Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

11. Uitvoeringskosten

Algemene doelstelling

De uitvoering van de sociale zekerheidswetgeving vindt rechtmatig, efficiënt, klantgericht en daarmee doeltreffend plaats.

De uitvoering van de sociale zekerheidswetten geschiedt mede door ZBO’s en RWT’s. Daarmee is een doelmatige en rechtmatige uitvoering van wet- en regelgeving beoogd, waarbij de uitvoering zich op efficiënte en dienstverlenende wijze kan organiseren.

De minister van SZW stelt daartoe uitvoeringsbudget ter beschikking, maakt daarbij prestatieafspraken met UWV (inclusief het Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen, BKWI), SVB en het Inlichtingenbureau (IB) en stuurt op rechtmatige, doelmatige, doeltreffende en klantgerichte uitvoering. Hiertoe is een planning- en controlcyclus ingericht tussen de uitvoeringsorganen en het ministerie.

Rol en verantwoordelijkheid

De minister is verantwoordelijk voor:

  • •  Het kader van wet- en regelgeving (wet SUWI) waarbinnen de uitvoeringsorganen opereren;
  • •  De vormgeving van het stelsel van sociale zekerheidswetten die UWV en SVB uitvoeren;
  • •  De vaststelling van de budgetten die aan UWV (incl. BKWI), SVB en IB beschikbaar worden gesteld met daarbij passende prestatieafspraken;
  • •  De sturing van en het toezicht op de rechtmatige, doelmatige, doeltreffende en klantgerichte uitvoering door het UWV (incl. BKWI), de SVB en IB en de verantwoording daarover;
  • •  De vaststelling van de omvang van de middelen van de Landelijke Cliëntenraad (LCR).

Beleidswijzigingen

  • •  Voor de beleidswijzigingen per wet wordt verwezen naar de overige beleidsartikelen.
  • •  UWV en SVB geven thans uitwerking aan de taakstellingen die zijn opgelegd vanuit het regeerakkoord Rutte/Verhagen. Deze wordt bereikt door middel van efficiencymaatregelen, vereenvoudiging van wet- en regelgeving en het redesign van het UWV Werkbedrijf. Ook aan BKWI en IB zijn taakstellingen opgelegd. De RWI is per 1 juli 2012 opgeheven.
  • •  Het kabinet heeft twee wetsvoorstellen ingediend waarin uitwerking wordt gegeven aan de vereenvoudigingvoorstellen voor door UWV en SVB uitgevoerde wet- en regelgeving16. Met de voorstellen wordt een substantiële bijdrage geleverd aan de besparingsopgave waar UWV en SVB voor staan.

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 11.1 Begrotingsuitgaven en ontvangsten artikel 11 (x € 1 000)

artikelonderdeel

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Verplichtingen

545 924

432 859

365 971

328 157

330 008

329 577

Uitgaven

590 378

545 924

432 859

365 971

328 157

330 008

329 577

waarvan juridisch verplicht (%)

   

100%

       
               

Bijdrage aan ZBO’s

590 378

545 924

432 859

365 971

328 157

330 008

329 577

Uitvoeringskosten UWV

475 159

429 449

343 511

284 735

249 185

248 900

247 833

Uitvoeringskosten SVB

102 928

106 617

82 539

74 820

72 643

74 779

75 415

Uitvoeringskosten IB

6 310

6 573

6 180

5 787

5 700

5 700

5 700

Uitvoeringskosten RWI

5 352

2 633

0

0

0

0

0

Landelijke Cliëntenraad

629

652

629

629

629

629

629

               

Ontvangsten

1 292

5 589

0

0

0

0

0

Tabel 11.2 Premiegefinancierde uitgaven en ontvangsten artikel 11 (x € 1 000)
 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Uitgaven

1 522 092

1 491 552

1 576 698

1 638 729

1 533 190

1 535 542

1 512 256

               

Bijdrage aan ZBO’s

1 522 092

1 491 552

1 560 433

1 585 655

1 449 545

1 419 937

1 368 741

Uitvoeringskosten UWV

1 372 499

1 344 387

1 423 045

1 455 518

1 326 047

1 293 679

1 241 101

Uitvoeringskosten SVB

149 593

147 165

137 388

130 137

123 498

126 258

127 640

               

Nominaal

0

0

16 265

53 074

83 645

115 605

143 515

               

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting financiële instrumenten

A. Bijdrage aan ZBO’s

De minister van SZW stelt de financiële kaders vast voor UWV (inclusief BKWI), SVB, IB en LCR, waarbinnen zij jaarplannen dienen op te stellen. In de jaarplannen nemen UWV en SVB een verdeling van de uitvoeringskosten naar wet op. Het realiseren van uitvoeringskosten per wet is geen eigenstandig te bereiken doel. De minister stuurt in eerste aanleg op het totaalbudget per organisatie. Uitgangspunt daarbij is dat de organisaties zelfstandig de uitvoering organiseren en over de realisatie op passende wijze via het jaarverslag verantwoording afleggen aan de minister van SZW.

Budgettaire ontwikkelingen

De uitvoeringskosten van SVB en UWV wijzigen in de loop der jaren als gevolg van beleidswijzigingen en als gevolg van volumeontwikkelingen in de onderscheiden wetten. Voor een nadere toelichting wordt naar de desbetreffende beleidsartikelen verwezen.

De taakstelling op de uitvoeringsorganen uit het regeerakkoord Rutte/Verhagen is eveneens in de budgetten verwerkt. Voor het UWV loopt deze taakstelling op van € 61 miljoen in 2013 naar € 221 miljoen in 2015. Hierna loopt de taakstelling op tot het structurele niveau van € 260 miljoen in 2018. De taakstelling voor de SVB loopt op van € 7,3 miljoen in 2013 tot € 26,4 miljoen in 2015. Vanaf 2018 is het structurele niveau van € 31,1 miljoen bereikt.

In tabel 11.3 zijn de uitvoeringskosten van SVB en UWV toegedeeld aan de onderscheiden wetten. Deze toedeling is extracomptabel. Uitgangspunt voor de minister van SZW is sturing op het totaalbudget.

Tabel 11.3 Extracomptabel overzicht begrotings- en premiegefinancierde uitgaven (x € 1 000)
 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

UWV (incl. BKWI)

1 847 658

1 773 836

1 766 556

1 740 253

1 575 232

1 542 579

1 488 934

             

Begrotingsgefinancierd

475 159

429 449

343 511

284 735

249 185

248 900

247 833

IOW

250

250

200

125

75

25

0

Wajong

132 542

153 435

131 989

125 197

121 046

121 340

120 818

Re-integratie Wajong

11 598

48 924

40 276

28 995

23 622

22 615

22 375

Basisdienstverlening

296 280

188 942

140 861

98 093

72 244

73 107

73 107

Wsw indicatiestelling

24 599

28 533

21 647

23 883

23 907

23 547

23 267

BKWI

9 890

9 365

8 538

8 442

8 291

8 266

8 266

               

Premiegefinancierd

1 372 499

1 344 387

1 423 045

1 455 518

1 326 047

1 293 679

1 241 101

WAO

168 205

111 054

97 507

86 141

77 379

71 852

67 604

IVA

55 418

84 839

89 633

90 784

94 081

103 560

112 810

WGA

163 241

183 333

183 752

171 248

162 511

166 814

164 614

WAZ

8 000

6 021

5 388

4 643

4 098

3 725

3 464

WW

406 360

483 978

601 997

689 696

601 160

568 779

522 582

ZW

284 275

272 424

268 921

270 270

261 676

253 671

247 103

WAZO

28 000

28 036

25 939

24 367

23 466

23 246

22 958

Re-integratie WAZ/WAO/WIA/ZW

26 000

26 807

26 283

25 170

24 527

24 510

24 158

Re-integratie WW

233 000

147 895

123 625

93 199

77 149

77 522

75 808

               

SVB

252 521

253 782

219 927

204 957

196 141

201 037

203 055

             

Begrotingsgefinancierd

102 928

106 617

82 539

74 820

72 643

74 779

75 415

AKW

75 849

77 631

60 446

53 129

50 815

52 118

51 981

TOG

3 472

3 128

1 154

942

800

823

846

TAS

1 187

1 067

1 082

1 021

988

988

988

KOT/WKB

3 765

4 890

2 893

2 731

2 641

2 641

2 641

AIO

14 673

15 227

12 309

12 373

12 792

13 602

14 352

MKOB

3 258

4 124

4 105

4 074

4 057

4 057

4 057

Bijstand buitenland

724

550

550

550

550

550

550

               

Premiegefinancierd

149 593

147 165

137 388

130 173

123 498

126 258

127 640

AOW

127 433

125 418

121 411

116 282

111 034

113 487

115 128

Anw

22 160

21 747

15 977

13 855

12 464

12 771

12 512

Bron: SZW administratie

Artikel

Noot 16: Tweede Kamer, 2011–2012, 33 327, nr. 3 (UWV) respectievelijk Tweede Kamer, 2011–2012, 33 318, nr. 3 (SVB).