Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Omschrijving van de samenhang in beleid

De Waterwet voorziet in een zogenaamde experimenteerbepaling die het mogelijk maakt om uit het Deltafonds uitgaven te doen voor maatregelen en voorzieningen op andere beleidsterreinen zoals natuur, milieu en economische ontwikkeling. Voorwaarde is wel dat deze maatregelen samenhangen met maatregelen voor waterveiligheid of zoetwatervoorziening en dat sprake is van additionele financiering in de vorm van het toevoegen van extra middelen aan het fonds afkomstig van andere begrotingen van het Rijk of derden. Dit artikel dient hiertoe.

Als het voornemen bestaat om een investering te doen vanwege de waterveiligheid, en daarbij tevens maatregelen te treffen ter bescherming van de natuur, moeten de kosten die gepaard gaan met de aspecten die geen betrekking hebben op waterveiligheid gedekt worden door bijdragen uit een of meer andere rijksbegrotingen of van eventuele derden. In dit voorbeeld ligt een bijdrage uit de begroting van het ministerie van EZ voor de hand. Zodra concrete projectvoorstellen met bijdragen van andere partijen gereed zijn om via het experimenteerartikel te realiseren, kan nadere uitwerking worden gegeven aan toepassing van dit experimenteer artikel, zoals wordt verzocht in de motie Jacobi (Kamerstukken II 2011/2012, 27 625, nr. 261).

Budgettaire gevolgen van de uitvoering van art. 4 Experimenteren cf art. III Deltawet (in € 1.000)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Verplichtingen

             

Uitgaven

0

0

0

0

0

0

0

Waarvan juridisch verplicht

   

0%

       

4.01 Experimenteerprojecten

0

0

0

0

0

0

0

4.01.01 Experimenteerprojecten

             

Van totale uitgaven:

             

– Bijdrage aan agentschap RWS

             

– Restant

0

0

0

0

0

0

0

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

4.09 Ontvangsten Experimenteerartikel

0

0

0

0

0

0

0

4.09.01 Ontvangsten Experimenteerartikel

             

Onderstaand zijn de beschikbare budgetten na de begrotingsperiode tot en met 2028 jaar op jaar gepresenteerd op artikelonderdeelniveau.

Bedragen x € 1.000
   

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

4 Experimenteren cf art. III Deltawet

uitgaven

0

0

0

0

0

0

0

4.01 Experimenteerprojecten

 

0

0

0

0

0

0

0

4.09 Ontvangsten Experimenteerartikel

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

Bijdragen van hfdst XII (art 26)

 

0

0

0

0

0

0

0

Bedragen x € 1.000
   

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

4 Experimenteren cf art. III Deltawet

uitgaven

0

0

0

0

0

0

0

0

4.01 Experimenteerprojecten

 

0

0

0

0

0

0

0

0

4.09 Ontvangsten Experimenteerartikel

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

Bijdragen van hfdst XII (art 26)

 

0

0

0

0

0

0

0

0

4.01 Experimenteerprojecten

Motivering

Het experimenteerartikel staat ten dienste van een integrale uitvoering van het Deltaprogramma en biedt de mogelijkheid tot integrale bekostiging.

Producten

In de voorliggende begroting zijn daarvoor geen middelen beschikbaar gesteld vanuit andere begrotingen.