Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Verantwoordingsbrief 2012

33633 1 Brief van de minister president, minister van algemene zaken

Vergaderjaar 2012-2013

Nr. 1

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 mei 2013

Hierbij bied ik u de Verantwoordingsbrief over het jaar 2012 aan.

De minister-president, minister van Algemene Zaken,
M. Rutte

Verantwoordingsbrief 2012

1. Inleiding

In deze verantwoordingsbrief legt het kabinet politiek verantwoording af over de resultaten van het regeringsbeleid in 2012. Zoals met uw Kamer afgesproken vindt dit zoveel mogelijk plaats in de reguliere begrotings- en beleidscyclus. De verschillende departementale jaarverslagen bieden inzicht in de specifieke beleidsresultaten per departement en zijn daar zo goed mogelijk kwantitatief onderbouwd. Waar dit niet mogelijk is, volgt een zo goed mogelijke kwalitatieve onderbouwing. Op alle indicatoren uit de begroting 2012 wordt gerapporteerd in het jaarverslag.

In het Financieel Jaarverslag van het Rijk wordt door de minister van Financiën verantwoording afgelegd over de invulling van zijn (systeem)verantwoordelijkheid voor het rijksbrede begrotingsbeheer en de financiële bedrijfsvoering. De minister van Wonen en Rijksdienst rapporteert op Verantwoordingsdag over de uitvoering van het rijksbrede beleid ten aanzien van de bedrijfsvoeringstaken. Tot slot ontvangt u op Verantwoordingsdag het wetgevingsoverzicht van de minister van Veiligheid en Justitie, waarin een overzicht is opgenomen van de wetsvoorstellen en AMvB’s van het kabinet met een bezuinigingsdoelstelling van € 50 miljoen of meer.

Dit samenhangende geheel aan verantwoordingsdocumenten biedt uw Kamer een totaal inzicht in de resultaten van het beleid over 2012 dat aansluit bij de individuele ministeriële verantwoordelijkheid.

De Verantwoordingsbrief begint met een beschouwing over het politieke jaar 2012.

Daarna licht het kabinet in deze brief nog enige politieke prioriteiten toe. Allereerst heeft uw Kamer gevraagd om een toelichting op de monitoring op en de effecten van de bezuinigingen die in 2012 zijn neergeslagen1. Dit betreft grotendeels bezuinigingsvoorstellen van het vorige kabinet en een aantal voorstellen uit het begrotingsakkoord van mei 2012.

Uw Kamer heeft het kabinet ook uitgenodigd zelf onderwerpen in de Verantwoordingsbrief op te nemen. Het kabinet heeft daarop besloten een beschouwing op te nemen over de totstandkoming van de Nationale politie. Dit project heeft in 2012 aanzienlijke werkzaamheden vereist en raakt vrijwel alle burgers van het land.

Gelet op het feit dat Nederland voor een groot deel van 2012 door een kabinet in demissionaire status werd bestuurd, vindt het kabinet het niet in de rede liggen om, in aanvulling op de informatie in de departementale jaarverslagen, een uitgebreide reeks van onderwerpen in deze brief op te nemen.

Het kabinet kan zich vinden in de aanbeveling2 van de Commissie voor de Rijksuitgaven om de komende jaren door te gaan met het benoemen van focusonderwerpen. Ook sluit zij zich aan bij het advies van de Commissie voor de Rijksuitgaven3 om in de komende jaren duidelijke selectiecriteria te hanteren en rapporteurs te benoemen.

2. Terugblik politiek jaar 2012

Het politieke jaar 2012 was een jaar van uitersten. Nederland is in dit jaar voor een belangrijk deel bestuurd door een demissionair kabinet. Nadat op 21 april 2012 duidelijk werd dat het politieke draagvlak onder de gedoogconstructie van het kabinet Rutte-Verhagen was weggevallen, bood de minister-president op 23 april aan Hare Majesteit de Koningin het ontslag van het kabinet aan. Deze ontslagaanvraag onderbrak de reguliere begrotingsvoorbereiding voor 2013.

Het kabinet bleef echter ten volle gecommitteerd aan de aanbevelingen van de buitensporigtekortprocedure. Teneinde een begroting voor 2013 te kunnen indienen, die ondanks de kabinetscrisis desalniettemin op een meerderheid in de Staten-Generaal zou kunnen rekenen, heeft de minister van Financiën gesprekken gevoerd met alle fracties die in uw Kamer waren vertegenwoordigd. Op initiatief van de fracties van D66, Groen Links en de ChristenUnie bleek het mogelijk een akkoord over de begroting 2013 te bereiken met de fracties van VVD en CDA. Door dit akkoord werd op dat moment voldaan aan de voorwaarden, die aan de Nederlandse begroting werden gesteld door het Europees Stabiliteits- en groeipact, zoals een maximaal EMU-saldo van – 3%. Dankzij de bereidwillige medewerking van beide Kamers van de Staten-Generaal bleek het mogelijk een groot deel van de genomen besluiten al voor aanvang van het zomerreces in wetgeving om te zetten. Voorbeelden hiervan waren een BTW verhoging, een permanente verlaging van de overdrachtsbelasting, en een verhoging van de AOW-leeftijd. Dit alles vanuit de visie om de overheidsfinanciën op orde te krijgen, de economie zo min mogelijk schade toe te brengen en waar mogelijk te stimuleren (oa. de woningmarkt/bouwsector).

Op woensdag 12 september vonden er verkiezingen plaats voor de Tweede Kamer. De nieuwe Tweede Kamer kwam voor het eerst op 20 september bijeen. Een van de eerste besluiten van de nieuwe Tweede Kamer was het aannemen van een motie-Rutte/Samsom inzake de aanstelling van de heren H.J.G. Kamp en W.J. Bos als informateurs voor een kabinet van VVD en PvdA. Als onderdeel van de formatieonderhandelingen presenteerden de voorzitters van de VVD-fractie en PvdA-fractie op 1 oktober een deelakkoord waarin voor de derde – en laatste – keer aanpassingen in de begroting van 2013 werden aangebracht. Hierin werden enkele eerdere maatregelen teruggedraaid, zoals het afschaffen van het reiskostenforfait en het invoeren van een eigen bijdrage bij de geestelijke gezondheidszorg. De verhoging van de AOW-leeftijd werd versneld en van de invoering van het vitaliteitsparen werd afgezien. Deze wijzigingen zijn verwerkt in de begroting voor 2013. Op 5 november 2012 werd de formatie afgerond en werd het kabinet Rutte-Asscher benoemd en beëdigd.

3. Specifieke onderwerpen

a) Monitoring bezuinigingen

Het overzicht hieronder bevat de in 2012 in het Staatsblad gepubliceerde wetten en algemene maatregelen van bestuur ter uitvoering van het regeerakkoord van het kabinet Rutte-Verhagen, het Begrotingsakkoord 2013 en het regeerakkoord Rutte-Asscher, met een ondergrens van 50 miljoen in de budgettaire reeks. Naar de toekomst toe zal het kabinet over de voortgang rapporteren met het overzicht van financiële wetgevingsmaatregelen, dat de minister van Veiligheid en Justitie twee keer per jaar naar de Tweede Kamer zal sturen.

De budgettaire verantwoording loopt via de reguliere begrotingsstukken. Daarbij merkt het kabinet op dat het kabinet (in lijn met het advies van de studiegroep begrotingsruimte) een trendmatig begrotingsbeleid voert met vaste uitgavenplafonds en automatische stabilisatie. Dat betekent dat afwijkingen van de budgettaire reeksen, zoals bij de start van het kabinet verwerkt, in de begroting steeds dienen te worden ingepast, dat wil zeggen dat meer- en minderopbrengsten alternatief kunnen worden aangewend respectievelijk van dekking moeten worden voorzien. Dat betekent ook dat het kabinet bij sluitende kaders dus op koers ligt in het realiseren van de ingeboekte besparingen. In de budgettaire nota’s wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de grootste mutaties die zich onder de kaders hebben voorgedaan. Daarnaast zal in het Financieel Jaarverslag Rijk en de Miljoenennota op geaggregeerd niveau inzicht worden geboden in de budgettaire ontwikkeling van de opvolgende ombuigingspakketten.

Bedragen in miljoenen, – = saldoverbeterend, «structurele opbrengst» verwijst naar de structurele opbrengst van een maatregel zoals weergegeven in het regeerakkoord Rutte-Verhagen, het Begrotingsakkoord 2013 of het regeerakkoord Rutte-Asscher.

Veiligheid en Justitie

Nummer

Maatregel

Naam wet-/regelgeving

Structurele opbrengst

Begrotingsart.

A 2 (Rutte-Verhagen)

Nationale politie

Wet van 12 juli 2012 tot vaststelling van een nieuwe Politiewet (Politiewet 2012)

– 230

6.31

A 4 (Rutte-Verhagen)

Rechtsbijstand

Besluit van 28 november 2012, houdende aanpassing van het Besluit eigen bijdrage rechtsbijstand, het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 en het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders in verband met aanpassingen van de eigen bijdrage voor de rechtzoekende in geval van verlening van gesubsidieerde rechtsbijstand en de vergoeding van rechtsbijstandverleners (Besluit aanpassingen eigen bijdrage rechtzoekenden en vergoeding rechtsbijstandverleners)

– 50

6.32

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nummer

Maatregel

Naam wet-/regelgeving

Structurele opbrengst

Begrotingsart.

3,2 mld.

Inburgering

Wet van 13 september 2012 tot wijziging van de Wet inburgering en enkele andere wetten in verband met de versterking van de eigen verantwoordelijkheid van de inburgeringsplichtige

– 333

7.5

Begrotingsakkoord 2013

Huurtoeslag

Besluit tot wijziging van de Wet op de huurtoeslag (verhoging van het bedrag waarmee de normhuur wordt verhoogd tot de basishuur)

– 60

7.3

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nummer

Maatregel

Naam wet-/regelgeving

Structurele opbrengst

Begrotingsart.

A 31 (Rutte-Verhagen)

Takenpakket publieke omroep

Wijziging van onder meer de Mediawet 2008 in verband met aanpassing van de rijksmediabijdrage, beëindiging van de wettelijke taken van de Stichting Radio Nederland Wereldomroep en aanpassingen van meer technische aard

– 200

8.15

B 5 (Rutte-Verhagen)

Cultuursubsidies

Wijziging van de Wet op het specifiek cultuurbeleid en enkele andere wetten in verband met herstructurering van het stelsel van cultuursubsidies, het van toepassing verklaren van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen op de cultuurfondsen en enkele technische aanpassingen

– 200

8.14

E 10 (Rutte-Verhagen)

HO verhogen intensiteit onderwijs

Besluit van 31 oktober 2012, houdende bepalingen voor een experiment met het oog op verbetering van de kwaliteit van het hoger onderwijs door de invoering van prestatiebekostiging (Besluit experiment prestatiebekostiging hoger onderwijs)

300

8.6, 8.7

G 12 (Rutte-Verhagen)/31 (Rutte-Asscher)

HO langstudeerders

Invoering maatregel: Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enige andere wetten in verband met de invoering van een verhoogd collegegeld voor langstudeerders (Wet verhoging collegegeld langstudeerders).

Gedeeltelijk terugdraaien maatregel: Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het intrekken van de langstudeerdersmaatregel

– 140

8.6, 8.7

Economische Zaken

Nummer

Maatregel

Naam wet-/regelgeving

Structurele opbrengst

Begrotingsart.

13/F 2 (Rutte-Verhagen)

Invoering SDE+

Wet opslag duurzame energie

– 1.400

13.14

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nummer

Maatregel

Naam wet-/regelgeving

Structurele opbrengst

Begrotingsart.

3,2 mld.

Kinderopvangtoeslag

Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met het aanbrengen van grondslagen die hervorming van en bezuiniging op de kinderopvangtoeslag mogelijk maken en in verband met het incorporeren van de tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang van de gemeente en het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen in de kinderopvangtoeslag

– 310

15.52

F 3g (Rutte-Verhagen)

Gerichte bemiddeling

Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in verband met aanpassing van de dienstverlening van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen aan werkgevers en werkzoekenden en de opheffing van de Raad voor werk en inkomen als publiekrechtelijke rechtspersoon met een wettelijke taak en van de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met de beëindiging van de inzet van het re-integratiebudget Werkloosheidswet en van loonkostensubsidies

– 100

15.47

F 5 (Rutte-Verhagen)

Aanpassingen kinderopvangtoeslag

Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met het aanbrengen van grondslagen die hervorming van en bezuiniging op de kinderopvangtoeslag mogelijk maken en in verband met het incorporeren van de tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang van de gemeente en het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen in de kinderopvangtoeslag

– 200

15.52

F 11 (Rutte-Verhagen)

AOW vanaf pensioneringsdatum

Wijziging van de Algemene Ouderdomswet en andere wetten in verband met wijziging van de ingangsdatum van het ouderdomspensioen (Wet wijziging ingangsdatum AOW-ouderdomspensioen)

– 70

15.49

F 12 (Rutte-Verhagen)

Aanpak fraude

Wijziging van de wetgeving op het beleidterrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kader van de harmonisatie en aanscherping van de sanctiemogelijkheden ter versterking van de naleving en handhaving en bestrijding van misbruik en fraude (Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving)

– 180

15.diversen

F 18 (Rutte-Verhagen)

Verhogen AOW-leeftijd

Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met stapsgewijze verhoging en koppeling aan de stijging van de levensverwachting van de pensioenleeftijd (Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd)

– 2.000

15.diversen

Begrotingsakkoord 2013

Versnelling AOW-leeftijdsverhoging en koppeling aan levensverwachting en aanpassing van het Witteveenkader

Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met stapsgewijze verhoging en koppeling aan de stijging van de levensverwachting van de pensioenleeftijd (Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd)

0

15.diversen

Begrotingsakkoord 2013

Afschaffen huishoudinkomenstoets in de WWB

Wijziging van de Wet werk en bijstand in verband met de herziening van de definities van gezin en middelen (Wet afschaffing huishoudinkomenstoets)

54

15.46

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nummer

Maatregel

Naam wet-/regelgeving

Structurele opbrengst

Begrotingsart.

F 2 (Rutte-Verhagen)

Bevriezen doelgroep zorgtoeslag

Besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag

– 2.900

16.8

F 16 (Rutte-Verhagen)

Vermogenstoets zorgtoeslag

Wijziging Wet op de zorgtoeslag, in verband met de introductie van een vermogenstoets

– 170

16.8

H 3 (Rutte-Verhagen)

Revalidatiezorg naar de ZVW

Besluit van 13 oktober 2012, houdende wijziging van onder meer het Besluit zorgverzekering en het Besluit zorgaanspraken AWBZ in verband met maatregelen 2013 in het zorgpakket

– 50

Bijlage financieel beeld zorg

H 6 (Rutte-Verhagen)

Vermogensinkomensbijtelling AWBZ

Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met invoering van een vermogensinkomensbijtelling voor de vaststelling van de eigen bijdragen voor zorg of voorzieningen op grond van die wetten

– 80

Bijlage financieel beeld zorg

I 1 (Rutte-Verhagen)

Marktwerking (uitbreiden B-segment, invoering DOT, afschaffen FB vanwege gelijktrekken bekostigingssystematiek, in verantwoord tempo afschaffen van de ex-post verevening)

Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met de aanvulling met instrumenten voor bekostiging (Wet aanvulling instrumenten bekostiging WMG)

– 330

Bijlage financieel beeld zorg

I 3 (Rutte-Verhagen)

Verbeteren governance en beperken gouden handdrukken

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

– 110

Bijlage financieel beeld zorg

Begrotingsakkoord 2013

Verhogen eigen risico tot 350 euro met compensatie onderkant

Wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten ter uitvoering van het Begrotingsakkoord 2013

– 800

Bijlage financieel beeld zorg

Begrotingsakkoord 2013

Verhogen vermogensinkomensbijtelling AWBZ

Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met invoering van een vermogensinkomensbijtelling voor de vaststelling van de eigen bijdragen voor zorg of voorzieningen op grond van die wetten

– 120

Bijlage financieel beeld zorg

Begrotingsakkoord 2013

Verzachten eigen bijdrage GGZ

Wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten ter uitvoering van het Begrotingsakkoord 2013

55

Bijlage financieel beeld zorg

Begrotingsakkoord 2013

Preventie en palliatieve zorg

Besluit van 13 oktober 2012, houdende wijziging van onder meer het Besluit zorgverzekering en het Besluit zorgaanspraken AWBZ in verband met maatregelen 2013 in het zorgpakket

64

Bijlage financieel beeld zorg

38 (Rutte/Asscher)

Schrappen eigen bijdrage GGZ

Besluit van 13 oktober 2012, houdende wijziging van onder meer het Besluit zorgverzekering en het Besluit zorgaanspraken AWBZ in verband met maatregelen 2013 in het zorgpakket

– 90

Nota van Toelichting

Lastenmaatregelen

Nummer

Maatregel

Naam wet-/regelgeving

Structurele opbrengst

Begrotingsart.

8 (Rutte-Verhagen)/ Begrotingsakkoord 2013

Versnelling AOW-leeftijdsverhoging en koppeling aan levensverwachting en aanpassing van het Witteveenkader

Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met stapsgewijze verhoging en koppeling aan de stijging van de levensverwachting van de pensioenleeftijd (Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd)

– 700

Zie Memorie van Toelichting

Begrotingsakkoord 2013

Beperken vitaliteitspakket (onderdeel hervorming pensioen AOW) – Niet invoeren werkbonus werknemers

Wet Uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013

– 879

Zie Memorie van Toelichting

15 (Rutte-Verhagen)/ Begrotingsakkoord 2013

Vitaliteitspakket (premiedeel)

Wet van 12 juli 2012 tot wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen

– 756

Zie Memorie van Toelichting

Begrotingsakkoord 2013

Btw heffing niet-BIG geregistreerden

Wet Uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013

– 65

Zie Memorie van Toelichting

Begrotingsakkoord 2013

Woningmarkt; annuitair aflossen 30 jaar, KEW, LTV in stappen naar 100 (5,4 miljard euro structureel)

Wet herziening fiscale behandeling eigen woning

– 5.400

Zie Memorie van Toelichting

Begrotingsakkoord 2013

Overdrachtsbelasting woningen structureel 2%

Wet Uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013

1.500

Zie Memorie van Toelichting

Begrotingsakkoord 2013

Energie en Water – Energiebelasting aardgas

Wet Uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013

– 365

Zie Memorie van Toelichting

Begrotingsakkoord 2013

Energie en Water – Kolenbelasting

Wet Uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013

– 115

Zie Memorie van Toelichting

Begrotingsakkoord 2013

Energie en Water – Afschaffen rode diesel

Wet Uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013

– 250

Zie Memorie van Toelichting

Begrotingsakkoord 2013

Energie en Water – Niet afschaffen leidingwaterbelasting

Wet Uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013

– 126

Zie Memorie van Toelichting

Begrotingsakkoord 2013

Alcohol/tabak/frisdranken – Niet afschaffen belasting op alcoholvrije dranken

Wet Uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013

– 155

Zie Memorie van Toelichting

Begrotingsakkoord 2013

Alcohol/tabak/frisdranken – Tabak

Wet Uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013

– 371

Zie Memorie van Toelichting

Begrotingsakkoord 2013

Alcohol/tabak/frisdranken – Alcohol

Wet Uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013

– 100

Zie Memorie van Toelichting

Begrotingsakkoord 2013

Bevriezen belastingschijven en heffingskortingen

Wet Uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013

– 1.230

Zie Memorie van Toelichting

Begrotingsakkoord 2013

Verdubbeling bankenbelasting

Wet bankenbelasting

– 600

Zie Memorie van Toelichting

Begrotingsakkoord 2013

Algemene BTW-tarief van 19 procent met 2 procentpunt omhoog per 1 oktober 2012

Wet Uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013

– 4.060

Zie Memorie van Toelichting

Begrotingsakkoord 2013

Pakket terugsluis btw-verhoging door lastenverlichting via IB en zorgtoeslag

Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013

1.500

Zie Memorie van Toelichting

Begrotingsakkoord 2013

BTW podiumkunsten, kunstvoorwerpen en kunstenaars terug naar 6%

Wet Uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013

90

Zie Memorie van Toelichting

Begrotingsakkoord 2013

Beperking aftrek deelnemingsrente

Wet Uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013

– 150

Zie Memorie van Toelichting

Begrotingsakkoord 2013

Tijdelijke crisisheffing boven 150.000 euro en tarief excessieve vertrekbonussen

Wet Uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013

0

Zie Memorie van Toelichting

70 (Rutte-Asscher)

Doorwerkbonus

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2013)

– 210

Zie tweede nota van wijziging

75 (Rutte-Asscher)

Niet invoeren vitaliteitssparen

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2013)

– 140

Zie tweede nota van wijziging

96 (Rutte-Asscher)

Assurantiebelasting naar 21%

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2013)

– 1.403

Zie tweede nota van wijziging

101 (Rutte-Asscher)

Restschulden

Wet herziening fiscale behandeling eigen woning

0

Zie tweede nota van wijziging

104 (Rutte-Asscher)

Schrappen aftrekbaarheid provisies tussenpersonen

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2013)

– 150

Zie tweede nota van wijziging

b) Invoering nationale politie: een toekomstbestendige politieorganisatie voor een veiliger Nederland

De nationale politie is op 1 januari 2013 van start gegaan. Hiervoor is in 2012 een omvangrijke operatie van start gegaan, die beslag heeft gelegd op een belangrijk deel van de beleidscapaciteit van het ministerie van VenJ. Dat rechtvaardigt opname in de Verantwoordingsbrief.

Zo zijn de Politiewet, het aanvullende wetsvoorstel, en de benodigde lagere regelgeving (AMvB’s en ministeriële regelingen) in 2012 door het parlement aanvaard. De nieuwe politieorganisatie bestaat uit tien regionale en één landelijke eenheid, het politiedienstencentrum en de staf korpsleiding. De leiding is in handen van één korpschef.

Naast de totstandkoming van wet- en regelgeving zijn in 2012 de noodzakelijke voorbereidingen getroffen om in 2013 daadwerkelijk van start te kunnen gaan met de nationale politie. De top van de nationale politie, de politiechefs en de overige leiding van de regionale en landelijke eenheden zijn benoemd. De politietop is geselecteerd op basis van kwaliteit en complementariteit. De benoemingen zijn vanzelfsprekend conform de arbeidsvoorwaarden politietop, ook waar dat een teruggang in beloning leidde.

In 2012 zijn achtereenvolgens het ontwerpplan, het inrichtingsplan en het realisatieplan vastgesteld. Het ontwerpplan bevat een ruwe schets van de toekomstige politieorganisatie. Dit is verder uitgewerkt in het inrichtingsplan dat de ambitie, inrichting en opbouw van de nieuwe politieorganisatie beschrijft. Naast de sturingsmechanismen bevat het ook een omschrijving van de medewerkerparticipatie en medezeggenschap. Het realisatieplan bevat als laatste de veranderstrategie om tot deze inrichting te komen. Dit alles moet het mogelijk maken de nationale politie zo vorm te geven dat het leidt tot een toekomstbestendige organisatie voor een veiliger Nederland.

Om een goede start van de nationale politie verder te faciliteren is er in 2012 intensief overleg geweest met burgemeesters, openbaar ministerie, vakbonden en medezeggenschap. Dit overleg stond in het teken van een duidelijke invulling van de rollen en taken van alle betrokkenen.

4. Ten slotte

Door de kabinetscrisis en de vervroegde verkiezingen zijn een aantal voornemens van het vorige kabinet niet besproken met de vorige Tweede Kamer of niet verder uitgewerkt of gerealiseerd. Op een drietal verschillende momenten (interne begrotingsvoorbereiding vorige kabinet, begrotingsakkoord en deelakkoord in de formatie) zijn belangrijke beleidskeuzes gemaakt, die telkens op een (steeds wisselende) meerderheid in de Staten-Generaal konden rekenen. Dit is niet alleen voor de kwaliteit van onze parlementaire democratie van groot belang, maar heeft ook een belangrijke uitstraling gehad naar degenen die ons land geld lenen op de financiële markten.

In de departementale jaarverslagen is op geordende wijze opgenomen welke beleidsdoelen het kabinet in 2012 zichzelf voor ogen had gesteld en hoe deze in dat jaar tot uitvoering zijn gebracht. De Algemene Rekenkamer heeft de jaarverslagen gecontroleerd en publiceert de resultaten hiervan in de rapporten bij de jaarverslagen.

Noot 1: Brief Commissie Rijksuitgaven met kenmerk 2012 Z 21355/ 2012D47403.

Noot 2: Kamerstuk 31 865, nr. 43 (p.2)

Noot 3: Kamerstuk 31 865, nr. 43 (p.2)