Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Wetsvoorstel vaststelling begroting Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012

33000 XIII 188 Brief van de minister van economische zaken, landbouw en innovatie

Vergaderjaar 2011-2012

Nr. 188

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 juni 2012

In het Begrotingsakkoord is afgesproken een subsidieregeling voor zonnepanelen te openen voor 2012 en 2013. Hieronder informeer ik u over de wijze waarop ik deze regeling zal vormgeven.

Wie kunnen aanvragen?

De subsidieregeling is toegankelijk voor particulieren, en niet voor zakelijke gebruikers. Bedrijven kunnen gebruik maken van de Energie Investeringsaftrek en betalen over het algemeen geen BTW over de aankoop. Voor elk adres kan maximaal één aanvraag ingediend worden.

Omvang subsidie

Particulieren kunnen in de regeling subsidie aanvragen voor 15% van het aankoopbedrag van een zon-PV installatie. Daaronder vallen de materiaalkosten, zoals de aanschaf van de panelen en ondersteunende apparatuur, zoals omvormers, maar niet de arbeidskosten voor bijvoorbeeld installatie van het systeem. Installaties groter dan 0,6 kWp komen in aanmerking voor subsidie. Per installatie wordt maximaal 3,5 kWp gesubsidieerd, hetgeen overeenkomt met een maximum subsidiebedrag van € 650,-. Met 3,5 kWp kan een huishouden met een gemiddeld elektriciteitsverbruik ruim in zijn eigen elektriciteitsbehoefte voorzien. Hiermee wordt voldaan aan de wens van de vijf partijen, die betrokken zijn bij het Begrotingsakkoord, om met de regeling het belang van opwekking van duurzame energie dichtbij de mensen te stimuleren.

Openingsdatum

De regeling zal opengaan op 2 juli 2012. De aangekondigde datum van 1 juli is namelijk een zondag en valt ook gelijk met de finale van het Europees Kampioenschap voetbal. Ik vermoed daarom dat veel Nederlanders op die dag andere bezigheden hebben.

Eenvoudige uitvoering

De regeling is zodanig vormgegeven dat deze tot zo min mogelijk uitvoeringslasten voor aanvragers en installateurs zal leiden. Tegelijkertijd zijn wel afdoende waarborgen tegen misbruik opgenomen. De uitvoering gaat als volgt:

  • –  Particulieren kunnen subsidie aanvragen met DigiD via het elektronisch loket van Agentschap NL met de digitale versie van een getekende overeenkomst gedateerd op of na 2 juli 2012.
  • –  Het budget is gelimiteerd, er is geen sprake van een open einde regeling. Om te voorkomen dat consumenten ongewenst vastzitten aan een overeenkomst, terwijl zij niet meer in aanmerking zouden komen voor subsidie in verband met overtekening van het subsidiebudget, adviseer ik consumenten en leveranciers met klem om een ontbindende voorwaarde in de aankoopovereenkomst op te nemen. Die voorwaarde moet inhouden dat de klant de overeenkomst kan ontbinden, indien door de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie geen subsidie wordt verstrekt voor de in de overeenkomst genoemde producten.
  • –  Na openstelling van de regeling zal Agentschap NL een inschatting publiceren over de termijn waarop aanvragers een beschikking mogen ontvangen. Dit is namelijk afhankelijk van het aantal aanvragen en de volledigheid daarvan.
  • –  Direct na beschikking wordt het subsidiebedrag uitbetaald.
  • –  De installatie moet binnen 6 maanden worden gerealiseerd. Als consumenten hun installatie niet binnen deze termijn realiseren, zijn zij verplicht om dit bij Agentschap NL te melden. Agentschap NL kan achteraf een betaalbewijs van de installatie opvragen ter controle.
  • –  Samenloop met andere subsidies, zoals SDE of gemeentelijke subsidieregelingen, wordt uitgesloten.
  • –  Zoals ik op 6 december 2010 heb aangegeven in reactie op een motie van uw Kamer (32500 XIII, nr. 149), is adequate uitvoering van een regeling als deze arbeidsintensief. Daarbij dien ik uit te gaan van het high trust principe zoals dat is vastgelegd in het rijksbrede uniform subsidiekader.

Budget

Het beschikbare budget is € 22 mln in 2012 en € 30 mln in 2013, inclusief uitvoeringskosten. Ik zal zo snel mogelijk de ministeriële regeling voor openstelling van de subsidieregeling publiceren.

Reactie op uw verzoek: situatie in de markt

Met deze brief geef ik ook invulling aan het verzoek van de commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 6 juni 2012 om in te gaan op de situatie op de markt voor zonnepanelen. De aankondiging van een maatregel ter stimulering van zonnepanelen in het Begrotingsakkoord heeft inderdaad geleid tot een sterke reductie in het aantal aankopen van zonnepanelen. Veel marktpartijen hebben daarover hun zorgen bij mij geuit in afwachting van deze maatregel. Ik vertrouw erop dat deze brief de beoogde duidelijkheid schept.

De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,
M. J. M. Verhagen