Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Wijziging begrotingsstaat van het BES-fonds voor het jaar 2013 (slotwet)

33930 H STB 2015 61

Wet van 26 september 2014 inzake wijziging van de begrotingsstaat van het BES-fonds voor het jaar 2013 (slotwet)

Kamerstuk 33 930 H

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van het BES-fonds voor het jaar 2013, vastgesteld bij de wet van 7 maart 2013, Stb. 5 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 29 januari 2014, Stb. ...;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van het BES-fonds voor het jaar 2013 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te Apeldoorn,, 26 september 2014

Willem-Alexander

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
R.H.A. Plasterk

Uitgegeven de zeventiende februari 2015

De Minister van Veiligheid en Justitie,
I.W. Opstelten

Wijziging van de begrotingsstaat van BES-fonds (H) voor het jaar 2013 (Slotwet)

Bedragen x € 1.000
 

-1-

-2-

-3-

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

 

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Totaal

 

32.093

32.093

1.919

1.919

69

69

                   

Beleidsartikelen

                 

BES-Fonds

32.093

32.093

32.093

1.919

1.919

1.919

69

69

69

 

(4)=(1)+(2)+(3)

-5-

(6)=(5)–(4)

Omschrijving

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties (+ of –)

 

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Totaal

 

34.081

34.081

 

35.688

35.688

 

1.607

– 1.607

                   

Beleidsartikelen

                 

BES-Fonds

34.081

34.081

34.081

35.688

35.688

35.688

1.607

1.607

– 1.607