Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Wijziging begrotingsstaat van Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2013 (slotwet)

33930 IIA STB 2015 57

Wet van 26 september 2014 inzake wijziging van de begrotingsstaat van Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2013 (slotwet)

Kamerstuk 33 930 IIA

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2013 en vastgesteld bij de wet van 31 januari 2013, Stb. 192, laatstelijk gewijzigd bij wet van 29 januari 2014, Stb. ...;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2013 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te Apeldoorn,, 26 september 2014

Willem-Alexander

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
R.H.A. Plasterk

Uitgegeven de zeventiende februari 2015

De Minister van Veiligheid en Justitie,
I.W. Opstelten

Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2013 (Slotwet)

(bedragen x € 1.000)

   

(1)

(2)

(3)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

 

135.894

2.954

 

4.699

2.200

 

1.187

11

                   

 

Beleidsartikelen

               

1

Wetgeving en controle EK

11.434

11.434

79

108

108

0

1.939

1.939

11

2

Uitgaven tbv van (oud) leden Tweede Kamer en leden EP

31.915

31.915

86

0

0

0

295

295

0

3

Wetgeving/controle TK

93.784

93.784

2.766

1.124

1.124

2.200

15

15

0

4

Wetgeving/controle EK en TK

1.561

1.561

23

– 46

– 46

0

14

14

0

 

     

   

   
 

Niet-beleidsartikel

     

   

   

10

Nominaal en onvoorzien

– 2.800

– 2.800

0

3.513

3.513

0

– 1.076

– 1.076

0

   

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)–(4)

Art.

Omschrijving

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties (+ of –)

(+ = tekortschietend t.o.v. geraamd bedrag)

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

 

141.780

5.165

 

138.510

5.056

 

– 3.270

109

 

Beleidsartikelen

               

1

Wetgeving en controle EK

13.481

13.481

90

11.844

11.807

204

– 1.637

– 1.674

– 114

2

Uitgaven tbv van (oud) leden Tweede Kamer en leden EP

32.210

32.210

86

29.890

29.890

86

– 2.320

– 2.320

0

3

Wetgeving/controle TK

94.923

94.923

4.966

97.690

95.429

4.766

2.767

506

200

4

Wetgeving/controle EK en TK

1.529

1.529

23

1.285

1.384

0

– 244

– 145

23

               

   
 

Niet-beleidsartikel

           

   

10

Nominaal en onvoorzien

– 363

– 363

0

0

0

0

363

363

0