Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Wijziging begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2013 (Slotwet)

33930 A STB 2014 394

Wet van 26 september 2014, houdende wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2013 (Slotwet)

Kamerstuk 33 930 A

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2013, vastgesteld bij de wet van 28 januari 2013, Stb. 65, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 11 september 2013, Stb. 427, respectievelijk de wet van 29 januari 2014, Stb. 58;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2013 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te Apeldoorn,, 26 september 2014

Willem-Alexander

De Minister van Infrastructuur en Milieu,
M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Uitgegeven de achtentwintigste oktober 2014

De Minister van Veiligheid en Justitie,
I.W. Opstelten

Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2013 (Slotwet)

(bedragen x € 1.000)
   

(1)

(2)

(3)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

 

6.234 490

6.234 490

 

65.988

65.988

 

– 17.908

– 22.215

                     

12

Hoofdwegennet

2.634.014

2.728 863

262.105

1.658.532

- 154.033

– 134.654

– 2.438.910

– 105.466

45.697

13

Spoorwegen

1.562.567

2.197.753

60.000

1.917.308

169.952

112.581

– 657.732

23.658

43.860

14

Regionaal, lokale infrastructuur

231.724

135.983

0

103.092

– 4.485

600

528.282

114.814

0

15

Hoofdvaarwegennet

893.076

844.120

30.036

221.342

55.152

9.174

– 263.754

– 34.795

– 18.268

17

Megaprojecten Verkeer en Vervoer

35.060

54.157

3.000

5.079

– 3.722

– 1.901

20.444

– 29.983

– 1.000

18

Overige uitgaven en ontvangsten

270.419

273.614

0

– 1.659

3.124

147.317

13.782

13.864

0

19

Bijdragen andere begrotingen Rijk

   

5.879.349

   

– 67.129

   

– 92.504

   

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)-(4)

Art.

Omschrijving

Totaal geraamd

Realisatie1
   

Slotwetmutaties (+ of –)

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

 

6.282.570

6.278.263

 

6.248.579

6.236.318

 

– 33.991

– 41.945

                     

12

Hoofdwegennet

1.853.636

2.469.364

173.148

1.698.213

2.481.851

150.887

– 155.423

12.487

– 22.261

13

Spoorwegen

2.822.143

2.391.363

216.441

2.727.691

2.384.292

202.042

– 94.452

– 7.071

– 14.399

14

Regionaal, lokale infrastructuur

863.098

246.312

600

602.679

215.678

0

– 260.419

– 30.634

– 600

15

Hoofdvaarwegennet

850.664

864.477

20.942

818.272

864.431

10.853

– 32.392

– 46

– 10.089

17

Megaprojecten Verkeer en Vervoer

60.583

20.452

99

14.159

14.761

2.346

– 46.424

– 5.691

2.247

18

Overige uitgaven en ontvangsten

282.542

290.602

147.317

276.524

287.566

147.319

– 6.018

– 3.036

2

19

Bijdragen andere begrotingen Rijk

   

5.719.716

   

5.722.871

   

3.155

Noot 1: De gerealiseerde bedragen zijn steeds naar boven afgerond