Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

 • Download PDF

2. NATIONAAL ARCHIEF

2.1 Algemene toelichting

Het Nationaal Archief beheert de archieven van de rijksoverheid, maar ook archieven van maatschappelijke organisaties en individuele personen die van nationaal belang zijn (geweest). In de depots ligt bijna duizend jaar geschiedenis van Nederland opgeslagen in 110 kilometer archieven en in duizenden kaarten, tekeningen en foto’s.

De missie van het Nationaal Archief is het dienen van ieders recht op informatie en het geven van inzicht in het verleden van ons land door:

 • •  inzet voor een sterk archiefbestel, een afgewogen beleid voor archiefwaardering en selectie en optimale zorg voor alle rijksarchieven;
 • •  de nationale archiefcollectie in Den Haag te beheren en on site en on line te presenteren.

Nationaal Archief en Regionale Historische Centra

Op basis van de Archiefwet 1995 heeft de minister van OCW een specifieke verantwoordelijkheid voor alle rijksarchiefbewaarplaatsen, zijnde het Nationaal Archief in Den Haag en 11 rijksarchiefbewaarplaatsen in de provinciehoofdsteden. De archiefbewaarplaatsen in de provinciehoofdsteden maken deel uit van Regionale Historische Centra (RHC’s). De RHC’s zijn zelfstandige openbare lichamen die vanuit het Rijk en andere partners een bijdrage ontvangen.

Deze begroting handelt alleen om de baten en lasten van het Nationaal Archief. De rijksbijdragen aan de afzonderlijke RHC’s zijn onderdeel van artikel 14 van de begroting van OCW.

Tabel 1 Begroting Nationaal Archief (bedragen x 1 000)
 

2012

Totaal baten

27 533

Totaal lasten

27 533

Saldo van baten en lasten

0

   

Kapitaalontvangsten

2 500

Kapitaaluitgaven

3 041

2.2 Baten en lasten

Tabel 2 Begroting van baten en lasten Nationaal Archief voor het jaar 2012 (bedragen x € 1 000)
 

2010 Slotwet

2011 Vastgestelde begroting

2012

2013

2014

2015

2016

Baten

             

Opbrengst moederdepartement

22 176

17 784

20 765

19 838

19 524

19 209

19 208

Opbrengst overige departementen

197

0

317

317

317

317

317

Opbrengst derden

3 354

1 037

2 944

2 944

2 944

2 944

2 944

Rentebaten

0

50

0

0

0

0

0

Bijzondere baten

92

0

0

0

0

0

0

Projectmiddelen

2 639

5 485

3 507

3 507

3 507

3 507

3 507

               

Totaal baten

28 458

24 356

27 533

26 606

26 292

25 977

25 976

               

Lasten

             

Apparaatskosten

28 110

21 165

24 408

23 481

23 167

22 852

22 851

Personele bekostiging

10 778

10 246

10 053

10 053

10 053

10 053

10 053

Huisvesting

5 364

3 594

4 030

4 030

4 030

4 030

4 030

Materiële bekostiging

11 967

7 325

8 529

7 647

7 333

7 018

7 017

Subsidie CBG

   

1 796

1 751

1 751

1 751

1 751

Rentelasten

20

111

90

90

90

90

90

Afschrijvingskosten

858

3 079

3 035

3 035

3 035

3 035

3 035

Materieel

858

1 094

3 035

3 035

3 035

3 035

3 035

Immaterieel

 

1 985

         

Overige kosten

452

0

0

0

0

0

0

Dotaties voorzieningen

1

0

0

0

0

0

0

Buitengewone lasten

451

0

0

0

0

0

0

                 

Totaal lasten

29 440

24 355

27 533

26 606

26 292

25 977

25 976

                 

Saldo van baten en lasten

– 982

1

0

0

0

0

0

Toelichting:

In 2010 heeft het Nationaal Archief het jaar afgesloten met een negatief resultaat. Het verlies was groter dan de mogelijke dekking uit de positieve exploitatiereserve die in de afgelopen jaren was opgebouwd, waardoor er een negatief eigen vermogen ontstaan is. In de eerste suppletoire wet 2011 is vastgelegd dat dit negatieve eigen vermogen wordt hersteld binnen het lopende begrotingsjaar.

Baten

Opbrengst moederdepartement

De opbrengst van het moederdepartement betreft de inkomsten van het Nationaal Archief voor de geleverde producten en diensten. Deze bestaat uit structurele middelen voor de primaire processen en incidentele middelen voor specifieke eenmalige producten en diensten, zoals de bijdrage voor het in samenwerking met de ministeries aanpakken van de bewerkingsachterstanden van de rijksarchieven (zie voor toelichting op deze aanpak: Kamerstuk 29 362, nr. 156).

Vanaf 2012 is de subsidie aan het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) opgenomen, die namens het moederdepartement wordt verstrekt.

Opbrengst overige departementen

Het betreft eenmalige inkomsten van overige departementen voor specifieke eenmalige producten en diensten. In de komende jaren zullen departementen aansluiten op de digitale infrastructuur.

Opbrengst derden

Opbrengsten derden bestaan uit eenmalige inkomsten van derde partijen (onder andere Europese Unie) voor specifieke eenmalige producten en diensten.

Rentebaten

Het betreft hier een raming van rentebaten op basis van de huidige renteontwikkeling.

Projectmiddelen

Dit betreft gelden die vooruit zijn ontvangen voor de ontwikkeling van specifieke eenmalige producten en diensten voor verschillende opdrachtgevers. Onder andere de afschrijvingen van investeringen in het fysieke en digitale depot worden hieruit betaald en meerjarige projecten zoals Beelden voor de Toekomst en de Teruggave archieven Suriname.

Lasten

Personele kosten

Personele kosten zijn gebaseerd op een formatie van 136,33 fte. vermeerderd met de personele kosten die gepaard gaan met de ontwikkeling van de specifieke eenmalige producten (circa 15 externen).

Huisvestingskosten

Dit betreft de kosten voor huur van het gebouw van het Nationaal Archief en de met dit gebouw samenhangende exploitatiekosten.

Materiële kosten

Dit betreft bijvoorbeeld digitaliseringskosten voor het project Beelden voor de Toekomst en Teruggave archieven Suriname en voor de bewerking («toegankelijk maken») van archieven van particulieren.

Subsidie Centraal Bureau voor Genealogie (CBG)

Vanaf 2012 is het Nationaal Archief de subsidieverstrekker voor het CBG namens het moederdepartement. Zowel bij de baten als bij de lasten is deze bijdrage zichtbaar.

Rentelasten

De rentelasten vloeien voort uit het beroep op de leenfaciliteit in de voorgaande jaren. De gehanteerde rentepercentages zijn conform de rentebrief van het ministerie van Financiën.

Afschrijvingskosten

De stijgende lijn van de afschrijvingskosten wordt veroorzaakt door investeringen in het fysieke en digitale depot en de ontwikkeling van de publieke ruimte.

2.3 Kasstroom

Tabel 3 Kasstroomoverzicht Nationaal Archief voor het jaar 2012 (bedragen x € 1 000)
   

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1.

Rekening courant RHB 1 januari

(incl. deposito)

13 351

6 245

4 540

3 134

3 425

3 843

4 211

               

2.

Totaal operationele kasstroom

– 3 206

– 1 334

– 865

871

998

898

898

               

3a.

Totale investeringen -/-

– 3 532

– 2 250

– 2 550

– 1 300

0

0

0

3b.

Totale boekwaarde desinvesteringen +/+

148

0

0

0

0

0

0

3

Totaal investeringskasstroom

– 3 384

– 2 250

-2 550

-1 300

0

0

0

               

4a

Eenmalige uitkering aan OCW -/-

0

0

0

0

0

0

0

4b.

Eenmalige storting door OCW +/+

0

0

0

0

0

0

0

4c.

Aflossingen op leningen -/-

– 146

– 371

– 491

– 580

– 580

– 530

– 530

4d.

Beroep op leenfaciliteit +/+

0

2 250

2 500

1 300

0

0

0

4.

Totaal financieringskasstroom

– 146

1 879

2 009

720

– 580

– 530

– 530

               

5.

Rekening courant RHB 31 december (incl. deposito)

6 615

4 540

3 134

3 425

3 843

4 211

4 579

Toelichting op het kasstroomoverzicht:

De liquiditeitspositie (de rekening-courant) van het Nationaal Archief is in de afgelopen jaren fors afgenomen en zal zich nu weer stabiliseren. Dit werd veroorzaakt door de grote investeringen die in de jaren 2007–2010 zijn gedaan in de fysieke en digitale depots. Met de afschrijving op deze investeringen is in 2010 gestart, waardoor de liquiditeit op een gezond niveau terechtkomt. In 2012 zal de leenfaciliteit worden aangesproken voor investeringen die voortvloeien uit de verdere ontwikkeling van de digitale dienstverlening en de digitale opslag (e-depot) en in 2012–2013 voor de inrichting van de verbouwde publieke ruimten.

2.4 Overzicht doelmatigheid

Tabel 4: Doelmatigheidsindicatoren/kengetallen voor het jaar 2012
 

Slotwet 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Omschrijving Generiek Deel

             
               

Kostprijzen per product (groep)

             
 

Verwerven

             
   

Verwerven archieven

4 300

4 500

4 500

4 500

4 500

4 500

4 500

   

Begeleiden vaststelling selectielijsten

5 100

5 200

5 300

5 300

5 300

5 300

5 300

   

Bewerken particuliere archieven

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

 

Beleid & Bestel

             
   

Digitale depotdiensten

 

111 100

111 100

111 100

111 100

111 100

111 100

   

Ontwikkelen bestel (selectiebeleid)

108

100

100

100

100

100

100

   

Ontwikkelen beleid

 

100

100

100

100

100

100

   

Organisatieontwikkeling

 

150 000

150 000

150 000

150 000

150 000

150 000

 

Beheer/behoud

             
   

Opslag papieren archieven

22 500

20 700

20 700

20 700

20 700

20 700

20 700

   

Opslag fotoarchief

 

8 400

8 400

8 400

8 400

8 400

8 400

   

Opslag kaartenarchief

 

500

500

500

500

500

500

   

Opslag digitaal archief

             
   

Beheer/behoud archief

30 600

28 600

28 600

28 600

28 600

28 600

28 600

   

Beschikbaarstellen digitale collectie

1

1

1

1

1

1

1

   

Onderzoek op archieven

105

105

105

105

105

105

105

 

Presentatie

             
   

Beschikbaar stellen collectie (klassiek)

5

5

5

5

5

5

5

   

Online beschikbaarstellen collectie

 

8

8

8

8

8

8

   

Presenteren collectie

3

34

34

34

34

34

34

   

Marketingcommunicatie van producten

15 700

15 800

15 800

15 800

15 800

15 800

15 800

 

Kennis & Innovatie

   

219

219

219

219

219

               

Tarieven/uur

51

51

51

52

52

52

52

               

Fte-totaal (excl. externe inhuur)

127,08

136

134,29

134,29

134,29

134,29

134,29

               

Baten gedeeld door lasten

96,7%

101,3%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

               

Omschrijving Specifiek Deel

             
               
 

Verwerven

             
   

Verwerven archieven

200

200

200

200

200

200

200

   

Begeleiden vaststelling selectielijsten

35

35

35

35

35

35

35

   

Bewerken particuliere archieven

140

139

140

140

140

140

140

 

Beleid & Bestel

             
   

Digitale depotdiensten

 

3

3

3

3

3

3

   

Ontwikkelen bestel (selectiebeleid)

9 100

6 100

6 100

6 100

6 100

6 100

6 100

   

Ontwikkelen beleid

 

3 100

3 100

3 100

3 100

3 100

3 100

   

Organisatieontwikkeling

             
 

Beheer/behoud

             
   

Opslag papieren archieven

133

128

128

128

128

128

128

   

Opslag fotoarchief

 

14

14

14

14

14

14

   

Opslag kaartenarchief

 

400

400

400

400

400

400

   

Opslag digitaal archief

 

126

126

126

126

126

126

   

Beheer/behoud archief

110

119

128

128

128

128

128

   

Beschikbaarstellen digitale collectie

500 000

400 000

400 000

400 000

400 000

400 000

400 000

   

Onderzoek op archieven

3 087

2 972

2 972

2 972

2 972

2 972

2 972

 

Presentatie

             
   

Beschikbaar stellen collectie (klassiek)

416 000

416 000

416 000

416 000

416 000

416 000

416 000

   

Online beschikbaarstellen collectie

 

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

   

Presenteren collectie

440 000

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

   

Marketingcommunicatie van producten

35

31

31

31

31

31

31

 

Kennis & Innovatie

   

7 994

7 994

7 994

7 994

7 994

Toelichting op doelmatigheid:

Het generieke deel bevat de meest betekenisvolle doelmatigheidsindicatoren in een meerjarig perspectief. De volgende indicatoren zijn hierin opgenomen:

 • • 

  De (gemiddeld gewogen) kostprijs per product.

  In 2010 zijn de kostprijzen ontwikkeld en vastgesteld. In mei 2011 heeft een herijking van de kostprijzen per product plaatsgevonden. De begroting voor 2012 is hierop gebaseerd.

 • • 

  Het (gemiddeld gewogen) tarief per uur.

  Dit is berekend door de gemiddelde salariskosten te delen door het aantal productieve uren. Door het ministerie van BZK wordt de nullijn voor de jaren 2011 en 2012 gehanteerd waardoor in die jaren geen verhoging zichtbaar is. In 2013 is er een eenmalige verhoging van 2% te verwachten.

 • • 

  Het totaal aantal fte. exclusief externe inhuur.

  In 2012 is een daling van 1,5% geraamd vanwege de taakstelling van het Kabinet Rutte-Verhagen.

In het specifieke deel zijn de aantallen opgenomen die samen met de kostprijs de omzet bepalen. Voor de onderdelen van het primaire proces (verwerven – beheren – presenteren van archieven) wordt gerekend met aantallen archieven die worden binnengebracht en beheerd. Naast papieren archieven (in km’s) betreft dit steeds vaker digitale archieven (in terrabites).

Daarnaast begeleidt het Nationaal Archief jaarlijks het proces van de vaststelling van door ministeries en andere overheidsorganen op te stellen selectielijsten.

Tevens zijn er uren geraamd voor ontwikkeling van beleid, met name het beleid op het gebied van waardering en selectie van archieven en voor onderzoek in de archieven voor klanten en het brede publiek.

Voor het presenteren van archieven wordt het aantal te verwachten bezoeken aan de studiezaal en de digitale collectie via de website (www.gahetna.nl) en aan andere publieksactiviteiten geraamd.