Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Wijziging begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2013 (slotwet)

33930 IV STB 2015 59

Wet van 26 september 2014 inzake wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2013 (slotwet)

Kamerstuk 33 930 IV

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2013 en vastgesteld bij de wet van 23 februari 2013, Stb. 112; laatstelijk gewijzigd bij de wet van 29 januari 2014, Stb. ...;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2013 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro's.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te Apeldoorn,, 26 september 2014

Willem-Alexander

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
R.H.A. Plasterk

Uitgegeven de zeventiende februari 2015

De Minister van Veiligheid en Justitie,
I.W. Opstelten

Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2013 (Slotwet)

(bedragen x € 1.000)
   

-1-

-2-

-3-

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

 

277.543

32.870

 

14.056

0

 

– 500

5.156

                     
 

Beleidsartikelen

                 

1

Waarborgfunctie

63.607

63.607

4.857

0

0

0

0

0

0

2

Bevorderen autonomie Koninkrijkspartners

20.149

213.131

28.013

7.756

7.756

0

6.605

6.605

5.156

3

Nominaal en onvoorzien

805

805

0

6.300

6.300

0

– 7.105

– 7.105

0

   

(4)=(1)+(2)+(3)

-5-

(6)=(5)–(4)

Art.

Omschrijving

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties (+ of –)

(+ = tekortschietend t.o.v. geraamd bedrag)

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

 

291.099

38.026

 

311.076

40.000

 

19.977

– 1.974

                     
 

Beleidsartikelen

                 

1

Waarborgfunctie

63.607

63.607

4.857

75.317

63.859

5.295

11.710

252

– 438

2

Bevorderen autonomie Koninkrijkspartners

34.510

227.492

33.169

39.846

247.217

34.705

5.336

19.725

– 1.536

3

Nominaal en onvoorzien

0

0

0

0

0

0

0

0

0