Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) en van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2013 (slotwet)

33930 V STB 2014 407

Wet van 26 september 2014 tot wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) en van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2013 (slotwet)

Kamerstuk 33 930 V

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) en departementale begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII)en van de begrotingsstaat inzake de agentschap van dit ministerie, vastgesteld bij de wet van 28 januari 2013, Stb. 69, en gewijzigd bij de wet van 19 juni 2013, Stb. 327, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 29 januari 2014, Stb. 89;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) en de departementale begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2013 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake het agentschap voor het jaar 2013 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden Euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te Apeldoorn,, 26 september 2014

Willem-Alexander

De Minister van Buitenlandse Zaken,
F.C.G.M. Timmermans

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,
E.M.J. Ploumen

Uitgegeven de eenendertigste oktober 2014

De Minister van Veiligheid en Justitie,
I.W. Opstelten

Departementale suppletoire begrotingsstaat (Slotwet) behorende bij de Wet van 26 september 2014, Stb. 407

Begroting 2013

Ministerie van Buitenlandse Zaken (V)

Bedragen in EUR 1.000
   

(1)

(2)

 

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletore begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletore begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

 

8.809.031

787.150

 

472.522

0

 

– 538.486

– 102.120

                     
 

Beleidsartikelen

 

8.005.215

728.524

           
                     

1

Versterkte internationale rechtsorde en eerbiediging van mensenrechten

94.041

109.551

 

18.412

2.056

 

14.731

– 2.139

 

2

Grotere veiligheid en stabiliteit, effectieve humanitaire hulpverlening en goed bestuur

234.511

253.494

1.167

11.481

3.290

 

– 10.468

– 15.454

 

3

Versterkte Europese samenwerking

7.412.138

7.580.467

685.267

474.653

474.653

 

– 468.531

– 480.735

– 111.344

4

Meer welvaart, eerlijkere verdeling en minder armoede

0

2.300

0

       

– 1.300

 

7

Welzijn en veiligheid van Nederlanders in het buitenland en regulering van personenverkeer

15.964

15.964

41.300

5

– 325

 

1.483

1.483

 

8

Versterkt cultureel profiel en positieve beeldvorming in en buiten Nederland

41.362

43.439

790

– 853

– 2.054

 

16.955

15.326

 
                     
 

Niet-beleidsartikelen

 

803.816

58.626

 

– 5.098

0

 

– 55.667

9.224

                     

9

Geheim

pm

pm

 

162

162

 

0

0

 

10

Nominaal en onvoorzien

33.597

33.597

 

– 15.218

– 15.218

 

– 14.579

– 14.579

 

11

Algemeen

702.951

770.219

58.626

24.563

9.958

 

– 26.268

– 41.088

9.224

   

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)–(4)

Art.

Omschrijving

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties (+ of 1)

(+ = tekortschietend geraamd)

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

 

8.743.067

685.030

 

8.597.836

758.601

 

– 145.231

73.571

                   

 

Beleidsartikelen

 

8.000.016

617.180

 

7.899.543

643.308

 

– 100.473

26.128

                   

1

Versterkte internationale rechtsorde en eerbiediging van mensenrechten

127.184

109.468

0

116.445

106.338

 

– 10.739

– 3.130

2

Grotere veiligheid en stabiliteit, effectieve humanitaire hulpverlening en goed bestuur

235.524

241.330

1.167

200.114

226.472

2.057

– 35.410

– 14.858

890

3

Versterkte Europese samenwerking

7.418.260

7.574.385

573.923

7.339.239

7.495.364

592.213

– 79.021

– 79.021

18.290

4

Meer welvaart, eerlijkere verdeling en minder armoede

0

1.000

 

193

286

 

193

– 714

7

Welzijn en veiligheid van Nederlanders in het buitenland en regulering van personenverkeer

17.452

17.122

41.300

15.488

16.961

48.264

– 1.964

– 161

6.964

8

Versterkt cultureel profiel en positieve beeldvorming in en buiten Nederland

57.464

56.711

790

41.425

54.122

774

– 16.039

– 2.589

– 16

                     
 

Niet-beleidsartikelen

 

743.051

67.850

 

698.293

115.293

 

– 44.758

47.443

                   

9

Geheim

162

162

 

– 30

163

 

– 192

1

10

Nominaal en onvoorzien

3.800

3.800

 

3.758

3.758

 

– 42

– 42

11

Algemeen

701.246

739.089

67.850

688.056

694.372

115.293

– 13.190

– 44.717

47.443

Departementale suppletoire begrotingsstaat (Slotwet) behorende bij de Wet van 26 september 2014, Stb. 407

Begroting 2013

Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII)

Bedragen in EUR 1.000
   

(1)

(2)

(3)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletore begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletore begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

 

3.067.872

71.678

 

– 96.922

0

 

– 29.623

24.076

                     
 

Beleidsartikelen

 

3.067.872

71.678

           
                     

1

Een sterke internationale concurrentiepositie

75.116

89.197

14.315

1.165

2.354

 

5.035

5.391

– 7.100

2

Versterkte internationale rechtsorde en eerbiediging van mensenrechten

5.335

5.335

 

– 4.995

– 4.995

 

– 208

– 208

 

3

Grote veiligheid en stabiliteit, effectieve humanitaire hulpverlening en goed bestuur

438.000

516.006

 

89.250

– 6.906

 

– 94.800

7.270

 

4

Meer welvaart, eerlijkere verdeling en minder armoede

749.287

921.679

57.363

526

– 32.520

 

325.857

– 6.910

31.176

5

Toegenomen menselijke ontplooiing en sociale ontwikkeling

343.241

1.100.152

 

143.191

– 35.395

 

– 125.613

12.778

 

6

Beter beschermd en verbeterd milieu

533.944

397.960

 

0

– 17.988

 

– 92.828

– 47.488

 

7

Regulering van personenverkeer

9.000

9.000

 

0

0

 

0

0

 

8

Versterkt cultureel profiel en positieve beeldvorming in en buiten Nederland

9.703

28.543

 

– 3.851

– 1.472

 

7

– 456

 
   

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)–(4)

Art.

Omschrijving

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties (+ of –)

(+ = tekortschietend geraamd)

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

 

2.941.327

95.754

 

3.017.564

80.452

 

76.237

– 15.302

                   

 

Beleidsartikelen

 

2.941.327

95.754

 

3.017.564

80.452

 

76.237

– 15.302

                   

1

Een sterke internationale concurrentiepositie

81.316

96.942

7.215

129.742

86.893

1.833

48.426

– 10.049

– 5.382

2

Versterkte internationale rechtsorde en eerbiediging van mensenrechten

132

132

 

133

132

 

1

0

3

Grote veiligheid en stabiliteit, effectieve humanitaire hulpverlening en goed bestuur

432.450

516.370

 

559.660

527.379

 

127.210

11.009

4

Meer welvaart, eerlijkere verdeling en minder armoede

1.075.670

882.249

88.539

316.105

928.802

78.619

– 759.565

46.553

– 9.920

5

Toegenomen menselijke ontplooiing en sociale ontwikkeling

360.819

1.077.535

 

184.754

1.115.501

 

– 176.065

37.966

6

Beter beschermd en verbeterd milieu

441.116

332.484

 

350.855

325.813

 

– 90.261

– 6.671

7

Regulering van personenverkeer

9.000

9.000

 

3.999

8.046

 

– 5.001

– 954

8

Versterkt cultureel profiel en positieve beeldvorming in en buiten Nederland

5.859

26.615

 

3.195

24.998

 

– 2.664

– 1.617

Suppletoire begrotingsstaat de baten-lastenagentschap (Slotwet) behorende bij de Wet van 26 september 2014, Stb. 407

Begroting 2013

Baten-lastenagentschap CBI

 

(1)

(2)

(3)

 

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletore begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletore begroting

 

totaal baten

totaal lasten

saldo baten en lasten

totaal baten

totaal lasten

saldo baten en lasten

totaal baten

totaal lasten

saldo baten en lasten

Agentschap CBI

32 197

31 542

655

0

0

0

0

0

0

                   

Totaal

32.197

31.542

655

0

0

0

0

0

0

 

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)–(4)

 

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties (+ of 1)

(+ = tekortschietend geraamd)

 

totaal baten

totaal lasten

saldo baten en lasten

totaal baten

totaal lasten

saldo baten en lasten

totaal baten

totaal lasten

saldo baten en lasten

Agentschap CBI

32.197

31.542

655

26.948

26.986

– 38

– 5.249

– 4.556

– 693

                   

Totaal

32.197

31.542

655

26.948

26.986

– 38

– 5.249

– 4.556

– 693

 

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

 

Mutaties (+ of –) 1e suppletore begroting

 

Mutaties (+ of –) 2e suppletore begroting

 

Totaal geraamd

 

Realisatie

 

Slotwetmutaties (+ of 1)

 

totaal kapitaaluitgaven

totaal kapitaalontvangsten

 

totaal kapitaaluitgaven

totaal kapitaalontvangsten

 

totaal kapitaaluitgaven

totaal kapitaalontvangsten

 

kapitaaluitgaven

kapitaalontvangsten

 

kapitaaluitgaven

kapitaalontvangsten

 

kapitaaluitgaven

kapitaalontvangsten

(+ = tekortschietend geraamd)

Agentschap CBI

350

0

 

0

0

 

0

0

 

350

0

 

61

0

 

– 289

0

– 289

                                     

Totaal

350

0

 

0

0

 

0

0

 

350

0

 

61

0

 

– 289

0

– 289