Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2012

33000 XVI 15 Amendement van de leden leijten en van gerven

Vergaderjaar 2011-2012

Nr. 15

Ontvangen 8 november 2011

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 43 Langdurige zorg worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 4.000 (x € 1.000).

In artikel 43 Langdurige zorg worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 4.000 (x € 1.000).

Toelichting

Met dit amendement repareren de indieners de bezuiniging op de patiënten- en gehandicaptenorganisaties. Dekking wordt gevonden door te korten op Kiesbeter.nl. De indieners achten de informatieverstrekking en belangenbehartiging ten aanzien van mensen met een ziekte of beperking bij uitstek de taak van de vele verschillende organisaties op dit terrein die zich hierin hebben gespecialiseerd en hun achterban vertegenwoordigen. Het afgelopen jaar is gebleken dat Kiesbeter.nl hier niet het juiste medium voor is. De kritiek van burgers en de zorgsector op de kwaliteit van deze site werd gedeeld door de regering. Het opstellen en openbaar maken van kwaliteitscriteria en -resultaten zal een taak worden van het op te richten Kwaliteitsinstituut. Kiesbeter.nl wordt hiermee overbodig.


Leijten
Van Gerven