Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

4. SUBSIDIE-OVERZICHT

Tabel A Subsidies uit hoofde van subsidieregelingen (bedragen X € 1 000)

Art.

Subsidie(-regeling)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Aantal verleningen 2010

Evaluatie

moment

12

College Bescherming Persoonsgegevens (CBP)

7 168

7 631

7 679

7 566

7 472

7 388

7 372

1

2015

12

Commissie Gelijke Behandeling (CBG)

5 489

5 010

5 045

4 961

4 905

4 842

4 831

1

2015

12

Raad voor Rechtsbijstand (RVR)

453 437

496 695

494 816

497 883

433 772

439 964

450 395

2

2015

12

Bureau Financieel Toezicht

5 680

5 940

6 216

6 216

2 416

2 416

2 416

1

2014

           

13

Landelijk Deskundigenregister (NRGD)

 

1 770

1 794

1 792

1 798

1 798

1 798

1

2013

13

Reclasseringsorganisatie

191 300

210 000

210 000

210 000

210 000

210 000

210 000

3

2012

13

Slachtofferhulp Nederland (SHN)

11 770

16 032

16 032

16 032

16 032

16 032

16 032

1

2014

13

Particuliere Tbs-inrichtingen

207 422

224 510

225 262

229 595

222 241

214 037

203 105

7

zie toelichting

13

College van Toezicht op de Kansspelen (CvTK)

506

493

       
           

14

Particuliere Jeugdinrichtingen

99 336

106 470

96 190

90 938

81 499

81 241

81 214

6

2010

14

Halt Bureau’s

12 572

12 337

12 776

13 106

13 116

13 114

13 114

1

2014

14

Nidos

 

29 653

24 567

24 485

24 391

24 192

24 218

1

2015

14

LBIO

 

3 526

3 538

3 538

3 538

3 538

3 538

1

2014

           

23

Nederlandse Rode kruis

 

1 502

376

      
 

Totaal subsidieregelingen

         

Toelichting

Artikel 12 Rechtspleging en rechtsbijstand

€ 7 679 000 CBP ziet erop dat persoonsgegevens zorgvuldig worden gebruikt en beveiligd en dat de privacy gewaarborgd blijft;

€ 5 045 000 CGB, het landelijk college ziet toe op naleving van haar oordelen, adviseert en geeft voorlichting over gelijke behandeling;

€ 494 816 000 RVR heeft toezicht en draagt zorg voor de organisatie van de verlening van gesubsidieerde rechtsbijstand;

€ 6 216 000 BFT houdt financieel toezicht op notarissen en gerechtsdeurwaarders. En toezicht op de naleving Wet identificatie bij dienstverlening en de Wet Melding ongebruikelijke transacties.

Artikel 13 Rechtshandhaving en criminaliteitsbestrijding

€ 1 794 000 NRGD het register waarborgt en bevordert een constante kwaliteit van de inbreng van deskundigen in de rechtsgang;

€ 210 000 000 gericht op het voorkomen en verminderen van crimineel gedrag door het begeleiden van mensen die een strafbaar feit hebben gepleegd;

€ 16 032 000 biedt slachtoffers van misdrijven juridische, emotionele en praktische ondersteuning;

€ 225 262 000 behandelen van TBS -gestelden. Bij het in werking treden van de Wet forensische zorg (naar verwachting 2012) wordt de subsidierelatie met de particuliere tbs -inrichtingen omgezet in een inkooprelatie. De meerjarenraming daalt als gevolg van het afbouwen van de operationele capaciteit;

€ * CvTK houdt toezicht op de naleving van de wet op de kansspelen. Met inwerkingtreding van de KSA -naar verwachting 01 januari 2012, worden de werkzaamheden van de CvTK beëindigd.

Artikel 14 Jeugd

€ 96 190 000 Particuliere Jeugdinrichting, het behandelen van jeugdigen op grond van een strafrechtelijke titel.De meerjarenraming daalt als gevolg van het afbouwen van de operationele capaciteit;

€ 12 776 000 Halt Bureau »s, levert bijdrage aan de preventie en bestrijding van jeugdcriminaliteit;

€ 24 567 000 Nidos, voert de voogdijtaak uit voor Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers. De subsidiering van Nidos vond in 2010 plaats door Jeugd en gezin;

€ 3 538 000 LBIO, voert de inning van zowel partneralimentatie als kinderalimentatie. De subsidiering van LBIO vond in 2010 plaats door Jeugd en gezin.

Artikel 23 Veiligheidsregio’s en Politie

€ 376 000 betreft subsidies ten behoeve van activiteiten als rampenhulpverlening, verwanteninformatie en tracing. Het bedrag vermeld in jaar 2012 betreft een restbetaling van 20%.

Tabel B Subsidies uit hoofde van de Kaderwet (bedragen X € 1 000)

Art.

Naam subsidie(-regeling)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Aantal verleningen 2010

Evaluatie

moment

11

Academie voor wetgeving

1 450

1 415

1 415

1 415

1 415

1 415

1 415

1

2011

11

Leerstoelen Universiteit Maastricht Wetgeving

52

52

52

52

52

52

52

1

2013

11

Nederlandse Juristencomité voor de mensenrechten (NJCM)

35

35

35

35

35

35

35

1

2011

11

Academie voor Overheidsjuristen

703

1 230

0

0

0

0

0

1

2014

           

12

Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken

1 307

1 386

1 386

1 386

1 386

1 386

1 386

1

2014

12

Nationaal Platform Personenschade (NPP)

534

534

134

    

1

2012

12

Het Juridisch Loket

157

180

180

180

180

180

180

1

2011

12

Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR)

832

862

853

846

835

825

824

1

2013

12

Nederlandse Orde van Advocaten (NOVA)

802

802

399

199

   

1

2012

           

13

Vereniging «artikel 1» bestrijding discriminatie en rechtsopvolger. Landelijk Bureau Racismebestrijding (LBR)

1 029

1 072

1 072

    

1

2015

13

Stichting Magenta (Meldpunt Discriminatie Internet)

74

77

77

77

77

77

77

1

2011

13

Stichting meld misdaad anoniem

352

350

348

348

349

349

349

1

2012

13

Meldpunt Kinderporno op Internet

122

127

127

127

127

127

127

1

2011

13

COMENSHA, Stichting tegen Vrouwenhandel

454

741

741

741

741

741

741

1

2013

13

Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie (SMVP)

63

63

63

63

63

63

63

1

2011

13

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CVV)

3 700

3 600

3 500

3 500

3 500

3 500

3 500

1

2014

13

DOOR, Exodus Nederland, Moria en de Ontmoeting (DEMO)

8 600

10 217

10 217

10 217

10 217

10 217

10 217

4

2012

13

Vrijwilligersorganisaties tbv schoolvoorl., bezoek gedetineerden

1 750

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

45

2011

13

Stichting Epafras

180

108

108

108

108

108

108

1

2012

13

Stichting Nationaal Gevangenismuseum

613

613

613

613

613

613

613

1

n.b.

13

Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP)

500

550

550

550

550

550

550

1

2008

13

Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit

70

70

70

70

70

70

70

1

2011

           

14

Stichting Adoptievoorziening

480

650

590

580

570

570

570

1

2013

14

Stichting de Ombudsman voor het Expertisecentrum Internationale Kinderontvoering (IKO)

371

584

673

663

653

642

642

1

2014

14

Stichting Movisie

300

130

     

1

2012

14

Nederlandse Vrouwenraad (NVr)

 

200

50

50

50

50

50

1

 

14

DJJ overig: Jeugdcriminaliteit, criminele allochtone jongeren en slachtoffer in beeld

40 363

20 000

nnb

nnb

nnb

nnb

nnb

1

2014

           

21

HCSS

 

160

140

      
           

23

Stichting Landelijk Homonetwerk Politie

 

110

28

      

23

Stichting Nationaal Brandweermuseum

 

196

49

      

23

Stichting Studieverzameling Nederlands Politie Museum

 

174

43

      
           

25

de regionale/Landelijk informatie en expertisecentra (RIECs) en (LIEC)

 

7 900

7 900

7 900

7 900

7 900

7 900

12

 

25

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CVV)

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

1

 

25

MKB en HBD

  

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

  

25

Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement (COT)

  

200

200

200

200

200

  

Toelichting

Artikel 11 Nederlandse rechtsorde

€ 1 415 000 Academie voor Wetgeving, met als doel het verhogen van de wetgevingskwaliteit door het bieden van een tweejarig duaal leerwerktraject aan talentvolle, recent afgestudeerde juristen, die meer dan gemiddeld belangstelling hebben voor het vak van wetgevingsjurist bij één van de ministeries. Daarnaast wordt voorzien in extra opleidings- en bijscholingsmogelijkheden voor zittende wetgevingsjuristen bij alle ministeries en de Raad van State;

€ 52 000 Universiteit van Maastricht, ten behoeve van de leerstoelen «Wetgeving en wetgevingskwaliteit» en «Europees bestuursrecht ». Doel is het bevorderen van wetenschappelijke onderzoek en kennis op de genoemde rechtsgebieden in Nederland;

€ 35 000 het Nederlandse Juristencomité voor de mensenrechten(NJCM), met als doel het ondersteunen van een organisatie die zich inzet voor de nakoming van de rechten van de mens.

€ * Academie voor overheidsjuristen. De subsidie voor de Academie voor overheidsjuristen wordt per 01 januari 2012 beëindigd wegens gebrek aan financieringsgelden.

Artikel 12 Rechtspleging en rechtsbijstand

€ 1 386 000 Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken (SGC), voor het bevorderen van geschillenbeslechting zonder tussenkomst van een rechter;

€ 134 000 Nationaal Platform Personenschade (NPP), voor het promoten en ontwikkelen van reeds verbeterde procedures ter afwikkeling van letselschadeclaims;

€ 180 000 Het Juridisch Loket. Het Europees Consumenten centrum (ECC) verzorgt, als onderdeel van het Juridisch Loket, de doorverwijzing van grensoverschrijdende conflicten naar geschiloplossing. De taak van het ECC is vastgelegd in een Europese richtlijn;

€ 853 000 de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR), voor het ondersteunen van de rol van de NVvR als beroepsvereniging voor rechtelijke ambtenaren en als tegemoetkoming aan functionele autoriteiten waarbij rechtelijke ambtenaren werkzaam zijn die werkzaamheden voor de NVvR verrichten;

€ 399 000 Nederlandse Orde van Advocaten, inzake de kosten van de tuchtrechtspraak voor de advocatuur.

Artikel 13 Rechtshandhaving en criminaliteitsbestrijding

€ 1 072 000 de vereniging «artikel 1», dit is een vereniging ter voorkoming en bestrijding van discriminatie en de rechtsopvolger van het Landelijk Bureau Racismebestrijding;

€ 77 000 Stichting Magenta, Meldpunt Discriminatie voor preventie van discriminatie via het internet. Het bestrijden van racisme, fascisme en andere vormen van discriminatie op het internet in Nederland maar ook elders

€ 348 000 Stichting meld Misdaad Anoniem heeft als doel criminaliteit aan te pakken. De onafhankelijke stichting exploiteert de meldlijn, waar mensen anoniem informatie kunnen geven over misdrijven;

€ 127 000 Meldpunt Kinderporno op Internet. Het meldpunt is een particuliere initiatief om o.a. de opgedane kennis, (internationale) contacten en ervaring met betrekking tot kinderporno te waarborgen;

€ 741 000 Stichting tegen Vrouwenhandel voor opvang en procesbegeleiding van slachtoffers van mensenhandel;

€ 63 000 aan de Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie voor het geven van voorlichting ten behoeve van politie en andere belanghebbenden (SMVP);

€ 3 500 000 aan het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CVV). Het nalevingsexpertise is een kennisinstituut van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, dat zich tot doel stelt de handhaving in Nederland te professionaliseren;

€ 10 217 000 aan DOOR ten behoeve van extramurale reïntegratietrajecten;

€ 2 000 000 aan vrijwilligerssubsidies ten behoeve van het geven van schoolvoorlichting, het bezoeken van gedetineerden in de justitiële inrichtingen en de naadloze overdracht tussen de detentieperiode en invrijheidstelling;

€ 108 000 Stichting Epafras, ten behoeve van pastorale zorg aan Nederlandse gedetineerden in buitenlandse detentie;

€ 613 000 Stichting Nationaal Gevangenismuseum, ten behoeve voor externe communicatie en voorlichting van de DJI;

€ 550 000 Expertisecentrum Forensische Psychiatrie, in het kader van samenbrengen onderzoek, kennis en deskundigen binnen het veld van de forensische psychiatrie.

Artikel 14 Jeugd

€ 590 000 aan de Stichting Adoptievoorziening ten behoeve van voorlichting aan aspirant adoptiefouders voor het verrichten van taken op het terrein van de behandeling van aanvragen tot beginseltoestemming;

€ 673 000 aan de Stichting de Ombudsman voor het Expertisecentrum Internationale Kinderontvoering dat als internationaal kennis- en adviescentrum fungeert en informatie biedt aan betrokkenen en professionals;

€ * aan de Stichting Movisie voor diverse projecten in het kader van huiselijk geweld. Subsidiering wordt jaarlijks bezien;

€ 50 000 aan de Nederlandse Vrouwenraad (NVR) in het kader van huiselijk geweld. Bij beoordeling van de subsidieaanvraag vindt tevens evaluatie plaats;

€ * voor subsidies in het kader van jeugdcriminaliteit, criminele allochtone jongeren en Slachtoffer in beeld. De bedragen voor 2012 e.v. zijn nog niet bekend, omdat het hier toekomstige projecten betreffen.

Artikel 21 Nationale crisis- en veiligheidsbeleid en terrorismebestrijding

€ 160 000 HCSS (het den haag centrum voor strategische studies) betreft subsidies ten behoeve van het project Denktank Nationale Veiligheid voor het jaar 2011. Het bedrag vermeld in jaar 2012 betreft een restbetaling van 20%.

Artikel 23 Veiligheidsregio’s en Politie

€ 28 000 subsidie voor de in het beleids/werkplan genoemde activiteiten/deelprojecten op gebied van voorlichting, zichtbaarheid/voorbeeldfunctie, werving, Europese en internationale activiteiten, deskundigheidsbevordering. De doelstelling van de stichting is zich inzetten voor een politieorganisatie waarin een ieder, ongeacht zijn of haar geaardheid, zich veilig voelt en op een prettige wijze zijn of haar werk kan doen. Het bedrag vermeld in jaar 2012 betreft een restbetaling van 20%;

€ 49 000subsidie voor de tegemoetkoming in de kosten van de instandhouding van het museum. Het bedrag vermeld in jaar 2012 betreft een restbetaling van 20%;

€ 43 000 subsidie voor de tegemoetkoming in de kosten van de instandhouding van het museum. Het bedrag vermeld in jaar 2012 betreft een restbetaling van 20%.