Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

05 Gemeenschappelijk Dienstencentrum ICT (GDI)

Het GDI heeft als missie het leveren van excellente, generieke ICT beheerdiensten aan klanten ressorterend onder het Ministerie van Veiligheid en Justitie én de Rijksoverheid. Het GDI is de interne ICT-leverancier voor het beheren, ontwikkelen en onderhouden van volgende ICT-diensten:

  • •  Enterprise Resource Planning (ERP): advies en beheer van bedrijfsvoeringsystemen gebaseerd op SAP en ORACLE;
  • •  Enterprise Content Management (ECM): advies en beheer van documentmanagementsystemen inclusief werkprocesondersteuning en contentbeheersystemen voor internet- en intranetsites;
  • •  Digitale Werkplek Omgeving (DWO): beheer van ICT-werkplekken inclusief telefonie en standaard applicaties;
  • •  Operations & Infrastructure (O&I): secure housing en hosting van servers en beheer van netwerkinfrastructuren;

Daarnaast voert het GDI projecten uit waarin consultancy wordt geleverd over nieuwe ICT toepassingen en dienstverlening. Andere projecten betreffen de invoering en ontwikkeling van beheerdiensten bij het GDI.

Het GDI is intensief betrokken bij het uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst. Relevant voor het GDI zijn de concentratie van het aantal datacenters en het streven naar één ICT dienstverlener voor de kerndepartementen. In dat kader vindt in 2011 een onderzoek plaats naar de gewenste aanpassingen van de dienstverlening van het GDI. In afwachting van besluitvorming daarover is voor de begroting 2012 uitgegaan van de huidige diensten.

Meerjarige begroting van baten en lasten voor het jaar 2012

Meerjarige Begroting van baten en Lasten 2012 x € 1 000
 

Realisatie 2010

Begroting 2011

Begroting 2012

prognose o.b.v. continuïteit 2012

2013

2014

2015

2016

Baten

             

Opbrengst moederdepartement

38 876

32 709

34 860

34 774

34 689

34 604

34 521

Opbrengst overige departementen

1 267

1 206

804

804

804

804

804

Opbrengst Derden

0

0

0

0

0

0

0

Rentebaten

0

0

0

0

0

0

0

Bijzondere baten

2 423

0

0

0

0

0

0

Totaal baten

42 566

33 915

35 664

35 578

35 493

35 408

35 325

               

Lasten

2 010

2 011

2 012

2 013

2 014

2 015

2 016

Apparaatskosten

             

Personele kosten

20 142

16 242

19 307

19 307

19 307

19 307

19 307

waarvan eigen personeel

12 654

13 692

14 612

14 612

14 612

14 612

14 612

waarvan externe inhuur

7 488

2 550

4 695

4 695

4 695

4 695

4 695

Materiële kosten

12 536

13 145

12 758

12 672

12 586

12 502

12 418

waarvan ICT

9 348

6 432

6 368

6 304

6 241

6 179

6 117

               

Overige lasten

             

Rentelasten

131

528

100

100

100

100

100

Afschrijvingskosten

2 833

4 000

3 500

3 500

3 500

3 500

3 500

Dotaties voorzieningen

0

0

0

0

0

0

0

Bijzondere lasten

2 157

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten

37 799

33 915

35 664

35 578

35 493

35 408

35 325

               

Saldo van baten en Lasten

4 765

0

0

0

0

0

0

Toelichting op de meerjarige begroting van baten en lasten

Baten

Baten per groep van producten en diensten

Het GDI werkt met afspraken met opdrachtgevers over de dienstverlening en de kosten daarvan op basis van kostencomponenten, tarieven en afname aantallen.

Opbrengst totaal x € 1 000
 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Beheer (incl. opleidingen)

29 879

27 310

26 211

26 211

26 211

26 211

26 211

Projecten (incl. verhuur werkplekken)

9 514

5 855

8 703

8 617

8 532

8 447

8 364

Bijdrage Computervloer SSC-ICT

750

750

750

750

750

750

750

Bijzondere baten

2 423

           

Totale opbrengst

42 566

33 915

35 664

35 578

35 493

35 408

35 325

Opbrengst moederdepartement

Dit betreft inkomsten voor geleverde diensten en producten aan dienstonderdelen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Opbrengst moederdepartement x € 1 000
 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Beheer (incl. opleidingen)

28 612

26 104

25 407

25 407

25 407

25 407

25 407

Projecten (incl. verhuur werkplekken)

9 514

5 855

8 703

8 617

8 532

8 447

8 364

Bijdrage Computervloer SSC-ICT

750

750

750

750

750

750

750

Totale opbrengst moederdepartement

38 876

32 709

34 860

34 774

34 689

34 604

34 521

Opbrengst overige departementen

Het GDI verleent beperkt ICT-diensten aan andere departementen, zoals P-Direkt, DT&V en IND van het Ministerie van BZK. Nieuwe opbrengsten worden in de begroting meegenomen zodra de afspraken concreet zijn.

Opbrengst overige departementen x € 1 000
 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

BZK

             

Beheer (incl. opleidingen)

1 267

1 206

804

804

804

804

804

Projecten (incl. verhuur werkplekken)

0

0

0

0

0

0

0

Totale opbrengst overige departementen

1 267

1 206

804

804

804

804

804

Rentebaten

Omdat op een positief rekening-courantsaldo geen rente wordt vergoed wordt geen rekening gehouden met rentebaten.

Lasten

Personele kosten

Het GDI heeft volgens het Organisatie- & Formatierapport uit 2009 een basisformatie van 141 fte, maar in de praktijk is een hogere bezetting nodig om de gevraagde dienstverlening te kunnen leveren. Vanwege de personele taakstelling moest een groot deel ingevuld worden door inhuur tegen hogere kosten. Daarom heeft in 2011 ophoging van het formatiekader van het GDI plaatsgevonden naar 174 fte. Gelet op de verwachte omzet is voor 2012 een capaciteit benodigd van 222 fte.

Vanaf 2012 zal het GDI volledig op kosten kunnen sturen waardoor een doelmatige afweging van de inzet en verdeling over vast en variabel personeel mogelijk is. Voor 2012 wordt uitgaan van verdeling van 80% vaste bezetting, 6% tijdelijke bezetting en 14% extern.

Personele kosten x € 1 000
 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Gemiddelde loonsom

67,3

75,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

gemiddelde bezetting in fte vast

157,3

134,0

177,4

177,4

177,4

177,4

177,4

gemiddelde bezetting in fte variabel

18,2

34,0

13,6

13,6

13,6

13,6

13,6

Opleiding & vorming

500

672

764

764

764

764

764

Overige personele kosten

344

420

478

478

478

478

478

               

Ambtelijk personeel

             

kosten

12 654

13 692

14 612

14 612

14 612

14 612

14 612

aantal fte

175,5

168,0

191,0

191,0

191,0

191,0

191,0

Overig personeel

             

kosten

7 488

2 550

4 695

4 695

4 695

4 695

4 695

aantal fte

20

17

31

31

31

31

31

Postactief personeel

             

dotatie voorziening post actief personeel

0

0

0

0

0

0

0

aantal fte’s

0

0

0

0

0

0

0

Totale personele kosten

20 142

16 242

19 307

19 307

19 307

19 307

19 307

Materiële kosten

Het GDI is gehuisvest in Zoetermeer. Voor ICT dienstverlening op locatie bij opdrachtgevers zoals lokaal beheer van werkplekken en systemen beschikt GDI over enkele werkplekken bij opdrachtgevers, zoals het bestuursdepartement. Het GDI beschikt over ruim 400 werkplekken voor de eigen organisatie, voor ICT-projecten van opdrachtgevers en voor collega ICT beheerorganisaties.

De automatiseringskosten betreft de interne automatisering van het GDI, de beheerde systemen en omgevingen, het aandeel van GDI in de computervloer van het Shared Service Centrum ICT van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, waar de productiesystemen staan en de computervloer in Zoetermeer waar de ontwikkel-, test- en acceptatiesystemen staan. Het (verder) implementeren van nieuwe technieken zoals virtualisatie moet het GDI in staat stellen efficiencyvoordelen op materiële kosten te realiseren.

De post risico-opslag is opgenomen als buffer voor niet voorzienbare kostenfluctuaties.

Materiële kosten x € 1 000
 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Huisvesting

2 488

3 540

3 240

3 240

3 240

3 240

3 240

Facilitair

416

400

400

400

400

400

400

Overig materieel

284

2 273

2 250

2 228

2 205

2 183

2 162

Automatisering (excl. afschr./incl. SSC)

9 348

6 432

6 368

6 304

6 241

6 179

6 117

Risico-opslag

0

500

500

500

500

500

500

Totale materiële kosten

12 536

13 145

12 758

12 672

12 586

12 502

12 418

Rentelasten

De post Rentelasten is gebaseerd op de omvang van de leenfaciliteit en het gemiddelde rekening-courantsaldo bij het Ministerie van Financiën. Het gemiddelde rentepercentage van de uitstaande leningen bedraagt 2,10%.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingsbedragen zijn een gemiddelde over de verschillende investeringsjaren, op basis van lineaire afschrijving en een tijdsevenredige verdeling over het jaar. Deze zijn in 2010 toegenomen door de overname van activa van de ICT afdeling van het bestuursdepartement. Daarvoor is een interne financiële verrekening met het moederdepartement overeengekomen. Als gevolg hiervan lopen de omvang van de afschrijvingen tijdelijk niet in de pas met de omvang van de aflossingen op de bij het Ministerie van Financiën opgenomen leenfaciliteit. Nadat deze activa in het kader van vervangingsinvesteringen met de daarbij behorende opname van de leenfaciliteit zijn vernieuwd, komen de afschrijvingen en aflossingen weer in verhouding.

Voor de diverse activaklassen worden de volgende afschrijvingstermijnen gehanteerd:

Activaklassen

Termijn (jaar)

Meubilair

10

Installaties

5

Kantoormachines

5

Overige inventaris

5

Netwerk

3

Technische Infrastructuur Software

3

Technische Infrastructuur Hardware

4

Werkpleksoftware

4

Werkplek Hardware

3

Licenties

3

Dotatie voorziening post actief personeel

Niet van toepassing.

Saldo baten en lasten

De verwachte baten zijn gelijk aan de begrote lasten. Indien door een eventueel batig saldo het eigen vermogen boven de 5% norm uit komt, wordt in overleg met de eigenaar van het GDI een bestemming vastgesteld.

Kasstroomoverzicht

Kasstroomoverzicht x € 1 000
 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1. Rekening Courant RHB 1 januari

7 368

7 612

4 826

6 812

8 734

10 656

12 578

2. Totaal operationele kasstroom

6 958

1 482

3 438

3 422

3 422

3 422

3 422

3a. totaal investeringen

– 1 594

– 3 350

– 3 600

– 2 450

– 1 600

– 3 400

– 2 750

3b. totaal boekwaarden desinvesteringen

2

0

0

0

0

0

0

3. Totaal investeringskasstroom

– 1 592

– 3 350

– 3 600

– 2 450

– 1 600

– 3 400

– 2 750

4a. eenmalige uitkering aan moederdepartement

– 4 600

– 2 500

0

0

0

0

0

4b. eenmalige storting door moederdepartement

0

0

0

0

0

0

0

4c. aflossingen op leningen

– 1 998

– 1 768

– 1 452

– 1 500

– 1 500

– 1 500

– 1 500

4d. beroep op leenfaciliteit

1 476

3 350

3 600

2 450

1 600

3 400

2 750

4. Totaal financieringskasstroom

– 5 122

– 918

2 148

950

100

1 900

1 250

5. Rekening Courant RHB 31 december

7 612

4 826

6 812

8 734

10 656

12 578

14 501

Toelichting op het kasstroomoverzicht

Operationele kasstroom

De operationele kasstroom bestaat uit het saldo van baten en lasten, gecorrigeerd voor afschrijvingen, mutaties in (eventuele) voorzieningen en in het netto werkkapitaal.

Investeringskasstroom

De investeringskasstroom wordt bepaald door de vervangings- en uitbreidingsinvesteringen. Voor 2012 zijn conform de ingediende leenaanvragen de volgende vervangingsinvesteringen voorzien:

Investeringen x € 1 000
 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Verbouwingen

87

0

0

0

0

0

0

Meubilair

24

0

0

0

0

0

0

Installaties

14

0

0

0

0

0

0

Kantoormachines

8

0

0

0

0

0

0

Audio-visuele middelen

3

0

0

0

0

0

0

Overige Inventaris

1

0

0

0

0

0

0

Werkplek Hardware

764

500

600

800

500

600

800

Netwerk

0

0

800

0

0

800

0

Techn. Infrastructuur SW

111

100

50

100

100

50

100

Licenties

15

1 100

300

0

400

300

0

Techn. Infrastructuur HW

567

1 500

1 800

1 200

600

1 500

1 800

Informatiesystemen

0

0

0

350

0

0

0

Werkplek Software

0

150

50

0

0

150

50

Totaal Investeringen

1 594

3 350

3 600

2 450

1 600

3 400

2 750

Gezien de financiële consequenties die de diverse bezuinigingsmaatregelen met zich mee brengen zullen opdrachtgevers terughoudend zijn met het investeren in nieuwe diensten en producten. Daarom is de verwachting dat de uitbreidingsinvesteringen minimaal zijn.

Financieringskasstroom

De financieringskasstroom bestaat uit het beroep op de leenfaciliteit bij het Ministerie van Financiën ten behoeve van de vervangingsinvesteringen van materiële activa.

Doelmatigheid

Als baten-lastendienst streeft het GDI naar een zo efficiënt mogelijk ICT beheer. Optimale dienstverlening voor een zo laag mogelijke prijs. Dit komt tot uitdrukking in het uurtarief en de prijzen van de componenten.

Het GDI streeft naar het kunnen aanbieden van lage uurtarieven. Hiervoor wordt gestuurd op de productiviteit, de verhouding intern- vs extern personeel en de inhuurtarieven. Door het kunnen internaliseren van een aantal externen voor de continuering van meerjarige beheeropdrachten verwacht het GDI in 2012 een tariefdaling van 3% te kunnen realiseren.

Het GDI streeft naar doelmatigheidsverbetering van de dienstverlening. Dit werkt door in de kostprijzen en componenttarieven voor opdrachtgevers. Voor 2012 en verder blijft het GDI naar verdere efficiencyverbetering streven.

Doelmatigheid is meer dan lagere kosten. Uit een jaarlijkse meting in een onafhankelijke benchmark ten opzichte van vergelijkbare ICT-organisaties, volgt de afwijking van de gemiddelde marktprijs. Hierin is rekening gehouden met vijf indicatoren die samen bepalend zijn voor de mate van doelmatigheid: volume, complexiteit, kwaliteit, productiviteit en kosten. De afwijkingen op deze indicatoren ten opzichte van de markt worden uitgedrukt in een gewogen gemiddelde percentage prijsverschil. GDI streeft naar een gemiddelde prijsafwijking van 2% vanaf 2011 en de jaren daarna ten opzichte van de referentiegroep. Voor de opdrachtgevers is dit een aanvaardbare afwijking ten opzichte van soortgelijke ICT-organisaties.

De beschikbaarheid van de systemen betreft daadwerkelijke toegang tot de systemen als percentage van de met opdrachtgevers afgesproken openingstijden.

De betrouwbaarheid van de dienstverlening betreft het percentage van het aantal met opdrachtgevers afgesproken serviceniveaus dat daadwerkelijk wordt gehaald. De norm 98% voor 2011 is alleen haalbaar tegen hogere kosten. Vanwege de beperkte budgetten van opdrachtgevers is deze norm voor 2012 en verder lager gesteld.

De klanttevredenheid is een gemiddelde over diverse metingen naar de tevredenheid van klanten met het beheer, de projecten en de gebruikersopleidingen van het GDI.

Overzicht doelmatigheidsindicatoren

Generieke indicatoren

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Gemiddeld uurtarief

102,55

101

98

98

98

98

98

Totale omzet per product(groep)

40 143

33 915

35 664

35 578

35 493

35 408

35 325

Beheer (incl. opleidingen en expl. Bijdrage SSC-ICT)

30 629

28 060

26 961

26 961

26 961

26 961

26 961

Projecten

9 514

5 855

8 703

8 617

8 532

8 447

8 364

Aantal fte's (excl. inhuur) werkzaam bij de BL-Dienst

175,5

168,0

191,0

191,0

191,0

191,0

191,0

Aantal externe fte's ingezet bij de BL-Dienst

20,0

17,0

31,3

31,3

31,3

31,3

31,3

Aantal externe fte's als % van totale fte's

10%

9%

14%

14%

14%

14%

14%

Saldo van baten en lasten als % van totale baten

11%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

               

Omschrijving specifiek deel

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2015

Doelmatigheidsverbetering op de kostprijs bestaande diensten

7,3%

5%

1%

1%

1%

1%

1%

Benchmark ten opzichte van vergelijkbare ICT-organisaties

NB

2%

2%

2%

2%

2%

2%

Beschikbaarheid systemen

99,9%

99,9%

99,9%

99,9%

99,9%

99,9%

99,9%

Betrouwbaarheid dienstverlening

91,1%

98%

95%

95%

95%

95%

95%

Klanttevredenheid

6,9

7

7

7

7

7

7