Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Wijziging begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2013 (Slotwet)

33930 XII STB 2014 393

Wet van 26 september 2014, houdende wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2013 (Slotwet)

Kamerstuk 33 930 XII

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) en van de begrotingsstaten inzake agentschappen van dit ministerie alle voor het jaar 2013 en vastgesteld bij de wet van 26 januari 2012, Stb. 55, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 11 september 2013, Stb. 426, respectievelijk de wet van 29 januari 2014, Stb. 57;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2013 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaten inzake de agentschappen voor het jaar 2013 worden gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staten.

Artikel 3

De vaststelling van de in de artikelen 1 tot en met 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te Apeldoorn,, 26 september 2014

Willem-Alexander

De Minister van Infrastructuur en Milieu,
M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Uitgegeven de achtentwintigste oktober 2014

De Minister van Veiligheid en Justitie,
I.W. Opstelten

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2013 (Slotwet) (bedragen x € 1.000)

   

(1)

(2)

(3)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

1e suppletoire begroting

2e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

 

9.985.497

176.056

 

21.646

1.096

 

– 126.884

36.395

                     
 

Beleidsartikelen

                 

11

Waterkwantiteit

45.755

40.946

470

4.443

4.524

– 420

– 4.251

– 1.195

0

12

Waterkwaliteit

48.085

100.756

0

47.877

3.785

0

– 13.480

– 26.581

0

13

Ruimtelijke ontwikkeling

157.114

147.634

934

– 29.945

– 10.086

969

18.541

– 22.859

2.456

14

Wegen en verkeersveiligheid

40.180

40.405

6.782

– 4.319

– 8

0

– 2.688

– 6.683

– 1.913

15

Openbaar vervoer

6.362

8.316

0

528

528

0

1.340

1.340

0

16

Spoor

9.473

38.049

0

298

298

0

20.020

22.477

0

17

Luchtvaart

14.958

23.341

42.751

848

548

0

10.950

692

– 4.606

18

Scheepvaart en havens

6.113

6.464

0

327

426

97

– 1.392

120

0

19

Klimaat

29.252

92.943

120.000

– 343

5.828

0

305

– 8.384

8.639

20

Lucht en geluid

25.259

78.823

0

– 579

– 880

0

65.162

9.936

0

21

Duurzaamheid

19.754

44.601

0

– 1.730

– 4.326

0

– 3.931

– 27.539

0

22

Externe veiligheid en risico's

12.122

17.233

0

385

– 858

450

26.006

19.257

15.337

23

Meteorologie, seismologie en aardobservatie

47.046

46.310

0

– 4.337

– 4.337

0

805

805

0

24

Handhaving en toezicht

136.654

136.654

0

– 1.337

– 1.337

0

– 5.112

– 5.112

0

25

Brede doeluitkering

1.746.573

1.870.605

0

67.952

168.146

0

37.900

7.262

0

26

Bijdrage investeringsfondsen

6.761.720

6.761.720

0

– 7.211

– 7.211

0

– 61.268

– 61.268

0

                     
 

Niet-beleidsartikelen

                 

97

Algemeen departement

21.203

23.429

2.685

146

375

0

2.596

3.137

3.222

98

Apparaatsuitgaven Kerndepartement

349.429

350.087

2.434

9.066

9.217

0

– 20.511

– 18.094

13.260

99

Nominaal en onvoorzien

157.181

157.181

– 142.986

– 142.986

– 14.195

– 14.195

   

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)–(4)

Art.

Omschrijving

Totaal geraamd

Realisatie1

Slotwetmutaties (+ of –)

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

 

9.880.259

213.547

 

9.857.324

220.579

 

– 22.935

7.032

                     
 

Beleidsartikelen

                 

11

Waterkwantiteit

45.947

44.275

50

37.457

41.021

78

– 8.490

– 3.254

28

12

Waterkwaliteit

82.482

77.960

0

70.389

78.565

0

– 12.093

605

0

13

Ruimtelijke ontwikkeling

145.710

114.689

4.359

35.851

112.483

6.938

– 109.859

– 2.206

2.579

14

Wegen en verkeersveiligheid

33.173

33.714

4.869

31.318

32.729

5.236

– 1.855

– 985

367

15

Openbaar vervoer

8.230

10.184

0

3.018

8.200

10

– 5.212

– 1.984

10

16

Spoor

29.791

60.824

0

10.051

60.350

0

– 19.740

– 474

0

17

Luchtvaart

26.756

24.581

38.145

27.313

21.796

38.863

557

– 2.785

718

18

Scheepvaart en havens

5.048

7.010

97

5.077

5.361

97

29

– 1.649

0

19

Klimaat

29.214

90.387

128.639

27.629

86.983

134.567

– 1.585

– 3.404

5.928

20

Lucht en geluid

89.842

87.879

0

84.084

90.946

337

– 5.758

3.067

337

21

Duurzaamheid

14.093

12.736

0

8.880

11.596

125

– 5.213

– 1.140

125

22

Externe veiligheid en risico's

38.513

35.632

15.787

34.184

29.451

16.919

– 4.329

– 6.181

1.132

23

Meteorologie, seismologie en aardobservatie

43.514

42.778

0

42.042

43.001

0

– 1.472

223

0

24

Handhaving en toezicht

130.205

130.205

0

130.230

130.230

0

25

25

0

25

Brede doeluitkering

1.852.425

2.046.013

0

2.000.820

2.046.018

0

148.395

5

0

26

Bijdrage investeringsfondsen

6.693.241

6.693.241

0

6.696.616

6.696.616

0

3.375

3.375

0

                     
 

Niet-beleidsartikelen

                 

97

Algemeen departement

23.945

26.941

5.907

42.119

25.740

4.271

18.174

– 1.201

– 1.636

98

Apparaatsuitgaven Kerndepartement

337.984

341.210

15.694

336.847

336.238

13.138

– 1.137

– 4.972

– 2.556

99

Nominaal en onvoorzien

0

0

0

0

0

0

Noot 1: De gerealiseerde bedragen zijn steeds naar boven afgerond (€ 1.000).

Wijziging van de begrotingsstaten van het agentschap KNMI van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2013 (Slotwet)

Bedragen x € 1.000
 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)–(4)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Realisatie1

Slotwetmutaties (+ of –)

Baten-lasten

           

agentschap KNMI

           
             

Totale baten

65.407

0

0

65.407

59.842

– 5.565

Totale lasten

65.407

0

0

65.407

57.566

– 7.841

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

2.276

2.276

             

Totale kapitaalontvangsten

3.000

0

0

3.000

1.253

– 1.747

Totale kapitaaluitgaven

5.381

0

0

5.381

3.253

– 2.128

Noot 1: De gerealiseerde bedragen zijn steeds naar boven afgerond (€ 1.000).

Wijziging van de begrotingsstaten van het agentschap RWS van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2013 (Slotwet)

Bedragen x € 1.000
 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)–(4)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Realisatie1

Slotwetmutaties (+ of –)

Baten-lasten

           

agentschap RWS

           
             

Totale baten

2.171.821

0

0

2.171.821

2.422.375

250.554

Totale lasten

2.156.321

0

0

2.156.321

2.425.901

269.580

Saldo van baten en lasten

15.500

0

0

15.500

– 3.526

– 19.026

             

Totale kapitaalontvangsten

97.900

0

0

97.900

39.180

– 58.720

Totale kapitaaluitgaven

140.274

0

0

140.274

82.486

– 57.788

Noot 1: De gerealiseerde bedragen zijn steeds naar boven afgerond (€ 1.000).

Wijziging van de begrotingsstaten van het agentschap ILT van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2013 (Slotwet)

Bedragen x € 1.000
 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)–(4)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Realisatie1

Slotwetmutaties (+ of –)

Baten-lasten

           

agentschap ILT

           
             

Totale baten

145.236

0

0

145.236

155.739

10.503

Totale lasten

146.956

0

0

146.956

144.236

– 2.720

Saldo van baten en lasten

– 1.720

0

0

– 1.720

11.503

13.223

             

Totale kapitaalontvangsten

4.600

0

0

4.600

351

– 4.249

Totale kapitaaluitgaven

9.100

0

0

9.100

6.464

– 2.636

Noot 1: De gerealiseerde bedragen zijn steeds naar boven afgerond (€ 1.000).

Wijziging van de begrotingsstaten van het agentschap NEa van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2013 (Slotwet)

Bedragen x € 1.000
 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)–(4)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Realisatie1

Slotwetmutaties (+ of –)

Baten-lasten

           

agentschap Nea

           
             

Totale baten

7.459

0

0

7.459

7.466

7

Totale lasten

7.459

0

0

7.459

6.864

– 595

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

602

602

             

Totale kapitaalontvangsten

0

0

0

0

0

0

Totale kapitaaluitgaven

400

0

0

400

2.050

1.650

Noot 1: De gerealiseerde bedragen zijn steeds naar boven afgerond (€ 1.000).