Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2014

33750 V 59 Brief van de minister van buitenlandse zaken

Vergaderjaar 2013-2014

Nr. 59

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 februari 2014

Graag informeer ik u hierbij, mede namens de Minister-President en de Ministers van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties, Defensie, Economische Zaken, Infrastructuur & Milieu en Veiligheid & Justitie, over de voortgang ten aanzien van de voorbereidingen op inhoudelijk, organisatorisch en veiligheidsgebied van de Nuclear Security Summit 2014 (NSS). Deze brief is een vervolg op de brief die uw Kamer op 26 april 2013 heeft ontvangen (Kamerstuk 33 400 V, nr. 130).

1. Inhoudelijke voorbereidingen

Zoals in deze eerdere brief vermeld, is het initiatief tot de NSS genomen om op het hoogste politieke niveau afspraken te maken om nucleair terrorisme te voorkomen. Het gaat daarbij om het verminderen van het gevaarlijke nucleaire materiaal in de wereld, een betere beveiliging van het bestaande materiaal en een intensievere internationale samenwerking. Onder deze samenwerking wordt ook de aanscherping van de internationale richtlijnen en versterking van het internationaalrechtelijke stelsel verstaan. Doel is het voorkomen van daden van terrorisme en andere criminele activiteiten met nucleaire materialen en sabotage aan nucleaire installaties. Dat wordt bereikt door aanbevelingen te doen en afspraken te maken hoe op nationaal niveau die dreiging zo goed mogelijk het hoofd kan worden geboden.

Als voorzitter van het voorbereidingsproces heeft Nederland aanzienlijke invloed kunnen uitoefenen op de thema’s die – binnen de doelstellingen van de NSS – extra aandacht krijgen op de aanstaande Top. Gaandeweg dient Nederland echter steeds meer rekening te houden met het internationale krachtenveld om dit proces succesvol af te ronden.

Hieronder vindt u een overzicht van de thema’s met de Nederlandse inzet en welke middelen daarbij zijn aangewend. Een oordeel over de resultaten zal u na de Top toegaan.

Inhoudelijke thema’s

Sinds de Top in Washington (2010) is in het NSS-proces veel nadruk gelegd op de versterking van de fysieke beveiliging van splijtstoffen die in kernwapens gebruikt kunnen worden (hoogverrijkt uranium en plutonium). Ook in de internationale voorbereiding op de Top in Den Haag is dit een kernthema. Sinds Seoel (2012) is daar de beveiliging van radioactief materiaal toepasbaar in «vuile bommen» bijgekomen. Op beide terreinen speelt het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) een centrale rol. Het IAEA biedt de lidstaten een platform om ervaringen uit te wisselen en de beste methoden voor het beveiligen van splijtstoffen en radioactief materiaal vast te leggen. Dit heeft onder meer geresulteerd in een serie documenten met aanbevelingen en principes op het gebied van nucleaire en radiologische beveiliging. Die aanbevelingen worden van tijd tot tijd door experts van de lidstaten aangevuld en aangepast aan de laatste inzichten. Het Nederlandse voorzitterschap heeft zich sterk gemaakt om de NSS landen te bewegen die aanbevelingen daadwerkelijk in hun nationale wetgeving te incorporeren. Dit leidt niet alleen tot versterking van de beveiliging, maar ook tot meer internationaal vertrouwen in het nucleaire beveiligingsregime in die landen.

Ook andere – vrijwillige – maatregelen, zoals het gebruik maken van de diensten van het IAEA om de staat van nucleaire beveiliging in een land te beoordelen en gerichte aanbevelingen te doen, worden door Nederland bevorderd. Hoe meer landen deze diensten toepassen, des te meer vertrouwen ontstaat er in het wereldwijde stelsel. Meer in het algemeen heeft Nederland het belang van zulke vertrouwenwekkende maatregelen onderstreept en betoogd dat dit stelsel alle nucleaire materialen dient te omvatten.

Nederland heeft veel aandacht gevraagd voor de interactie tussen overheid en nucleaire industrie. De industrie is verantwoordelijk voor de implementatie van de beveiligingsvoorschriften en vervult daarmee in veel gevallen een speerpuntfunctie bij de nucleaire beveiliging. Het is zaak om de industrie aan te spreken op een effectieve toepassing van de regels en het creëren van een adequate «nucleaire beveiligingscultuur». Daarbij moet bedacht worden dat de nucleaire industrie in de diverse NSS-landen een verschillende plaats in de samenleving inneemt (private ondernemingen tegenover staatsbedrijven bijvoorbeeld) en de verhouding tot de overheid dus ook verschillende schakeringen kent.

Tijdens het voorbereidingsproces heeft een aantal landen de relatie gelegd tussen de NSS en de nucleaire ontwapening. Andere landen vinden ontwapening een thema dat niet thuishoort in de NSS. In de visie van het Nederlandse voorzitterschap is de NSS inderdaad niet in het leven geroepen om ontwapening te bevorderen (en hetzelfde geldt voor non-proliferatie en het vreedzaam gebruik van kernenergie) maar zijn die onderwerpen wel deel van de bredere internationale agenda waarbinnen de NSS plaatsvindt.

Verwachte resultaten

Resultaten van de Top zullen allereerst zichtbaar worden in de Slotverklaring van Den Haag («The Hague Nuclear Security Summit Communiqué»). In die Verklaring leggen de leiders van de deelnemende landen gezamenlijk vast wat er in de afgelopen jaren is bereikt, waar ze zich in de komende jaren op zullen richten en welke afspraken ze daarover maken. Maar er zijn buiten die slotverklaring ook enkele andere instrumenten: landen worden aangemoedigd om elk met een Voortgangsrapport te komen waarin wordt beschreven welke nationale resultaten zijn behaald. Daarnaast zullen groepen van landen met Verklaringen komen waarin ze vastleggen specifieke doelen na te streven of op bepaalde terreinen samen te werken. Ofschoon niet alle NSS-landen deze doeleinden op het moment van de Top kunnen onderschrijven (want dan zouden ze in de gezamenlijke Slotverklaring worden opgenomen) mag het belang van deze groepsverklaringen niet worden onderschat. Veelal is er sprake van een kopgroep die extra inspanningen levert of een versneld traject in gang zet. Zulke verklaringen gelden bovendien als voorbeeld voor de andere landen of als gezamenlijk doel voor een volgende Top. In de marge van de Top in Seoel werd al een serie van zulke groepsverklaringen afgelegd, en het ligt in de verwachting dat dit aantal tijdens de aanstaande Top nog zal toenemen.

De Verenigde Staten heeft aangeboden om in 2016 de volgende NSS te houden. Tijdens de Top in de Den Haag zal naar verwachting de toekomst van het NSS-proces, met inbegrip van de vraag of de 2016 Top de laatste zou moeten zijn, door de deelnemende leiders worden besproken.

Programma

De delegaties komen naar verwachting zondag 23 en maandag 24 maart aan in Nederland. De top begint op maandag 24 maart omstreeks 13:30 met een ontvangst door Minister-President Rutte op het World Forum. Na een officiële opening begint de plenaire vergadering. ’s Avonds is er een receptie en diner aangeboden door Z.M. Koning Willem-Alexander op Huis ten Bosch. Dinsdag 25 maart gaat om 09:00 de plenaire vergadering weer verder. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor bilaterale ontmoetingen. Na de traditionele leidersfoto en de aanvaarding van de slotverklaring wordt het programma aan het einde van de middag afgesloten met een persconferentie. Dinsdagavond 25 en woensdag 26 maart vertrekken de meeste delegaties weer.

In de opzet van het programma is naast de reguliere plenaire vergaderingen, die bestaan uit opeenvolgende nationale verklaringen, gekozen voor een aantal programmaonderdelen waarin meer interactie mogelijk is. Tevens wordt delegaties de gelegenheid geboden om nationale verklaringen via een videoboodschap te presenteren. Nederland zal in deze vorm de nationale verklaring afleggen.

Deelnemers

Voor de NSS2014 zijn de staatshoofden en regeringsleiders van 53 landen en vier internationale organisaties (VN, IAEA, EU en Interpol) uitgenodigd. Op dit moment is van twee derde van de delegaties een bevestiging van deelname op het niveau van staatshoofd c.q. regeringsleider ontvangen. Naar verwachting zullen nog additionele bevestigingen worden ontvangen, maar tevens leert de ervaring dat in de laatste weken ook rekening gehouden dient te worden met enkele afzeggingen op regeringsleidersniveau. Bij de NSS in Washington (2010) en Seoul (2012) waren resp. driekwart en twee derde van de genodigde landen en organisaties op het geëigende niveau vertegenwoordigd.

Flankerende bijeenkomsten

Zoals aangegeven in de brief van 26 april 2013 vinden in de marge van de diplomatieke top enkele andere internationale bijeenkomsten plaats die qua thematiek aansluiten bij de NSS.

De nucleaire industrie heeft, net als in 2010 en 2012, een eigen topontmoeting (Nuclear Industry Summit – NIS) georganiseerd, gericht op een effectieve nucleaire beveiliging in de breedste zin van het woord. Tijdens de NIS, te houden van 23 tot en met 25 maart in Amsterdam, zullen 200 vertegenwoordigers uit alle sectoren binnen de nucleaire industrie praten over de mogelijkheden om de beveiliging in deze sector verder te verdiepen en te versterken. Onderwerpen van discussie binnen de NIS zijn onder meer de conversie van industriële processen van hoog- naar laag verrijkt uranium, de beveiliging tegen cyberaanvallen alsmede versterking van zelfregulatie. De organisatie is in handen van URENCO Nederland. Het Ministerie van Economische Zaken geeft adviezen en andere ondersteuning.

Op 20-23 maart 2014 zal in Amsterdam, Den Haag en Delft de Nuclear Knowledge Summit – (NKS) voor internationale academici, denktanks en NGO’s plaatsvinden. Een consortium van internationale NGO's en denktanks onder leiding van het instituut Clingendael heeft de organisatie in handen van de expert bijeenkomst in Amsterdam. Tijdens deze bijeenkomst zal het onderwerp nucleaire beveiliging vanuit verschillende invalshoeken worden bediscussieerd. Rol van de NKS is om wijdere horizonten te verkennen en als aanjager te fungeren. Conclusies uit soortgelijke eerdere conferenties zijn in de jaren daarna vaak in het multilaterale proces (waaronder de NSS) aan de orde gesteld. De TU Delft, Universiteit Leiden, het NFI, The Hague Institute for Global Justice, The Hague Security Delta en de Europese Commissie leveren een eigen bijdrage aan de NKS.

Van 18 tot 20 februari 2014 heeft in Maastricht een internationale simulatieoefening voor nucleaire experts en beleidsmakers plaatsgevonden, onder de titel @tomic 2014. De oefening werd gecoördineerd door de NCTV en het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Over de resultaten van deze oefening wordt u na de Top nader geïnformeerd.

2. Organisatorische voorbereidingen

De NSS 2014 is gezien omvang, complexiteit en niveau van deelname een evenement zonder precedent in Nederland. Daarom is in de voorbereidende fase niet alleen gebruik gemaakt van de evaluatie van eerdere evenementen in Nederland, zoals het EU-voorzitterschap in 2004 en de Afghanistan-conferentie in 2009, maar is ook gekeken naar de ervaringen van evenementen als de eerdere twee NSS-toppen (Washington 2010 en Seoul 2012), Europese Raden, VN-, G8- en G20-toppen en de Olympische Spelen in Londen. De opzet van de NSS 2014 is mede gebaseerd op de hierbij opgedane inzichten.

Bij aanvang van de voorbereidingen van de NSS 2014 zijn soberheid en efficiëntie als uitgangspunten genomen. Hiertoe is afgesproken zo veel mogelijk gebruik te maken van bestaande/bewezen structuren, procedures, verantwoordelijkheden en technologie. Dit betekent mede dat capaciteit (mensen/middelen) zo veel mogelijk van binnen de overheid wordt betrokken, ingezette middelen en ervaringen waar mogelijk worden benut voor volgende evenementen in Nederland (bv. voor het EU-voorzitterschap in 2016). Voorts wordt de NSS 2014 organisatorisch zodanig opgezet en vormgegeven dat Nederland daarmee wordt geïdentificeerd als gastvrij, innovatief en duurzaam, en als land van vrede, recht en veiligheid.

De NSS 2014 vindt plaats in het World Forum in Den Haag. De locatie biedt ruimte aan 58 wereldleiders, elk met een kerndelegatie van circa 20 personen. De locatie biedt onder andere een plenaire en een informele vergaderzaal, een leaders lounge, ruimtes voor bilaterale ontmoetingen en delegatiekamers. Het internationale mediacentrum wordt gehuisvest in een aantal gebouwen in de onmiddellijke nabijheid van het World Forum, binnen de zogenaamde Internationale Zone van Den Haag. Een van die gebouwen is de OPCW, die een deel van haar gebouw tijdelijk ter beschikking stelt. Het mediacentrum biedt ruimte aan circa 3000 journalisten en zal van zondagmiddag 23 maart tot en met dinsdagavond 25 maart operationeel zijn. Het mediacentrum biedt o.a. werkplekken voor schrijvende en audiovisuele pers, montagestudio’s, cameraposities en een informatiecentrum. Conform internationaal gebruik betalen journalisten zelf voor hun eten en drinken. Andere basale voorzieningen die journalisten nodig hebben om hun werk te doen, worden gratis ter beschikking gesteld.

De organisatie omvat daarnaast tevens zaken als inrichting, vervoer, techniek en ICT, tolkendiensten, registratiesysteem, aankleding en gastvrijheid, catering, interne zaken en communicatie. Ook hierbij wordt conform de eerder genoemde organisatorische uitgangspunten soberheid en efficiëntie in acht genomen.

Samenwerking

Bij de organisatie van de Top is een groot aantal instanties betrokken van binnen en buiten de overheid. Alle betrokken partijen streven naar een inhoudelijk succesvolle top middels een waardig, veilig en ongestoord verloop van de NSS. Nederland wil een goed gastland zijn voor alle deelnemers, zowel delegaties als pers. Hierbij wordt steeds gezocht naar een balans tussen de organisatorische en veiligheidsvereisten enerzijds en de continuïteit van het maatschappelijke verkeer anderzijds.

Kosten

Op 26 april 2013 heeft de Ministerraad ingestemd met een gezamenlijke NSS-begroting en bijbehorende dekking uit de HGIS van de betrokken Ministeries met een hoogte van 24 miljoen euro. Het gaat om kosten voor inhoudelijke voorbereidingen, locatie, inrichting, vervoer, techniek en ICT, tolkendiensten, registratiesysteem, aankleding en gastvrijheid, catering, interne zaken en communicatie. Dit is exclusief de kosten voor de beveiliging. De verantwoordelijkheidsverdeling tussen de verschillende ministeries geldt tevens voor de budget-verantwoordelijkheid voor de aan de NSS gerelateerde kosten. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken is als coördinerend ministerie voor de HGIS verantwoordelijk voor de afstemming van de financiële zaken op Rijksniveau.

3. Voorbereidingen op veiligheidsgebied

De NSS moet veilig, waardig en ongestoord verlopen. Dit vraagt om een evenwicht bij de te nemen maatregelen. Voor een topontmoeting van zo veel wereldleiders zijn ingrijpende veiligheidsmaatregelen onvermijdelijk. De Top vraagt om beveiligingsmaatregelen die onvermijdelijk gevolgen zullen hebben voor de bewoners van Den Haag, de bewoners van de omgeving van Schiphol en de betrokken hotels, en deelnemers aan het verkeer in de Randstad. Tegelijkertijd is het zaak het maatschappelijk en economisch leven zo min mogelijk te verstoren. Burgers en bedrijven moeten bovendien zo vroeg mogelijk weten waar zij aan toe zijn opdat zij kunnen anticiperen op de gevolgen van de NSS.

Vanwege de omvang en het belang van de NSS heeft de Minister van Veiligheid en Justitie besloten de NSS aan te wijzen als Nationaal Evenement en heeft hij de coördinatie van de voorbereiding van de veiligheidsmaatregelen opgedragen aan de NCTV. Onder leiding van de NCTV werken ministeries, lokale overheden, de Nationale Politie en Koninklijke Marechaussee, de Luchtverkeersleiding Nederland, alsmede bedrijven zoals de luchthaven Schiphol, de KLM, de Nederlandse Spoorwegen en ProRail intensief samen in het Programma Veiligheid NSS.

Veiligheidsbeeld

Aan de veiligheidsmaatregelen ligt een geïntegreerd veiligheidsbeeld van de risico’s en dreigingen voor de NSS ten grondslag. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD, de Nationale Politie, de Koninklijke Marechaussee en andere bronnen leveren een bijdrage aan dit veiligheidsbeeld. Op grond van het veiligheidsbeeld bepalen de landelijke en relevante lokale autoriteiten, onder wie de burgemeester van Den Haag, welke dreigings- en risicoscenario’s moeten worden uitgewerkt. Deze scenario’s hebben uiteraard betrekking op mogelijke activiteiten van terroristen, gewelddadige eenlingen en gewelddadige demonstranten, maar ook op bijvoorbeeld mogelijke cyber-aanvallen. Daarnaast wordt rekening gehouden met gebeurtenissen als stroomuitval, onvoorziene verkeersproblemen en extreme weersomstandigheden. Maatregelen zijn voorbereid om snel en adequaat te kunnen reageren wanneer zij zich onverhoopt zouden voordoen, in nauwe samenwerking met de betrokken veiligheidsregio’s maar ook met de bedrijven in de zogenoemde vitale infrastructuur. Bij de voorbereidingen wordt gebruik gemaakt van de ervaringen van de inhuldiging van de Koning op 30 april jl., maar ook die van de Britse veiligheidsdiensten voor en tijdens de Olympische Spelen van 2012 in Londen.

Veiligheidsmaatregelen

Veiligheidsringen

Voor de beveiliging van de deelnemers aan de NSS wordt gewerkt met een zogenoemd ringenstelsel waarbij de veiligheidsmaatregelen strenger zijn naarmate de ring dichter bij het te beveiligen centrum ligt. Dit systeem is niet alleen van toepassing op het World Forum en de Internationale Zone maar ook op de hotels, Schiphol, paleis Huis ten Bosch en op de wegen die de deelnemers aan de NSS zullen gebruiken. In de eerste twee ringen zijn de beveiligingsmaatregelen het strengst en zal er sprake zijn van persoonscontrole met detectieapparatuur. In de derde ring, waarin zich woonhuizen bevinden, zullen geen voertuigen worden toegelaten. Mensen die deze ring willen betreden hebben alleen toegang als zij in dit beveiligd gebied wonen dan wel door deze bewoners zijn aangemeld als bezoeker.

Luchtruim- en maritieme beveiliging

Zoals internationaal gebruikelijk bij dergelijke grootschalige evenementen gelden beperkingen bij het gebruik van het luchtruim. In een zone met een straal van 17 kilometer rondom Den Haag is vliegverkeer niet toegestaan, behalve – teneinde de gevolgen voor de luchtvaartsector zoveel mogelijk te beperken – in een corridor waar dit in enkele gevallen onder strikte voorwaarden wel mogelijk is. Verder zijn beperkingen opgelegd aan het vliegverkeer in een straal van ongeveer 100 kilometer rondom Den Haag met als doel een eventuele dreiging in een vroeg stadium te kunnen opsporen. Hierbij werken Defensie en de Luchtverkeersleiding Nederland nauw samen. De Nationale Politie en de Koninklijke Luchtmacht zullen de sluiting van het luchtruim handhaven waarvoor jachtvliegtuigen, helikopters maar ook andere luchtverdedigingsmiddelen beschikbaar zijn. Hiervoor wordt onder meer een deel van het voormalig Marinevliegkamp Valkenburg tijdelijk in gebruik genomen. Ten aanzien van de zee zijn binnen een strook van 1 kilometer uit de kust de wateren bij Scheveningen en Noordwijk deels niet toegankelijk. Mede hiervoor worden schepen van de Koninklijke Marine dicht bij de kust ingezet. Wel is de haven van Scheveningen gewoon in gebruik, dit geldt uiteraard ook voor de haven van Rotterdam.

Voorts worden maatregelen voorbereid om de regeringstoestellen van de leiders die deelnemen aan de NSS 2014 op een locatie op Schiphol te parkeren en te beveiligen. Hiertoe wordt de Polderbaan omgebouwd tot een beveiligd zelfstandig afhandelingsgebied en parkeerplaats voor de regeringstoestellen. Dit betekent dat deze baan gedurende enkele weken niet kan worden gebruikt en het luchtverkeer intensiever gebruik zal maken van de andere start- en landingsbanen. Uit efficiency oogpunt is het voor 2014 geplande baanonderhoud van de Polderbaan naar voren gehaald. Dit baanonderhoud zal direct aansluiten op de maatregelen van de NSS. De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu zal in maart 2014 ontheffing verlenen om af te mogen wijken van de regels in het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol (LVB) met betrekking tot het baan- en routegebruik.

Openbare orde

In samenspraak met het Openbaar Ministerie is een geheel van beleidsregels en tolerantiegrenzen opgesteld voor het optreden van de Nationale Politie en de Koninklijke Marechaussee. Hiermee wordt een eenvormig optreden bevorderd in het gehele NSS-gebied. Uiteraard dienen deze te worden vastgesteld door de onderscheidenlijke lokale gezagsdriehoeken. Een van de uitgangspunten is dat ook bij een evenement als de NSS demonstreren mogelijk moet zijn.

Hoewel er op dit moment geen indicaties zijn dat demonstranten uit het buitenland de NSS willen verstoren, wordt toch met die mogelijkheid rekening gehouden. De Nationale Politie en Koninklijke Marechaussee werken samen met buitenlandse politiediensten om dit vroegtijdig te onderkennen. Als daar aanleiding toe is zal de Koninklijke Marechaussee tijdelijk grensbewaking uitvoeren aan de grenzen met België en Duitsland.

De veiligheidsoperatie voorafgaande en tijdens de NSS legt een groot beslag op de capaciteit van de Nationale Politie (13.000 personen per dag) en Defensie (8.000 personen, van wie 4.000 van de Koninklijke Marechaussee). Hoewel de inzet van de politie omvangrijk is, kan de politiezorg in de rest van Nederland worden gegarandeerd. Dit geldt niet alleen voor de basispolitiezorg maar ook voor de specialistische capaciteit. Wel is een dringend beroep gedaan op gemeenten om geen andere evenementen toe te staan waarvoor extra politiecapaciteit nodig is.

Mobiliteit

Naar verwachting zal een groot deel van de te beveiligen deelnemers aan de NSS arriveren op zondag 23 en maandagochtend 24 maart en zullen velen weer vertrekken op dinsdagavond 25 maart of woensdag 26 maart. Dit betekent een groot aantal verplaatsingen in korte tijdsbestekken tussen Schiphol en Den Haag. Het spreekt vanzelf dat hierbij uitgebreide veiligheidsmaatregelen noodzakelijk zijn; Nederland wijkt daarbij niet af van andere landen die soortgelijke evenementen hebben georganiseerd. Om de delegaties ongestoord naar Den Haag te vervoeren is een omvangrijk verkeersplan opgesteld. Een belangrijk onderdeel van dit plan is een afgezette route (corridor) die op maandagochtend 24 maart en dinsdagmiddag 25 maart wordt gevormd tussen Schiphol en Den Haag. De voorbereidingen voor de corridor beginnen op zondagnamiddag 23 maart en afbreken van de maatregelen is in de nacht van dinsdag op woensdag 26 maart voltooid. Deze afgezette route – met gedeeltelijke en algehele afsluitingen – betreft de A5, A4, A44, N44 en N14. Tijdens, maar mogelijk ook tussen, de genoemde periodes zal het geheel van veiligheidsmaatregelen leiden tot zeer ernstige verkeershinder (lange files) in de Randstad. Datzelfde geldt voor het onderliggend wegennet.

Tal van maatregelen zijn genomen om de gevolgen voor het maatschappelijk en economisch leven zoveel mogelijk te beperken. Zo is inmiddels een uitgebreide communicatiecampagne begonnen om mensen die normaal gesproken naar Den Haag zouden reizen, te stimuleren thuis te werken. Met verschillende bedrijfstakken wordt overlegd over de mogelijkheden hun logistieke bedrijfsvoering tijdens de NSS zo goed mogelijk te laten doorgaan. Rijkswaterstaat maar ook de lokale wegbeheerders zullen weggebruikers informeren over de verkeersmaatregelen en over alternatieve reismogelijkheden. Daarnaast wordt ernaar gestreefd het doorgaande verkeer door omleidingen zoveel mogelijk om het gebied heen te leiden en daarmee de verkeersdruk op de route tussen Amsterdam, Den Haag en Rotterdam zoveel mogelijk te verminderen.

Ook de NS treft maatregelen door langere treinen in te zetten op het traject Amsterdam, Schiphol, Leiden en Den Haag. Door extra reparatiecapaciteit achter de hand te houden zal ProRail de gevolgen van eventuele incidenten en storingen bij het treinverkeer zo veel mogelijk beperken. ProRail en NS werken samen aan een zo vlot mogelijke treinenloop.

4. Ten slotte

Het succes van de NSS 2014 wordt bepaald door meerdere factoren. Naast een succesvol inhoudelijk verloop van de Top is het van groot belang dat de bijeenkomst veilig en ongestoord verloopt. Een derde succesfactor van de NSS is het bereiken van een evenwicht tussen de noodzaak van veiligheid en het beperken van de gevolgen hiervan voor de burger. Het kabinet zal zich blijven inspannen bij alle drie succesfactoren een positief resultaat te behalen.

De Minister van Buitenlandse Zaken,
F.C.G.M. Timmermans