Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

02 Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)

Het CJIB is een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie die alleen voor of in opdracht van de overheid werkt, met aangewezen taken binnen de justitieketen voor het ten uitvoerleggen en coördineren van opgelegde (Europese) financiële straffen, sancties, transacties, strafbeschikkingen, maatregelen en confiscatiebeslissingen. Met de uitvoering van deze taken draagt het CJIB bij aan het realiseren van artikelonderdeel 34.2 «tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring».

Voorts is op verzoek van het OM (Landelijk Parket) voor een periode van drie jaar de aanschaf en het beheer van nieuwe digitale flitspalen bij het CJIB belegd.

Meerjarige begroting van baten en lasten

Meerjarige begroting van baten en lasten x € 1 000
 

2011

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Baten

               

Omzet moederdepartement

48 765

 

11 471

9 613

9 053

9 019

9 010

9 010

Omzet overige departementen

7 353

 

15 893

19 232

21 371

22 035

22 045

22 054

Omzet derden

50 706

 

59 159

62 307

60 141

60 017

59 871

59 826

Rentebaten

2

 

0

0

0

0

0

0

Bijzondere baten

0

 

0

0

0

0

0

0

Overige baten

               

Totaal baten

106 826

 

86 523

91 152

90 565

91 071

90 926

90 890

                 

Lasten

               

Apparaatskosten

               

• Personele kosten

60 515

 

46 447

47 224

45 496

45 432

45 366

45 916

waarvan eigen personeel

54 459

 

41 947

42 724

40 996

40 932

40 866

41 416

waarvan externe inhuur

6 056

 

4 500

4 500

4 500

4 500

4 500

4 500

• Materiële kosten

37 5431
 

21 636

22 518

21 747

21 684

21 626

21 875

waarvan apparaat ICT

4 692

 

3 438

3 578

3 474

3 470

3 467

3 512

waarvan bijdrage aan SSO's

5 755

 

9 178

9 222

9 222

9 222

9 222

9 222

Gerechtskosten

9 128

 

11 452

12 819

12 785

12 772

12 759

12 817

Rentelasten

826

 

702

699

676

676

676

685

Afschrijvingskosten

4 838

 

6 286

7 892

9 860

10 507

10 499

9 597

• Materieel

4 339

 

4 518

5 578

7 546

8 193

8 185

8 440

waarvan apparaat ICT

2 911

 

2 997

2 677

2 561

2 556

2 551

2 722

• Immaterieel

499

 

1 768

2 314

2 314

2 314

2 314

1 157

Overige lasten

0

 

0

0

0

0

0

0

• Dotaties voorzieningen

0

 

0

0

0

0

0

0

• Bijzondere lasten

0

 

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten

112 850

 

86 523

91 152

90 565

91 071

90 926

90 890

                 

Saldo van baten en lasten

– 6 024

 

0

0

0

0

0

0

Noot 1: Inclusief Dover-gelden

Toelichting op meerjarige begroting van baten en lasten

Baten

Omzet moederdepartement

De onder deze post vermelde baten sluiten aan bij de in het budgettaire kader beschikbare middelen.

 

Transacties

Vrijheids- straffen

Taakstraffen

Schadever- goedings- maatregelen

Ontnemings- maatregelen

totaal

p (x € 1,–)

38,80

80,27

32,11

443,96

3 575,92

 

q (stuks)

83 674

9 857

12 971

6 475

639

 

P*q (x € 1000)

3 247

791

416

2 875

2 284

9 613

Omzet overige departementen

Dit betreffen de opbrengsten van andere overheidsorganisaties voor de inning van bestuurlijke boetes. Daarnaast int het CJIB voor het Ministerie van Infrastructuur en Milieu ten onrechte uitgekeerde huursubsidies en voor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de inning en incasso van de zorgpremie bij wanbetalers en onverzekerden.

Omzet derden

Per 2 juli 2009 is de financiering van de WAHV-sancties volledig afkomstig van aan de burger in rekening gebrachte administratiekosten. Met ingang van 2012 worden ook bij de producten boetevonnissen en OM-afdoeningen administratiekosten bij de burger in rekening gebracht. Deze opbrengsten worden hier verantwoord. Het tarief administratiekosten bedraagt voor alle producten € 7.

Rentebaten

Voor 2013 wordt geen rekening gehouden met renteopbrengsten over de stand van de rekening-courant.

Lasten

Personele kosten

Onderstaand een opgave van het aantal fte’s en de loonkosten daarvan. Het CJIB heeft als beleid om een deel van zijn personeel flexibel (inhuurconstructie via een uitzendbureau) aan te trekken. Deze kosten zijn onder «overige personele kosten» opgenomen.

Personele kosten x € 1 000
 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

– Ambtelijk personeel

             

kosten

52 086

39 835

40 610

38 884

38 823

38 763

39 316

aantal fte

943,0

721,2

726,1

695,2

694,2

693,1

703,0

– Overige personele kosten

             

kosten

8 429

6 600

6 600

6 600

6 600

6 600

6 600

aantal fte

74,3

55,2

55,2

55,2

55,2

55,2

55,2

– Post-actief personeel

           

 

Dotatie voorziening post actief personeel

0

12

14

12

9

3

0

aantal fte’s

0,0

2,0

2,0

2,0

1,0

1,0

0,0

Totale kosten

60 515

46 447

47 224

45 496

45 432

45 366

45 916

In de opgave van het post-actief personeel zijn de medewerkers die gebruik maken van de FPU-regeling (Remkes) niet meegenomen. Voor de kosten hiervan is een voorziening getroffen.

Materiële kosten

Onder deze post zijn alle reguliere exploitatiekosten van het CJIB opgenomen. Het betreffen de volgende kostensoorten:

Materiële kosten x € 1 000
 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Print- en mailservice

7 887

4 368

4 546

4 297

4 252

4 212

4 236

Huisvestingskosten

7 642

9 607

9 999

9 708

9 698

9 688

9 813

Werkplekgebonden kosten

1 081

840

875

849

848

847

858

Kosten betalingsverkeer

1 567

1 184

1 232

1 197

1 195

1 194

1 210

ICT-beheer en -onderhoud

4 692

3 438

3 578

3 474

3 470

3 467

3 512

Systeemontwikkeling

10 630

0

0

0

0

0

0

Diverse materiële kosten

4 044

2 199

2 288

2 223

2 220

2 217

2 246

               

Totaal

37 543

21 636

22 518

21 747

21 684

21 626

21 875

Systeemontwikkeling betreft de kosten voor de inhuur van externen ten behoeve van automatiseringsprojecten. Voor 2013 zijn er vooralsnog geen automatiseringsprojecten waarvoor externen worden ingehuurd. De bijdrage SSO’s betreft de te betalen gebruikersvergoeding voor onze huurpanden aan de Rijksgebouwendienst.

Gerechtskosten

Dit betreffen ondermeer de kosten voor de inschakeling van gerechtsdeurwaarders in het incassotraject, zowel met betrekking tot de inning van de OM-producten (€ 4,1 mln.) als de inning voor andere opdrachtgevers buiten het domein van Veiligheid en Justitie (€ 8,7 mln.).

Rentelasten

Dit betreft de te betalen rente in 2013 als gevolg van het beroep op de leenfaciliteit ten behoeve van investeringen in (im)materiële vaste activa. De gemiddelde rente over de stand van de leningen bedraagt 1,7%.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingsbedragen zijn bepaald volgens een consistente gedragslijn (zelfde termijnen als voorgaande jaren). Afschrijvingen geschieden lineair en tijdsevenredig over het jaar. De afschrijvingstermijnen sluiten aan op de richtlijnen die zijn vastgelegd in het Handboek Financiële Informatie en Administratie Rijksoverheid. De stijging van de afschrijvingskosten wordt veroorzaakt door de aanschaf van de digitale flitspalen.

Activa

Afschrijvings termijn

Bedrag x € 1 000

Immateriële vaste activa

 5 jaar

2 314

     

Materiële vaste activa

   

Verbouwingen

10 jaar

333

Inventaris

7,5 resp. 10 jaar

27

Meubilair

10 jaar

321

Apparatuur

3 resp. 5 jaar

66

Hardware

3 resp. 5 jaar

1 628

Software

3 resp. 5 jaar

1 197

Installaties

5 resp. 10 jaar

418

Flitspalen

8 jaar

1 588

 

(subtotaal )

5 578

     
   

7 892

Overige lasten / donaties aan voorzieningen

Dotaties aan voorzieningen worden niet voorzien. Wel zal jaarlijks worden beoordeeld of het saldo van de voorziening voor de FPU-regeling voldoende is voor de verplichtingen voor de komende jaren. Op basis hiervan zal een dotatie ten gunste dan wel vrijval ten laste van de voorziening worden geboekt.

Doelmatigheid

 

 Realisatie 

Begroting

         
 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

CJIB-totaal:

             

FTE-totaal

943

721

726

695

694

693

703

Saldo van baten en lasten in %

– 6,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Boeten en Transacties

 

 

 

 

 

 

 

Aantal

10 104 626

8 451 275

8 901 000

8 591 596

8 573 921

8 553 025

8 546 513

Kostprijs (x € 1)

6,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

Omzet (p*q)

60 627 756

59 158 924

62 307 000

60 141 173

60 017 449

59 871 173

59 825 590

% geïnde zaken binnen 1 jaar

94,4

106,4

98,6

98,3

96,7

95,4

96,2

Transacties (t/m 2010 = incl. OM-afdoeningen)

             

Aantal

290 142

99 846

83 674

75 211

71 649

68 475

65 617

Kostprijs (x € 1)

15,33

38,80

38,80

39,28

39,71

40,18

40,57

Omzet (p*q)

4 447 877

3 874 250

3 246 723

2 954 634

2 845 189

2 750 992

2 662 314

% geïnde zaken binnen 1 jaar

62,7

65,0

65,0

55,0

55,0

55,0

55,0

Vrijheidsstraffen1
             

Aantal

23 267

11 762

9 857

9 328

9 355

9 394

9 458

Kostprijs (x € 1)

98,78

80,27

80,27

80,91

81,10

81,59

81,67

Omzet (p*q)

2 298 314

944 107

791 186

754 745

758 693

766 434

772 452

Taakstraffen**

 

 

 

 

 

 

 

Aantal

33 238

15 478

12 971

12 629

13 016

13 411

13 846

Kostprijs (x € 1)

40,18

32,11

32,11

32,03

32,06

32,09

32,11

Omzet (p*q)

1 335 503

496 959

416 464

404 459

417 217

430 372

444 545

Schadevergoedingsmaatregelen

 

 

 

 

 

 

 

Aantal

10 973

7 726

6 475

6 122

6 132

6 141

6 162

Kostprijs (x € 1)

468,03

443,96

443,96

449,45

453,86

458,84

463,19

Omzet (p*q)

5 135 693

3 430 154

2 874 559

2 751 638

2 783 067

2 817 510

2 854 355

% afgedane zaken binnen 3 jaar

87,3

85,0

85,0

85,0

85,0

85,0

85,0

Ontnemingsmaatregelen

 

 

 

 

 

 

 

Aantal

1 152

762

639

604

605

606

608

Kostprijs (x € 1)

4 435,43

3 575,92

3 575,92

3 623,77

3 661,33

3 705,68

3 743,65

Omzet (p*q)

5 109 615

2 725 531

2 284 067

2 187 523

2 214 834

2 244 692

2 276 334

% afgedane A-zaken binnen 3 jaar

67,3

65,0

65,0

65,0

65,0

65,0

65,0

% afgedane B-zaken binnen 10 jaar

90,1

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

Noot 1: Voor vrijheidsstraffen en taakstraffen zijn er geen kwaliteitsindicatoren die direct aan de activiteiten van het CJIB zijn te koppelen. De taak van het CJIB is de administratieve regie (coördinatie) op de betreffende ketenprocessen.

In verband met de uitfasering van de transacties blijven de historisch slecht(er) betalende zaken over. Dit verklaart de daling van het inningspercentage vanaf 2014.

Kasstroomoverzicht

Kasstroomoverzicht Bedragen x € 1 000
     

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1

 

Rekening courant RHB 1 januari

9 600

18 767

12 099

12 412

9 984

6 740

3 591

                   

2

 

Totaal operationele kasstroom

22 293

-714

7 892

9 860

10 507

10 499

9 597

                   
 

3a -/-

Totaal investeringen

– 9 589

– 23 826

– 33 429

– 15 074

– 4 620

– 4 620

– 4 620

 

3b +/+

Totaal boekwaarde desinvesteringen

0

0

0

0

0

0

 

3

 

Totaal investeringskasstroom

-9 589

-23 826

-33 429

-15 074

-4 620

-4 620

-4 620

                   
 

4a -/-

Eenmalige uitkering aan

0

0

0

0

0

0

 
   

moederdepartement

             
 

4b +/+

Eenmalige storting door

0

0

0

0

0

0

 
   

moederdepartement

             
 

4c -/-

Aflossing op leningen

– 14 562

– 5 953

– 7 579

– 12 288

– 13 751

– 13 648

– 12 784

 

4d +/+

Beroep op leenfaciliteit

11 025

23 826

33 429

15 074

4 620

4 620

4 620

4

 

Totaal financieringskasstroom

-3 537

17 873

25 850

2 786

-9 131

-9 028

-8 164

                   

5

 

Rekening courant RHB 31 december

18 767

12 099

12 412

9 984

6 740

3 591

404

Toelichting op het kasstroomoverzicht

Investeringskasstroom

De investeringen betreffen de voorgenomen vervangings- en uitbreidingsinvesteringen.

Voor 2013 zijn de volgende investeringen gepland:

Investeringen Bedragen x € 1 000

Hardware

uitbreiding/vervanging

2 750

Software

uitbreiding/vervanging

1 750

Meubilair

vervanging

120

Flitspalen

uitbreiding

23 809

Immateriële activa

uitbreiding

5 000

Totaal

 

33 429

De investering in immateriële activa betreft het activeren van verandercapaciteit.

De investeringen in flitspalen houden verband met het beleggen van de aanschaf en het beheer van de nieuwe digitale flitspalen bij het CJIB en zijn onderdeel van een totale meerjarige investering van € 35 mln. (510 flitspalen).