Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Wijziging begrotingsstaat overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) voor het jaar 2013 (slotwet)

33930 IIB STB 2015 58

Wet van 26 september 2014 inzake wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) voor het jaar 2013 (slotwet)

Kamerstuk 33 930 IIB

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse Orden, het Kabinet van de Gouverneur van Aruba, het Kabinet van de Gouverneur van Curaçao en het Kabinet van de Gouverneur van Sint-Maarten (IIB) voor het jaar 2013 en vastgesteld bij de wet van ..., Stb. ..., laatstelijk gewijzigd bij de wet van 29 januari 2014, Stb. ...;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse Orden, het Kabinet van de Gouverneur van Aruba, het Kabinet van de Gouverneur van Curaçao en het Kabinet van de Gouverneur van Sint-Maarten (IIB) voor het jaar 2013 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te Apeldoorn,, 26 september 2014

Willem-Alexander

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
R.H.A. Plasterk

Uitgegeven de zeventiende februari 2015

De Minister van Veiligheid en Justitie,
I.W. Opstelten

Wijziging van de begrotingsstaat van de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse Orden, het Kabinet van de Gouverneur van Aruba, het Kabinet van de Gouverneur van Curaçao en het Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten (IIB) voor het jaar 2013 (Slotwet)

(bedragen x € 1.000)
   

(1)

(2)

(3)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

 

111.947

5.347

 

7.939

700

 

– 1.724

530

                   

 

Beleidsartikelen

               

1

Raad van State

57.417

57.417

2.002

3.462

3.462

300

– 967

– 967

0

2

Algemene Rekenkamer

28.895

28.895

1.217

841

841

0

63

63

0

3

De Nationale ombudsman

15.250

15.250

1.789

764

764

400

289

289

530

4

Kanselarij Nederlandse Orden

3.424

3.424

29

1.559

1.559

0

66

66

0

6

Kabinet Gouverneur Aruba

1.865

1.865

60

76

76

0

0

0

0

7

Kabinet Gouverneur Curaçao

2.786

2.786

200

0

0

0

– 1

– 1

0

8

Kabinet Gouverneur St. Maarten

2.119

2.119

50

251

251

0

3

3

0

                     
 

Niet-beleidsartikel

                 

10

Nominaal en onvoorzien

191

191

0

986

986

0

– 1.177

– 1.177

0

   

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)–(4)

Art.

Omschrijving

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties (+ of –)

(+ = tekortschietend t.o.v. geraamd bedrag)

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

 

118.162

6.577

 

115.921

7.699

 

– 2.241

– 1.122

                     
 

Beleidsartikelen

               

1

Raad van State

59.912

59.912

2.302

59.254

58.990

2.987

– 658

– 922

– 685

2

Algemene Rekenkamer

29.799

29.799

1.217

29.137

29.051

1.157

– 662

– 748

60

3

De Nationale ombudsman

16.303

16.303

2.719

15.632

16.226

2.840

– 671

– 77

– 121

4

Kanselarij Nederlandse Orden

5.049

5.049

29

4.791

4.845

130

– 258

– 204

– 101

6

Kabinet Gouverneur Aruba

1.941

1.941

60

1.985

1.986

148

44

45

– 88

7

Kabinet Gouverneur Curaçao

2.785

2.785

200

2.491

2.550

148

– 294

– 235

52

8

Kabinet Gouverneur St. Maarten

2.373

2.373

50

2.262

2.273

289

– 111

– 100

– 239

                     
 

Niet-beleidsartikel

                 

10

Nominaal en onvoorzien

0

0

0

0

0

0

0

0

0