeft aan welke zaken hij opneemt in de evaluatie van de levensloopregeling die hij aan de Tweede Kamer/Eerste Kamer heeft toegezegd

15-02-2005 Plenaire behandeling EK Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling (29 760)

(Handelingen 2004–2005, nr. 15, Eerste Kamer, pag. 715)

Wordt betrokken bij de evaluatie van de levensloopregeling. Evaluatierapport wordt tegelijk met de Kabinetsreactie na de zomer 2010 naar de Kamer gestuurd.

Planning: september/oktober 2010

3

Minister zegt Eerste Kamer toe in de evaluatie van de levensloopregeling ook de participatie van mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt op te nemen

15-02-2005 Plenaire behandeling EK Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling (29 760)

(Handelingen 2004–2005, nr. 15, Eerste Kamer, pag. 715)

Wordt betrokken bij de evaluatie van de levensloopregeling. Evaluatierapport wordt tegelijk met de Kabinetsreactie na de zomer 2010 naar de Kamer gestuurd.

Planning: september/oktober 2010

Tabel 6.1.8 Overzicht van door de bewindspersonen nog af te handelen toezeggingen, vergaderjaar 2005–2006
 

Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

1

De Kamer wordt op de hoogte gehouden van de verdere afwikkeling van de aangiften van vermeende fraude met ESF-gelden én de afwikkeling van de huisvestingsstichtingen

07-09-2005 AO inzake afwikkeling van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie (Kamerstukken II, 2005/2006, 21 477, nr. 93)

Hoger beroep loopt.

Planning: juli 2011

2

De minister zegt Eerste Kamer toe de werking van de bezwaarprocedure goed te monitoren en ingrijpen indien nodig, daarbij zal –bij niet juist functioneren- onderzocht worden in hoeverre een alternatief bestuursorgaan aangewezen kan worden

01-11-2005 Openbare behandeling EK van de wetsvoorstellen WIA (30 034) en de invoeringswet WIA (30 118)

(Handelingen nr. 4, 2005–2006, Eerste Kamer, pag. 154–176)

Tussenevaluatie WGA is op 18 juni 2010 aan de Eerste Kamer gezonden.

Naar aanleiding van deze brief loopt een schriftelijk overleg tussen EK en Minister van SZW

3

Kabinetsstandpunt klokkenluiden (Kamerstukken II, 28 844, nr. 105)

Brief d.d. 26-06-2006

Evaluatieonderzoek klokkenluidersprocedures in ondernemingen. (Kamerstukken II, 2005/2006, 30 636, nr. 1)

Medio augustus vindt overleg plaats met BZK. Daarna wordt de Tweede Kamer geïnformeerd.

Planning: eind 2010.

4

De Arbeidstijdenwet zal na 3 jaar worden geëvalueerd

06-09-2006 Plenaire behandeling Wijziging van de Arbeidstijdenwet (30 532); (Handelingen 2005–2006, nr. 103, Tweede Kamer, pag. 6324–6325)

De Tweede Kamer met brief d.d. 01–10- 2009 geïnformeerd over evaluatie wijzigingen Arbeidstijdenwet (Kamerstukken II, 2009/2010, 30 532, nr. 27)

Planning: april 2012

Tabel 6.1.9 Overzicht van door de bewindspersonen nog af te handelen toezeggingen, vergaderjaar 2006–2007
 

Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

1

De minister heeft toegezegd dat hij uiterlijk 01-01-2009 de Kamer zal informeren hoe ver pensioenuitvoerders zijn met het tot stand brengen van een pensioenregister. De kamerleden Verbeet, De Vries en Omtzigt willen dat pensioenuitvoerders uiterlijk op 01-02-2011 een pensioenregister operationeel hebben. Aanpassing van de noodzakelijke wetgeving is afhankelijk van de voortgang van de pensioensector met het ontwikkelen van een pensioenregister

21-09-2006 plenaire afronding TK van het wetsvoorstel Pensioenwet (30 413) (Handelingen 2006–2007, nr. 15, Tweede Kamer, pag. 1048–1061)

De Tweede Kamer met brief d.d. 04-02-2009 geïnformeerd over de stand van zaken (Kamerstukken II, 2008/2009, 31 226, nr. 41)

Planning: december 2010

2

De minister heeft toegezegd dat hij er voor zal zorgen dat de Sociale Verzekeringsbank zijn medewerking zal verlenen aan de informatievoorziening ten behoeve van het pensioenregister, dat pensioenuitvoerders uiterlijk 1 januari 2011 operationeel moeten hebben

21-09-2006 plenaire afronding TK van het wetsvoorstel Pensioenwet (30 413) (Handelingen 2006–2007, nr. 15, Tweede Kamer, pag. 1048–1061)

De Tweede Kamer met brief d.d. 04-02-2009 geïnformeerd over stand van zaken. (Kamerstukken II, 2008/2009, 31 226, nr. 41)

Planning: december 2010

3

Er zal een voorlichtingsbrochure Legionella worden opgesteld en deze zal worden verspreid.Na een gewenningsperiode zullen inspecties worden uitgevoerd

Brief 26-09-2006

Eindverslag inspectieproject «Legionella A656» (Kamerstukken II, 2006/2007, 26 442, nr. 24)

Nog dit jaar zullen een aantal inspecties worden uitgevoerd betreffende legionnella voor zover dit niet onder het toezicht van de waterleidingbedrijven valt.

Planning: november 2010

4

Standpunt betreffende bekrachtiging IAO-verdrag 187 & bijbehorende Aanbeveling 179 (aangenomen 95e zitting IAO 2006) inzake promotioneel kader gezondheid & veiligheid op het werk meenemen in geconsolideerd standpunt t.a.v. Verdag 119 (machineveiligheid 1963), Verdrag 139 (beroepskanker 1974), Verdrag 148 (werkmilieu, luchtverontreiniging, lawaai & trillingen 1997) Verdrag 167 (V&G in bouw 1988) Vedrag 170 (chemische stoffen 1990) Verdrag 184 (V&G in landbouw 2001)

Brief d.d.24-11-2006

tekst IAO-Verdrag nr. 187 en Aanbeveling nr. 179 (Kamerstukken II, 2006/2007, 29 427 nr. 33)

Planning: december 2010

5

Brochure Kinderopvang is gereed en wordt binnenkort (juli/augustus 2007) verstuurd naar de sector. Volgende inspecties zijn gepland in 2009/2010

07-02-2007 AO vaste cie SZW TK over Arbozaken

(Kamerstukken II, 2006/2007, 25 883, nr. 104)

Planning: december 2010

6

SZW heeft besloten naar aanleiding van de aanbevelingen van de SER de methodieken [...] met empowerment en soft skills [...] waarmee nu kleinschalig ervaringen zijn opgedaan breder aan te bieden aan gemeenten ter ondersteuning van lokale initiatieven

Brief d.d. 05-07-2007

Reactie op SER-advies: Niet de afkomst, maar de toekomst (Kamerstukken II, 2006/2007, 29 544/27 223, nr. 99)

Aan de uitwerking van de handreiking wordt momenteel gewerkt.

Planning: december 2010

Tabel 6.1.10 Overzicht van door de bewindspersonen nog af te handelen toezeggingen, vergaderjaar 2007–2008
 

Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

1

In samenspraak met de toezichthouder (DNB) wordt nader bezien of de huidige regelgeving in situaties waarin uitvoerende werkzaamheden zijn uitbesteed voldoende effectief is

Brief d.d. 10-12-2007

Voorgenomen fusie ABP/Cordares. (Kamerstukken 2007/2008, 28 294, nr. 32)

Wordt betrokken bij brief over governance. In deze brief worden de gepresenteerde denkrichtingen uit de kabinetsreactie governance en medezeggenschap verder uitgewerkt in verschillende modellen.

Planning: eind 2010

2

In 2007 zijn afspraken gemaakt tussen de LSI en het CBP over de werkwijze waarmee fraude in de sociale zekerheid effectief en in overeenstemming met de Wbp kan worden bestreden. Dit houdt in dat koppeling van bestanden met persoonsgegevens in de controlefase alleen mag plaatsvinden indien de personen van wie de gegevens worden gekoppeld, door middel van een goed onderbouwd selectieprofiel zijn geselecteerd. Met behulp van de selectieprofielen worden deelpopulaties met een verhoogd risico op regelovertreding in beeld gebracht. De koppeling van persoonsgegevens kan dan tot die deelpopulaties worden beperkt. De SIOD heeft in de periode april 2008-april 2010 voor verschillende vormen van fraude onderzocht of het mogelijk is om selectie-profielen te ontwikkelen. Daartoe zijn bestanden met persoonsgegevens met behulp van zogenaamde «Privacy-Enhancing Technologies» gekoppeld. De Staatssecretaris heeft in maart 2008 aan de Kamer toegezegd haar te zullen te informeren over de uitkomsten van de in 2010 te houden evaluatie

Brief d.d. 19-12-2007

Bestandskoppeling (Kamerstukken II, 2007/2008, 17 050, nr. 346)

In de brief aan de Tweede Kamer d.d. 10-07-2009 over handhavingsonderwerpen (kamerstukken II, 2008/2009. 17 050, nr. 390) is een tussenstand opgenomen inzake de Black Box

Planning: december 2010

3

In verband met het streven van het kabinet om eind 2008 een besluit te nemen over het starten van de goedkeuringsprocedure m.b.t. het Maritiem Arbeidsverdrag 2006 (IAO) zal een wetvoorstel houdende de goedkeruing van het voornemen tot bekrachtiging en de wijziging van de relevante wetgeving voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Tweede Kamer worden aangeboden

Brief d.d. 24-01-2008

Toezending afschrift van brief aan de Tweede Kamer inzake de bekrachtiging van het Maritiem Arbeidsverdrag 2006 (Kamerstukken II, 2007/2008, 29 427, nr. 46)

Advies Raad van State: implementatiewet 18 juni 2010.

Planning: december 2010

4

De minister zal de Kamer rapporteren indien een andere lidstaat de Europese Sociale Code (herzien) zal ratificeren én zal jaarlijks de Kamer informeren over de activiteiten van de regering op dit terrein

12-03-2008 Stemming over het wetsvoorstel Goedkeuring van de opzegging van deel VI van de op 6 april 1964 te Straatsburg tot stand gekomen Europese Code inzake sociale zekerheid (Handelingen 2007–2008, nr. 61 Tweede Kamer, pag 4324–4328)

Rapportage wordt gecombineerd met eventuele informatie omtrent ratificatie door andere landen.

Planning: oktober 2010

5

Toezending van informatie van de Stichting van de Arbeid over de dekking van het arbeidsongeschiktheidspensioen voor gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers. De Stichting constateert dat, voor zover het duurzaam volledig arbeidsongeschikt beoordeelde actieve deelnemers betreft, er ten opzichte van de situatie onder de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering nauwelijks wijziging is opgetreden. Voor de gedeeltelijke arbeidsongeschikte werknemers heeft de Stichting hierover aan de pensioenkoepels en aan het Verbond van Verzekeraars om nadere informatie gevraagd. Zodra ik over deze informatie beschik, zal ik uw Kamer hierover informeren

Brief d.d.25-03-2008

pensioenwet debat over pensioenbewustzijn, nabestaanden- en arbeidsongeschiktheidspensioen (Kamerstukken II, 2007/2008, 30 413, nr. 108)

Een geaggregeerd beeld van de situatie bij de pensioenfondsen is pas mogelijk als ervaring is opgedaan met de verduidelijking in de regelgeving terzake (zie Stb. 2008, 316). Nadat de gegevens zijn ontvangen wordt de Tweede Kamer geïnformeerd.

Planning: december 2010

6

Evaluatie van de IOW vindt zo vroeg mogelijk in 2010 plaats, zodat hierover een debat met de Tweede Kamer mogelijk is. De evaluatie zal ingaan op de arbeidsmarktomstandigheden van ouderen en de belemmeringen in regelgeving om over te stappen vanuit een uitkeringssituatie naar de arbeidsmarkt. Aan de hand van de uitkomsten van de evaluatie en in het bijzonder de arbeidsmarktontwikkeling voor ouderen, zal een beslissing genomen worden over de horizonbepaling in de IOW

03-04-2008 Plenaire behandeling TK wetsvoorstel inkomensvoorziening oudere werklozen (30 819) (Handelingen 2007–2008, nr. 72, Tweede Kamer, pag. 5085)

Evaluatie wordt in het najaar naar de Tweede Kamer gestuurd.

Planning: december 2010

7

Evaluatie indexatielabel. Na invoering van het indexatielabel per 1 juli 2008 moeten we de mogelijkheid blijven verkennen om het label verder te verbeteren. Daarom ben ik van plan in 2011 het indexatielabel te evalueren

Brief d.d.14-04-2008

invoering Indexatielabel: stand van zaken (Kamerstukken II, 2007–2008, 30 413, nr. 109)

Planning: december 2011

8

WIA- evaluatie: knelpunten 35-min. In de WIA-evaluatie zal meegenomen worden of zich als gevolg van het Schattingsbesluit knelpunten voordoen voor 35-minners

23-04-2008 AO vaste cie SZW TK over de brief van de Raad van Werk en Inkomen inzake Poortwachterscentra (Kamerstukken II, 2007/2008, 28 333, nr. 102)

Planning: oktober 2010 is evaluatie-onderzoek gereed en december 2010 kabinetsstandpunt aan Tweede Kamer.

9

Toezegging dat de regering zal bezien of de in de artikelen 85 en 87 Pensioenwet opgenomen voorwaarde voor waardeoverdracht naar buitenland, namelijk dat de afkoopmogelijkheid niet ruimer mag zijn dan in Nederland, niet ook moet gelden voor de artikelen 88 en 89 van de Pensioenwet. (EK)

19-05-2008 Memorie van antwoord wijzigingswet Pensioenwet (Kamerstukken I, 2007/2008, 31 226, D)

Planning: december 2010

10

Aanpassing van het Ontslagbesluit zodat bij collectief ontslag, AOW-gerechtigden als eerste in aanmerking komen voor ontslag

Brief d.d.28-05-2008

Arbeidsmarktpositie van ouderen (Kamerstukken II, 2007/2008, 29 544, nr. 152)

Wordt meegenomen in het wetsvoorstel Arbeidsrecht AOW’ers

Planning: eind 2010

11

De PvdA en het CDA vroegen de minister om aandacht voor de Agrarische sector (brief LTO december 2007 aan VC SZW). De toezegging van de minister is om het effect op de werkgelegenheid in de sectoren, voor zover mogelijk, inzichtelijk te maken

03-07-2008 AO vaste cie SZW TK Arbeidsmarktbeleid (Kamerstukken II, 2007/2008, 31 200 XV/29 544, nr. 89)

Wordt bij vervolg-evaluatie premiegroepen WW meegenomen.

Planning: december 2010

12

Vervolg evaluatie premiegroepen WW, in hoeverre hebben de sectoren hun beleid aangepast naar aanleiding van de nieuwe systematiek, die tot doel heeft de cyclische- en seizoenswerkloosheid te verminderen

03-07-2008 AO vaste cie SZW TK Arbeidsmarktbeleid (Kamerstukken II, 2007/2008, 31 200 XV/29 544, nr. 89)

Wordt bij vervolg-evaluatie premiegroepen WW meegenomen.

Planning: december 2010

13

Binnen 3 jaar na inwerkingtreding van het wetsvoorstel Wijziging van de Ziektewet, van het Burgerlijk Wetboek en van enkele andere wetten, zal de regering het parlement een verslag doen toekomen over de doeltreffendheid en doelmatigheid van de onderhavige maatregelen

09-09-2008 Plenaire behandeling EK van het wetsvoorstel Wijziging van de Ziektewet, van het Burgerlijk Wetboek en van enkele andere wetten in verband met het meldingsproces van een werknemer bij de ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid en de sanctie voor de werkgever bij niet naleving van zijn verplichtingen in dit proces (31 357) (Handelingen 2007–2008, nr. 39, Eerste Kamer, pag. 1677–1678)

Binnen 3 jaar na inwerkingtreding zal de regering het parlement een verslag doen toekomen over de doeltreffendheid en doelmatigheid van de onderhavige maatregelen.

Planning: december 2011

14

In de eerstvolgende evaluatie van de Wet op de bedrijfsorganisatie zal een meting van de effecten van de Code Goed Bestuur worden meegenomen

10-09-2008 2e termijn plenaire behandeling TK Wetsvoorstel wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie in verband met verdere modernisering van het stelsel van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie (31 419) Re- en dupliek en afronden (Handelingen 2007–2008, nr. 110, Tweede Kamer, pag. 8009–8016)

Dit wordt meegenomen in de eerstvolgende (4-jaarlijkse) evaluatie.

Planning: januari 2012

Tabel 6.1.11 Overzicht van door de bewindspersonen nog af te handelen toezeggingen, vergaderjaar 2008–2009
 

Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

1

Beoordeling beperking maximering hoogte WGA-premie voor kleine bedrijven

Brief d.d. 16-09-2008, notitie over doorgroei van ondernemingen. Kamerstukken II, 2008/2009, 31 311, nr. 21)

Planning: oktober 2010 is evaluatie-onderzoek gereed en december 2010 kabinetsstandpunt aan Tweede Kamer

2

Startkwalificatie alleenstaande ouder als criterium in evaluatie.De staatssecretaris zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Strik, toe in haar interactie met wethouders te beklemtonen dat ook alleenstaande ouders mét startkwalificatie in de periode in de opmaat naar de arbeidsmarkt extra moeten worden gestimuleerd om dit ter hand te blijven nemen. Voorts zegt zij toe dit criterium als aandachtspunt mee te nemen in de op handen zijnde evaluatie en monitoring

22-12-2008 Plenaire behandeling EK Wet verbetering arbeidsmarkt-positie alleenstaande ouders (31 519) (eerste termijn Kamer) (Handelingen 2008–2009, nr. 17, Eerste Kamer, pag. 853–876)

Er is een tussentijds onderzoek gedaan waarover is gerapporteerd in de Monitor Bestuurlijk Akkoord (Kamerstukken II, 2009/2010, 29 544, nr. 223)

Planning eindrapportage:

december 2012

3

Evaluatie van de wet verbetering arbeidsmarktpositie alleenstaande ouders, 4 jaar na inwerkingtreding

22-12-2008 Plenaire behandeling EK Wet verbetering arbeidsmarktpositie alleenstaande ouders (31 519) (eerste termijn Kamer) (Handelingen 2008–2009, nr. 17, Eerste Kamer, pag. 853–876)

Er is een tussentijds onderzoek gedaan waarover is gerapporteerd in de Monitor Bestuurlijk Akkoord (Kamerstukken II, 2009/2010, 29 544, nr. 223)

Planning eindrapportage:

december 2012

4

De minister zegt toe dat hij met het UWV de mogelijkheden zal bezien om een beeld te krijgen van de toepassing van het werkaanbod

03-03-2009 Plenaire behandeling TK wetsvoorstel Wijziging van de Werkloosheidswet in verband met het vergroten van de kans op werk van langdurig werklozen (Passende arbeid) (31 767) (Handelingen 2008–2009, nr. 58, Tweede Kamer, pag. 4716–4747)

Overleg met UWV over mogelijkheden om een beeld te krijgen van de toepassing van het werkaanbod is gevoerd. De planning ziet er als volgt uit:

– 1 juli 2009 tot 1 juli 2010: monitoren uitvoering door UWV

– Uiterlijk 31 december 2010: informeren Tweede Kamer

5

De minister zegt toe dat hij het samenstel van regelingen zal evalueren. Het tijdstip van die evaluatie wordt nader bezien in verband met de economische omstandigheden. De evaluatie zal naar verwachting niet vóór 2012 worden afgerond

03-03-2009 Plenaire behandeling TK wetsvoorstel Wijziging van de Werkloosheidswet in verband met het vergroten van de kans op werk van langdurig werklozen (Passende arbeid) (31 767) (Handelingen 2008–2009, nr. 58, Tweede Kamer, pag. 4716–4747)

Planning: december 2012

6

De minister zegt toe om aandacht te besteden aan het bewaken, monitoren en evalueren van de manier waarop de 25%-regeling geldt voor studerende Wajong'er. Het is de bedoeling om vanaf 2010 door het UWV te laten registreren hoeveel schoolgaande en studerende jonggehandicapten een inkomensondersteuning krijgen

16-04-2009 Vervolg plenaire behandeling Tweede Kamer Wetsvoorstel wijziging v.d. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten i.v.m. het bevorderen van de participatie door werk en arbeidsondersteuning (31 780) (Handelingen 2008–2009, nr.  78, Tweede Kamer, pag. 6067–6084)

Vormt onderdeel van de monitor Wajong.

Planning 1e rapportage: november 2010

planning 2e rapportage: mei 2011

7

Zodra het oordeel van het deskundigencomité beschikbaar is over de verenigbaarheid van WIA en ILO verdrag 121 zal de Tweede Kamer daarover geïnformeerd worden

23-04-2009 AO vaste cie SZW TK over ILO Verdrag nr. 121 (Kamerstukken II, 2008/2009, nr. 29 427, nr. 58)

Behandeling is doorgeschoven naar de volgende zitting in december 2010.

Zodra uitkomst bekend is wordt Tweede Kamer geïnformeerd.

Planning: juli 2011

8

MP zal de minister van SZW in het kabinet vragen contact op te nemen met sociale partners om te bezien hoe vorm en inhoud kan worden gegeven aan de Motie-Halsema c.s. (31 951, nr. 8) over de concrete uitwerking van een midterm leerrecht. De Tweede Kamer zal daarover worden bericht

28-05-2009 Verantwoordingsdebat over het jaar 2008 (Handelingen 2008–2009, nr. 89, Tweede Kamer, pag. 6941–7022)

Wordt meegenomen in wetsvoorstel wederzijdse scholingsaanspraak.

Planning: medio 2011

9

De minister zal met UWV bezien of communicatie over de urenopgave door startende ondernemers op een eerder moment kan plaatsvinden

11-06-2009 AO vaste cie SZW TK over toepassing zelfstandigen-regeling door UWV (Kamerstukken II, 2008/2009, 17 050, nr. 388)

In samenwerking met UWV wordt aan adequate oplossing gewerkt.

Planning: september 2010

10

Voorlichting WGBL. Er zal middels voorlichting meer aandacht worden besteed aan leeftijdsdiscriminatie

Brief d.d.11-06-2009

Evaluatie WGBL (Kamerstukken II, 2008/2009, 30 347, nr. 2)

Planning: december 2010

11

De minister van SZW zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Strik, toe het risico van verdringing op de arbeidsmarkt mee te nemen in de aan de Tweede Kamer toegezegde evaluatie over de toepassing van de wet, die echter niet voor 2012 zal verschijnen in verband de huidige economische situatie.

23-06-2009 Plenaire behandeling EK wetsvoorstel Het vergroten van kansen op werk voor langdurig werklozen (Passende arbeid) (31 767)

(Handelingen 2008–2009, nr. 36 Eerste Kamer, pag.1654–1657 en 1671–1677

Wordt meegenomen bij de evaluatie.

Planning: januari 2012

12

Minister zal complexe WGA-uitkeringsstructuur betrekken bij evaluatie-WIA. Sociale partners worden bij WIA-evaluatie betrokken op zelfde wijze als nu bij tussenevaluatie-WGA

01-07-2009 AO vaste cie SZW Arbeidsongeschiktheid (Kamerstukken II, 2008/2009, 26 448, nr. 410)

Planning: oktober 2010 is evaluatie-onderzoek gereed en december 2010 kabinetsstandpunt aan Tweede Kamer.

13

Er wordt voorlichting gegeven over wetsvoorstel inlenersaansprakelijkheid zodat iedereen tijdig op de hoogte is.

10-09-2009 Plenaire behandeling TK over het wetsvoorstel (Wijz. van titel 7.10 (arbeidsovereenkomst) BW; totstandbrenging van een inlenersaansprakelijkheid met betrekking tot de voldoening van het toepasselijke minimumloon en de toepasselijke minimum-vakantiebijslag) (31 833) (Handelingen 2008–2009, nr. 109, Tweede Kamer pag. 8732–8741)

Er wordt overlegd over concrete invulling met Bureau MVR-groep i.h.k.v.campagne «Weet hoe het zit».

Planning: najaar 2010

Tabel 6.1.12 Overzicht van door de bewindspersonen nog af te handelen toezeggingen, vergaderjaar 2009–2010
 

Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

1

De staatssecretaris verwacht de Kamer eind 2010 te kunnen informeren over de wijze waarop de langdurigheidstoeslag in de uitvoeringspraktijk wordt vormgegeven voor wat betreft de doelgroep, duur periode laag inkomen en de hoogte van de toeslag onderzoeken

10-09-2009 AO vaste cie SZW TK over Schuldhulpverlening (Kamerstukken II, 2009/2010, 24 515, nr. 159)

Planning: december 2010

2

Minister heeft tijdens plenaire behandeling in EK d.d. 22-09-09 toegezegd dat beide kamers tijdig ingelicht worden als te zijner tijd conclusies worden getrokken over de aanpassing van de WIA of binding aan Verdrag nr, 121 indien het oordeel van het ILO-deskundigencomité in de toekomst daartoe aanleiding mocht geven

22-09-2009 Voortzetting van de gezamenlijke plenaire behandeling EK van de wetsvoorstellen Goedkeuring opzegging deel VI Europese Code inzake sociale zekerheid (31 267) en Goedkeuring herziene Europese Code inzake sociale zekerheid (31 283)

(Handelingen 2009–2010, nr. 1, Eerste Kamer pag. 1–6)

Behandeling is doorgeschoven naar de volgende zitting in december 2010.

Zodra uitkomst bekend is wordt Tweede Kamer geïnformeerd.

Planning: juli 2011

3

Minister heeft toegezegd dat er per oktober 2010 een rapportage komt over hoe de structuur van de besluitvorming is, hoe deze zich ontwikkeld heeft en wat er nog verder veranderd moet worden om wel te kunnen voldoen aan de termijn van acht weken

23-09-2009 Plenaire behandeling TK wetsvoorstel wijziging van enkele bijzondere wetten in verband met de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen (31 844) (Handelingen 2009–2010, nr. 5, Tweede Kamer, pag. 312)

Het UWV stuurt SZW begin augustus een concept rapportage over de Wet Dwangsom.

Planning: oktober 2010

4

Arbocatalogi en beleidsregels. De beleidsregels blijven een zekere tijd gehandhaafd, geen jaren. In ieder geval vervallen ze zeker niet per 01-01-2010. De tijd dat deze gehandhaafd blijven is korter dan de extra tijd die de Commissie Begeleiding Arbocatalogi wordt gegeven voor stimulering van het opstellen van catalogi (1 jaar). Er wordt een brief met de termijnen naar TK gezonden

23-09-2009 AO vaste cie SZW TK over Arbo-onderwerpen (Kamerstukken II, 2009/2010, 25 883, nr. 158)

Planning: oktober 2010

5

Minister van SZW heeft toegezegd dat de AI in 2010 inspecties uit zal voeren in praktijklokalen bij scholen die achterblijven

23-09-2009 AO vaste cie SZW TK over Arbo-onderwerpen (Kamerstukken II, 2009/2010, 25 883, nr. 158)

Planning: december 2010

6

Voor 1 mei 2010 aanbieding aan de Kamer van wetsvoorstel als uitwerking van de Beleidsverkenning verlof en arbeidstijden

Brief d.d. 09-10-2009 over uitwerking beleidsverkenning modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden (Kamerstukken II, 2009/2010, 26 447, nr. 45)

Wordt meegenomen bij wetsvoorstel Arbeid en zorg

Planning: eind 2010

7

Wetsvoorstel arbeidsparticipatie jongeren. De regering heeft het voornemen om, met het oog op de mogelijkheid tot verlenging van de tijdelijke maatregel, in het voorjaar van 2011 een onderzoek naar effectiviteit van de maatregel uit te voeren. De regering zal bezien of het mogelijke verdringingseffect van schoolverlaters bij dit onderzoek kan worden betrokken. De Tweede Kamer zal in het najaar van 2011 worden geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek en over het al dan niet verlengen van de maatregel

Brief d.d. 04-11-2009

nota naar aanleiding van het verslag van nota van wijziging voorstel van wet 32 058 (Kamerstukken II, 2009/2010, 32 058, nr. 6)

De Tweede Kamer zal in het najaar van 2011 worden geïnformeerd.

Planning: najaar 2010

8

In de brief «Internationale arbeidsmobiliteit en sociale zekerheid» is een verkenning toegezegd naar de beëindiging van de export van tegemoetkomingen in de sociale zekerheid. Het gaat hier om tegemoetkomingen die veelal in het leven zijn geroepen als compensatie voor koopkrachteffecten.

Invulling van het onderzoek met de indiening van een wetsvoorstel zal uiterlijk bij de begroting SZW worden ingediend

11-11-2009 AO vaste cie SZW TK over Nota Arbeidsmobiliteit en sociale zekerheid (Kamerstukken II, 2009/2010, 32 149, nr. 2)

Brief aan de Tweede Kamer d.d. 8-12-2009 (Kamerstukken II, 2009/2010, 29 544, nr. 216)

Planning: september 2010

9

De Minister heeft toegezegd om met de Staatssecretaris van het Ministerie van VWS overleg te plegen over de inzet van de functie begeleiding in de Awbz op de werkvloer

18-11-2009 AO vaste cie SZW TK over Wajong-onderwerpen (Kamerstukken II, 2009/2010, 31 780, nr. 47)

Over de wijze waarop dit programma een vervolg kan krijgen wordt interdepartementaal overleg gevoerd.

Planning: september 2010.

10

De Minister heeft aan de Tweede Kamer en Eerste Kamer toegezegd dat er een brief over het sociaal ondernemerschap naar de Tweede Kamer verstuurd zal worden (conform eerdere toezeggingen)

18-11-2009 AO vaste cie SZW TK over Wajong-onderwerpen (Kamerstukken II, 2009/2010, 31 780, nr. 47)

Planning: december 2010

11

Tijdens het AO over de WAV heeft de minister toegezegd de aangevoerde overwegingen met betrekking tot verdringing mee te zullen nemen bij de uitwerking van de voorstellen voor de sportsector

18-11-2009 AO vaste cie SZW TK over notitie Herziening Wet arbeid vreemdelingen (Kamerstukken II, 2009/2010, 32 144, nr. 3)

Planning: december 2010

12

De minister van SZW zegt, naar aanleiding van een opmerking van het lid Thissen, toe het kabinetsstandpunt over de plaats van social return in het aanbestedings- en inkoopbeleid van de rijksoverheid naar de Eerste Kamer te sturen.

24-11-2009 Plenaire behandeling EK wetsvoorstel Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie van jonggehandicapten door werk en arbeidsondersteuning (31 780) (Handelingen 2009–2010, nr. 10, pag. 284–308)

Mede naar aanleiding van het SZW onderzoek en de evaluatie van de pilots bij het Rijk, zal het kabinet begin 2011 een standpunt naar de Eerste Kamer zenden

Planning: maart 2011

13

De minister zegt toe dat bij het maken van de AMvB over de overgangsregeling voor jonggehandicapten die vallen onder de huidige Wajong, bekeken zal worden in hoeverre de mogelijkheid van de terugvaloptie naar de oude regeling gerealiseerd kan worden en op welke wijze dat het best gedaan kan worden. De Kamer zal hierover geïnformeerd worden.

24-11-2009 Plenaire behandeling EK wetsvoorstel Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie van jonggehandicapten door werk en arbeidsondersteuning (31 780) (Handelingen 2009–2010, nr. 10, pag. 284–308)

Wordt meegenomen bij AMvB overgangsregeling.

Planning: januari 2012

14

De Kamer informeren over gebruiksvoorwaarden EU-microfinanciering en vergelijking van deze voorwaarden met de nationale voorwaarden voor verstrekking van microkredieten

25-11-2009 AO vaste cie SZW TK over Europa-overleg (Kamerstukken II, 2009/2010, 21 501-31, nr. 195)

De Tweede Kamer zal over de wijze waarop dit vorm krijgt geïnformeerd worden.

Planning: november 2010

15

Flexibilisering pleegzorgverlof en andere aspecten van verlofregelingen en arbeidstijden. Deze onderwerpen zullen worden betrokken bij de wetgeving die voortvloeit uit het kabinetsstandpunt over de Beleidsverkenning modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden (26 447, nr. 45)

09-12-2009 VAO over uitwerking Beleidsverkenning modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden (Handelingen 2009–2010, nr. 35, Tweede Kamer, pag. 3592)

Wordt meegenomen in het wetsvoorstel verlof en arbeidstijden

Planning: eind 2010

16

Uitwerking governancemodellen.

Het kabinet zal de gepresenteerde denkrichtingen uit de kabinetsreactie governance en medezeggenschap verder uitwerken in verschillende modellen. Hierbij zal ook het resultaat van de commissie Frijns betrokken worden. De modellen zullen besproken worden met alle betrokken partijen, waarna de Kamer geïnformeerd wordt over de uitkomsten. Het kabinet is bereid ook de door de Stichting van de Arbeid genoemde suggesties in de afweging te betrekken

Brief d.d.04-12-2009

Governance en medezeggenschap bij pensioenfondsen (Kamerstukken II, 2009/2010, 28 294, nr. 37)

Wordt betrokken bij brief over governance. In deze brief worden de gepresenteerde denkrichtingen uit de kabinetsreactie governance en medezeggenschap verder uitgewerkt in verschillende modellen. De Kamer zal hier eind 2010 over worden geïnformeerd.

17

OCW en SZW zijn voornemens een diepergaand vervolgonderzoek te laten uitvoeren om inzicht te krijgen in de achterliggende factoren voor werkloosheid onder allochtone meisjes

Brief d.d. 08-12-2009

antwoorden op de vragen van de leden Koser Kaya, Vermeij en Bouchibti over de hoge werkloosheid onder jonge allochtone vrouwen (Aanhangsel van de Handelingen 2009-2010, nr. 943)

Wordt meegenomen in de kabinetsreactie op de Discriminatiemonitor.

Planning: december 2010

18

Invulling van het onderzoek met de indiening van een wetsvoorstel zal uiterlijk bij de begroting van SZW worden ingediend

Brief d.d. 08-12-2009 over AOW-partnertoeslag (Kamerstukken II, 2009/2010, 29 544, nr. 216)

Verkenning is in voorbereiding

Planning: september 2010

19

In de kabinetsreactie op het SER advies over ZZP-ers zal worden ingegaan op de toegankelijkheid van pensioenen voor zelfstandigen

16-12-2009 AO vaste cie EZ TK over ZZP-ers (Kamerstukken II, 2009/2010, 31 311, nr. 37)

Planning: december 2010

20

Belemmeringen (lock in effecten) van de Wsw-CAO zullen met werkgevers en werknemers in kaart worden gebracht

12-01-2010 Plenaire behandeling TK wetsvoorstel Tijdelijke wet pilot loondispensatie (32 165)

(Handelingen 2009–2010, nr. 40, Tweede Kamer, pag. 3933–3942)

Planning: oktober 2010

21

De ondersteuning van Wsw-raden zal gedurende de looptijd van de pilots «werken naar vermogen» worden voortgezet

12-01-2010 Plenaire behandeling TK wetsvoorstel Tijdelijke wet pilot loondispensatie (32 165) (Handelingen, 2009–2010, nr. 40, Tweede Kamer, pag. 3933–3942)

Planning: januari 2013

22

Gaandeweg de pilots «werken naar vermogen» zal gekeken worden of er genoeg werkgevers participeren

12-01-2010 Plenaire behandeling TK wetsvoorstel Tijdelijke wet pilot loondispensatie (32 165) (Handelingen 2009–2010, nr. 40,Tweede Kamer, pag. 3933–3942)

Een eerste rapportage aan de Tweede Kamer is voorzien voor eind 2010.

23

In de tussentijdse rapportages zal inzicht worden geboden in de ontwikkeling van werknemers in verband met het bepalen van de periode wanneer het inkomen tot het wettelijk minimum wordt aangevuld

12-01-2010 Plenaire behandeling TK wetsvoorstel Tijdelijke wet pilot loondispensatie (32 165) (Handelingen 2009–2010, nr. 40, Tweede Kamer, pag. 3933–3942)

Een eerste rapportage aan de Tweede Kamer is voorzien voor eind 2010.

24

De Minister zal de Kamer afzonderlijk informeren over de mogelijkheden om de verplichtingen uit artikel 15 Wet arbeid vreemdelingen met betrekking tot de uitwisseling van informatie en de bewaarplicht te vereenvoudigen

Brief d.d.18-01-2010

Aanbieding onderzoek evaluatie bestuurlijke boete.

(Kamerstukken II, 2009/2010, 17 050/29 523, nr. 396)

Planning: september 2010

25

Minister zal bezien of het instrument van (tijdelijke) stillegging van bedrijven of bedrijfssluiting kan worden opgenomen in de bestuursrechtelijke handhaving van de Wav en of dit kan bijdragen aan een effectievere handhaving

Brief d.d.18-01-2010

Aanbieding onderzoek evaluatie bestuurlijke boete.

(Kamerstukken II, 2009/2010, 17 050/29 523, nr. 396)

Planning: januari 2011 i.h.k.v. herziening WAV

26

Brede aanpak voor een multi ondernemingspensioenfonds (opf).

Op verzoek van het CDA heeft de minister toegezegd om in de loop van het jaar een standpunt in te nemen met betrekking tot een bredere aanpak voor het multi opf dan de aanpak die in het (inmiddels aanvaarde) wetsvoorstel is gekozen. Het gaat dan om een variant waarin werkgevers een pensioenregeling rechtstreeks kunnen onderbrengen bij een multi opf

21-01-2010 Plenaire behandeling wetsvoorstel (Wijzig. Pensioenwet; uitbreiden van de werkingssfeer voor ondernemingspensioenfondsen) (32 141) (Handelingen 2009–2010, nr. 45, Eerste Kamer, pag. 4350–4358)

Planning: december 2010

27

Inkomens- en vermogenspositie van 67-plussers: Tijdens het AO van de themacommissie Ouderenbeleid van 21 januari 2010 heeft de staatssecretaris van VWS op vragen van de VVD een onderzoek toegezegd naar de inkomens- en vermogenspositie van 67-plussers

21-01-2010 AO van de themacommissie Ouderenbeleid van 21 januari 2010 met min VWS

(Kamerstukken II, 2009/2010, 29 549, nr. 52)

Planning: december 2010

28

Minister zal in de gesprekken met sociale partners meenemen, dat als bij de evaluatie van de maatregel blijkt, dat er op een verkeerde manier gebruik is gemaakt van de tijdelijke maatregel, de maatregel niet verlengd zal worden

10-02-2010 Plenaire behandeling van het wetsvoorstel (Tijdelijke verruiming van de mogelijkheid in het BW om arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aan te gaan in verband met het bevorderen van de arbeidsparticipatie van jongeren) (32 058) (Handelingen, 2009–2010, nr. 55. Tweede Kamer, pag. 4967)

Planning: december 2010

29

Minister zegt een overkoepelende rapportage van de AI toe over agressie en geweld over alle overheidssectoren na afloop van de inspecties in 2010

10-02-2010 AO vaste cie SZW TK over Arbo-onderwerpen (Kamerstukken II, 2009/2010, 25 883, nr. 165)

Inspectieprogramma (en voorlichtingsprogramma) is in fase uitvoering.

Planning: april 2011

30

De maatregel «verruiming van de mogelijkheid om een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aan te gaan» wordt begin 2011 geëvalueerd. Daarbij wordt er gekeken naar de gevolgen van de maatregel voor het aantal vaste cq tijdelijke contracten en of er daadwerkelijk meer jongeren aan het werk zijn gekomen, dan wel aan het werk zijn gebleven.

10-02-2010 Plenaire behandeling van het wetsvoorstel (Tijdelijke verruiming van de mogelijkheid in het BW om arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aan te gaan in verband met het bevorderen van de arbeidsparticipatie van jongeren) (32 058) (Handelingen, 2009–2010, nr. 55, Tweede Kamer, pag. 4967)

Het evaluatie-onderzoek zal in het voorjaar 2011 worden uitgevoerd. De Tweede Kamer zal in het najaar 2011 hierover worden geïnformeerd.

Planning: november 2011

31

Staatssecretaris zal in maart de eerste resultaten over de uitvoering van het Actieplan Jeugdwerkloosheid in het laatste tertaal van 2009 presenteren aan de Tweede Kamer. In maart, augustus en november 2010 zijn voortgangsrapportages voorzien

11-02-2010 AO vaste cie SZW TK over Jeugdwerkloosheid (Kamerstukken II, 2009/2010, 29 544, nr. 234)

Deels afgedaan met brief d.d. 13-04-2010 aan de Tweede Kamer over de voortgangsbrief Actieplan Jeugdwerkloosheid

(Kamerstukken II, 2009/2010, 29 544, nr. 245)

Planning: voortgangsrapportages naar de Tweede Kamer december 2010

32

Onderzoek naar toegankelijkheid verlof in wetsvoorstel.

Minister zal bij het wetsvoorstel modernisering arbeid en zorg aangeven in hoeverre het gebruik daarvan voor midden en lage inkomens en mannen daardoor beïnvloed wordt

17-02-2010 Vervolg plenaire behandeling TK initiatief wetsvoorstel Halsema/Van Gent tot wijziging van de Wet arbeid en zorg (Vaderverlof) (31 071) (Handelingen 2009–2010, nr. 56, Tweede Kamer, pag. 5088–5109)

Wordt meegenomen in wetsvoorstel arbeid en zorg.

Planning: eind 2010

33

Minister zal begin april 2010 een brief aan de Kamer zenden waarin de plannen voor modernisering van het ouderschapsverlof worden geconcretiseerd

Vervolg plenaire behandeling TK initiatief wetsvoorstel Halsema/Van Gent tot wijziging van de Wet arbeid en zorg (Vaderverlof) (31 071)

(Handelingen, 2009–2010, Tweede Kamer, nr. 56, pag. 5088–5109)

Wordt meegenomen in wetsvoorstel arbeid en zorg.

Planning: eind 2010

34

In overleg met de betrokken ministeries zal worden bezien of het mogelijk is om een nadere specificatie voor prostitutie in de SBI-codering op te nemen

Brief d.d.02-04-2010

Antwoorden kamervragen van de leden Van Hijum en De Pater-Van der Meer over schijnzelfstandigheid in de prostitutiebranche (Aanhangsel van de Handelingen 2009–2010, nr. 2131)

Planning: december 2010

35

De minister zal nadenken over suggestie van mw. Linhard om werkgeversbijdrage pensioen ook op loonstrookje te vermelden. Dit om het pensioenbewustzijn van de burgers te vergroten

07-04-2010 AO vaste cie SZW TK over Pensioenonderwerpen (Kamerstukken II, 2009/2010, 28 294, nr. 40)

Planning: eind september 2010

36

De minister heeft aangeven voorafgaand aan de verkiezingen een brief aan de TK te sturen, waarin de verschillende governance modellen nader zijn uitgewerkt. Daarin wordt tevens teruggekomen op transparantie over beleggingsbeleid

07-04-2010 AO vaste cie SZW TK over Pensioenonderwerpen (Kamerstukken II, 2009/2010, 28 294, nr. 40)

Wordt betrokken bij brief over governance. In deze brief worden de gepresenteerde denkrichtingen uit de kabinetsreactie governance en medezeggenschap verder uitgewerkt in verschillende modellen.

Planning: De Kamer zal hier eind 2010 over worden geïnformeerd.

37

De minister stuurt voor 1 oktober 2010 het standpunt over de positie van de herverzekerde fondsen naar de Tweede Kamer. Het onderzoek naar de herverzekerde fondsen is in juni 2010 afgerond. Zodra de onderzoeks-resultaten bekend zijn zal overleg met de minister plaatsvinden, waarna een brief aan de Tweede Kamer zal worden geformuleerd

07-04-2010 AO vaste cie SZW TK over Pensioenonderwerpen (Kamerstukken II, 2009/2010, 28 294, nr. 40)

Planning: oktober 2010

38

In het Verslag van de Uitvoering zal ook worden ingegaan wat er is misgegaan bij de aansturing binnen het UWV t.a.v. de uitgaven re-integratie WW

08-04-2010 AO vaste cie SZW TK over Re-integratie (Kamerstukken II, 2009/2010, 29 544, nr. 247)

De Tweede Kamer met brief d.d. 29-06-2010 geïnformeerd (Kamerstukken II, 2009/2010, 26 448, 437)

39

Wanneer de Kamer (zoals eerder ook FNV gemeld) meent dat er mensen zijn die tot de doelgroep behoren maar niet zijn aangeschreven, wil de minister de namen zodat alsnog passende actie kan worden ondernomen. Dat geldt eveneens voor mensen van wie de invorderingen niet zijn stopgezet, terwijl zij daarvoor wel in aanmerking komen. Ook als er door UWV gezegd is dat mensen geen herzieningsverzoek moeten indienen of als mensen door UWV geïntimideerd zijn, verneemt de minister dat graag. Hij zal dit dan controleren

20-05-2010 AO vaste cie SZW TK over Herbeoordeling startersregeling WW (Kamerstukken II, 2009/2010, 23 123- XV, nr. 62)

Planning: december 2010

40

De minister is gaarne bereid de Kamer te informeren door middel van een voortgangsrapportage; eenmaal per twee maanden

20-05-2010 AO vaste cie SZW TK over Herbeoordeling startersregeling WW (Kamerstukken II, 2009/2010, 23 123- XV, nr. 62)

Tweede Kamer met brief d.d. 18-08-2010 Eerste voortgangsrapportage herzieningsoperatie vanuit de WW gestarte zelfstandigen geïnformeerd (Kamerstukken II, 2009/2010, 32 123-XV, nr. 66.

41

Overleg met STAR over loondoorbetaling na 104 weken ziekte:

Met de STAR wordt overleg gevoerd over de loondoorbetaling na 104 weken ziekte. Indien uit het overleg met de STAR een oplossing volgt wordt de Tweede Kamer daarover geïnformeerd

17-03-2010 AO vaste cie SZW TK over Arbeidsongeschiktheid (Kamerstukken II, 2009/2010, 29 544, nr. 241)

Planning: december 2010

42

Evaluatie uitvoering aanvullende bijstand door SVB.

De regering zal de effecten van de overheveling van de uitvoering van de aanvullende bijstand voor 65-plussers naar de SVB 5 jaar na inwerkingtreding evalueren. (Kamerstukken II, 2009/10, 32 037, nr. 6).

In deze toegezegde evaluatie van de effecten van de overheveling, zal de regering de wijze waarop gemeenten de doelgroep ondersteunen bij de re-integratie en de daarbij benodigde samenwerking tussen SVB en gemeenten betrekken, zodat uiteindelijk een beeld uit de praktijk wordt verkregen. (Kamerstukken I, 2009/10, 32 037, C)

Kamerstukken II, 2009/2010, 32 037, nr. 6, en Kamerstukken I, 2009/2010, 32 037, C

Planning: februari 2015

43

Een structurele herbeziening van de WW-financiering om grote fluctuaties in de hoogte van de jaarlijkse (sector)premies in de toekomst te voorkomen met (behoud van) een prikkel voor werkgevers en sectoren om WW-lasten te beperken.

In het verlengde van deze tijdelijke maatregelen het kabinet structurele verbeteringen van de systematiek voor 2011 en verder, zal bezien

SZW Begroting voor het jaar 2010 SZW Begroting 2010 (32 123-XV)

Planning: december 2011

44

Kwalitatieve evaluatie over de effectiviteit van de loonkostensubsidies

Plenaire afronding TK van de behandeling van het wetsvoorstel horizonbepaling participatieplaatsen (31 548) (Handelingen 2008–2009, nr. 21, Tweede Kamer, pag. 1696–1702)

De Kamer wordt periodiek geïnformeerd over de kwantitatieve resultaten van de loonkostensubsidies via de viermaandelijkse rapportages van het UWV.

Daarnaast komt er een kwalitatieve evaluatie over de effectiviteit uiterlijk een jaar voor de afloop van het instrument.

Planning: januari 2012

45

Minister heeft toegezegd om de EK te informeren over het aantal mensen dat vanuit een tijdelijk contract in de werkloosheid terecht komt

29-06-2010 Plenaire behandeling EK voorstel van wet Tijdelijke verruiming van de mogelijkheid in artikel 668a van boek 7 BW om arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aan te gaan (32 058) (Handelingen 2009–2010, nr. 34, Eerste Kamer, pag. 1430–1443)

Planning: september 2010

46

De minister van Financiën geeft tijdens de behandeling van het wetsvoorstel PPI (Premie Pensioeninstellingen) aan dat hij met zijn collega van SZW op dit moment een nieuwe planning voor fase III van de API aan het maken is. Daarop zegt hij toe dat voordat de Kamer officieel terugkomt van reces de TK daarover een brief zal ontvangen

30-06-2010 Plenaire behandeling TK wetsvoorstel Premie Pensioeninstellingen (PPI) (31 891) (Handelingen 2009–2010, nr. 93, Tweede Kamer, pag. 7686–7697)

Planning: september/oktober 2010

47

Als TNT en vakbonden gezamenlijk een onderzoek gaan doen naar de werkdruk dan kan de Arbeidsinspectie meekijken als partijen daarom verzoeken

29-06-2010 AO over Postmarkt (Kamerstukken II, 2009/2010, 30 536, nr. 124) en 01-07-2010 VAO over Postmarkt

(Kamerstukken II, 2009/2010, nr. 92, Tweede Kamer, pag. 7637–7642)

Planning: december 2010

48

De minster zegt toe dat de resultaten van het onderzoek van de Arbeidsinspectie naar het minimumloon in het najaar aan de Kamer zullen worden aangeboden

29-06-2010 AO over Postmarkt (Kamerstukken II, 2009/2010, 30 536, nr. 124) en 01-07-2010 VAO over Postmarkt

(Kamerstukken II, 2009/2010, nr. 92, Tweede Kamer, pag. 7637–7642))

Planning: december 2010