Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

HOOFDSTUK 1: LEESWIJZER

Inleiding

De begroting 2011 kent dezelfde indeling als de begroting 2010.

In de begroting wordt verwezen naar beleids- of kamerstukken. Net als in voorgaande jaren zijn deze beleidsstukken via de internetsite www.rijksbegroting.nl te raadplegen.

Opbouw begroting

De begroting van SZW is opgebouwd uit de volgende hoofdstukken:

2.1 Beleidsagenda 2011

De beleidsagenda beschrijft de belangrijkste beleidsrelevante ontwikkelingen op het terrein van SZW. Ook wordt ingegaan op de richting en onderwerpen die in het beleid in 2011 centraal zullen staan.

2.2 Beleidsartikelen

De belangrijkste beleidsdoelstellingen van SZW zijn in afzonderlijke beleidsartikelen opgenomen. De begroting van SZW bestaat uit 11 beleidsartikelen. Alle beleidsartikelen hebben dezelfde opbouw. In de paragraaf «Algemene doelstelling» staan de omschrijving en de verwachte effecten van het beleid. In de paragraaf «Budgettaire gevolgen van beleid» worden de begrotings- en premiegefinancierde uitgaven op het betreffende beleidsterrein toegelicht. Daarna worden per operationele doelstelling de instrumenten en doelgroepen van het beleid gepresenteerd. Elk beleidsartikel wordt afgesloten met het «Overzicht onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van beleid».

2.3 Niet-beleidsartikelen

De artikelen 97 (Aflopende regelingen), 98 (Algemeen) en 99 (Nominaal en onvoorzien) zijn de niet-beleidsartikelen. Deze artikelen bevatten de middelen op de begroting van SZW die (nog) niet rechtstreeks aan een doelstelling kunnen worden gekoppeld, bijvoorbeeld omdat het om een technische of administratieve voorziening gaat (onvoorzien, loon-prijsbijstelling).

3. Bedrijfsvoeringsparagraaf

In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan specifieke thema’s binnen de bedrijfsvoering van het departement.

4. Baten-lastendiensten

Onder het ministerie vallen twee baten-lastendiensten: het Agentschap SZW en de Inspectie Werk en Inkomen. Van deze twee baten-lastendiensten is een technische paragraaf opgenomen die bestaat uit een meerjarige begroting en een kasstroomoverzicht met daarbij een toelichting.

5. Verdiepingshoofdstuk

In dit hoofdstuk is de opbouw van de beschikbare verplichtingenbedragen, de kasuitgaven en de ontvangsten ten opzichte van de stand ontwerp-begroting 2010 per artikel weergegeven. De belangrijkste mutaties worden kort toegelicht.

6. Bijlagen

De ontwerp-begroting 2011 bevat 7 bijlagen.

BES-eilanden

De eilanden Bonaire, St. Eustatius en Saba (de BES-eilanden) zijn na de opheffing van de Nederlandse Antillen vanaf 10 oktober 2010 als openbaar lichaam onderdeel van het Nederlandse staatsbestel. De Minister van SZW wordt op zijn terrein verantwoordelijk voor de wet- en regelgeving op de BES, evenals voor de uitvoering en handhaving.

De begroting 2011 is uitgebreid met de sociale zekerheidsuitgaven van de BES-eilanden. De uitgaven worden als volgt verantwoord: de Onderstand, de Cessantiaregeling, de Ongevallenverzekering en de Ziekteverzekering in artikel 46, de re-integratie in artikel 47, de Algemene Ouderdomsverzekering en de Algemene Weduwen- en Wezenverzekering in artikel 49 en de uitvoeringskosten in artikel 98. Verder wordt in de uitvoeringskosten toezicht van artikel 45 de rijksbijdrage aan de kosten van het pensioentoezicht op de BES-eilanden opgenomen.

SZW zal per 10 oktober 2010 ook verantwoordelijk zijn voor het handhavingsbeleid op de BES-eilanden. In de Integrale Rapportage Handhaving 2011 zullen verdere ontwikkelingen ten aanzien van de handhaving van de SZW regelgeving worden gemeld.

Afwijkingen van de Rijksbegrotingsvoorschriften

Toedeling van de apparaatsuitgaven

Het ministerie van SZW heeft in deze begroting de apparaatsuitgaven zoveel mogelijk aan de verschillende beleidsartikelen toegerekend. Toerekening van middelen (personeel en materieel) vindt jaarlijks plaats op basis van een globale toedeling van de personeelsinzet naar de verschillende beleidsartikelen. Deze verdeelsleutel zal ook in het departementaal jaarverslag 2011 gehanteerd worden. Voor 2012 en volgende jaren zijn bij de beleidsartikelen nog geen apparaatsuitgaven geraamd.

Bij de afzonderlijke beleidsartikelen worden de toegerekende apparaatsuitgaven wel vermeld maar niet toegelicht. In artikel 98 (Algemeen) is een integraal overzicht van de inzet van personeel en materieel opgenomen inclusief de verdeling van de personeelsinzet over de verschillende beleidsartikelen en de niet-beleidsartikelen. Dit staat gelijk aan de verdeelsleutel.

Effectinformatie

In de begroting wordt het principe gevolgd dat de beleidsdoelen worden geformuleerd in termen van te realiseren effecten (outcome) en/of daarvan afgeleide prestatiegegevens. Per begrotingsartikel worden bij de algemene doelstelling (AD) of, wanneer dat beter past, bij de operationele doelstelling (OD) effect- en of prestatiegegevens gepresenteerd. Waar dit onmogelijk of minder zinvol is, wordt dit bij de betreffende AD of OD toegelicht.

Bij acht OD's (in de artikelen 42, 43, 46, 47, 49 en 50) zijn geen indicatoren opgenomen omdat deze moeilijk objectief meetbaar zijn en/of het meten relatief kostbaar en tijdrovend zou zijn in verhouding tot de uitgaven en/of de administratieve lasten. Bij zes OD’s (in de artikelen 49, 50 en 51) zijn geen indicatoren opgenomen omdat de doelstelling is verankerd in objectieve criteria die in de wet vastliggen. Sturing op het behalen van de doelstelling is dus niet aan de orde. Bij vrijwel alle OD’s waar indicatoren ontbreken zijn wel kengetallen opgenomen.

Informatie over nalevingsniveaus

In deze begroting worden in de artikelen 42, 44, 46 en 49 de nalevingsniveaus gepresenteerd voor het jaar 2008 en 2009. Er loopt een traject om bij de in de begroting 2012 op te nemen nalevingindicatoren streefwaarden te kunnen bepalen. Daarnaast is SZW in overleg met het CBS een traject gestart om een indicator te bepalen die inzicht geeft in de naleving van de re-integratieverplichting door de uitkeringsontvanger.