Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begrotingsstaten Ministerie van Algemene Zaken etc. 2001

32500 III STB 2011 71

Wet van 28 januari 2011 tot vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken en van het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2011

Kamerstuk 32 500 III

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;

Zo is het, dat Wij, de afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken voor het jaar 2011 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat van de baten-lastendienst Dienst Publiek en Communicatie van het Ministerie van Algemene Zaken voor het jaar 2011 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De bij deze wet behorende begrotingsstaat van het Kabinet der Koningin voor het jaar 2011 wordt vastgesteld.

Artikel 4

De bij deze wet behorende begrotingsstaat van de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten voor het jaar 2011 wordt vastgesteld.

Artikel 5

De vaststelling van de in de artikelen 1 tot en met 4 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 6

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te ’s-Gravenhage,, 28 januari 2011

Beatrix

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,
M. Rutte

Uitgegeven de tweeëntwintigste februari 2011

De Minister van Veiligheid en Justitie,
I. W. Opstelten

Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Algemene Zaken en van het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2011

Departementale begrotingsstaat behorende bij de Wet van 28 januari 2011, Stb. 71

Begroting 2011

Ministerie van Algemene Zaken

Bedragen x € 1 000

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

65 167

65 167

3 832

         
 

Beleidsartikelen

     

01

Bevorderen van de eenheid van het algemeen regeringsbeleid

65 167

65 167

3 832

         
 

Niet-beleidsartikelen

     

03

Nominaal en onvoorzien

Begrotingsstaat inzake de baten-lastendienst behorende bij de Wet van 28 januari 2011, Stb. 71

Begroting 2011

Ministerie van Algemene Zaken

Bedragen x € 1 000

Baten-lastendienst

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Publiek en Communicatie

50 489

50 489

0

Totaal kapitaal-uitgaven

Totaal kapitaal-ontvangsten

Begrotingsstaat van het Kabinet der Koningin behorende bij de Wet van 28 januari 2011, Stb. 71

Begroting 2011

Bedragen x € 1 000

 

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

2 354

2 354

2 354

         

01

Kabinet der Koningin

2 354

2 354

2 354

Begrotingsstaat van de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten behorende bij de Wet van 28 januari 2011, Stb. 71

Begroting 2011

Bedragen x € 1 000

 

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

1 058

1 058

nihil

         

01

Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

1 058

1 058

nihil