Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

1. INLEIDING

Het Financieel Beeld Zorg (FBZ) geeft een integraal beeld van de ontwikkeling van de uitgaven en ontvangsten onder het Budgettair Kader Zorg (BKZ). Dit hoofdstuk geeft op hoofdlijnen een toelichting op de financiële cijfers en de voorlopige realisatie over het jaar 2014.

Het FBZ bestaat uit de volgende onderdelen:

1.

Inleiding

2.

Zorguitgaven in vogelvlucht

 

2.1. Actualisering van de maatregelen uit de begroting 2014

 

2.2. Ontwikkeling van het Budgettair Kader Zorg en de netto-BKZ-uitgaven 2014

 

2.3. Horizontale ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten per sector

 

2.4. Verticale ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten

3.

Uitgaven Budgettair Kader Zorg

 

3.1. Zorgverzekeringwet (Zvw)

 

3.1.1. Verticale ontwikkeling van de Zvw-uitgaven en -ontvangsten

 

3.1.2. Kerncijfers Zvw

 

3.1.3. Zorgakkoorden

 

3.2. Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en Wmo

 

3.2.1. Verticale ontwikkeling van de AWBZ-uitgaven en -ontvangsten

 

3.2.2. Kerncijfers AWBZ en Wmo

 

3.3. Begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven

4.

Financiering van de zorguitgaven

 

4.1. De financiering van de zorguitgaven in 2014

 

4.2. Ontvangsten, uitgaven en vermogens van de zorgfondsen (Zvw en AWBZ)

 

4.3. Ontwikkeling premies voor Zvw en AWBZ

 

4.4. Wat heeft de gemiddelde burger in 2014 aan zorg betaald

5.

Meerjarige ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten

 

5.1. Actuele stand van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten per sector 2012–2014

 

5.2. Ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten 2004–2014

6.

Verdieping Financieel Beeld Zorg

 

6.1. Verdieping in de BKZ-deelsectoren

 

6.1.1. Zorgverzekeringswet (Zvw)

 

6.1.2. Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)

Wijzigingen in het Financieel Beeld Zorg

Het Financieel Beeld Zorg 2014 heeft ten opzichte van het vorige jaarverslag een aantal veranderingen ondergaan. Dit betreffen verbeteringen die reeds zijn doorgevoerd in de ontwerpbegroting 2014 (TK 33 750 XVI, nr. 1 en 33 750 XVI, nr. 2). Daarnaast zijn de volgende aanpassingen gedaan:

  • –  In paragraaf 5.2 is een grafiek (figuur 4) opgenomen met de bijstellingen van de netto-BKZ-uitgaven van de Zvw en de AWBZ na het verschijnen van de VWS-jaarverslagen 2004–2014.
  • –  In paragraaf 3.1.3 is een actueel beeld van de financiële resultaten van de afzonderlijke zorgakkoorden per sector opgenomen.
  • –  De verdiepingsparagraaf van de Zvw en de AWBZ is verder uitgebreid met cijfers over de jaren 2012 tot en met 2014. Hierin zijn nu niet alleen de mutaties van 2014, maar ook van 2012 en 2013 per deelsector gepresenteerd. Hierdoor krijgt de lezer beter inzicht in de wijzigingen na de publicatie van het jaarverslag over het betreffende jaar.

Het Budgettair Kader Zorg (BKZ)

De BKZ-uitgaven bestaan uit de zorguitgaven op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Een deel van de begrotingsuitgaven wordt ook toegerekend aan het BKZ. Tot deze categorie hoort een deel van de uitgaven voor zorgopleidingen, de uitgaven op basis van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de uitgaven voor zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland. Deze uitgaven worden op de VWS-begroting verantwoord. Tot slot zijn er BKZ-uitgaven die via andere begrotingshoofdstukken lopen. Het gaat hierbij om de middelen die via het Gemeentefonds worden uitgekeerd aan gemeenten voor uitgaven voor huishoudelijke hulp in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Het verplicht eigen risico en de eigen bijdragen worden samen gerekend tot de niet-belastingontvangsten. De bruto-BKZ-uitgaven minus deze niet-belastingontvangsten vormen de netto-BKZ-uitgaven. Het Budgettair Kader Zorg is het kader voor de netto-BKZ-uitgaven.

Tabel 1 toont de bruto-BKZ-uitgaven en BKZ-ontvangsten.

Tabel 1 Samenstelling van de bruto-BKZ-uitgaven en -ontvangsten naar financieringsbron (bedragen x € 1 miljard) 1Als gevolg van afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.

Omschrijving

2014

Bruto-BKZ-uitgaven jaarverslag 2014

70,2

Premiegefinancierd

67,9

waarvan AWBZ

27,8

waarvan Zvw

40,1

Begrotingsgefinancierd

2,3

waarvan Wmo

1,7

waarvan Zorgopleidingen

0,1

waarvan Wtcg

0,4

waarvan zorg Caribisch Nederland

0,1

BKZ-ontvangsten jaarverslag 2014

5,1

waarvan eigen bijdrage Zvw

3,1

waarvan eigen bijdrage AWBZ

2,0

Netto-BKZ-uitgaven stand jaarverslag 2014

65,1

Bron: VWS, NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens, gegevens ZiNL over de (voorlopige) financieringslasten Zvw en AWBZ.

Figuur 1 toont de bruto-BKZ-uitgaven per sector als aandeel in de totale BKZ-uitgaven.

Figuur 1: Bruto-BKZ-uitgaven 2014 per sector