Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Wijziging begroting Diergezondheidsfonds 2013 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

33805 F 2 Memorie van toelichting

Vergaderjaar 2013-2014

Nr. 2

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaat die onderdeel is van de Rijksbegroting, wordt op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2013 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds.

Het in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikel wordt in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Economische Zaken,
H.G.J. Kamp

B. BEGROTINGSTOELICHTING

Budgettaire gevolgen Diergezondheidsfonds (DGF)

Bedragen x € 1.000
 

(1)

(2)

(3)

(4)=(2+3)

01 Bewaking en bestrijding van dierziekten en voorkomen en verminderen van welzijns-problemen

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

9.700

14.336

3.217

17.553

Uitgaven

9.700

14.336

3.217

17.553

         

Programma-uitgaven

9.700

14.336

3.217

17.553

U0111 Bewaking van dierziekten

4.150

4.150

21

4.171

U0112 Bestrijding van dierziekten

5.450

10.186

3.196

13.382

U0113 Voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen

       

U0114 Overig

       
         

Ontvangsten

9.700

14.336

3.217

17.553

Toelichting op de programma-uitgaven en de ontvangsten

OD 0112 Bestrijding van dierziekten

De begroting van het DGF wordt verhoogd met € 3,2 mln. Deze verhoging betreft bestrijdingsmaatregelen van uitbraken AI (€ 1,7 mln) en de aanschaf van MKZ-vaccins (€ 1,45 mln). Hiertegenover staan ontvangsten van de productschappen en EZ van dezelfde omvang.