Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

6.2 Bijlage Zelfstandige Bestuursorganen en Rechtspersonen met een wettelijke taak

Deze bijlage bevat een overzicht van de zelfstandige bestuursorganen (ZBO) en rechtspersonen met een wettelijke taak (RWT) die onder de verantwoordelijkheid van het departement van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) vallen. Indien een ZBO of een RWT uit de departementale begroting en/of via de premie-uitgaven een bijdrage ontvangt, is het beleidsartikel vermeld waarin het ZBO of de RWT is opgenomen, evenals de daarbij behorende raming van de totale bijdrage voor 2011.

Tabel 6.2.1 Overzicht van ZBO’s en RWT’s van SZW
 

RWT

ZBO

Beleidsartikel

Bijdrage 2011

(x € 1 mln)

Raad voor Werk en Inkomen (RWI)

Ja

 

Artikel 47

5,3

Stichting Cultuur & Ondernemen

Ja

 

Artikel 46

2,1

Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) inclusief BKWI

Ja

Ja

Artikel 42, 43, 46, 47, 48 en 49

1 784,1

Sociale Verzekeringsbank (SVB)

Ja

Ja

Artikel 46, 49 en 50

239,9

Inlichtingenbureau (IB)

Ja

 

Artikel 46

5,8

Certificerende- en keuringsinstanties arbeidsomstandigheden

 

Ja

Artikel 44

Bedrijfstak- en beroepspensioenfondsen

 

Ja

Artikel 45

Raad voor Werk en Inkomen

De Raad voor Werk en Inkomen (www.rwi.nl) is het officiële en onafhankelijke overlegorgaan van vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en gemeenten. De Raad heeft tot taak overleg te voeren met de minister van SZW over voorstellen van deze raad betreffende het beleid met betrekking tot werk en inkomen, het arbeidsmarktbeleid en de bevordering van de kwaliteit en transparantie van de re-integratiemarkt.

Stichting Cultuur & Ondernemen

Stichting Cultuur & Ondernemen (www.kunstenaarsenco.nl) heeft als wettelijke taak het uitvoeren van beroepsmatigheidsonderzoeken in opdracht van de sociale diensten van gemeenten. Kunstenaars die gebruik maken van de WWIK moeten kunnen aantonen dat zij beroepsmatig werken.

UWV

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (www.uwv.nl) is een zelfstandig bestuursorgaan dat de sociale verzekeringen voor werknemers, zelfstandigen en jonggehandicapten uitvoert. De belangrijkste taak van het UWV is bemiddeling en re-integratie. Werkzoekenden kunnen bij het UWV terecht voor het vinden van werk of het aanvragen van een WW- of bijstandsuitkering. Werkgevers kunnen bij het UWV terecht voor personeelsbemiddeling en informatie over de arbeidsmarkt. Daarnaast verleent het UWV ontslagvergunningen en tewerkstellingsvergunningen, verricht keuringen en indicatiestellingen en geeft arbeidsrechtelijke informatie.

BKWI

Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (www.bkwi.nl) is opgericht om het geheel aan centrale voorzieningen binnen de keten van werk en inkomen te beheren en door te ontwikkelen. Een onderdeel hiervan is het beheer van SUWI-net.

SVB

De Sociale verzekeringsbank (www.svb.nl) is een zelfstandig bestuursorgaan dat regelingen uitvoert voor verschillende overheidsorganisaties. Voor het ministerie van SZW voert de SVB de AOW, Anw, TOG, TAS, AIO en Bijstand Buitenland uit. Voor het ministerie van J&G voert de SVB de AKW en de Kindregelingen uit.

IB

Het Inlichtingenbureau (www.inlichtingenbureau.nl) ondersteunt gemeenten bij hun wettelijke taken in het kader van de sociale zekerheid. Het doel is bestrijding van fraude en bevorderen van samenwerking tussen de verschillende organisaties door gegevensuitwisseling tussen gemeenten en derden in de keten van werk en inkomen.

Certificerende- en keuringsinstanties arbeidsomstandigheden

Keuren en certificeren op het terrein van arbeidsomstandigheden.

Bedrijfstak- en beroepspensioenfondsen

De bedrijfstak- en beroepspensioenfondsen hebben als taak het uitvoeren van een bedrijfstak- of beroepspensioenregeling met verplichte deelname.

Tabel 6.2.2 Uitvoeringskosten per SUWI-organisatie

(× € 1 miljoen)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

UWV totaal*

2 091,5

1 924,0

1 784,1

1 656,9

1 591,0

1 591,0

1 577,7

Reguliere kosten UWV

1 840,9

1 721,6

1 673,6

1 561,6

1 526,9

1 523,8

1 510,4

Transformatie/frictiekosten

118,9

18,8

0,2

Vernieuwingsbudget

64,4

59,3

32,5

33,3

Overige projectkosten

67,3

124,3

77,7

62,0

64,1

67,3

67,3

               

SVB totaal

216,4

245,9

239,9

231,0

222,8

217,8

223,5

Reguliere kosten

216,4

245,9

239,9

231,0

222,8

217,8

223,5

               

BKWI totaal

11,0

9,8

8,9

8,5

8,5

8,5

8,5

Reguliere kosten

8,7

8,4

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

Projectkosten

2,3

1,4

0,4

0

0

0

0

               
IB totaal**

6,8

7,2

5,8

5,8

5,8

5,8

5,8

Reguliere kosten

6,1

5,8

5,8

5,8

5,8

5,8

5,8

Projectkosten

0,7

1,4

0

0

0

0

0

Noot *: De uitvoeringskosten van UWV, SVB , BKWI en IB zijn vermeld in loon-prijsniveau 2010 en exclusief beschikbare bestemmingsfondsen.

Noot **: De uitvoeringskosten Inlichtingenbureau vormen onderdeel van het handhavingsbudget op artikel 46.

Bron: jaarverslagen 2009 en de augustusbrieven 2011

Aansturing en toezicht SUWI-organisaties

De Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Wet SUWI) is de «organisatiewet» voor de organisaties op het terrein van werk en inkomen. De aansturing en het toezicht op de SUWI-organisaties, zoals SVB en UWV, zijn binnen SZW expliciet belegd binnen de organisatie. De aansturing vindt plaats door een aparte afdeling binnen de directie Relatiebeheer, Uitvoeringsontwikkeling en Aansturing en het signalerende toezicht door de onafhankelijke Inspectie Werk en Inkomen. Deze scheiding tussen aansturing, toezicht en beleid borgt professionele aansturing en toezicht.

In tabel 6.2.2 worden de budgettaire kaders van de SUWI-organisaties weergegeven. De budgetten voor 2011 worden vòòr 1 december 2010 aan de organisaties beschikbaar gesteld.

Prestatie-indicatoren

De SUWI-organisaties verantwoorden zich op verschillende resultaatgebieden door middel van prestatie-indicatoren. Voor een overzicht van de prestatie-indicatoren wordt verwezen naar de jaarplannen van de SUWI-organisaties. De definitieve jaarplannen 2011 zullen vóór 1 oktober 2010 aan de minister van SZW aangeboden worden en na goedkeuring ter kennis worden gebracht van de beide Kamers der Staten-Generaal.