Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Inwerkingtreding van de artikelen XII, onderdelen B en F, en XIII, onderdelen E en Ea, van Overige fiscale maatregelen 2012

33004 STB 2013 468

Besluit van 25 november 2013 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de artikelen XII, onderdelen B en F, en XIII, onderdelen E en Ea, van Overige fiscale maatregelen 2012

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 13 november 2013, nr. DB/ 2013/ 515 M;

Gelet op artikel XXIII, twaalfde lid, van Overige fiscale maatregelen 2012;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De artikelen XII, onderdelen B en F, en XIII, onderdelen E en Ea van Overige fiscale maatregelen 2012 treden in werking met ingang van 1 december 2013.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar,, 25 november 2013

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Financiën,
F.H.H. Weekers

Uitgegeven de negenentwintigste november 2013

De Minister van Veiligheid en Justitie,
I.W. Opstelten

NOTA VAN TOELICHTING

Artikel XXIII, twaalfde lid, van de wet van 22 december 2011 tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2012) voorziet in inwerkingtreding van artikel XII, onderdelen B en F, en artikel XIII, onderdelen E en Ea, van die wet op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Artikel XII, onderdelen B en F, voorziet in wijziging van de artikelen 7a en 43 van de Invorderingswet 1990 (IW 1990). Artikel XIII, onderdelen E en Ea, voorziet in wijziging van de artikelen 25 en 33 van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir).

In artikel 7a van de IW 1990 en in artikel 25 van de Awir wordt opgenomen dat uitbetaling van inkomstenbelasting of omzetbelasting of van een voorschot of tegemoetkoming van een toeslag dient plaats te vinden op een daartoe door de belastingschuldige of belanghebbende bestemde bankrekening die op zijn naam staat. Voorts kan niet meer dan één bankrekening worden bestemd voor de uitbetaling van inkomstenbelasting en voor voorschotten of tegemoetkomingen van toeslagen. In bij ministeriële regeling aan te wijzen gevallen kunnen voor uitbetalingen van een voorschot of tegemoetkoming door de Belastingdienst/Toeslagen uitzonderingen worden gemaakt.

De wijziging van artikel 43 van de IW 1990 hangt samen met de wijziging in artikel 7a van de IW 1990. Het zorgt voor een uitbetalingsvoorschrift, inhoudende dat in het geval er sprake is van uitbetaling van omzetbelasting aan een fiscale eenheid, aan elk van de afzonderlijke onderdelen van de fiscale eenheid bevrijdend kan worden uitbetaald. In artikel 33 van de Awir is voor de uitzonderingen op het gebruik van een bankrekeningnummer op naam van de belanghebbende de hoofdelijke aansprakelijkheid vastgelegd bij de derde op wiens bankrekening het voorschot of de tegemoetkoming wordt uitbetaald.

Nu de Belastingdienst/Toeslagen in december 2013 start met uitbetalingen van de voorschotten voor januari 2014 is, in afwijking van de vaste verandermomenten, gekozen voor een inwerkingtredingsdatum van 1 december 2013.

De Staatssecretaris van Financiën,
F.H.H. Weekers