Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Resultaat 51-60 van 237

< Vorige | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Volgende >


 • 51.

  33000 XIII 164 Brief van de minister van economische zaken, landbouw en innovatie

  03-02-2012 Brief minister over toekenning van het recht voor representatieve belangenorganisaties om schade collectief te verhalen, door de Wcam en het Burgerlijk Wetboek aan te passen
  Wetsvoorstel vaststelling begroting Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012
  KST 2 2011-2012
  Rijksbegroting 2012, 07-02-2012

 • 52.

  33000 XIII 163 Brief van de staatssecretaris van economische zaken, landbouw en innovatie

  01-02-2012 Brief staatssecretaris over deelname aan de wereldtentoonstelling in Yeosu, Zuid-Korea, van 12 mei tot 12 augustus 2012
  Wetsvoorstel vaststelling begroting Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012
  KST 2 2011-2012
  Rijksbegroting 2012, 03-02-2012

 • 53.

  33000 XIII 31-01-2012

  Stemming over een aangehouden motie, ingediend bij de behandeling van de begroting van EL&I (XIII) voor het jaar 2012
  HAN 2 47 2011-2012
  Rijksbegroting 2012, 31-01-2012

 • 54.

  33000 XIII 162 Brief van de minister van economische zaken, landbouw en innovatie

  26-01-2012 Brief minister over de termijn waarop de rapportage over grootschalige energieprojecten aan de Kamer zal worden aangeboden
  Wetsvoorstel vaststelling begroting Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012
  KST 2 2011-2012
  Rijksbegroting 2012, 30-01-2012

 • 55.

  33000 XIII F Verslag van een mondeling overleg

  25-01-2012 Verslag mondeling overleg van 6 december 2011, Dierenwelzijn (waaronder megastallen) Betreft mondeling overleg van de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie met staatssecretaris Bleker (ELI), van 6 december 2011 over: - de brief van de staatssecretaris van EL&I van 18 november 2011 (Kamerstuk 32 609 XIII, nr. B) inzake de behandeling van wetsvoorstel Wijziging begrotingsstaten Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 2011 (incidentele suppletoire begrotingen) (Kamerstuk 32 609 XIII) Natuurbeleid; - de brief van de staatssecretaris van EL&I van 17 november 2011 met reactie op commissiebrief van 20 oktober 2011 (Kamerstuk 33 000 III, nr. C); - Dierenwelzijn (waaronder megastallen); - Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de EU (verschuiving tussen eerste en tweede pijler, gelden voor de plattelandsontwikkeling, melkquotum: kans of bedreiging?); - Verdieping en natuurherstel Westerschelde.
  Wetsvoorstel vaststelling begroting Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012
  KST 1 2011-2012
  Rijksbegroting 2012, 27-01-2012

 • 56.

  33000 XIII 161 Brief van de minister van economische zaken, landbouw en innovatie

  25-01-2012 Brief minister over de haalbaarheid van het gratis maken van de wachttijd bij 090x-(klantenservice)nummers
  Wetsvoorstel vaststelling begroting Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012
  KST 2 2011-2012
  Rijksbegroting 2012, 26-01-2012

 • 57.

  33000 XIII 160 Brief van de staatssecretaris van economische zaken, landbouw en innovatie

  24-01-2012 Brief staatssecretaris over de Smaaklessen Er is een effectmeting gestart naar het educatieve programma Smaaklessen. Het eindrapport van deze effectmeting wordt eind 2012 verwacht. Daarnaast heeft het Steunpunt Smaaklessen in 2011 een procesevaluatie laten uitvoeren naar de Smaaklessen. Deze brief gaat in op de bevindingen tot nu toe van beide onderzoeken. Het rapport van de procesevaluatie is ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.
  Wetsvoorstel vaststelling begroting Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012
  KST 2 2011-2012
  Rijksbegroting 2012, 26-01-2012

 • 58.

  33000 XIII 159 Brief van de staatssecretaris van economische zaken, landbouw en innovatie

  24-01-2012 Brief staatssecretaris over de overbenutting van de Regeling stimulering biologische productiemethode (RSBP) In onderhavige brief informeert staatsecretaris Bleker (ELI) de Kamer, zoals toegezegd in het wetgevingsoverleg Landbouw en Natuur van 16 juni 2011(Kamerstuk 32 710 XIV, nr. 14), over de overbenutting (266%) van de Regeling stimulering biologische productiemethode (RSBP). In de brief gaat Bleker onder meer in op: - het voor de laatste keer in 2004 openstellen van de RSBP; - stand van zaken bij de uitvoering van de eindbetalingen.
  Wetsvoorstel vaststelling begroting Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012
  KST 2 2011-2012
  Rijksbegroting 2012, 26-01-2012

 • 59.

  33000 XIII 158 Gewijzigde motie van het lid schouten c.s. Ter vervanging van die gedrukt onder nr. 44

  22-12-2011 Gewijzigde motie over de eis aan bedrijven die gebruik maken van het buitenlandinstrumentarium, om te voldoen aan de hernieuwde OESO-normen
  Wetsvoorstel vaststelling begroting Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012
  KST 2 2011-2012
  Rijksbegroting 2012, 26-01-2012

 • 60.

  33000 XIII 24-01-2012

  Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012 (33000-XIII)
  HAN 1 16 2011-2012
  Rijksbegroting 2012, 24-01-2012


< Vorige | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Volgende >