Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

9. WETGEVINGSPROGRAMMA

In voorbereiding zijnde wetsvoorstellen (peildatum 11-7-2013)

Titel

Kamerstuknummer

Fase

Sector

Geplande Datum inw. treding

Aanpassingswet nadeelcompensatie

 

Interne voorbereiding

Staats- en bestuursrecht

1-7-2015

Wetsvoorstel aanpassing boek 8 aan Wrakopruimingsverdrag

 

Interne voorbereiding

Privaatrecht

1-1-2016

Wetsvoorstel implementatie Visserijverdrag

 

Interne voorbereiding

Privaatrecht

1-1-2015

Evaluatiewet Gerechtsdeurwaarderswet

 

Interne voorbereiding

Staats- en bestuursrecht

1-7-2013

Wetsvoorstel goedkeuring Wrakopruimingsverdrag

 

Interne voorbereiding

Privaatrecht

1-1-2016

Goedkeuringswet verdrag Rotterdam Rules

 

Interne voorbereiding

Privaatrecht

1-1-2016

Wetsvoorstel elektronisch strafdossier (VPS)

 

Interne voorbereiding

Straf- en sanctierecht

1-7-2014

Wetsvoorstel facilitering langetermijnaandeelhouderschap

 

Interne voorbereiding

Privaatrecht

1-1-2016

Wetsvoorstel goedkeuring protocol CLNI Verdrag 2012

 

Interne voorbereiding

Privaatrecht

1-1-2015

Wetsvoorstel grensoverschrijdende omzetting van rechtspersonen

 

Interne voorbereiding

Privaatrecht

1-1-2016

Wetsvoorstel invoering trust

 

Interne voorbereiding

Privaatrecht

1-1-2016

Wetsvoorstel stelselherziening rechtsbijstand 2010–2014 (VenJ)

 

Interne voorbereiding

Staats- en bestuursrecht

1-1-2014

Wetsvoorstel uitvoering breed wettelijk moratorium

 

Interne voorbereiding

Privaatrecht

1-1-2015

Wijziging van de Luchtvaartwet i.v.m. de uitvoering van een aantal verordeningen inzake de beveiliging van de burgerluchtvaart

 

Interne voorbereiding

Staats- en bestuursrecht

1-7-2015

Wijziging van de Wet wapens en munitie in verband met de versterking van het stelsel ter beheersing van het legaal wapenbezit

 

Interne voorbereiding

Staats- en bestuursrecht

1-1-2014

Wijziging Wet veiligheidsregio’s i.v.m. de landelijke meldkamerorganisatie

 

Interne voorbereiding

Staats- en bestuursrecht

1-1-2015

Kansspelen via internet

 

Interne voorbereiding

Staats- en bestuursrecht

1-12-2013

Uitvoeringswet Restmechanisme straftribunalen

 

Interne voorbereiding

Straf- en sanctierecht

1-1-2014

Uitvoeringswet verdrag Rotterdam Rules

 

Interne voorbereiding

Privaatrecht

1-1-2016

Wetsvoorstel wegnemen belemmeringen doorwerken na AOW gerechtigde leeftijd

 

Interne voorbereiding

Privaatrecht

Wijziging Awb stroomlijning omgevingsrecht

 

Interne voorbereiding

Staats- en bestuursrecht

1-1-2015

Wijziging wet LSOP

 

Interne voorbereiding

Staats- en bestuursrecht

1-7-2014

Wijzigingswet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen

 

Interne voorbereiding

Staats- en bestuursrecht

Wet gebruik passagiersgegevens voor grenscontroles

 

Interne voorbereiding

Staats- en bestuursrecht

1-1-2014

wetsvoorstel aanpassing geschillenregeling

 

Interne voorbereiding

Privaatrecht

1-1-2016

wetsvoorstel modernisering NV-recht

 

Interne voorbereiding

Privaatrecht

1-1-2016

Wet herziening opleiding rechterlijke ambtenaren

 

Interne voorbereiding

Staats- en bestuursrecht

1-7-2014

Voorstel vrijheidsbeperkende maatregelen bij veroordeling (VPS)

 

Interne voorbereiding

Straf- en sanctierecht

1-1-2014

Wetsvoorstel aanpassing Vormerkung bij beslag

 

Interne voorbereiding

Privaatrecht

1-1-2015

Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de kansspelheffing en gegevensverwerking

 

Interne voorbereiding

Staats- en bestuursrecht

1-1-2013

Wet melding incidenten elektronische informatiesystemen

 

Interne voorbereiding

Staats- en bestuursrecht

1-7-2014

Wijziging van de Loterijwet BES in verband met het herstel van enkele omissies

 

Interne voorbereiding

Staats- en bestuursrecht

1-1-2014

Implementatie van de Seveso III-richtlijn

 

Interne voorbereiding

Staats- en bestuursrecht

1-6-2015

Wetsvoorstel vereenvoudiging en digitalisering gerechtelijke procedure in het burgerlijk recht en het bestuursrecht (KEI)

 

Interne voorbereiding

Privaatrecht,

Staats- en bestuursrecht

1-1-2015

Verzamelwet Politiewet 2012

 

Interne voorbereiding

Staats- en bestuursrecht

Wetsvoorstel vereenvoudiging en digitalisering hoger beroep (KEI)

 

Interne voorbereiding

Staats- en bestuursrecht,

Privaatrecht

1-1-2015

Wetsvoorstel betalingsbevelprocedure (KEI)

 

Interne voorbereiding

Privaatrecht,

Staats- en bestuursrecht

1-1-2015

Aanpassings- en invoeringswet vereenvoudiging en digitalisering van de gerechtelijke procedure in het burgerlijk recht en het bestuursrecht (KEI)

 

Interne voorbereiding

Staats- en bestuursrecht,

Privaatrecht

1-1-2015

Wetsvoorstel implementatie richtlijn jaarlijkse financiële verslaggeving

 

Interne voorbereiding

Privaatrecht

Wetsvoorstel echtscheiding zonder rechter

 

Interne voorbereiding

Privaatrecht

1-1-2015

Wetsvoorstel herstructurering bijzondere opsporingsbevoegdheden (VPS)

 

Interne voorbereiding

Straf- en sanctierecht

1-1-2015

Wetsvoorstel herstructurering onderzoek aan lichaam en lichaamsmateriaal (VPS)

 

Interne voorbereiding

Straf- en sanctierecht

1-1-2015

Wetsvoorstel herstructurering doorzoeking en inbeslagneming (VPS)

 

Interne voorbereiding

Straf- en sanctierecht

1-1-2015

Wijziging Sv herstructurering hoger beroep (VPS)

 

Interne voorbereiding

Straf- en sanctierecht

1-1-2015

Wetsvoorstel herstructurering onderzoek terechtzitting (VPS)

 

Interne voorbereiding

Straf- en sanctierecht

1-1-2015

Rijkswet Evaluatie Onderzoeksraad voor veiligheid

 

Interne voorbereiding

Staats- en bestuursrecht

Wetsvoorstel verbetering wettelijke bescherming flexwerkers

 

Interne voorbereiding

Privaatrecht

1-1-2014

Wetsvoorstel uitvoering CLNI-verdrag 2012

 

Interne voorbereiding

Privaatrecht

1-1-2016

Wetsvoorstel continuïteit bedrijven in problemen

 

Interne voorbereiding

Privaatrecht

1-7-2015

Wetsvoorstel faillissementsakkoord en stille bewindvoering

 

Interne voorbereiding

Privaatrecht

 

Wetsvoorstel modernisering faillissementsprocedures

 

Interne voorbereiding

Privaatrecht

 

Wetsvoorstel versterking rol curator en fraudebestrijding

 

Interne voorbereiding

Privaatrecht

1-7-2014

wetsvoorstel implementatie richtlijn 2012/28/EU inzake verweesde werken

 

Interne voorbereiding

Privaatrecht

Wetsvoorstel tegenstrijdig belangregeling bij stichtingen en verenigingen

 

Interne voorbereiding

Privaatrecht

1-1-2015

Wet Privatisering Staatsloterij

 

Interne voorbereiding

Staats- en bestuursrecht

1-1-2015

Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de herinrichting van de casinomarkt

 

Interne voorbereiding

Staats- en bestuursrecht

 

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 – Veegwet

 

Interne voorbereiding

Staats- en bestuursrecht

 

Wetsvoorstel implementatie richtlijn ADR consumentengeschillen

 

Interne voorbereiding

Privaatrecht

2-3-2015

Wet tot concentratie van bepaalde vervoerzaken bij rechtbank Rotterdam en bepaalde bank- en effectenzaken bij rechtbank Amsterdam.

 

Interne voorbereiding

Staats- en bestuursrecht

 

Wijziging Wrra i.v.m. ZSM- werkwijze

 

Interne voorbereiding

Staats- en bestuursrecht

1-1-2015

Wijziging van de Rijkswet cassatierechtspraak voor Aruba, Curaçao, Sint Maarten en voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba

 

Interne voorbereiding

Staats- en bestuursrecht

1-7-2014

Wetsvoorstel wijziging Boek 8 BW BES i.v.m. Verdrag van Montreal

 

Interne voorbereiding

Privaatrecht

1-1-2016

Wetsvoorstel voorkoming privé-aansprakelijkheid erfgenamen voor onverwachte schulden

 

Interne voorbereiding

Privaatrecht

1-7-2014

Wetsvoorstel uitvoering motie-Dijksma collectieve schadevergoeding

 

Interne voorbereiding

Privaatrecht

1-1-2015

wetsvoorstel invoering Jeugdwet

 

Interne voorbereiding

Privaatrecht

1-1-2015

Wet vreemdelingenbewaring

 

Interne voorbereiding

Staats- en bestuursrecht

 

Voorstel tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de implementatie van de richtlijn van het Europees parlement en de Raad betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning of intrekking van de internationale beschermingsstatus (procedurerichtlijn)

 

Interne voorbereiding

Staats- en bestuursrecht

 

Wijziging van de Wet wapens en munitie in verband met implementatie verordening 258/2012

 

Interne voorbereiding

Staats- en bestuursrecht

1-7-2014

Wetsvoorstel uitvoering alimentatieverdrag BES

 

Interne voorbereiding

Privaatrecht

 

Voorstel van rijkswet goedkeuring alimentatieverdrag BES

 

Interne voorbereiding

Privaatrecht

 

wetsvoorstel uitvoering verordening civiel beschermingsbevel

 

Interne voorbereiding

Privaatrecht

11-1-2015

Automatische kentekenherkenning (ANPR) – tweede tranche

 

Consultatie en toetsing

Straf- en sanctierecht

1-7-2015

Goedkeuring en uitvoering van het Raad van Europa-verdrag huiselijk geweld

 

Consultatie en toetsing

Straf- en sanctierecht

1-7-2014

Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (USB) (VPS)

 

Consultatie en toetsing

Straf- en sanctierecht

1-7-2014

Wetsvoorstel doorberekening veiligheidskosten

 

Consultatie en toetsing

Staats- en bestuursrecht

1-7-2014

Wetsvoorstel krediettransacties

 

Consultatie en toetsing

Privaatrecht

1-1-2016

Aanpassing BW en WvK aan de nieuwe Rijkswet nationaliteit zeeschepen

33 134

Consultatie en toetsing

Privaatrecht

1-1-2015

Wetsvoorstel toevoegen stukken aan procesdossier in civiele zaken

 

Consultatie en toetsing

Privaatrecht

1-1-2016

Wetsvoorstel Tweede tranche forensische zorg (harmonisatie rechtspositie)

 

Consultatie en toetsing

Straf- en sanctierecht

1-1-2015

Wetsvoorstel uitbreiding disciplinaire maatregelen ZM.

 

Consultatie en toetsing

Staats- en bestuursrecht

1-7-2013

Wetsvoorstel verruiming schadevergoeding affectieschade en verplaatste schade

 

Consultatie en toetsing

Privaatrecht

1-1-2015

Implementatie van de EU-richtlijn European Protection Order (EPO) (Europees beschermingsbevel)

 

Consultatie en toetsing

Straf- en sanctierecht

1-1-2015

Implementatie van de richtlijn 2011/82/EU over verkeersovertredingen (Implementatie verkeersovertredingen

 

Consultatie en toetsing

Straf- en sanctierecht

1-1-2014

Wetsvoorstel wijziging Instellingswet RSJ en enkele andere wetten

 

Consultatie en toetsing

Straf- en sanctierecht

1-7-2014

Wetsvoorstel wijziging Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie (Wobka)

 

Consultatie en toetsing

Privaatrecht

1-1-2016

Implementatie richtlijn recht op informatie in strafprocedures

 

Consultatie en toetsing

Straf- en sanctierecht

1-6-2014

Wetsvoorstel publicaties rechtsvordering op internet

 

Consultatie en toetsing

Privaatrecht

 

Wetsvoorstel herstructurering internationale rechtshulp (VPS)

 

Consultatie en toetsing

Straf- en sanctierecht

1-1-2015

Aanpassing Gemeentewet en Sr i.v.m. aanscherping aanpak voetbalvandalisme

 

Consultatie en toetsing

Staats- en bestuursrecht

1-7-2014

Wetsvoorstel uitvoering Verordening erfrecht

 

Consultatie en toetsing

Privaatrecht

17-8-2015

Wijziging Wet op de rechterlijke organisatie in verband met wettelijke positionering CVOM

 

Consultatie en toetsing

Staats- en bestuursrecht

1-1-2014

Implementatie richtlijn 2012/29/EU minimumnormen slachtoffers

 

Consultatie en toetsing

Straf- en sanctierecht

1-6-2015

Initiatiefwet mediation Van der Steur

 

Consultatie en toetsing

Staats- en bestuursrecht

 

Aanpassing Wet politiegegevens i.v.m. bewaartermijnen van gegevens

 

Consultatie en toetsing

Straf- en sanctierecht

1-7-2014

Regeling eigen bijdrage voor gedetineerden

 

Consultatie en toetsing

Straf- en sanctierecht

1-7-2014

Wijziging Strafvordering in verband met verdere uitbreiding spreekrecht slachtoffers

 

Consultatie en toetsing

Straf- en sanctierecht

1-7-2014

Uitbreiding reikwijdte Wet schadefonds geweldsmisdrijven

 

Consultatie en toetsing

Straf- en sanctierecht

1-7-2014

Wijziging Strafvordering i.v.m. verdere verbetering positie slachtoffer

 

Consultatie en toetsing

Straf- en sanctierecht

1-7-2014

Regeling meerdaadse samenloop

 

Consultatie en toetsing

Straf- en sanctierecht

1-1-2015

Ter beschikking aan het onderwijs (TBO)

 

Consultatie en toetsing

Straf- en sanctierecht

1-7-2014

Wetsvoorstel dadelijke tenuitvoerlegging (VPS)

 

Consultatie en toetsing

Straf- en sanctierecht

1-7-2014

Regeling kostenverhaal strafproces op de dader

 

Consultatie en toetsing

Straf- en sanctierecht

1-7-2014

Wetsvoorstel civielrechtelijk bestuursverbod

 

Consultatie en toetsing

Privaatrecht

1-7-2014

Wetsvoorstel monistisch bestuursmodel coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij

 

Consultatie en toetsing

Privaatrecht

1-1-2015

Wetsvoorstel hervorming ontslagrecht en modernisering WW

 

Consultatie en toetsing

Privaatrecht

1-1-2016

Herziening strafrechtelijk faillissementsrecht

 

Consultatie en toetsing

Straf- en sanctierecht

1-1-2015

Aanpassing Wetboek van Strafvordering BES i.v.m. BOB

 

Consultatie en toetsing

Straf- en sanctierecht

1-1-2015

Wijziging WSv i.v.m. de burger in de bijzondere opsporing

 

Consultatie en toetsing

Straf- en sanctierecht

1-1-2015

Wijziging WSv i.v.m. verruiming toezeggingen aan getuigen

 

Consultatie en toetsing

Straf- en sanctierecht

1-1-2016

Wetsvoorstel publicatieplicht stichtingen

 

Voorportaal, onderraad en Ministerraad

Privaatrecht

1-7-2014

Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet (technische wijzigingen)

 

Voorportaal, onderraad en Ministerraad

Straf- en sanctierecht

1-7-2014

Omgevingswet

 

Voorportaal, onderraad en Ministerraad

Wetgevingskwaliteitsbeleid

 

Wijziging art. 13 Grondwet (brief- en telecommunicatiegeheim)

 

Voorportaal, onderraad en Ministerraad

Staats- en bestuursrecht

1-1-2014

Wetsvoorstel bestrijding cybercrime (computercriminaliteit III)

 

Voorportaal, onderraad en Ministerraad

Straf- en sanctierecht

1-7-2014

Wetsvoorstel splitsing RvS en samenvoeging ABRvS, CRvB en CBb

 

Voorportaal, onderraad en Ministerraad

Staats- en bestuursrecht

 

Wijz. RWN i.v.m. Verlenging van de naturalisatietermijnen

 

Voorportaal, onderraad en ministerraad

Wetgevingskwaliteitsbeleid

1-1-2015

Implementatiewet single permit-richtlijn (gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid)

 

Voorportaal, onderraad en Ministerraad

Staats- en bestuursrecht

25-12-2013

Wetsvoorstel raadsman en politieverhoor

 

Raad van State

Straf- en sanctierecht

1-7-2014

Goedkeuringswet van het SUA-Verdrag van Beijing 2010 en het Protocol tot wijziging van het Verdrag van 's-Gravenhage van 1970 ter zake vliegtuigkaping

 

Raad van State

Straf- en sanctierecht

1-1-2014

Wetsvoorstel bronbescherming in strafzaken

 

Raad van State

Straf- en sanctierecht

1-1-2014

Wijziging Sv i.v.m. langdurig toezicht op zeden- en geweldsdelinquenten

 

Raad van State

Straf- en sanctierecht

1-7-2014

Uitvoeringswet van het SUA-Verdrag van Beijing 2010 en het Protocol tot wijziging van het Verdrag van 's-Gravenhage van 1970 ter zake vliegtuigkaping

 

Raad van State

Straf- en sanctierecht

1-1-2014

Wijziging Wetboek van Strafvordering i.v.m. inzet van alcohol- en drugstesten bij geweldsmisdrijven (middelentest)

 

Raad van State

Straf- en sanctierecht

1-7-2014

Wijziging WIM i.v.m. de uitvoering van wijzigingen van het Statuut van het Internationaal Strafhof (WIM Statuut)

 

Raad van State

Straf- en sanctierecht

1-7-2014

Wetsvoorstel digitale handhaving veelvoorkomende overtredingen (VPS)

 

Raad van State

Straf- en sanctierecht

1-7-2014

Wijziging WOTS i.v.m. aanpassing voortgezette procedure

 

Raad van State

Straf- en sanctierecht

1-7-2014

Wetsvoorstel versterking presterend vermogen politie (VPS)

 

Raad van State

Straf- en sanctierecht

1-7-2014

Wijziging Sr in verband met ISD bij illegalen

 

Raad van State

Straf- en sanctierecht

1-7-2014

Besluit houdende wijzigingen van het Kansspelenbesluit i.v.m. de taakuitoefening van de Kansspelautoriteit (CJIB)

 

Raad van State

Staats- en bestuursrecht

 

Reparatiewet Veiligheid en Justitie 2013

 

Raad van State

Staats- en bestuursrecht

1-7-2014

Wetsvoorstel afschaffing geschriftenbescherming

 

Raad van State

Privaatrecht

1-1-2015

Wijziging Sr in verband met elektronische detentie, afschaffing detentiefasering en VI

 

Raad van State

Straf- en sanctierecht

1-7-2014

Wetsvoorstel aanpassing Boek 4 BES

 

Raad van State

Privaatrecht

1-7-2014

Wetsvoorstel ter uitvoering van de Dublinverordening

 

Raad van State

Staats- en bestuursrecht

1-1-2014

Wetsvoorstel aanpassing tarieven griffierechten

 

Raad van State

Staats- en bestuursrecht,

Privaatrecht

1-1-2014

Wetsvoorstel auteurscontractenrecht

33 308

Tweede Kamer (voorbereiding)

Privaatrecht

1-1-2014

Wetsvoorstel maatregelen beperking huwelijksdwang en neef-nichthuwelijk

33488

Tweede Kamer (voorbereiding)

Privaatrecht

1-1-2014

Aanpassingswet zelfstandige bestuursorganen Justitie

33554

Tweede Kamer (voorbereiding)

Staats- en bestuursrecht

1-1-2013

Goedkeurings- en uitvoeringswet Verdrag VS-NL over samenwerking inzake vingerafdrukken en DNA-profielen

33 603

Tweede Kamer (voorbereiding)

Straf- en sanctierecht

1-1-2014

Wijziging Advocatenwet ter implementatie van aanbevelingen van de Commissie advocatuur en enkele andere wijzigingen

32382

Tweede Kamer (voorbereiding)

Staats- en bestuursrecht

1-7-2014

Wetsvoorstel executie veilen via internet

33 484

Tweede Kamer (voorbereiding)

Privaatrecht

1-1-2014

Wetsvoorstel herziening arbitragerecht

33 611

Tweede Kamer (voorbereiding)

Privaatrecht

1-1-2015

Wetsvoorstel herziening rechtsmachtregeling

33 572

Tweede Kamer (voorbereiding)

Straf- en sanctierecht

1-1-2014

Wetsvoorstel concentratie procedure Europees betalingsbevel

32 834

Tweede Kamer (voorbereiding)

Privaatrecht

1-1-2016

Wetsvoorstel informatiegaring in civiele zaken

33 079

Tweede Kamer (voorbereiding)

Privaatrecht

1-1-2016

Wetsvoorstel gemeentelijke verantwoordelijkheid hulp en zorg jeugd (Jeugdwet)

33 684

Tweede Kamer (voorbereiding)

Privaatrecht

1-1-2015

Wetsvoorstel verplichte geestelijke gezondheidszorg

32 399

Tweede Kamer (voorbereiding)

Straf- en sanctierecht

1-1-2014

Wetsvoorstel wijziging Burgerlijk Wetboek in verband met het ongedaan maken van steunmaatregelen

31 418

Tweede Kamer (voorbereiding)

Privaatrecht

1-1-2015

Wijziging Sv en Pbw i.v.m. wijziging regeling schorsing voorlopige hechtenis (samenloop)

32 882

Tweede Kamer (voorbereiding)

Straf- en sanctierecht

1-1-2014

Wijziging van de Gemeentewet in verband met de introductie van flexibel cameratoezicht

33 582

Tweede Kamer (voorbereiding)

Staats- en bestuursrecht

1-1-2014

Wijziging Sv in verband met vastleggen en bewaren kentekengegevens (ANPR)

33 542

Tweede Kamer (voorbereiding)

Straf- en sanctierecht

1-7-2014

Wijziging Wet bescherming persoonsgegevens (meldplicht datalekken)

33 662

Tweede Kamer (voorbereiding)

Staats- en bestuursrecht

 

Implementatie richtlijn bestrijding seksueel misbruik, seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie

33 580

Tweede Kamer (voorbereiding)

Straf- en sanctierecht

1-12-2013

Wetsvoorstel versterking bestrijding financieel-economische criminaliteit

 

Tweede Kamer (voorbereiding)

Straf- en sanctierecht

1-4-2014

Wetsvoorstel verzamelwet familierecht/opheffing verschillen huwelijk en gp

33 526

Tweede Kamer (voorbereiding)

Privaatrecht

 

Handhaving anderstalige voorschriften

33 427

Tweede Kamer (voorbereiding)

Wetgevingskwaliteitsbeleid

 

Wet kwaliteit beroepsuitoefening in de jeugdzorg (33 619)

 

Tweede Kamer (voorbereiding)

Staats- en bestuursrecht

1-1-2014

Veegwet op het notarisambt

 

Tweede Kamer (voorbereiding)

Staats- en bestuursrecht

 

Wetsvoorstel uitvoering verordening 1215/2012 herziening Brussel I

 

Tweede Kamer (voorbereiding)

Privaatrecht

 

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 i.v.m. de strafbaarstelling van illegaal verblijf van vreemdelingen in Nederland

33 512

Tweede Kamer (voorbereiding)

Staats- en bestuursrecht

 

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van Richtlijn 2011/51/EU van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2003/109/EG (langdurig ingezetenen) (33 581)

 

Tweede Kamer (voorbereiding)

Staats- en bestuursrecht

 

Goedkeuring Verdrag NL-Peru overbrenging van gevonniste personen

33 486

Tweede Kamer (plenaire) behandeling

Straf- en sanctierecht

1-1-2014

wetsvoorstel implementatie richtlijn consumentenrechten

33 520

Tweede Kamer (plenaire) behandeling

Privaatrecht

15-11-2013

Wetsvoorstel modernisering regeling verlof en arbeidstijden

32 855

Tweede Kamer (plenaire) behandeling

Privaatrecht

1-7-2013

Wijziging WVW 1994 i.v.m. introductie speekseltest

32 859

Tweede Kamer (plenaire) behandeling

Straf- en sanctierecht

1-1-2014

Wetsvoorstel implementatie richtlijn duurverlenging naburige rechten

33 329

Eerste Kamer (voorbereiding)

Privaatrecht

1-11-2013

Aanpassing van WSr (fraude met identiteitsbewijzen)

33 352

Eerste Kamer (voorbereiding)

Straf- en sanctierecht

1-1-2014

Wetsvoorstel wijziging voorwaarden transseksualiteit

33 351

Eerste Kamer (voorbereiding)

Privaatrecht

1-1-2014

Wetsvoorstel uitwisseling BS/GBA gegevens, elektronische gegevensverwerking en burgerlijke staat (32 444)

32 444

Eerste Kamer (voorbereiding)

Privaatrecht

1-7-2013

Wetsvoorstel adolescentenstrafrecht

33 498

Eerste Kamer (voorbereiding)

Straf- en sanctierecht

1-1-2014

Wetsvoorstel verbetering kinderbeschermingsmaatregelen

32 015

Eerste Kamer (voorbereiding)

Privaatrecht

1-1-2015

Wetsvoorstel forensische zorg

32 398

Eerste Kamer (voorbereiding)

Straf- en sanctierecht

1-1-2014

Wetsvoorstel enkelvoudig hoger beroep kantonzaken

33 316

Eerste Kamer (voorbereiding)

Privaatrecht

1-1-2014

Wijziging van de Opiumwet (growshops)

32 842

Eerste Kamer (voorbereiding)

Straf- en sanctierecht

1-1-2014

Wetsvoorstel gebruik Friese taal

33 335

Eerste Kamer (voorbereiding)

Staats- en bestuursrecht

1-1-2014

Wetsvoorstel aanpassing en terugvordering van bonussen (32 512)

32 512

Eerste Kamer (voorbereiding)

Privaatrecht

1-10-2013

Wetsvoorstel verruiming fouilleerbevoegdheden (33 112)

33112

Eerste Kamer (voorbereiding)

Staats- en bestuursrecht

1-7-2013

Wetsvoorstel erkenning door de vrouwelijke partner van de moeder

33 032

Eerste Kamer (voorbereiding)

Privaatrecht

1-7-2013

Wetsvoorstel wijziging bepalingen curatele, beschermingsbewind en mentorschap (33 054)

33 054

Eerste Kamer (voorbereiding)

Privaatrecht

1-1-2014

Wetsvoorstel uitbreiding voorlopige hechtenis (slagvaardig strafrecht) (VPS)

33 360

Eerste Kamer (voorbereiding)

Straf- en sanctierecht

1-1-2014

Wetsvoorstel invoering en aanpassing wetgeving aan kinderbeschermingsmaatregelen

33 061

Eerste Kamer (voorbereiding)

Privaatrecht

 

Wetsvoorstel wijziging RWN i.v.m. lesbisch ouderschap

33 514

Eerste Kamer (voorbereiding)

Privaatrecht

 

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met richtlijn 2004/38/EG (Reparatiewet/ schrappen hechtenis EU burgers)

33 286

Eerste Kamer (voorbereiding)

Staats- en bestuursrecht

1-10-2013

Wijziging Vreemdelingenwet 2000 in verband met de uitbreiding van het gebruik van biometrische kenmerken in de vreemdelingenketen

33 192

Eerste Kamer (voorbereiding)

Staats- en bestuursrecht

1-10-2013

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het herschikken van de gronden voor asielverlening

33 293

Eerste Kamer (voorbereiding)

Staats- en bestuursrecht

 

Wijziging Vreemdelingenwet 2000 i.v.m. verruiming van de bevoegdheden in het kader van het vreemdelingentoezicht

32 528

Eerste Kamer (voorbereiding)

Staats- en bestuursrecht

 

Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche

32 211

Eerste Kamer (plenaire) behandeling

Staats- en bestuursrecht

1-1-2014

Wetsvoorstel herziening Pandhuiswet 1910

33 334

Eerste Kamer (plenaire) behandeling

Privaatrecht

1-1-2014

Wijziging Wetboek van Strafrecht i.v.m. implementatie richtlijn bestrijding mensenhandel

33 309

Eerste Kamer (plenaire) behandeling

Straf- en sanctierecht

1-8-2013

Wijziging Sr i.v.m. strafbaarstelling financieren terrorisme

33 478

Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

Straf- en sanctierecht

1-9-2013

Wijziging van Sv in verband met regeling herziening ten nadele (Wet herziening ten nadele)

32 044

Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

Straf- en sanctierecht

1-10-2013

Wetsvoorstel conservatoir beslag door de staat t.b.v. het slachtoffer

33 295

Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

Straf- en sanctierecht

1-1-2014

Wetsvoorstel implementatie kaderbesluit toezichtsmaatregelen als alternatief voor voorlopige hechtenis

33 422

Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

Straf- en sanctierecht

1-11-2013

Wetsvoorstel implementatie richtlijn vertolking en vertaling in strafzaken

33 355

Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

Straf- en sanctierecht

1-10-2013

Wijziging van de Wet justitiesubsidies i.v.m. de inwerkingtreding van de Aanwijzingen voor subsidies (Stcrt. 2009, nr. 3086451)

33 439

Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

Staats- en bestuursrecht

1-7-2013

Wetsvoorstel uitvoering protocollen 2004 bij het Verdrag van Parijs en het Verdrag van Brussel inzake wettelijke aansprakelijkheid kernenergie

31 119

Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

Privaatrecht

1-1-2014

Wetsvoorstel nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten

32 621

Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

Staats- en bestuursrecht

1-7-2013