Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Wijziging begroting Diergezondheidsfonds 2013 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

33805 F 1 Voorstel van wet

Vergaderjaar 2013-2014

Nr. 1

29 november 2013

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van het Diergezondheidsfonds (F), alle voor het jaar 2013 en vastgesteld bij de wet van 7 april 2013, Stb. 101; laatstelijk gewijzigd bij de wet van 11 september 2013, Stb. 1;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2013 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Economische Zaken,

Wijziging van de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Suppletoire begrotingsstaat (Najaarsnota) Begroting 2013,

Diergezondheidsfonds (F)

Bedragen x € 1.000
   

(1)

(2)

(3)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

1

Bewaking en bestrijding van dierziekten en voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen

9.700

9.700

9.700

4.636

4.636

 

3.217

3.217

3.217

 

Sub-totaal

9.700

9.700

9.700

4.636

4.636

 

3.217

3.217

3.217

 

Na-/Voordelig eindsaldo (cumulatief) 2012

         

4.636

     
 

Sub-totaal

         

4.636

     
 

Na-/Voordelig eindsaldo (cumulatief) 2013

                 
 

Totaal

9.700

9.700

9.700

4.636

4.636

4.636

3.217

3.217

3.217