Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Jaarverslag en slotwet van het ministerie van Veiligheid en Justitie 2012

33605 VI D Memorie van antwoord

Vergaderjaar 2013-2014

D

Ontvangen 29 november 2013

Onder verwijzing naar het Voorlopig vastgesteld verslag van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie d.d. 8 oktober 2013 inzake het Jaarverslag en Slotwet 2012 van dit ministerie zend ik u bijgaand een antwoord op de in het verslag opgenomen vragen.

Tevens zend ik u een afschrift van mijn brief d.d. 15 november1 gericht aan de Voorzitter van der Tweede Kamer der Staten-Generaal over de gerealiseerde verbeteringen bij het financieel beheer bij het ministerie van Veiligheid en Justitie.

De Minister van Veiligheid en Justitie,
I.W. Opstelten

Vragen Eerste Kamer naar aanleiding van het Jaarverslag 2012

Verbeteren financieel beheer:

1.

In hoeverre zijn thans (september 2013) de problemen bij financiële administratie opgelost en wanneer zijn deze problemen volgens de regering geheel opgelost?

Hoe groot zijn thans (september 2013) de betalingsachterstanden, in vergelijking met de achterstanden, die de ARK over 2012 vaststelde.

Antwoord:

Voor het antwoord op deze vragen verwijs ik u naar de bijgevoegde brief van 15 november 2013 gericht aan de Voorzitter van de Tweede Kamer.

2.

Hoe groot zijn de problemen rond de tot de conversiefouten. Zijn deze inmiddels opgelost? En welke verbeteringen zijn er overigens reeds geboekt? In dit verband zien de leden graag van de regering de resultaten tegemoet van de aanbevelingen van het onderzoek van het ministerie van Financiën, welke volgens de minister in september 2013 zouden verschijnen.

Antwoord:

De onvolledige conversie van juli 2012 is gecorrigeerd. Het systeem vertoont nu de juiste beginstand verplichtingen per 1 juli 2012. De verplichtingenstand in het systeem per 31 december 2012 is nu herleidbaar tot de extra comptabel opgestelde verplichtingenstand in de jaarrekening 2012. De herleidbare stand van de openstaande verplichtingen in het systeem is € 8 miljoen lager dan de stand van € 5.876 miljoen in de jaarrekening 2012. Dit bedrag hangt samen met te hoog ingeschatte inkoopverplichtingen. De stand van de jaarrekening wijkt dus zeer beperkt af (0,14%). De komende maanden worden onjuiste verplichtingenboekingen in 2012 en 2013 opgespoord en hersteld.

Op 27 september heeft het ministerie van Financiën de resultaten van de Inventarisatie Financiële Functie aangeboden aan de Algemene Rekenkamer. De gegevens uit de inventarisatie financiële functie zijn afgezet tegen de jaren 2009 en 2011, en tussen de departementen in 2013. De belangrijkste observaties van Financiën zijn:

  • 1.  In 2013 worden rijksbreed minder fte’s ingezet in de financiële functie dan in 2011. Ten opzichte van 2009 is er een afname van 23%. Dit is een grotere procentuele afname dan gemiddeld genomen bij de Rijksoverheid.
  • 2.  De grootste reductie heeft plaatsgevonden in de financiële administratie, maar de laatste twee jaar vindt de afname ook plaats binnen andere taakgebieden, met uitzondering van beleidscontrol en evaluaties.
  • 3.  Wanneer er wordt gekeken naar inzet op de verschillende niveaus dan vindt de afname met name plaats op het decentrale niveau binnen de organisatie.
  • 4.  De meeste fte’s binnen de financiële functie worden ingezet bij Agentschappen.

Bij Veiligheid en Justitie is er een afname van 8% ten opzichte van 2009 maar de afname is vertekend doordat, na de kabinetsformatie van 2012, onderdelen van BZK zijn overgegaan naar Veiligheid en Justitie zoals de Immigratie- en Naturalisatiedienst, waardoor het lijkt alsof een reductie uitblijft in 2013. Indien de cijfers hiervoor gecorrigeerd worden is de afname 16,3%.

Financiën concludeert dat het niet mogelijk is om aan de hand van de cijfers een antwoord te formuleren op de vraag of de kwaliteit van de financiële functie onder druk komt te staan. Wat geconcludeerd kan worden is dat geconstateerde onrechtmatigheden bij de jaarverslagen niet corresponderen met de afname van fte’s bij specifieke departementen, taakgebieden of niveaus. Met andere woorden: de relatie tussen de ontwikkeling in de omvang van de financiële functie en geconstateerde onrechtmatigheden lijkt te ontbreken. Voor een antwoord op de vraag of de kwaliteit van de financiële functie onder druk komt te staan door de afname van de inzet van fte’s is het noodzakelijk om naast de cijfers ook op een meer kwalitatieve manier te kijken naar de inrichting en taakopvattingen van de financiële functie. Dit laatste is momenteel onderwerp van studie door het ministerie van Financiën.

3.

Lopen de voornemens die in het verbeterplan zijn gepresenteerd in de afgelopen maanden in lijn met de aanwijzingen van de ARK volgens de door de ARK aangestipte onderwerpen. Is de interim-controle al uitgevoerd, en zo nee, wanneer dat gaat gebeuren en wanneer de resultaten daarvan zijn te verwachten?

Antwoord:

Ja, de voornemens lopen in lijn met de aanwijzingen van de Algemene Rekenkamer. De interim-controle is uitgevoerd. Zie ook de bijgevoegde brief van 15 november 2013 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer.

Openingsbalans Nationale Politie:

4.

De woordvoerder van de D66-fractie in de Tweede Kamer heeft in het wetgevingsoverleg van 26 juni 2013 gesteld dat zes maanden na de start van de Nationale Politie er nog geen duidelijkheid is over de openingsbalans. Graag vernemen de leden van de SP-fractie wanneer de regering deze duidelijkheid zal verschaffen.

Antwoord:

De openingsbalans van de Nationale Politie is de Tweede Kamer op 22 juli 2013 toegezonden. De openingsbalans is gebaseerd op de balansen en de jaarrekeningen van de voormalige regiokorpsen. De voormalige regiokorpsen hadden formeel tot 1 april 2013 de tijd deze stukken in te dienen. Een aantal voormalige regiokorpsen heeft uitstel van deze datum gevraagd en ook gekregen. De openingsbalans is vervolgens in ruim 2 ½ maand opgesteld.

Inkoopproblematiek

5.

Over de inkoopproblematiek heeft de minister in het wetgevingsoverleg van 26 juni 2013 gesteld dat het plan van aanpak daarvoor «weldra gereed» zou zijn. Is dat plan inmiddels gereed?

Antwoord:

Het betreffende plan ter verbetering van het inkoopbeheer is gereed en momenteel in uitvoering.

Voortgangsrapportage Versterking prestaties in de strafrechtketen (VPS)

6.

In antwoord op vragen in de Tweede Kamer liet de minister weten dat hij in juli een voortgangsrapportage zou sturen over de versterking van de prestaties in de strafrechtketen. Is de regering bereid om ook de Eerste Kamer daarover te informeren?

Antwoord:

Een afschrift van de voortgangsrapportage zoals gedaan op 5 juli 2013 en op 14 november 2013 is separaat aan deze beantwoording gezonden aan de Voorzitter van de Eerste Kamer.

Geïntegreerd Processysteem Strafrecht (GPS)

7.

Naar aanleiding van het kritische artikel in Het Financiële Dagblad van 26 juni 2013 over de financiële problemen bij het ministerie van Veiligheid en Justitie merkt de minister in het wetgevingsoverleg van 26 juni 2013 op dat hij over het zgn. DAD-advies nog een «uitgebreidere brief» naar de Kamer zou sturen. Aangenomen dat deze brief inmiddels is verstuurd, zouden de leden van de SP-fractie het op prijs stellen als de regering ook de Eerste Kamer hierover informeert.

8.

In hetzelfde overleg heeft de minister toegezegd dat hij voor de begrotingsbehandeling over GPS een «uitgebreide brief» naar de Kamer zal sturen. De leden vernemen graag wanneer de regering die brief zal sturen, en verzoekt de regering een afschrift ervan ook aan de Eerste Kamer te sturen.

KEI

9.

Over de kwestie van de aansluiting van KEI op VPS merkte de minister op dat hij daarover advies wilde inwinnen en dat hij daarna de Kamer daarover in alle transparantie binnen niet al te lange tijd zou informeren. Wanneer stuurt de regering deze brief naar de Tweede Kamer?

Antwoord op de vragen 7, 8 en 9:

De brief aan de Tweede Kamer met betrekking tot dit onderwerp wordt een dezer dagen verzonden. Een afschrift daarvan zend ik separaat aan de Voorzitter van de Eerste Kamer.

Aangiftevolgsysteem

10.

In het blad Forum van VNO-NCW van 3 november 2011 merkte de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, naar aanleiding van de vraag waarom het aangiftevolgsysteem nog niet landelijk was ingevoerd, op dat er wat aanloopproblemen met het systeem waren, maar dat het systeem in 2012 in het hele land beschikbaar zou zijn. Vanaf dat moment zou men via het internet de aangifte kunnen volgen. Is volgens de regering het aangiftevolgsysteem inmiddels in het hele land operationeel? Zo nee, waarom niet en wanneer zal het systeem wel landelijk operationeel zijn?

Antwoord:

Het aangiftevolgsysteem is niet in het hele land operationeel. Wel is de terugkoppeling naar aangevers sinds de start van de Nationale politie verbeterd. Sinds 1 januari 2013 worden aangevers van woninginbraak binnen 2 weken geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot hun aangifte. In 2014 ontvangen aangevers van high impact crimes (zoals inbraak, overvallen, straatroof) eveneens binnen 14 dagen een persoonlijke terugkoppeling. Bij de andere delicten informeert de politie de burger op verschillende manieren over de voortgang van de zaak. Momenteel wordt nader onderzocht op welke manier een gerichte terugkoppeling naar de aangever kan worden ingericht, zodat het op termijn over het gehele spectrum van aangiften tot een landelijke en uniforme terugkoppeling van aangevers komt.

«Ook merkte de staatssecretaris in datzelfde interview in Forum, naar aanleiding van de vraag waarom ondernemers na een aangifte zo weinig horen, op dat niets zo belangrijk is als het slachtoffer of de nabestaanden in zo’n zaak te informeren. Niet, aldus de staatssecretaris, om te vertellen hoe het onderzoek inhoudelijk loopt, maar wel dat men ermee bezig is en over een paar maanden verder denkt te zijn. De leden van de SP-fractie ondersteunen het belang van het informeren van slachtoffers van strafbare feiten, en zouden graag zien dat die informatie ook daadwerkelijk gegeven wordt. Echter, uit het kritische rapport van de ARK over de prestaties in de strafrechtketen blijkt dat bijna in de helft van alle zaken (circa 50.000 op jaarbasis) waarin na aangifte de politie proces-verbaal opmaakt, verdere stappen door politie en het OM achterwege blijven en deze aangiften verdwijnen in een «zwart gat».

11.

Is de regering bereid om ook in dit soort zaken alle slachtoffers, wier zaken op deze wijze in het ongerede raken, te informeren over het verloop van hun zaak en het verloren gaan van hun zaak? En zo nee, waarom niet?

Antwoord:

Dit zal onderdeel zijn van de gerichte terugkoppeling als toegelicht bij vraag 10. Daarnaast zullen de maatregelen die ik neem in het kader van de versterking prestaties strafrechtketen (VPS) er voor zorgen dat de ongewenste uitstroom van zaken wordt geminimaliseerd. Bij brief van 5 juli 2013 informeerde ik de Tweede Kamer over de maatregelen die ik hiertoe neem.

12.

Is de regering bereid om ook in dit soort zaken alle slachtoffers, wier zaken op deze wijze in het ongerede raken, te informeren over het verloop van hun zaak en het verloren gaan van hun zaak? En zo nee, waarom niet?

Antwoord:

Dit zal onderdeel zijn van de gerichte terugkoppeling als toegelicht bij vraag 10. Daarnaast zullen de maatregelen die ik neem in het kader van de versterking prestaties strafrechtketen (VPS) er voor zorgen dat de ongewenste uitstroom van zaken wordt geminimaliseerd. Bij brief van 5 juli 2013 informeerde ik de Tweede Kamer over de maatregelen die ik hiertoe neem.

Noot 1: Ter inzage gelegd op de afdeling Inhoudelijke ondersteuning onder griffie nr. 154063.