Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Jaarverslag en slotwet van het ministerie van Veiligheid en Justitie 2012

33605 VI E Nader voorlopig verslag van de vaste commissie voor veiligheid en justitie

Vergaderjaar 2013-2014

E

Vastgesteld 20 december 2013

De memorie van antwoord geeft de commissie aanleiding tot het maken van de volgende nadere opmerkingen en het stellen van de volgende nadere vragen.

Inleiding

De leden van de fractie van de SP hebben met belangstelling kennis genomen van de memorie van antwoord van 29 november 2013. Naar aanleiding daarvan hebben deze leden nog enkele aanvullende vragen.

Verbeteren financieel beheer

In haar antwoord op vraag 2 geeft de regering aan: «Voor een antwoord op de vraag of de kwaliteit van de financiële functie onder druk komt te staan door de afname van de inzet van fte’s is het noodzakelijk om naast de cijfers ook op een meer kwalitatieve manier te kijken naar de inrichting en taakopvattingen van de financiële functie». De regering voegt daaraan toe dat dit laatste momenteel onderwerp van studie is door het ministerie van Financiën.

De leden van de SP-fractie verzoeken de regering aan te geven wat de concrete vraagstelling daarbij is. Voorts vernemen de aan het woord zijnde leden graag wanneer het onderzoek naar verwachting gereed zal zijn, waarbij zij ervan uitgaan dat de regering de Kamer zal informeren over de uitkomst daarvan.

Voortgangsrapportage Versterking prestaties in de strafrechtketen (VPS)

In antwoord op vraag 6 verwijst de regering onder andere naar haar brief van 14 november 2013 inzake de Voortgangsrapportage Versterking prestaties in de strafrechtketen (VPS) aan de Voorzitter van de Tweede Kamer. In deze brief geeft de regering aan dat haar ambities en doelstellingen gericht zijn op het jaar 2016 en dat de resultaten van de VPS volgend jaar zichtbaar zullen worden. De regering vermeldt daarbij dat een van de door haar beoogde maatregelen in het kader van de VPS bestaat uit de verhoging van het opleidingsniveau van de intake medewerkers en de verhoging van de kwaliteit van hulpofficieren van justitie. De maatregelen worden volgens de regering gedekt binnen de begroting van Veiligheid en Justitie.

De leden van de fractie van de SP vernemen graag van de regering of de voorgenomen bezuinigingen voor 2014 van invloed zijn op de hiervoor genoemde extra uitgaven en zo ja, in welke mate.

Geïntegreerd Processysteem Strafrecht (GPS) en KEI

De leden van de SP-fractie hebben met interesse kennis genomen van de brief van de regering van 12 november j.l. inzake het GPS in relatie tot VPS en KEI. Naar aanleiding daarvan vernemen deze leden graag hoe volgens de regering de inhoud van deze brief zich verhoudt tot de recente publicatie Samenleving en Criminaliteit van het WOCD waar het gaat om de prestaties in de strafrechtketen. Ook zouden de leden van de SP-fractie in dat dat verband graag de reactie van de regering willen ontvangen op het artikel van F. Jensma in de NRC van 7 december j.l. waarin hij ingaat op het WOCD- rapport.

Aandachtspunten Algemene Rekenkamer

Bij brief van 14 november 2013 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer heeft de Algemene Rekenkamer (ARK) aandachtspunten geformuleerd bij de begroting 2014 van het ministerie van Veiligheid en Justitie (Kamerstukken II 2013/14, 33 750 VI, nr. 25). Het gaat daarbij om vier specifieke terreinen, te weten:

  • –  verbetering financieel beheer;
  • –  informatie Nationale politie in V&J-begroting;
  • –  prestaties in de strafrechtketen; en
  • –  middelen en opbrengsten van het Ketenprogramma Afpakken.

De leden van de fractie van de SP stellen vast de ARK op deze vier terreinen constateert dat er vooruitgang is geboekt in vergelijking met de situatie die de ARK heeft beschreven in zijn rapport bij het jaarverslag 2012 (Kamerstukken II 2012/13, 33 606 VI, nr. 2), maar dat er niettemin nog tekortkomingen bestaan. Zo wijst de ARK er bij het eerste onderdeel op dat het financieel beheer, ondanks toezeggingen van de regering dat dit eind 2013 geheel in orde zou zijn, eind september 2013 nog niet op orde was. Bij het tweede onderdeel constateert de ARK dat de informatie over de Nationale politie nog niet volledig is. Bij het derde onderdeel merkt de ARK op dat de regering veel verbeteracties, ambities en doelstellingen benoemt, maar dat zij niet ingaat op verbeteracties die zich richten op de jeugdstrafrechtketen. Bij het vierde onderdeel wijst de ARK er op dat de Tweede Kamer zich op basis van de informatie nog geen volledig beeld kan vormen van de middelen die de regering inzet om de beoogde 60 miljoen euro crimineel vermogen per jaar af te pakken.

Graag vernemen de aan het woord zijnde leden hoe de regering tegen deze kritische opmerkingen van de ARK aankijkt in het licht van haar beantwoording van de vragen die gesteld zijn bij het jaarverslag 2012.

De leden van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie zien de reactie van de regering – bij voorkeur binnen vier weken – met belangstelling tegemoet.

De voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie,
Duthler

De griffier van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie,
Van Dooren