Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2012

33000 XVI 17 Amendement van het lid wiegman-van meppelen scheppink

Vergaderjaar 2011-2012

Nr. 17

Ontvangen 8 november 2011

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 41 Volksgezondheid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 5.231 (x € 1.000).

In artikel 41 Volksgezondheid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 5.231 (x € 1.000).

Toelichting

Het stoppen-met-roken programma is uit het basispakket gehaald. Terwijl deze intensieve stoppen-met-roken campagnes ervoor hebben gezorgd dat het aandeel rokers in Nederland nog nooit zo laag is geweest. Jaren hebben professionals zich ingespannen om roken als verslaving erkend te krijgen en een passende behandeling in het zorgaanbod te verankeren. Door middel van dit amendement wordt de subsidie voor preventie van schadelijk middelengebruik (alcohol, drugs en tabak) verhoogt. Hiermee kunnen stoppen-met-roken programma’s worden bekostigd. De indiener wil de middelen laten toevloeien aan de preventie van schadelijk middelen gebruik, op beleidsartikel 41.5.

De dekking wordt gevonden in artikel 41. Juist in tijden van schaarste verdient bewezen preventie de voorkeur boven een nieuwe screening. Het kabinet heeft besloten om bevolkingsonderzoek naar darmkanker in te voeren. In 2012 en 2013 vinden de voorbereidingen plaats waarna de grootschalige screening onder alle 55- tot 75-jarigen van start kan gaan. Het draagvlak onder professionals voor deze screening omstreden. Het is de vraag of deze screening niet leidt tot overdiagnose en overbehandeling.


Wiegman-Van Meppelen Scheppink