Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Wijziging begrotingsstaten Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) en begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2013 (slotwet)

33930 VII STB 2015 60

Wet van 26 september 2014 inzake wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) en van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2013 (slotwet)

Kamerstuk 33 930 VII

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII), Wonen en Rijksdienst (XVIII) en van de begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen van dit ministerie, alle voor het jaar 2013 en vastgesteld bij de wet van 31 januari 2013, Stb 194; laatstelijk gewijzigd bij de wet van 29 januari 2014, Stb. ...;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2013 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2013 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De begrotingsstaten inzake de agentschappen voor het jaar 2013 worden gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staten.

Artikel 4

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro's.

Artikel 5

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te Apeldoorn,, 26 september 2014

Willem-Alexander

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
R.H.A. Plasterk

De Minister voor Wonen en Rijksdienst,
S.A. Blok

Uitgegeven de zeventiende februari 2015

De Minister van Veiligheid en Justitie,
I.W. Opstelten

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2013 (Slotwet)

(Bedragen x € 1.000)
   

-1-

-2-

-3-

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

 

844.028

106.143

 

– 7.083

– 10.033

 

– 14.961

43.871

                   

 

Beleidsartikelen

                 

1

Openbaar bestuur en democratie

25.102

25.102

49.465

8.350

8.350

– 25.000

– 363

– 363

221

2

Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst

199.621

199.621

8.214

3.800

3.800

0

– 8.405

– 8.405

0

6

Dienstverlenende en innovatieve overheid

125.848

125.848

500

– 24.454

– 24.454

0

24.224

24.224

15.972

7

Arbeidszaken overheid

43.177

43.177

820

1.000

1.000

0

– 2.138

– 2.138

0

                     
 

Niet beleidsartikelen

                 

11

Centraal apparaat

226.423

225.309

28.144

38.279

38.279

15.167

19.214

19.214

27.678

12

Algemeen

2.266

4.420

0

– 942

– 942

0

– 58

– 58

0

13

Nominaal en onvoorzien

10.551

10.551

0

– 3.242

– 3.116

0

– 7.435

– 7.435

0

14

VUT-fonds

210.000

210.000

19.000

– 30.000

– 30.000

– 200

– 40.000

– 40.000

0

   

(4)=(1)+(2)+(3)

-5-

(6)=(5)–(4)

Art.

Omschrijving

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties (+ of –)

(+ = tekortschietend t.o.v. geraamd bedrag)

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

 

821.984

139.981

 

806.140

161.725

 

– 15.844

21.102

                     
 

Beleidsartikelen

               

1

Openbaar bestuur en democratie

33.089

33.089

24.686

45.581

30.373

24.816

12.492

– 2.716

– 130

2

Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst

195.016

195.016

8.214

197.486

195.142

7.440

2.470

126

774

6

Dienstverlenende en innovatieve overheid

125.618

125.618

16.472

102.722

125.526

17.480

– 22.896

– 92

1.008

7

Arbeidszaken overheid

42.039

42.039

820

32.136

40.146

1.769

– 9.903

– 1.893

– 949

                     
 

Niet beleidsartikelen

                 

11

Centraal apparaat

283.916

282.802

70.989

270.261

272.083

91.404

– 13.655

– 10.719

20.415

12

Algemeen

1.266

3.420

0

331

2.870

0

– 935

– 550

0

13

Nominaal en onvoorzien

– 126

0

0

0

0

0

126

0

0

14

VUT-fonds

140.000

140.000

18.800

140.000

140.000

18.816

0

0

– 16

Wijziging van de begrotingsstaat van het agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het jaar 2013 (Slotwet)

(Bedragen x € 1.000)
 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)–(4)

Baten-lastenagentschap

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletore begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletore begroting

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties (+ of –)

(+ = tekortschietend t.o.v. geraamd bedrag)

Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten

           

Totale baten

90.931

0

0

90.931

98.965

8.034

Totale lasten

90.931

0

0

90.931

93.549

2.618

Saldo van baten en lasten

0

   

0

5.416

5.416

             

Totale kapitaalontvangsten

12.000

0

0

12.000

10.000

– 2.000

Totale kapitaaluitgaven

15.000

0

0

15.000

22.266

7.266

Wijziging van de begrotingsstaat van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2013 (Slotwet)

(Bedragen x € 1.000)
   

-1-

-2-

-3-

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

 

3.085.949

754.329

 

84.798

– 128.741

 

– 4.652

5.106

                     
 

Beleidsartikelen

                 

1

Woningmarkt

2.950.887

2.880.443

578.445

23.882

23.882

– 106.200

– 5.560

– 5.560

0

2

Woonomgeving en bouw

32.189

32.639

91

60.981

61.021

1.216

– 1.649

– 1.649

0

3

Kwaliteit Rijksdienst

29.380

29.380

250

– 7.705

– 7.705

343

– 687

– 687

73

4

Uitvoering Rijkshuisvesting

59.207

59.207

357

2.800

2.800

300

3.092

3.092

4.133

5

Beheer materiele activa

84.280

84.280

175.186

4.800

4.800

– 24.400

1.052

152

900

   

(4)=(1)+(2)+(3)

-5-

(6)=(5)–(4)

Art.

Omschrijving

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties (+ of –)

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

 

3.166.095

630.694

 

3.146.159

580.356

 

– 19.936

50.338

                     
 

Beleidsartikelen

                 

1

Woningmarkt

2.969.209

2.898.765

472.245

2.900.728

2.929.201

407.994

– 68.481

30.436

64.251

2

Woonomgeving en bouw

91.521

92.011

1.307

119.715

38.102

2.056

28.194

– 53.909

– 749

3

Kwaliteit Rijksdienst

20.988

20.988

666

18.880

20.959

828

– 2.108

– 29

– 162

4

Uitvoering Rijkshuisvesting

65.099

65.099

4.790

64.652

64.653

4.297

– 447

– 446

493

5

Beheer materiele activa

90.132

89.232

151.686

91.699

93.244

165.181

1.567

4.012

– 13.495

Wijziging van de begrotingsstaat van de agentschappen van Wonen en Rijksdienst voor het jaar 2013 (Slotwet)

(Bedragen x € 1.000)
 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)–(4)

Baten-lastenagentschap

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletore begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletore begroting

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties (+ of –)

(+ = tekortschietend t.o.v. geraamd bedrag)

Doc-Direkt

           

Totale baten

31.868

– 31.868

0

0

0

0

Totale lasten

31.750

– 31.750

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten

118

– 118

0

0

0

0

             

Totale kapitaalontvangsten

655

– 655

0

0

0

0

Totale kapitaaluitgaven

1.455

– 1.455

0

0

0

0

             

Logius

           

Totale baten

84.978

0

0

84.978

100.064

15.086

Totale lasten

83.756

0

0

83.756

98.024

14.268

Saldo van baten en lasten

1.222

0

0

1.222

2.040

818

             

Totale kapitaalontvangsten

370

0

0

370

0

– 370

Totale kapitaaluitgaven

1.839

0

0

1.839

2.107

268

             

P-Direkt

           

Totale baten

73.225

– 278

0

72.947

71.992

– 955

Totale lasten

72.642

3.519

0

76.161

71.510

– 4.651

Saldo van baten en lasten

583

– 3.797

0

– 3.214

482

3.696

             

Totale kapitaalontvangsten

15.000

0

0

15.000

9.500

– 5.500

Totale kapitaaluitgaven

26.800

0

0

26.800

23.827

– 2.973

             

De Werkmaatschappij

           

Totale baten

123.061

– 19.666

0

103.395

102.333

– 1.062

Totale lasten

122.797

– 19.662

0

103.135

109.829

6.694

Saldo van baten en lasten

264

– 4

0

260

– 7.496

– 7.756

             

Totale kapitaalontvangsten

1.000

0

0

1.000

3.815

2.815

Totale kapitaaluitgaven

3.547

– 952

0

2.595

2.394

– 201

             

FMHaaglanden

           

Totale baten

95.291

0

0

95.291

116.867

21.576

Totale lasten

95.291

0

0

95.291

118.087

22.796

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

– 1.220

– 1.220

             

Totale kapitaalontvangsten

6.510

0

0

6.510

1.103

– 5.407

Totale kapitaaluitgaven

12.538

0

0

12.538

12.827

289

             

Shared Service Centrum-ICT

           

Totale baten

0

115.186

0

115.186

116.985

1.799

Totale lasten

0

115.186

0

115.186

107.063

– 8.123

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

9.922

9.922

             

Totale kapitaalontvangsten

0

74.623

0

74.623

51.846

– 22.777

Totale kapitaaluitgaven

0

84.110

0

84.110

54.600

– 29.510

             

Rijksgebouwendienst

           

Totale baten

1.409.877

0

0

1.409.877

1.437.820

27.943

Totale lasten

1.418.365

0

0

1.418.365

1.423.747

5.382

Saldo van baten en lasten

– 8.488

0

0

– 8.488

14.073

22.561

             

Totale kapitaalontvangsten

522.157

0

– 228.000

294.157

277.201

– 16.956

Totale kapitaaluitgaven

921.560

0

228.000

1.149.560

900.405

– 249.155

             

Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf

           

Totale baten

23.358

0

0

23.358

24.304

946

Totale lasten

23.282

0

0

23.282

21.181

– 2.101

Saldo van baten en lasten

76

0

0

76

3.123

3.047

             

Totale kapitaalontvangsten

90.000

0

0

90.000

8.417

– 81.583

Totale kapitaaluitgaven

90.478

0

0

90.478

5.696

– 84.782

             

Dienst van de Huurcommissie

           

Totale baten

14.173

0

0

14.173

18.068

3.895

Totale lasten

14.173

0

0

14.173

19.888

5.715

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

– 1.820

– 1.820

             

Totale kapitaalontvangsten

0

0

0

0

0

0

Totale kapitaaluitgaven

1.372

0

0

1.372

1.477

105