Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Wijziging begrotingsstaten Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2013 (slotwet)

33930 VIII STB 2014 426

Wet van 26 september 2014, houdende wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2013 (slotwet)

Kamerstuk 33 930 VIII

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) en van de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie, alle voor het jaar 2013 en vastgesteld bij de wet van 28 januari 2013, Stb. 34, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 29 januari 2014, Stb. 78;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2013 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de agentschappen Dienst Uitvoering Onderwijs en het Nationaal Archief voor het jaar 2013 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de in de artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

In afwijking van artikel 5, vierde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 wordt voor het jaar 2013 een meerjarige begrotingsreserve ten laste van het niet-beleidsartikel Apparaatskosten (artikelnummer 95) aangehouden.

Artikel 5

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te Apeldoorn,, 26 september 2014

Willem-Alexander

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
M. Bussemaker

Uitgegeven de dertiende november 2014

De Minister van Veiligheid en Justitie,
I.W. Opstelten

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2013 (slotwet) (bedragen x € 1.000)

   

(1)

(2)

(3)

Artikel

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting en ISB

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

 

34.352.608

1.190.482

 

822.086

– 31.766

 

2.021

80.562

                     
 

Beleidsartikelen

 

34.107.453

1.189.915

 

615.956

– 31.766

 

190.775

80.562

01

Primair onderwijs

9.726.096

9.727.312

1.661

283.313

283.203

0

147.327

136.732

35.000

03

Voortgezet onderwijs

7.043.703

7.074.820

1.361

312.560

312.560

0

153.331

49.007

18.000

04

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

3.564.888

3.500.665

0

72.793

35.065

0

– 6.403

– 19.192

13.500

06

Hoger beroepsonderwijs

2.608.146

2.603.548

1.213

156.197

8.398

4.768

– 5.696

– 1.164

0

07

Wetenschappelijk onderwijs

4.060.547

4.018.288

16

149.029

42.572

0

– 38.138

3.518

146

08

Internationaal beleid

8.573

16.969

99

927

79

0

388

0

0

09

Arbeidsmarkt en personeelsbeleid

437.534

437.534

0

– 52.779

– 52.779

0

16.505

– 25.695

7.000

11

Studiefinanciering

4.039.626

4.039.626

763.301

23.887

23.887

– 37.005

71.759

71.759

5.000

12

Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

115.298

115.298

6.189

– 3.184

– 3.184

– 1.469

– 5.000

– 5.000

0

13

Lesgelden

7.000

7.000

223.529

– 13

– 13

– 4.129

0

0

– 5.000

14

Cultuur

983.643

789.155

1.945

– 39.337

– 39.352

3.069

– 90.106

– 34.868

1.926

15

Media

875.893

876.224

190.500

3.008

3.023

3.000

– 6.311

13.689

0

16

Onderzoek en wetenschapsbeleid

811.107

885.520

101

2.457

2.057

0

71.852

4.488

4.990

25

Emancipatie

7.620

15.494

0

– 1.054

440

0

6.992

– 2.499

0

                     
 

Niet-beleidsartikelen

 

245.155

567

 

206.130

0

 

– 188.754

0

91

Nominaal en onvoorzien

– 818

– 818

0

201.526

201.526

0

– 200.708

– 200.708

0

95

Apparaatskosten

245.973

245.973

567

4.604

4.604

0

11.954

11.954

0

   

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5–(4)

Artikel

Omschrijving

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend t.o.v. geraamd)

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

 

35.176.715

1.239.278

 

35.160.655

1.256.011

 

– 16.060

16.733

                     
 

Beleidsartikelen

 

34.914.184

1.238.711

 

34.900.552

1.250.910

 

– 13.632

12.199

01

Primair onderwijs

10.156.736

10.147.247

36.661

10.254.006

10.166.848

39.877

97.270

19.601

3.216

03

Voortgezet onderwijs

7.509.594

7.436.387

19.361

7.829.613

7.436.116

20.143

320.019

– 271

782

04

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

3.631.278

3.516.538

13.500

3.601.266

3.496.330

18.860

– 30.012

– 20.208

5.360

06

Hoger beroepsonderwijs

2.758.647

2.610.782

5.981

2.773.137

2.610.870

6.447

14.490

88

466

07

Wetenschappelijk onderwijs

4.171.438

4.064.378

162

4.180.059

4.065.742

963

8.621

1.364

801

08

Internationaal beleid

9.888

17.048

99

8.673

15.704

754

– 1.215

– 1.344

655

09

Arbeidsmarkt en personeelsbeleid

401.260

359.060

7.000

366.525

343.509

8.576

– 34.735

– 15.551

1.576

11

Studiefinanciering

4.135.272

4.135.272

731.296

4.150.351

4.150.351

737.384

15.079

15.079

6.088

12

Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

107.114

107.114

4.720

105.925

105.925

4.709

– 1.189

– 1.189

– 11

13

Lesgelden

6.987

6.987

214.400

7.005

7.005

205.687

18

18

– 8.713

14

Cultuur

854.200

714.935

6.940

819.023

704.732

9.613

– 35.177

– 10.203

2.673

15

Media

872.590

892.936

193.500

886.504

892.936

193.542

13.914

0

42

16

Onderzoek en wetenschapsbeleid

885.416

892.065

5.091

859.762

891.076

4.334

– 25.654

– 989

– 757

25

Emancipatie

13.558

13.435

0

8.875

13.408

21

– 4.683

– 27

21

                     
 

Niet-beleidsartikelen

 

262.531

567

 

260.103

5.101

 

– 2.428

4.534

91

Nominaal en onvoorzien

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95

Apparaatskosten

262.531

262.531

567

260.103

260.103

5.101

– 2.428

– 2.428

4.534

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2013 (slotwet)

   

(1)

(2)

(3)

(4) = (1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)–(4)

 

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) eerste suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) tweede suppletoire begroting

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend t.o.v. geraamd bedrag)

1.

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

           
 

Totale baten

231.668

0

0

231.668

288.181

56.513

 

Totale lasten

231.668

0

0

231.668

284.995

53.327

 

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

3.186

3.186

               
 

Totale kapitaalontvangsten

0

0

0

0

10

10

 

Totale kapitaaluitgaven

6.914

0

0

6.914

5.365

– 1.549

               

2.

Nationaal Archief (NA)

           
 

Totale baten

27.593

0

0

27.593

29.980

2.387

 

Totale lasten

27.593

0

0

27.593

29.973

2.380

 

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

7

7

               
 

Totale kapitaalontvangsten

1.000

0

0

1.000

4.735

3.735

 

Totale kapitaaluitgaven

2.940

0

0

2.940

3.909

969