Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

6.5 Bijlage subsidies

In deze bijlage wordt een overzicht gegeven van de subsidies van het Ministerie van SZW. Daarbij wordt aangesloten bij het Subsidie Overzicht Rijk (SOR). De minister van Financiën heeft het SOR 2010 in maart aan de Tweede Kamer aangeboden.

Definitie subsidie

In het SOR wordt de subsidiedefinitie van de Algemene wet bestuursrecht gebruikt. De Algemene wet bestuursrecht definieert een subsidie als volgt (artikel 4.21 Awb):

«De aanspraak op financiële middelen, door een bestuursorgaan verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten».

Artikel 4.21, lid 3 specificeert de definitie nader:

«De subsidietitel is niet van toepassing op de aanspraak op financiële middelen die wordt verstrekt op grond van een wettelijk voorschrift dat uitsluitend voorziet in verstrekking aan rechtspersonen die krachtens publiekrecht zijn ingesteld.»

Uit lid 3 kan afgeleid worden dat specifieke uitkeringen aan gemeenten of provincies volgens deze definitie geen subsidies zijn.

Overzicht subsidies

Binnen het SOR wordt onderscheid gemaakt tussen subsidies uit hoofde van subsidieregelingen en uit hoofde van de Kaderwet SZW. Subsidieregelingen zijn regelingen die door het Ministerie van SZW zijn ingesteld. De Kaderwet SZW is een algemene titel op grond waarvan partijen een subsidieverzoek kunnen indienen bij het Ministerie van SZW.

Tabel 6.5.1 Subsidies uit hoofde van subsidieregelingen (x € 1 000)

Artikel

Omschrijving

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

42 OD 2

Omscholingsbonus

550

25 500

         

42 OD 3

Raakvlak onderwijs arbeidsmarkt

 

700

700

       

42 OD 3

Subsidies stimulering leeftijdsbewust beleid

1 354

368

         

43 OD 1

Kwaliteit Arbeidsverhoudingen

291

334

515

515

515

515

515

43 OD 4

Jaar van de gelijke kansen

39

           

47 OD 2

Scholing jonggehandicapten

9 000

15 800

13 300

13 300

13 300

13 300

13 300

47 OD 2

Stagejobcoach

 

4 000

2 000

       

47 OD 2

Wajong adviesvouchers

 

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

97 OD 1

Regeling Bedrijfsverzamelgebouwen

50

9

127

       

97 OD 1

Regeling schoonmaakdiensten particulieren

501

           
RBB1

Europees Jaar van de Bestrijding van Armoede en Sociale Uitsluiting

 

280

         
 

Totaal subsidieregelingen

11 785

49 991

19 642

16 815

16 815

16 815

16 815

Noot 1: Rekening buiten begrotingsverband

Toelichting

De daling van de omvang van de subsidies wordt vooral ingegeven door het aflopen van de scholingsbonus.

Tabel 6.5.2 Subsidies uit hoofde van de Kaderwet (x € 1 000)

Artikel

Omschrijving

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

41 OD 2

Inkomensbeleid

40

40

45

5

5

5

5

42 OD 3

Breed initiatief maatschappelijke binding

434

224

         

42 OD 3

Subsidies doelgroepen

1 986

2 106

1 671

1 778

1 778

1 778

1 778

43 OD 2

Stichting Scharlaken

   

80

       

43 OD 4

Subsidies Expertisecentrum Leeftijd

212

244

409

408

408

408

408

44 OD 1

Subsidies arbeidsomstandigheden

12 364

11 695

10 428

14 876

15 876

15 876

15 876

45 OD 2

Pensioenen

299

160

160

160

160

160

160

47 OD 2

Stichting Blik op Werk

315

150

         

47 OD 2

Subsidies re-integratie (o.a. IPW) en Cliëntenraden

2 610

2 001

994

662

662

662

662

48 OD 1

Pilots Wet Sociale Werkvoorziening

3 922

1 864

831

240

755

   

98 OD 1

NIBUD (aan de hand van onderzoeksprogramma)

323

312

304

304

304

304

304

98 OD 1

Projectsubsidies

32

322

1 102

1 102

1 102

1 102

1 102

 

Totaal Kaderwet SZW

22 537

19 118

16 024

19 535

21 050

20 295

20 295

Toelichting

Deze tabel geeft een overzicht van de middelen die in de begroting van SZW beschikbaar zijn voor subsidies (uit hoofde van de Kaderwet).