Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

02 Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB)

Het CJIB levert een bijdrage aan de operationele doelstelling 13.4

«Het bestrijden van criminaliteit met een effectieve en doelmatige tenuitvoerlegging van strafrechtelijke sancties en maatregelen». In dit kader is het CJIB verantwoordelijk voor het afhandelen, innen en coördineren van opgelegde financiële straffen, sancties, transacties, strafbeschikkingen en maatregelen. Naast zijn reguliere taken binnen het domein van Veiligheid en Justitie, worden ook voor andere organisaties binnen de Rijksoverheid innings- en incassoactiviteiten uitgevoerd. In het kader van het Programma Vernieuwing Rijksdienst zal het CJIB per 2012 als Rijksincasso starten met inning- en incassowerkzaamheden voor de Rijksoverheid in brede zin (departementen, uitvoeringsorganen, baten-lasten diensten en ZBO’s). De financiële consequenties van Rijksincasso voor het CJIB hangen sterk samen met een aantal nog te maken beleidsmatige keuzes. Derhalve zijn deze niet opgenomen in onderstaande reeksen. Ten slotte is het CJIB aangewezen als centrale autoriteit bij de executie van Europese geldelijke sancties en confiscatiebeslissingen in Nederland.

Meerjarige begroting van baten en lasten

x € 1 000
 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Baten

             

Opbrengst moederdepartement

47 963

27 798

5 507

4 152

3 563

3 533

3 527

Opbrengst overige departementen

6 604

13 700

13 987

13 987

13 987

13 987

13 987

Opbrengst derden

59 253

70 601

79 857

81 964

83 271

83 865

84 424

Rentebaten

0

50

0

0

0

0

0

Bijzondere baten

0

0

0

0

0

0

0

               

Totaal baten

113 820

112 150

99 351

100 103

100 821

101 385

101 938

               

Lasten

             

Apparaatskosten

             

• Personele kosten

58 117

52 452

49 479

49 711

49 890

50 139

50 397

waarvan eigen personeel

52 555

47 713

47 020

47 020

47 014

47 014

47 014

waarvan externe inhuur

5 562

4 739

2 459

2 691

2 876

3 125

3 383

• Materiële kosten

32 826

39 770

29 019

29 420

29 800

30 018

30 219

waarvan ICT

14 134

14 250

12 495

12 668

12 831

12 925

13 012

Gerechtskosten

7 350

14 009

14 567

14 671

14 813

14 880

14 941

Rentelasten

1 066

980

717

712

709

710

713

Afschrijvingskosten

12 628

4 939

5 569

5 588

5 609

5 637

5 667

Overige lasten

             

• Dotaties voorzieningen

0

0

0

0

0

0

0

• Bijzondere lasten

0

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten

111 987

112 150

99 351

100 103

100 821

101 385

101 938

               

Saldo van baten en lasten

1 833

0

0

0

0

0

0

Toelichting op meerjarige begroting van baten en lasten

Baten

Opbrengst moederdepartement

De onder deze post vermelde baten sluiten aan bij de in het budgettaire kader beschikbare middelen, eventueel verhoogd met aanvullend beschikbaar gestelde middelen vanuit de begroting van Veiligheid en Justitie. Vanaf 2012 worden de administratiekosten van de boetevonnissen en OM-afoening aan de burger in rekening gebracht. Daardoor wordt de bijdrage van het moederdepartement vanaf 2012 neerwaarts bijgesteld.

 

Transacties

Vrijheidsstraffen

Taak straffen

Schadevergoedings maatregelen

Ontnemingsmaatregelen

totaal

P (x € 1,-)

€ 31,14

€ 96,12

€ 34,58

€ 457,00

€ 3 213,38

 

Q (stuks)

45 661

7 217

11 194

3 830

390

 

P x Q (x € 1 000)

1 422

694

387

1 750

1 254

5 507

Opbrengst overige departementen

Dit betreffen de opbrengsten van andere overheidsorganisaties voor de inning van bestuurlijke boetes. Daarnaast int het CJIB voor het Ministerie van BZK ten onrechte uitgekeerde huurtoeslag en voor het Ministerie van VWS de inning en incasso van de zorgpremie bij wanbetalers en onverzekerden.

Opbrengst derden

Per 2 juli 2009 is de financiering van de WAHV-sancties volledig afkomstig van aan de burger in rekening gebrachte administratiekosten. Met ingang van 2012 worden ook bij de producten boetevonnissen en OM-afdoeningen administratiekosten bij de burger in rekening gebracht. Er wordt uitgegaan van kostendekkende tarieven. Deze opbrengsten worden hier verantwoord.

Rentebaten

Voor het jaar 2012 wordt geen rekening gehouden met renteopbrengsten over de stand van de rekening-courant.

Lasten

Personele kosten

Onderstaand een opgave van het aantal fte’s en de gemiddelde loonsom van het actief personeel. Het CJIB heeft als beleid om een deel van zijn personeel flexibel (inhuurconstructie via een uitzendbureau) aan te trekken.

Personele kosten x € 1 000
 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

– Ambtelijk personeel

             

kosten

49 832

45 696

45 508

45 508

45 508

45 508

45 508

aantal fte

929,0

851,6

848,1

848,1

848,1

848,1

848,1

               

– Overige personele kosten

             

kosten

8 268

6 739

3 959

4 191

4 376

4 625

4 883

aantal fte

85,7

73,0

37,9

41,5

44,3

48,2

52,1

               

– Postactief personeel

             

Dotatie voorziening post

actief personeel

17

17

12

12

6

6

6

aantal fte’s

4,0

4,0

2,0

2,0

2,0

1,0

1,0

               

Totale kosten

58 117

52 452

49 479

49 711

49 890

50 139

50 397

In de opgave van het post-actief personeel zijn de medewerkers die gebruik maken van de Remkes-regeling niet meegenomen. Voor de kosten hiervan is een voorziening getroffen.

Materiële kosten

Onder deze post zijn alle reguliere exploitatiekosten van het CJIB opgenomen. Het betreffen de volgende kostensoorten:

Materiële kosten x € 1 000
 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

print- en mailservice

6 152

8 400

5 438

5 514

5 585

5 626

5 663

huisvestingskosten

7 794

9 200

6 890

6 985

7 076

7 127

7 175

werkplekgebonden kosten

2 232

2 300

1 973

2 000

2 026

2 041

2 055

kosten betalingsverkeer

883

1 750

781

791

802

807

813

ICT-beheer en -onderhoud

4 179

3 750

3 694

3 745

3 794

3 821

3 847

systeemontwikkeling

9 955

10 500

8 800

8 922

9 037

9 103

9 164

diverse materiële kosten

1 631

3 870

1 442

1 462

1 481

1 491

1 501

               

Totaal

32 826

39 770

29 019

29 420

29 800

30 018

30 219

Gerechtskosten

Dit betreffen ondermeer de kosten voor de inschakeling van gerechtsdeurwaarders in het incassotraject.

Rentelasten

Dit betreft de te betalen rente in 2012 als gevolg van het beroep op de leenfaciliteit ten behoeve van investeringen in (im)materiële vaste activa. De gemiddelde rente over de stand van de leningen bedraagt 2,6%.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingsbedragen zijn bepaald volgens een consistente gedragslijn (zelfde termijnen als voorgaande jaren). Afschrijvingen geschieden lineair en tijdsevenredig over het jaar. De afschrijvingstermijnen sluiten aan op de richtlijnen die zijn vastgelegd in het Handboek Financiële Informatie en Administratie Rijksoverheid.

Afschrijvingskosten x € 1 000

Activa

Afschrijvingstermijn

Bedrag

Immateriële vaste activa

5 jaar

489

     

Materiële vaste activa

   

hardware

3 resp. 5 jaar

2 099

software

3 resp. 5 jaar

1 583

inventarissen

7,5 resp. 10 jaar

724

apparatuur

3 resp. 5 jaar

188

verbouwingen

10 jaar

486

 

(subtotaal )

5 080

     
   

5 569

Dotaties aan voorzieningen

Dotaties aan voorzieningen worden niet voorzien. Wel zal jaarlijks worden beoordeeld of het saldo van de voorziening voor de FPU-regeling voldoende is voor de verplichtingen voor de komende jaren. Op basis hiervan zal een dotatie ten gunste dan wel vrijval ten laste van de voorziening worden geboekt.

Doelmatigheid

Een belangrijke indicator voor de doelmatigheid is de kostprijs per product in combinatie met kwaliteitsindicatoren. Belangrijke kwaliteitsindicatoren voor het CJIB zijn de innings- en afdoeningspercentages.

Innings- en afdoeningspercentages
 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

WAHV-sancties

             

Tarief

€ 6,00

€ 6,00

€ 6,00

€ 6,00

€ 6,00

€ 6,00

€ 6,00

% geïnde zaken binnen 1 jaar

95,6%

95,0%

95,0%

95,0%

95,0%

95,0%

95,0%

Boetevonnissen

             

Kostprijs

€ 70,79

€ 70,97

         

Tarief

   

n.t.b.

n.t.b.

n.t.b.

n.t.b.

n.t.b.

% afgedane OH-zaken binnen 1 jaar

70,8%

70,0%

70,0%

70,0%

70,0%

70,0%

70,0%

Transacties

             

Kostprijs

€ 34,76

€ 31,14

€ 31,14

€ 31,14

€ 31,14

€ 31,14

€ 31,14

% geïnde zaken binnen 1 jaar

64,9%

65,0%

65,0%

65,0%

65,0%

65,0%

65,0%

OM-afdoeningen

             

Kostprijs

nvt

€ 40,65

         

Tarief

   

n.t.b.

n.t.b.

n.t.b.

n.t.b.

n.t.b.

% geïnde zaken binnen 2 jaar

89,9%

 

75,0%

75,0%

75,0%

75,0%

75,0%

Vrijheidsstraffen1
             

Kostprijs

€ 73,35

€ 96,12

€ 96,12

€ 96,12

€ 96,12

€ 96,12

€ 96,12

Taakstraffen

             

Kostprijs

€ 25,90

€ 34,58

€ 34,58

€ 34,58

€ 34,58

€ 34,58

€ 34,58

schadevergoedingsmaatregelen

             

Kostprijs

€ 438,47

€ 457,00

€ 457,00

€ 457,00

€ 457,00

€ 457,00

€ 457,00

% afgedane zaken binnen 3 jaar

87,4%

84,0%

85,0%

85,0%

85,0%

85,0%

85,0%

Ontnemingsmaatregelen

             

Kostprijs

€ 3 745,49

€ 3 213,38

€ 3 213,38

€ 3 213,38

€ 3 213,38

€ 3 213,38

€ 3 213,38

% afgedane A-zaken binnen 3 jaar

64,3%

60,0%

65,0%

65,0%

65,0%

65,0%

65,0%

% afgedane B-zaken binnen 10 jaar

80,0%

80,0%

80,0%

80,0%

80,0%

80,0%

80,0%

Noot 1: Voor vrijheidsstraffen en taakstraffen zijn er geen kwaliteitsindicatoren die direct aan de activiteiten van het CJIB zijn te koppelen. De taak van het CJIB is de administratieve regie (coördinatie) op de betreffende ketenprocessen.

Kasstroomoverzicht

x € 1 000
   

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1

Rekening courant RHB 1 januari

– 227

9 600

5 484

0

0

0

0

                 

2

Totaal operationele kasstroom

16 961

4 963

5 892

13 056

10 520

9 925

8 296

                 
 

Totaal investeringen

– 2 787

– 24 032

– 11 540

– 8 270

– 5 970

– 5 170

– 5 170

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen

497

3

Totaal investeringskasstroom

– 2 290

– 24 032

– 11 540

– 8 270

– 5 970

– 5 170

– 5 170

                 
 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement

 

Eenmalige storting door moederdepartement

 

Aflossing op leningen

– 8 144

– 9 079

– 11 377

– 13 056

– 10 520

– 9 926

– 8 296

 

Beroep op leenfaciliteit

3 300

24 032

11 540

8 270

5 970

5 170

5 170

4

Totaal financieringskasstroom

– 4 844

14 953

163

– 4 786

– 4 550

– 4 756

– 3 126

                 

5

Rekening courant RHB 31 december

9 600

5 484

0

0

0

0

0

Toelichting op kasstroomoverzicht

Operationele kasstroom

De operationele kasstroom bestaat uit het geraamde saldo van baten en lasten gecorrigeerd voor afschrijvingen en mutaties in de voorzieningen en het werkkapitaal.

Investeringkasstroom

De investeringen betreffen de voorgenomen vervangings- en uitbreidingsinvesteringen in 2012.

Voor 2012 zijn de volgende investeringen gepland:

x € 1 000

hardware

uitbreiding/vervanging

3 865

software

uitbreiding

5 505

meubilair

uitbreiding

2 170

   

11 540

Financieringskasstroom

Dit betreffen de kasstromen die voortvloeien uit het voorgenomen beroep op de leenfaciliteit van het Ministerie van Financiën ten behoeve van de investeringen en de hierop betrekking hebbende aflossingen.

Rekening courant

De daling van de rekening-courant wordt veroorzaakt door een afroming van de liquide middelen in 2009 door het moederdepartement in het kader van een efficiënter kasbeheer en vorderingen van het CJIB op het moederdepartement.